DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118158

СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ (1817–1865) В ОДЕСІ

М. В. Алєксєєнко

Анотація


У статті розглядається структура бібліотеки Рішельєвського ліцею в Одесі – першого у XIX ст. навчального закладу змішаного типу на півдні України. На основі архівних джерел та відомостей періодичних видань навчального закладу книжкове зібрання розглядається як бібліотечна установа. У складі бібліотеки Рішельєвського ліцею виділялися такі підрозділи: фундаментальна (основна), студентська, Інституту східних мов, а також кабінети: студентський кабінет книг (згодом – Пироговська бібліотека студентів), кабінет для читання газет та журналів, кабінет для читання професорів. 


Ключові слова


Рішельєвський ліцей; бібліотека; бібліотечний комітет; бібліотечна справа

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1829, economic part), dossier 14.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1838), dossier 33.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1838), dossier 40.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1838), dossier 42.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1839), dossier 65.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1839), dossier 78.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 2 (1840), dossier 9.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1841), dossier 1.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1846), dossier 1.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1846), dossier 163.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1 (1857), dossier 33.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 153, inventory 1, dossier 510.

Alekseenko M. V. Razvitie bibliotechnogo dela na yuge Ukrainy v 30–40-e gg. XIX veka: deyatelnost bibliotechnykh komitetov v Odesskom Rishelevskom litsee [Development of the library in the south of Ukraine in the 30-40’s. XIX century: activities of the library committees in the Richelieu Lyceum of Odessa]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2017, vol. 22, iss. 1 (17), pp. 29–36.

Vasiliy Vasilevich Grigorev po ego pismam i trudam, 1816–1881. S prilozheniem portreta i faksimile [Vasily Vasilyevich Grigoriev on his letters and works, 1816–1881. With the application of a portrait and facsimile]. Sankt-Peterburg, 1887, [2], 288, 105, [1] p.

Grigorev V. V. Imperatorskiy S. Peterburgskiy universitet v techenie pervykh pyatidesyati let ego sushchestvovaniya [The Imperial St. Petersburg University during the first fifty years of its existence: a historical note]. Sankt-Peterburg, 1870, [2], 432, 96, CXXII p.

Dva stolittia sluzhinnia knyzi. Istoriia Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova, 1817–2017 [Two centuries of service to the book. History of the Scientific Library of the Odessa National University named after I. I. Mechnikov, 1817–2017]. Odesa, 2017, 290 p.

Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniya [Journal of the Ministry of National Education]. 1850, pt. 67, no. 27 (6 iyunya).

Izbash T. A., Skrypnik V. V. Odesskoe obshchestvo istorii i drevnostey i stanovlenie vostokovedeniya v Odesse [Odessa Society of History and Antiquities and the formation of Oriental Studies in Odessa]. Lukomoria: arkheolohiia, etnolohiia, istoriia Pivnichno-Zakhidnoho Prychornomoria. [Lukomorye: archeology, ethnology, history of the Northwest Black Sea]. Odesa, 2008, no. 2, pp. 23-25.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya 31 avgusta 1837 po 20 iyunya 1838 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from August 31, 1837 to June 20, 1838]. Rechi, proiznesennyye v torzhestvennom sobranii Rishelyevskogo litseya 20-g iyunya 1838 [The speeches delivered in the solemn meeting of the Richelieu Lyceum on June 20, 1838]. Odessa, 1838, pp. 1–10.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 20-go iyunya 1838 po 20-ye iyunya 1839 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from June 20, 1838 to June 20, 1839]. Rechi, proiznesonnyye v torzhestvennom sobranii Rishelyevskogo litseya 20-go iyunya 1839 goda [The speeches delivered at the ceremonial meeting of the Richelieu Lyceum on June 20, 1839]. Odessa, 1839, pp. 1–11.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 20 iyunya 1840 po 20 iyunya 1841 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from June 20, 1840 to June 20, 1841]. Rechi, proiznesennyye v torzhestvennom sobranii v Rishelyevskogo litseya, 22 iyunya, 1841 goda [The speeches delivered in the solemn meeting at the Richelieu Lyceum, June 22, 1841]. Odessa, 1841, pp. 89–99.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 20 iyunya 1841 po 20 iyunya 1842 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from June 20, 1841 to June 20, 1842]. Rechi, proiznesennyya v torzhestvennom sobranii Rishelyevskogo litseya, 21 iyunya, 1842 goda [The speeches delivered in the solemn meeting of the Richelieu Lyceum, June 21, 1842]. Odessa, 1842, pp. 1–22.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 20 iyunya 1842 po 20 iyunya 1843 goda, s kratkim obzorom 25-letnego sushchestvovaniya litseya [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from June 20, 1842 to June 20, 1843, with a brief overview of the 25-year existence of the lyceum]. Rechi, proiznesennyye v torzhestvennom sobranii Rishelyevskogo litseya 20-go iyunya 1843 goda [The speeches delivered at the solemn meeting of the Richelieu Lyceum on June 20, 1843]. Odessa, 1843, pp. 1–21.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 20 iyunya 1843 po 18 iyunya 1844 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from June 20, 1843 to June 18, 1844]. Rechi, proiznesennyye v torzhestvennom sobranii Rishelyevskogo litseya 18-go iyunya, 1844 goda [Speeches delivered in the solemn meeting of the Richelieu Lyceum on June 18, 1844]. Odessa, 1844, pp. 1–13.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 18 iyunya 1844 po 17 iyunya 1845 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from June 18, 1844 to June 17, 1845]. Godichnyy akt v Rishelyevskom litseye byvshiy 17 iyunya 1845 goda [The annual act in the Richelieu Lyceum was on June 17, 1845]. Odessa, 1845, pp. 1–21.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 17-go iyunya 1845 g. po 20- ye iyunya 1846 g. [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from June 17, 1845 to June 20, 1846]. Godichnyy akt v Rishelyevskom litseye, 25 iyunya 1846 goda [The annual act at the Richelieu Lyceum, June 25, 1846]. Odessa, 1846, pp. 101–118.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 20-go iyunya 1850 po 20 iyunya 1851 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from June 20, 1850 to June 20, 1851]. Godichnyy akt v Rishelyevskom litseye, 20 iyunya 1851 goda [The annual act at the Richelieu Lyceum, June 20, 1851]. Odessa, 1851, pp. 1–18.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 20-go iyunya 1853 po 30-ye avgusta 1854 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from June 20, 1853 to August 30, 1854]. Godichnyy akt v Rishelyevskom litseye, 30 avgusta 1854 goda [The annual act at the Richelieu Lyceum, August 30, 1854]. Odessa, 1854, pp. 93–111.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 30-go avgusta 1854 po 28-ye avgusta 1855 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from August 30, 1854 to August 28, 1855]. Godichnyy akt v Rishelyevskom litseye, 28 avgusta 1855 goda [The annual act at the Richelieu Lyceum, August 28, 1855]. Odessa, 1855, pp. 53–69.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 28-go avgusta 1855 po 28-ye avgusta 1856 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from August 28, 1855 to August 28, 1856]. Godichnyy akt v Rishelyevskom litseye, 28 avgusta 1856 goda [The annual act at the Richelieu Lyceum, August 28, 1856]. Odessa, 1856, pp. 211–224.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskogo litseya s 28 avgusta 1856 po 1 sentyabrya 1857 goda [Historical note about a state and actions of Rishelieu lyceum, from August 28, 1856 to September 1, 1857]. Torzhestvennyy akt Rishelyevskogo litseya, po sluchayu okonchaniya 1856–1857 akademicheskogo goda, i otkrytiya kursov v novom zdanii [Solemn Act of the Richelieu Lyceum, on the occasion of the end of 1856–1857 academic year, and the opening courses in the new building]. Odessa, 1857, 14 p.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskago litseya [Historical note on the state and actions of the Richelieu Lyceum]. Torzhestvennyy akt Rishelyevskogo litseya, po sluchayu okonchaniya 1858– 1859 akademicheskogo goda [Solemn act of the Richelieu Lyceum, on the occasion of the end of 1858–1859 academic year]. Odessa, 1859, pp. 33–64.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskago litseya s 1 sentyabrya 1859 po 30 avgusta 1860 goda [Historical note on the state and actions of the Richelieu Lyceum, from September 1, 1859 to August 30, 1860]. Torzhestvennyy akt Rishelyevskogo litseya, po sluchayu okonchaniya 1859–1860 akademicheskogo goda [Solemn Act of the Richelieu Lyceum, on the occasion of the end of 1859–1860 academic year]. Odessa, 1860, pp. 14.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskago litseya s 1 sentyabrya 1862 po 30 avgusta 1863 goda [Historical note on the state and actions of the Richelieu Lyceum, from September 1, 1862 to August 30, 1863]. Torzhestvennyy akt Rishelyevskogo litseya, po sluchayu okonchaniya 1862–1863 akademicheskogo goda [Solemn Act of the Richelieu Lyceum, on the occasion of the end of 1862–1863 academic year]. Odessa, 1863, pp. 73–92.

Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelyevskago litseya s 1 sentyabrya 1863 po 30 avgusta 1864 goda [Historical note on the state and actions of the Richelieu Lyceum, from September 1, 1863 to August 30, 1864]. Torzhestvennyy akt Rishelyevskogo litseya, po sluchayu okonchaniya 1863–1864 akademicheskogo goda [Solemn Act of the Richelieu Lyceum, on the occasion of the end of 1863–1864 academic year]. Odessa, 1864, pp. 105–120.

Istoriya otechestvennogo vostokovedeniya do serediny XIX veka [The history of Russian oriental studies until the middle of the XIX century]. Moskwa, 1990, 435 p.

Markevich A. I. Dvadtsatipyatiletiye imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta: istoricheskaya zapiska. Akademicheskiye spiski [25thAnniversary of the Imperial Novorossiysk University: a historical note. Academic lists]. Odessa, 1890, XV, [1], 734, [2], XC p.

Mikhnevich I. G. Istoricheskiy obzor sorokaletiya Rishelyevskogo litseya, s 1817 po 1857 god [Historical review of the fortieth anniversary of the Richelieu Lyceum, from 1817 to 1857]. Odessa, 1857. 200 p.

Murzakevich N. Ocherk zaslug sdelannykh naukam Svetleyshim knyazem Mikhailom Semenovichem Vorontsovym [Essay on the merits made by the Sciences to the Light Prince Mikhail Semenovich Vorontsov]. Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. Odessa, 1858, vol. 4, 41, [1] p.

O novom ustave i shtate Rishelyevskogo litseya [On the new statute and staff of Richelieu Lyceum]. Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniya [Journal of the Ministry of National Education]. 1837, vol. 14, no 6 (iyun). pp. CXCIII–CCXXI.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 1. (1829, госп. частина). – Спр. 14.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 1 (1838). – Спр. 33.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 1 (1838). – Спр. 40.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 1 (1838). – Спр. 42.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 1 (1839). – Спр. 65.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 1 (1839). – Спр. 78.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 2 (1840). – Спр. 9.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 2 (1841). – Спр. 1.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 2 (1846). – Спр. 1.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 2 (1846). – Спр. 163.

ДАОО. – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 3 (1857). – Спр. 33.

ДАОО. – Ф. 153 (Лінніченко Іван Андрійович, особовий фонд). – Оп. 1. – Спр. 510.

Алексеенко М. В. Развитие библиотечного дела на юге Украины в 30–40-е гг. XIX века: деятельность библиотечных комитетов в Одесском Ришельевском лицее // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – С. 29–36.

Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам, 1816–1881. С приложением портрета и факсимиле / сост. Н. И. Веселовский ; изд. Имп. Рус. Археолог. о-ва. – СПб. : тип. и хромолит. А. Траншеля, 1887. – [2], 288, 105, [1] c., 1 порт.

Григорьев В. В. Императорский С. Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования : ист. зап. / В. В. Григорьев. – СПб. : в тип. В. Безобразова и комп., 1870. – [2], 432, 96, CXXII с.

Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. П. Самодурова ; авт. передм. та наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2017. – 290 с.

Журнал Министерства Народного Просвещения. – 1850. – Ч. 67, № 27 (6 июня).

Избаш Т. А. Одесское общество истории и древностей и становление востоковедения в Одессе / Т. А. Избаш, В. В. Скрыпник // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса, 2008. – Вип. 2. – С. 23–25.

Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея с 31-го августа 1837 по 20-е июня 1838 года // Речи, произнесенные в торжественном собрании Ришельевского лицея 20-го июня 1838. – Одесса : в гор. тип., 1838. – С. 1–10.

Историческая записка … с 20-го июня 1838 по 20-е июня 1839 года // Речи, произнесённые в торжественном собрании Ришельевского лицея 20-го июня 1839 года. – Одесса : в гор. тип., 1839. – С. 1–11.

Историческая записка …, с 20 июня 1840 по 20 июня 1841 года // Речи, произнесенные в торжественном собрании в Ришельевского лицея, 22 июня, 1841 года. – Одесса : в гор. тип., 1841. – С. 89–99.

Историческая записка …, с 20 июня 1841 по 20 июня 1842 года // Речи, произнесенныя в торжественном собрании Ришельевского лицея, 21 июня, 1842 года. – Одесса : в гор. тип., 1842. – С. 1–22.

Историческая записка …, с 20 июня 1842 по 20 июня 1843 года, с кратким обзором 25-летнего существования лицея // Речи, произнесенные в торжественном собрании Ришельевского лицея 20-го июня 1843 года. – Одесса : в гор. тип., 1843. – С. 1–21.

Историческая записка … с 20 июня 1843 по 18 июня 1844 года // Речи, произнесенные в торжественном собрании Ришельевского лицея 18-го июня, 1844 года. – Одесса : в гор. тип., 1844. – С. 1–13.

Историческая записка …, с 18 июня 1844 по 17 июня 1845 года // Годичный акт в Ришельевском лицее бывший 17 июня 1845 года. – Одесса : в гор. тип., 1845. – С. 1–21.

Историческая записка …, с 17-го июня 1845 г. по 20-е июня 1846 г. // Годичный акт в Ришельевском лицее, 25 июня 1846 года. – Одесса : печ. в гор. тип., 1846. – С. 101–118.

Историческая записка …, 20-го июня 1850 по 20 июня 1851 года // Годичный акт в Ришельевском лицее, 20 1851 года. – Одесса : в тип. Францова и Нитче, 1851. – С. 1–18.

Историческая записка …, с 20-го июня 1853 по 30-е августа 1854 года // Годичный акт в Ришельевском лицее, 30 августа 1854 года. – Одесса : в гор. тип., 1854. – С. 93–111.

Историческая записка … с 30-го августа 1854 по 28-е августа 1855 года // Годичный акт в Ришельевском лицее, 28 августа 1855 года. – Одесса : в гор. тип., 1855. – С. 53–69.

Историческая записка …, с 28-го августа 1855 по 28-е августа 1856 года // Годичный акт в Ришельевском лицее, 28 августа 1856 года. – Одесса : в гор. тип., 1856. – С. 211–224.

Историческая записка …, с 28 августа 1856 по 1 сентября 1857 года // Торжественный акт Ришельевского лицея, по случаю окончания 1856/1857 академического года, и открытия курсов в новом здании. – Одесса : в тип. Л. Нитче, 1857. – 14 с.

Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевскаго лицея // Торжественный акт Ришельевского лицея, по случаю окончания 1858/1859 академического года. – Одесса : в тип. П. Францова, 1859. – С. 33–64.

Историческая записка … с 1 сентября 1859 по 30 августа 1860 года // Торжественный акт Ришельевского лицея, по случаю окончания 1859/1860 академического года. – Одесса : в тип. П. Францова, 1860. – С. 14.

Историческая записка …, с 1 сентября 1862 по 30 августа 1863 года // Торжественный акт Ришельевского лицея, по случаю окончания 1862/1863 академического года. – Одесса : в тип. П. Францова, 1863. – С. 73–92.

Историческая записка …, с 1 сентября 1863 по 30 августа 1864 года // Торжественный акт Ришельевского лицея, по случаю окончания 1863/1864 академического года. – Одесса : в тип. П. Францова, 1864. – С. 105–120.

История отечественного востоковедения до середины XIX века / под ред. Г. Ф. Ким, П. М. Шаститко. – М. : Наука, 1990. – 435 с.

Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета / А. И. Маркевич. – Одесса : Эконом. тип., 1890. – XV, [1], 734, [2], XC с.

Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея, с 1817 по 1857 год / И. Г. Михневич. – Одесса : в тип. Л. Нитче, 1857. – 200 с.

Мурзакевич Н. Очерк заслуг сделанных наукам Светлейшим князем Михаилом Семеновичем Воронцовым / Н. Мурзакевич // Зап. Одес. о-ва истории и древностей. – Одесса, 1858. – Т. 4. – 41, [1] c.

О новом уставе и штате Ришельевского лицея // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1837. – Ч. 14. – № 6 (июнь). – С. CXCIII-CCXXI.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)