DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.1(17).104067

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КАТАЛОГІВ НБ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ІСТОРІЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ

Т. М. Бикова

Анотація


У статті описано процес створення і розвитку Відділу наукової обробки документів та організації каталогів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Розглядається поступове розширення функцій Відділу, яке призвело до структурних змін на різних етапах його діяльності.

Ключові слова


бібліотечні каталоги; каталогізація; редагування; Наукова бібліотека; структура; сектор; положення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Fund Feldman V. S., Notkyna O. Yu, the personnel Fund, box 29, dossier 143, pp. 269-328.

Arkhiv Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Inventory. 2-l, dossier 11 (1944), 102 p.

Arkhiv Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University]. Inventory. 2-l, dossier 7 (1951), 101 p.

Arkhiv Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Inventory. 2-l, dossier 9 (1954), 103 p.

Arkhiv Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Inventory. 2-l, dossier 21 (1969), 201 p.

Arkhiv Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Inventory. 2-l, dossier 22 (1970), 204 p.

Doklad o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1949-1950 gg. [Archive of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University]. Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1940, 1945, 1946, 1950 gg. [The report on work of Scientific library of the Odessa I. I. Mechnikov State University for 1940, 1945, 1946, 1950.]. Odessa, 1950, pp. 1-13.

Dopolnenie k otchetu o rabote otdela nauchnoy obrabotki i katalogizatsii NB OGU za 1969 g. [Addition to the report on work of department of scientific processing and cataloguing of Scientific library of the Odessa State University for 1969.]. Odessa, 1969, 1 p.

Zvіt bіblіoteki ODU za 1939 r. [The report of library of Odessa State University for 1939]. Odesa, 1939, 10 p.

Kovalov Ye. Z іstorіi bіblіoteki Rіshelievskogo lіtseiu v Odesі [From history of library of Richelieu Lyceum in Odessa]. Vіsnik Knizhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber]. Kiev, 2004, no. 1, pp. 43-45.

Markevich A. I. Imperatorskiy Novorossiyskiy universitet. Istoricheskaya zapiska i akademicheskie spiski [Imperial Novorosiysk University. Historical note and academic lists]. Odessa, 1890, 784 p.

Mikhnevich I. G. Istoricheskiy obzor sorokaletiya Rishelevskogo litseya s 1817 po 1857 god [The historical review of the fortieth anniversary of Rishelyevsky lyceum from 1817 to 1857]. Odessa, 1857, 200 p.

Musiienko N. V. Rekatalogizatsiya serialnykh i prodolzhayushchikhsya izdaniy: tekhnologiya i organizatsiya provedeniya v NB ONU I. I. Mechnikova [Rekatalogization of the serial and proceeding editions: technology and the organization of carrying out in the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Visnyk Odeskoho natsionalnogo universitetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odessa, 2015, vol. 20, no. 1(13), pp. 9-16.

Musienko N. V. Suchasnyi stan i mozhlyvosti vdoskonalennia naukovoi obrobky dokumentiv u Naukovii bibliotetsi Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The current state and possibilities of improvement of scientific processing of documents in Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. 2007, vol. 12, no. 4, pp. 239-242.

Naukova bіblіoteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova: istorychnyi narys. [Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University: historical sketch]. Odesa, 2002, 246 p.

Obyasnitelnaya zapiska k otchetu Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1949 g. [Explanatory note to the report of Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov State University for 1949]. Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1940, 1945, 1946, 1950 gg. [[The report on work of Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov State University for 1940, 1945, 1946, 1950]. Odessa, 1950, pp. 1-30.

Obyasnitelnaya zapiska k otchetu o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1950 g. [[Explanatory note to the report of Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov State University for 1949].]. Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1940, 1945, 1946, 1950 gg. [The report on work of Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov State University for 1940, 1945, 1946, 1950.]. Odessa, 1950, pp. 1-30.

Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova: istoriia ta suchasnist (1865-2015) [Odessa I. I. Mechnikov National University. History and present (1865-2015)]. Odesa, 2015, 963 p.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU za 1961 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1961]. Odessa, 1961, 42 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1962 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1962]. Odessa, 1963, 98 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1963 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1963]. Odessa, 1963, 118 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1964 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1964]. Odessa, 1965, 125 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1965 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1965]. Odessa, 1966, 80 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1972 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1972]. Odessa, 1973, 49 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1974 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1974]. Odessa, 1974, 36 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1975 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1975]. Odessa, 1976, 52 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1976 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1976]. Odessa, 1977, 41 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1978 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1978]. Odessa, 1979, 46 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1979 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1979]. Odessa, 1979, 53 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1981 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1981]. Odessa, 1982, 87 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1983 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1983]. Odessa, 1984, 68 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1984 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1984]. Odessa, 1985, 102 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1985 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1985]. Odessa, 1986, 90 p.

Otchet o rabote Nauchnoi biblioteki OGU za 1986 g. [The report on work of Scientific library of Odessa State University for 1986]. Odessa, 1987, 78 p.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1945 g. [The report on work of Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov State University for 1945]. Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1940, 1945, 1946, 1950 gg. [The report on work of Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov State University for 1940, 1945, 1946, 1950]. Odessa, 1950, pp. 1-13.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1946 g. [The report on work of Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov State University for 1946]. Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1940, 1945, 1946, 1950 gg. [The report on work of Scientific library of the Odessa I. I. Mechnikov State University for 1940, 1945, 1946, 1950]. Odessa, 1950, 3 p.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1950 g. [The report on work of Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov State University for 1950]. Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1940, 1945, 1946, 1950 gg. [The report on work of Scientific library of the Odessa I. I. Mechnikov State University for 1940, 1945, 1946, 1950]. Odessa, 1950, pp. 1-16.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki OGU imeni I. I. Mechnikova za 1958 g.[The report on work of Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov State University for 1950]. Odessa, 1959, 8 p.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki ONU za 2000 g. [The report on work of Scientific library of the Odessa national university for 2000]. Odessa, 2001, 33 p.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki ONU za 2002 g. [The report on work of Scientific library of the Odessa national university for 2002]. Odessa, 2003, 35 p.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki ONU za 2003 g. [The report on work of Scientific library of the Odessa national university for 2003]. Odessa, 2004, 56 p.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki ONU za 2004 g. [The report on work of Scientific library of the Odessa national university for 2004]. Odessa, 2005, 62 p.

Otchet o rabote Nauchnoy biblioteki ONU za 2005 g. [The report on work of Scientific library of the Odessa national university for 2005]. Odessa, 2006, 72 p.

Otchet o rabote otdela nauchnoy obrabotki i katalogizatsii NB OGU za 1973 g. [The report on work of department of scientific processing and cataloguing of Scientific library of Odessa State University for 1973]. Odessa, 1974, 10 p.

Otchet o rabote otdela nauchnoy obrabotki NB OGU za 1968 g. [The report on work of department of scientific processing of Scientific library of Odessa State University for 1968]. Odessa, 1969, 5 p.

Podrezova M. O. Naukovo-doslіdnytska dіialnіst unіversytetskoi bіblіoteky: tradytsіinі napriamky ta suchasnі prіoritety [Research activity of university library: Traditional directions and modern priorities]. Bіblіotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Іnformologіya [Library science. Document science. Informology]. Kiev, 2006, no. 4, pp. 20-25.

Polozhenie o sektore klassifikatsii literatury Otdela nauchnoy obrabotki i katalogizatsii [Provision on sector of classification of literature of Department of scientific processing and cataloguing]. Odessa, 1981, 2 p.

Shesterikov P. S. Postanovka bibliotechnogo dela v universitetakh i nekotorykh drugikh bibliotekakh Rossii [Statement of library science at universities and some other libraries of Russia]. Odessa, 1915, 261 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архів НБ ОНУ. Ф. Фельдман В. С. і Ноткина О. Ю., особовий фонд. – К. 29. – Од. зб. 143. – С. 269-328.

Архів ОНУ імені І. І. Мечникова. – Оп. 2-л. – Од. зб. 11 (Накази по ОДУ за 1944 р. (23.05-31.12.1944)). – 102 арк.

Архів ОНУ імені І. І. Мечникова. – Оп. 2-л. – Од. зб. 7 (Накази по ОДУ за 1952 р. (02.01-31.12.1951)). – 101 арк.

Архів ОНУ імені І. І. Мечникова. – Оп. 2-л. – Од. зб. 9 (Накази по ОДУ за 1954 р. (02.01-31.12.1954)). – 103 арк.

Архів ОНУ імені І. І. Мечникова. – Оп. 2-л. – Од. зб. 21 (Накази по ОДУ за 1968-1969 рр. (02.01.1968-31.12.1969)). – 201 арк.

Архів ОНУ імені І. І. Мечникова. – Оп. 2-л. – Од. зб. 22 (Накази по ОДУ за 1970-1972 рр. (04.01.1970-29.12.1970)). – 204 арк.

Доклад о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1949-1950 гг. // Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1940, 1945, 1946, 1950 гг. – Одесса, [1950]. – С. 1-13.

Дополнение к отчету о работе отдела научной обработки и каталогизации НБ ОГУ за 1969 г. – Одесса, [1969]. – 1 с. – Рукопись.

Звіт бібліотеки [ОДУ] за 1939 р. – [Одеса, 1939]. – 10 с.

Ковальов Є. З історії бібліотеки Рішельєвського ліцею в Одесі / Є. Ковальов // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 1. – С. 43-45.

Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новоросийского университета : ист. зап. Акад. списки / А. И. Маркевич. – Одесса, 1890. – 724 с.

Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 1857 год / И. Г. Михневич. – Одесса : Нитче, 1857. – 200 с.

Мусиенко Н. В. Рекаталогизация сериальных и продолжающихся изданий: технология и организация проведения в НБ ОНУ И. И. Мечникова / Н. В. Мусиенко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 1 (13). – С. 9-16.

Мусієнко Н. В. Сучасний стан і можливості вдосконалення наукової обробки документів у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Н. В. Мусієнко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 239-242.

Наукова бібліотека ОНУ ім. І. І. Мечникова : іст. нарис : до 185-річчя заснування / Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; упоряд.: М. О. Подрезова [та ін.] ; ред.: В. В. Самодурова, І. В. Шепельська. – Одеса : Астропринт, 2002. – 246 с.

Объяснительная записка к отчету Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1949 г. // Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1940, 1945, 1946, 1950 гг. – Одесса, [1950]. – С. 1-30.

Объяснительная записка к отчету о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1950 г. // Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1940, 1945, 1946, 1950 гг. – Одесса, [1950]. – С. 1-30.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) / Одес. нац ун-т імені І. І. Мечникова ; гол. ред. І. М. Коваль ; вступ. слово: І. М. Коваль, В. М. Хмарський. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2015. – 963 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1961 г. – Одесса, [1961]. – 42 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1962 г. – Одесса, [1963]. – 98 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1963 г. – Одесса, [1963]. – 118 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1964 г. – Одесса, [1965]. – 125 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1965 г. – Одесса, [1966]. – 80 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1972 г. – Одесса, [1973]. – [49] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1974 г. – Одесса, [1974]. – 36 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1975 г. – Одесса, [1976]. – [52] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1976 г. – Одесса, [1977]. – [41] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1978 г. – Одесса, [1979]. – [46 ] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1979 г. – Одесса, [1979]. – 53 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1981 г. – Одесса, [1982]. – [87] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1983 г. – Одесса, [1984]. – [68] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1984 г. – Одесса, [1985]. – [102] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1985 г. – Одесса, [1986]. – [90 ] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ за 1986 г. – Одесса, [1987]. – [78] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1945 г. // Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1940, 1945, 1946, 1950 гг. – Одесса, [1950]. – С. 1-13.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1946 г. // Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1940, 1945, 1946, 1950 гг. – Одесса, [1950]. – [3] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1950 г.// Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1940, 1945, 1946, 1950 гг. – Одесса, [1950]. – С. 1-16.

Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова за 1958 г. – Одесса, [1959]. – [8] с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ за 2000 г. – Одесса, [2001]. – 33 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ за 2002 г. – Одесса, [2003]. – 35 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ за 2003 г. – Одесса, [2004]. – 56 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ за 2004 г. – Одесса, [2005]. – 62 с.

Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ за 2005 г. – Одесса, [2006]. – 72 с.

Отчет о работе отдела научной обработки и каталогизации НБ ОГУ за 1973 г. (текстовая часть). – Одесса, [1974]. – 10 с. – Машинопись.

Отчет о работе отдела научной обработки НБ ОГУ за 1968 г. – Одесса, [1969]. – 5 с. – Машинопись.

Подрезова М. О. Науково-дослідницька діяльність університетської бібліотеки: Традиційні напрямки та сучасні пріоритети / М. О. Подрезова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 20-25.

Положение о секторе классификации литературы Отдела научной обработки и каталогизации / НБ ОГУ им. И. И. Мечникова ; утв. П. М. Бондаренко. – [Одесса, 1981]. – 2 с. – Машинопись.

Шестериков П. С. Постановка библиотечного дела в университетах и некоторых других библиотеках России / П. С. Шестериков. – Одесса, 1915. – 261 с.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)