УКРАЇНСЬКА МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ

Г. М. Швецова-Водка

Анотація


Стаття присвячена одному з особливих видів бібліографії, що відрізняється об’єктом обліку: це бібліографічні посібники. Пояснюється зміна традиційної назви цього виду – «бібліографія бібліографії» на нову – метабібліографія. Розглянуто результати розвитку метабібліографії в Україні та її сучасний стан. Охарактеризовано універсальні поточні та ретроспективні джерела метабібліографії, а також перші приклади метабібліографічної діяльності в електронному середовищі.

Ключові слова


метабібліографія; бібліографічний облік бібліографічних посібників; універсальні поточні джерела метабібліографії; універсальні ретроспективні джерела метабібліографії

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova V. R., Glazunova L. V. Korporatyvnyi proekt «Metabibliohrafiia Kharkivshchyny» : stan realizatsii, perspektyvy rozvytku [Corporate project “Metabibliography of Kharkiv Region”: the state of realization, prospect of development]. Seminar-narada dyrektoriv bibliotek 22.09.2014 r. «Paradyhma rozvytku bibliotek v umovakh informatsiinoho suspilstva» [Seminar meeting of directors of libraries of 22.09.2014. "Paradigm of development of libraries in the conditions of information society"]. Available at : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10079.

Herashchenko M., Dobrovolska L. Pro metabibliohrafiiu ta bibliohrafiiu tretoho stupenia [About metabibliography and bibliography of the third degree]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber]. 2012, no. 10, pp. 12-13.

Kononenko V., Ihnatetska I. Nove dzherelo informatsii pro bibliohrafichni resursy Ukrainy [The New information sourse about the bibliographic resources of Ukraine]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber]. 2010, no. 8, pp. 15-16.

Morgenshtern I. G. Metabibliografiya (bibliografiya bibliografii) [Metabibliography (bibliography of bibliography)]. Bibliografiya [Bibliography]. 2007, no. 5, pp. 135-139.

Novozhenova T. A., Kukhtina A. V. Metodologiya bibliografii bibliografii: stanovlenie, formirovanie [Methodology of bibliography of bibliography: becoming, forming]. Bіblіotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Іnformologіya [Library science. Document science. Informologiya]. 2010, no. 4, pp. 30-37.

Novozhenova T. A., Kukhtina A. V. Terminosistema bibliografii bibliografii: sostoyanie i perspektivy [System of terms of bibliography of bibliography: the state and prospects]. Bibliografiya [Bibliography]. 2009, no. 4, pp. 25-33.

Promska O. Bibliohrafiia bibliohrafii: terminolohichnyi aspekt [Bibliography of bibliography: terminology aspect]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber]. 2007, no. 3, pp. 22-24.

Promska O. Pershi kroky ukrainskoi metabibliohrafii [First steps of Ukrainian metabibliography]. Bibliotechnyi visnyk [Library Herald]. 2010, no. 1, pp. 32-36.

Promska O. L. Rozvytok i suchasnyi stan metabibliohrafii v Ukraini (kinets ХIХ – pochatok ХХI st.) [Development and modern state of metabibliography in Ukraine (from the end of ХІХ to beginning of 21th century)]. Kyiv, 2011. 18 p.

Promska O. Stanovlennia metabibliohrafii v Ukraini [Becoming of metabibliography in Ukraine]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber]. 2008, no. 6, pp. 14-16.

Rybchynska N. Zahalnoukrainskyi kharakter metabibliohrafii zakhidnoukrainskykh bibliohrafiv pershoi polovyny XX st. [All-Ukrainian character of metabibliography of Western Ukrainian bibliographers of the first half of the 20th c.]. Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky imeni V. Stefanyka [Messages of the Lviv Stefanyk Scientific Library]. 2008, no. 1, pp. 317-329.

Trachuk L. Elektronni bibliohrafichni resursy viddalenoho dostupu na saitakh ukrainskykh bibliotek [Electronic bibliographic resources for remote access on the sites of the Ukrainian libraries]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber]. 2008, no. 12, pp. 10-13.

Trachuk L. F. Osobennosti vebliograficheskikh posobiy: teoreticheskiy aspekt [Features of vebliography manuals: theoretical aspect]. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki [Scientific and technical libraries]. 2012, no. 4, pp. 52-59.

Ukrainski metabibliohrafichni posibnyky (kinets ХIХ – pochatok ХХI st.) [Ukrainian metabibliography manuals (from the end of 19th to beginning of 21th century)]. Kyiv, 2011. 164 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова В. Р. Корпоративний проект «Метабібліографія Харківщини» : стан реалізації, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. Р. Антонова, Л. В. Глазунова // Семінар-нарада директорів бібліотек 22.09.2014 р. «Парадигма розвитку бібліотек в умовах інформаційного суспільства» – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10079 (дата звернення 21.03.2017). – Назва з тит. екрана.

Геращенко М. Про метабібліографію та бібліографію третього ступеня / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 10. – С. 12-13.

Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / В. Кононенко, І. Ігнатецька / Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – С. 15-16.

Моргенштерн И. Г. Метабиблиография (библиография библиографии) / И. Г. Моргенштерн // Библиография. – 2007. – № 5. – С. 135-139.

Новожёнова Т. А. Методология библиографии библиографии: становление, формирование / Т. А. Новожёнова, А. В. Кухтина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 4. – С. 30-37.

Новожёнова Т. А. Терминосистема библиографии библиографии: состояние и перспективы / Т. А. Новожёнова, А. В. Кухтина // Библиография. – 2009. – № 4. – С. 25-33.

Промська О. Бібліографія бібліографії: термінологічний аспект / О. Промська // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 3. – С. 22-24.

Промська О. Перші кроки української метабібліографії / О. Промська // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – С. 32-36.

Промська О. Л. Розвиток і сучасний стан метабібліографії в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / О. Л. Промська ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 18 с.

Промська О. Становлення метабібліографії в Україні / О. Промська // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 6. – С. 14-16.

Рибчинська Н. Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. / Н. Рибчинська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника. – 2008. – Вип. 1. – С. 317-329.

Трачук Л. Електронні бібліографічні ресурси віддаленого доступу на сайтах українських бібліотек / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – С. 10-13.

Трачук Л. Ф. Особенности веблиографических пособий: теоретический аспект / Л. Ф. Трачук // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 52-59.

Українські метабібліографічні посібники (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. третього ступеня / Нац. парлам. б-ка України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; авт.-уклад. О. Л. Промська ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. – Київ : НПБУ, 2011. – 164 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.1(17).104175

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)