DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.1(17).104168

ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Т. М. Шершун

Анотація


У статті висвітлено історію надходження особистих архівів до фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені I. I. Мечникова. Проаналізовано склад і зміст особових архівних фондів, визначено інформаційну наповненість, надано характеристику структурних категорій документів; огляд архівних фондів здійснено за хронологією їх опрацювання.

Ключові слова


особовий архівний фонд; документальний комплекс; науковий архів; А. Г. Готалов-Готліб; М. М. Ланге; Ф. Є. Петрунь; С. В. Фельдман; О. Ю. Ноткіна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Hotalov-Hotlib A. H., the personnel fund, 221 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Lanhe M. M., the personnel fund, 497 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Petrun F. Ye., the personnel fund. 545 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Feldman V. S., Notkyna O. Yu, the personnel fund, 217 units.

Alyeksyeyenko M. V., Berezhok Yе. V. Fedir Petrun: istoryk ta heohraf [Fedir Petrun: historian and geographer]. Odeskiy universytet [Odessa University]. 2014, no 10/11 (2111/2112), рр. 20.

Akimova L. N., Tsukanov B. Y Lanhe Mykola Mykolayovych. Profesory Odeskoho (Novorosiiskoho) universytetu [Professors of Odessa (Novorossiysk) University]. Odesa, 2005, t. 3, pp. 188-193.

Ambroz Yu. A. Imennaya knizhnaya kollektsiya F. Ye. Petrunya i istoriya ee formirovaniya [Personalized book collection F. E. Petrunya and history of formation]. Imenni kolektsiyi profesoriv Odeskoho (Novorosiyskoho) universytetu v Naukoviy bibliotetsi ONU – natsionalne nadbannya derzhavy: materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Personalized book collection of professors of Odessa (Novorossiysk) University in the Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University– national treasure of the state: materials of scientific and practical activity]. Odessa, 2001, pp. 13-17.

Velykodna H. V. Skladnyi zhyttievyi shliakh Artemiia Hryhorovycha Hotalova-Hotliba: do 150-richchia z dnia narodzhennia [Difficult course of life of Artemii Hryhorovych Hotalova-Hotliba: to the 150 anniversary since birth] Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2016, vol. 21, no 1(15), pp. 30-49.

Hriebtsova I. S., Hriebtsov V. M. Hotalov-Hotlib Artemiy Hryhorovych (1866-1960) [Hotalov-Hotlib Artemii Hryhorovych]. Odeski istoryky [Historians of Odessa]. Odesa, 2009, vol. 1, pp. 104-107.

Gubar O. Feldman V. S. Notkina O. Ju. [Feldman V. S. Notkina O. Ju.]. Oni ostavili sled v istorii Odessy [They left a track in the history of Odessa]. Available at: http://odessa-memory.info/index.php?id=250.

Kuznyetsova N. V. Stanovlennya pedahohichnoyi osvity i nauky. Istoryko-filolohichnyy fakultet [Formation of pedagogical education and science. Historical and philological faculty]. Odeskyy natsionalnyy universytet imeni I. I. Mechnykova. Istoriya ta suchasnist (1865-2015) [Odessa I. I. Mechnikov National University: history and modern]. Odesa, 2015, pp. 154-162.

Lushchik S. Z. Letopis bibliofilskogo sodruzhestva: k 40-letiyu nauchoy sektsii knigi Odesskogo doma uchenikh [Chronicle of the bibliophile commonwealth: to the 40 anniversary of Scientific section of the book of the Odessa House of scientists]. Odessa, 2007. 296 р.

Velikodnaya A. V., Polevshchikova Ye. V., Revenko D. V., Stupak Ye. A. Knizhnyye raritety iz fonda Viktora Semonovicha Feldmana [Book rarities from Victor Semenovych Feldman's fund]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Virtualni vystavky [Scientific library Of Odessa I. I. Mechnikov National University. Virtual exhibitions]. Available at: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/virtgallery/Feldman100%20(part%202).pdf.

Muzychko O. Ye. Petrun Fedir Yevstafiyovych (Ostapovych) (1894-1963) [Petrun Fedir Yevstafiyovych (Ostapovych)]. Odeski istoryky [Historians of Odessa]. Odesa, 2009, vol. 1, pp. 300-302.

Naukova biblioteka ONU im. I. I. Mechnykova: istorychnyy narys [Scientific library Of Odessa I. I. Mechnikov National University: historical Review]. Odesa, 2002. 246 p.

Nauchnoye naslediye N. N. Lange v universitetskoy biblioteke [Scientific heritage of N. N. Lange in university library]. Odessa, 2010. 350 p.

Niemchenko I. V. Hotalov-Hotlib Artemiy Hryhorovych: istoryk, pedahoh [Hotalov-Hotlib Artemiy Hryhorovych : historian, teacher]. Profesory Odeskoho (Novorosiyskoho) universytetu [Professors of Odessa (Novorosiysk University)]. Odesa, 2000, vol. 2, pp. 334-336.

Notkina O. Yu. Abbat Nikol – pervyy direktor Rishelyevskogo litseya [Abbat Nikol – the first Director of Richelieu Lyceum]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007, vol. 12, no 4, pp. 96-107.

Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova. Istoriia ta suchasnist (1865-2015) [Odessa I. I. Mechnikov National University: history and modern]. Odesa, 2015. 963 p.

Rozsokha A., Kovalenko O. Reformatorski pohlyady Mykoly Lanhe na shkilnu osvitu [Reformatory views of Mykoly Lanhe of school education]. Ridna shkola [Native school]. 2010, no. 12, pp. 41-45.

Savelyeva Ye. V. Doslidzhennya istorii Ukrainy v naukovo-bibliohrafichniy diyalnosti F. Ye. Petrunia [Research of history of Ukraine in scientific and bibliographic activity F. Ye. Petrunia]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007, vol. 12, no. 4, pp. 134-142.

Savelyeva E. V. Materialy arkhiva V. S. Feldmana i O. Yu. Notkinoy v Nauchnoy biblioteke ONU imeni I. I. Mechnikova [Materials of archive of V. S. Feldman and O. Yu. Notkina in the Scientific library Of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Starodruky i ridkisni vydannya v universytetskiy bibliotetsi: materialy Mizhnarodnykh knyhoznavchykh chytan. [Old printed books and rare books in the university library materials bibliological international readings]. Odessa, 2010, pp. 274-286.

Savelyeva E. V. Nezabyvayemyy oblik V. S. Feldmana [Unforgettable shape of V. S. Feldman]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2010, vol. 15, no. 21, pp. 125-128.

Alieksieienko M. V., Berezhok Ye. V. Fedir Yevstafiyovych Petrun (1894-1963): istoryk ta heohraf (do 120-richchya z dnya narozhdennya) [Fedir Yevstafiyovych Petrun (1894-1963): the historian and

the geographer (to the 120 anniversary since birth)]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Virtualni vystavky [Scientific library Of Odessa I. I. Mechnikov National University. Virtual exhibitions]. Available at: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/virtgallery/petrun.htm.

Petrun V. F. Deshcho malovidome z istoriyi imennoyi biblioteky F. Ye. Petrunya [A little known of history of personalized library of F. Ye. Petrun]. Imenni kolektsiyi profesoriv Odeskoho (Novorosiyskoho) universytetu v Naukoviy bibliotetsi ONU: materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Personalized book collection of professors of Odessa (Novorossiysk) University in the Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University– national treasure of the state: materials of scientific and practical activity]. Odesa, 2001, pp. 17-19.

Velikodnaya A. V., Polevshchikova Ye. V., Revenko D. V., Stupak Ye. A. Viktor Semonovich Feldman (1915-2008): k 100-letnemu yubileyu izvestnogo odesskogo bibliografa i krayeveda [Viktor Semonovich Feldman (1915-2008): to 100-year anniversary of the famous Odessa bibliographer and local historian]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Virtualni vystavky [Scientific library Of Odessa I. I. Mechnikov National University. Virtual exhibition]. Available at: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/virtgallery/Feldman100_p1.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архів НБ ОНУ. Ф. Готалов-Готліб А. Г., особовий фонд. – 221 од. зб.

Архів НБ ОНУ. Ф. Ланге М. М., особовий фонд. – 497 од. зб.

Архів НБ ОНУ. Ф. Петрунь Ф. Є., особовий фонд. – 545 од. зб.

Архів НБ ОНУ. Ф. Фельдман В. С. і Ноткина О. Ю., особовий фонд. – 217 од. зб.

Алєксєєнко М. В. Федір Петрунь : історик та географ / М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок // Одеський університет (газ.). – 2014. – Листоп. 2013 – листоп. 2014 (№ 10/11 (2111/2112). – С. 20.

Акімова Л. Н. Ланге Микола Миколайович / Л. Н. Акімова, Б. Й. Цуканов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. : в 4 т. / ОНУ імені І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; заст. відп. ред. М. О. Подрезова ; авт. вступ. ст. В. М. Хмарський ; упоряд. та бібліогр. ред. : В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – 2-ге вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 3. – С. 188-193.

Амброз Ю. А. Именная книжная коллекция Ф. Е. Петруня и история ее формирования / Ю. А. Амброз // Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ – національне надбання держави : матеріали наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 квітня 2000 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; редкол. : В. О. Іваниця, М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. М. Хмарський. – Одеса : Астропринт, 2001. – С. 13-17.

Великодна Г. В. Складний життєвий шлях Артемія Григоровича Готалова-Готліба : до 150-річчя з дня народження / Г. В. Великодна // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, № 1(15). – С. 30-49. 9. Грєбцова І. С. Готалов-Готліб Артемій Григорович (1866-1960) / І. С. Грєбцова, В. М. Грєбцов // Одеські історики : енцикл. вид. / відп. ред. В. А. Савченко ; Асоц. європ. культури, ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Друк. дім, 2009. – Т. 1 : (початок XIX – середина XX ст.). – С. 104-107.

Губарь О. Фельдман В. С. Ноткина О. Ю. [Електронний ресурс] / О. Губарь // Они оставили след в истории Одессы : биогр. справ. – Режим доступу: http://odessa-memory.info/index.php?id=250 (дата звернення: 18.03.2017). – Загол. з екрана. 11. Кузнєцова Н. В. Становлення педагогічної освіти і науки. Історико-філологічний факультет / Н. В. Кузнєцова // Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова : історія та сучасність (1865-2015). – Одеса, 2015. – С. 154-162. 12. Лущик С. З. Летопись библиофильского содружества : к 40-летию Науч. секции книги Одесского Дома ученых / С. З. Лущик ; предисл.: Л. А. Мельниченко, Т. В. Щурова ; ред. О. М. Барковская. – Одесса : Негоциант, 2007. – 296 с.

Книжные раритеты из фонда Виктора Семёновича Фельдмана [Електронний ресурс] / А. В. Великодная, Е. В. Полевщикова, Д. В. Ревенко, Е. А. Ступак // Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Віртуальні виставки. – Режим доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/virtgallery/Feldman100%20(part%202).pdf (дата звернення: 28.03.2017). – Загол. з екрана. 14. Музичко О. Є. Петрунь Федір Євстафійович (Остапович) (1894-1963) / О. Є. Музичко // Одеські історики : енциклопедичне видання. – Одеса : Друкарський дім, 2009. – Т. 1 : (початок XIX – середина XX ст.). – С. 300-302.

Наукова бібліотека ОНУ ім. І. І. Мечникова : іст. нарис / ОНУ імені І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; упоряд. : М. О. Подрезова [та ін.] ; ред. : В. В. Самодурова, І. В. Шепельська. – Одеса : Астропринт, 2002. – 246 с.

Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке / ОНУ имени И. И. Мечникова ; авт.-сост. : В. И. Подшивалкина [и др.] ; отв. ред. М. А. Подрезова ; библиогр. ред. В. В. Самодурова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 350 с. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете. Вып. Психология).

Нємченко І. В. Готалов-Готліб Артемій Григорович : історик, педагог / І. В. Нємченко // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. – Одеса, 2005. – Т. 2. – С. 334-336.

Ноткина О. Ю. Аббат Николь – первый директор Ришельевского лицея / О. Ю Ноткина // Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 96-107.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) / ОНУ імені І. І. Мечникова ; гол. ред. І. М. Коваль ; вступ. слово : І. М. Коваль, В. М. Хмарський. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 963 с. 20. Розсоха А. Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту / А. Розсоха, О. Коваленко // Рідна школа : щомісячний наук.-пед. журнал. – 2010. – № 12. – С. 41-45.

Савельєва Є. В. Дослідження iсторiї України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня / Є. В. Савельєва // Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 134-142.

Савельева Е. В. Материалы архива В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной в Научной библиотеке ОНУ имени И. И. Мечникова / Е. В. Савельева // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 14-16 верес. 2009 р.). – Одеса, 2010. – С. 274-286.

Савельева Е. В. Незабываемый облик В. С. Фельдмана / Е. В. Савельева // Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 125-128.

Федір Євстафійович Петрунь (1894-1963) : історик та географ (до 120-річчя з дня нарождення) [Електронний ресурс] / М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок // Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Віртуальні виставки. – Режим доступу : http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/virtgallery/petrun.htm (дата звернення 27.03.2017). – Загол. з екрану.

Петрунь В. Ф. Дещо маловідоме з історії іменної бібліотеки Ф. Є. Петруня / В. Ф. Петрунь // Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ – національне надбання держави : матеріали наук.-практ. конф. – Одеса, 2001. – С. 17-19.

Виктор Семёнович Фельдман (1915-2008) : к 100-летнему юбилею известного одесского библиографа и краеведа [Електронний ресурс] / А. В. Великодная, Е. В. Полевщикова, Д. В. Ревенко, Е. А Ступак // Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Віртуальні виставки. – Режим доступа : http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/virtgallery/Feldman100_p1.pdf (дата звернення: 28.03.2017). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)