DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118170

РОЛЬ ОДЕСЬКИХ ВЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

В. В. Левченко

Анотація


У статті на тлі суспільно-політичних трансформацій першої половини ХХ ст. продемонстровано роль одеських вчених-істориків у розвитку інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету та бібліотекознавства загалом. Дослідження присвячено вивченню призабутих постатей працівників Наукової бібліотеки, які в епоху радикальних змін державного устрою і суспільства відіграли важливу роль у розвитку бібліотечної справи. Простежено долі службовців бібліотеки на тлі суспільно-політичних перипетій зазначеного періоду.

Ключові слова


наукова бібліотека; Одеський університет; співробітники; бібліотекарі; бібліотекознавство; інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv mista Kyieva [Kyiv State Archives]. Fund 16, inventory 464, dossier 10791, 19 р.

Derzhavnyi arkhiv mista Kyieva [Kyiv State Archives]. Fund 16, inventory 465, dossier 4782, 108 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 90, 10 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 407, 12 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 591, 1 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 755, 25 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 786, 32 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 1125, 34 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 87, 36 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 158, 1 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 220, 60 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 1220, 81 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 1287, 2 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 1415, 49 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 1629, 44 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 2051, 156 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 2219, 7 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 2710, 265 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 334, inventory 3, dossier 377, 11 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 334, inventory 3, dossier 879, 4 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-39, inventory 1, dossier 4, 205 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-39, inventory 1, dossier 80, 86 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-129, inventory 1, dossier 79, 12 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1287, inventory 1, dossier 16, 143 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 58, 7 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 302, 38 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 340, 9 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 794, 54 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 1103, 7 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1647, inventory 1, dossier 35, 196 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1647, inventory 1, dossier 57, 12 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1724, inventory 1, dossier 1, 105 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1724, inventory 1, dossier 19, 116 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1724, inventory 1, dossier 31, 146 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1724, inventory 1, dossier 49, 92 р.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1903 god [All Odessa Address Directory Index].Odessa, 1903, pp. 533.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1904 god [All Odessa Address Directory Index, 1904].Odessa, 1904, pp. 428.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1907 god [All Odessa Address Directory Index, 1907].Odessa, 1907, pp. 154.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1908 god [All Odessa Address Directory Index, 1908].Odessa, 1908, pp. 162.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1909 god [All Odessa Address Directory Index, 1909].Odessa, 1909, pp. 190.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1914 god [All Odessa Address Directory Index, 1914].Odessa, 1914, pp. 250.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1915 god [All Odessa Address Directory Index, 1915].Odessa, 1915, pp. 230.

Berezin S. Ye. Antikoved, bibliotekar, publitsist: novye materialy k biografii I. I. Dusinskogo [Antiquity researcher, librarian, publicist: new materials in the biography of I. I. Dusinskiy]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2012, vol. 16, iss. 1–2, pp. 243–252.

Bibliohrafiia revoliutsiinoho rukhu v Odesi (1820–1920) [Bibliography of the revolution movement inOdessa(1820–1920)]. Odesa, 1933, 212 p.

Biletska O. Doslidnyk serednovichnoho Podillia Fedir Yevstafiiovych Petrun (1894–1963) [Fedir Yevstafiiovych Petrun – explorer of medieval Podillya (1894–1963)]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Kotsiubynskoho. Istoriia [Scientific notes ofVinnytsiaStatePedagogicalUniversitynamed after Mykhailo Kotsiubynsky. History]. Vinnytsia, 2006, iss. 11, pp. 316–321.

Borovoy S. Vospominaniya [Memories]. Moskva; Ierusalim, 1993, 384 p.

Buzeichuk V. M. Etnolohichni doslidzhennia odeskoho periodu naukovoi diialnosti K. O. Koperzhynskoho [Ethnologic researches of the scientific activity of K. O. Koprtzhynskyi inOdessa]. Lukomoria: arkheolohiia, etnolohiia, istoriia Pivnichno-Zakhidnoho Prychornomoria [Lukomorie: archeology, ethnology, history of North West Circum-Pontic Area ]. Odesa, 2009, iss. 3, pp. 76–81.

Damo bibliotechni kadry [Give a library card]. Chornomorska komuna [Black Sea Commune]. 1934, 5 chervnia.

Alieksieienko M. V., Podrezova M. V., Polevshchykova O. V., Pruzhyna V. P., Samodurova V. V. Dva stolittia sluzhinnia knyzi: Istoriia Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova, 1817–2017 [Two centuries of service to the book: History of the Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Odesa, 2017, 290 p.

Drahan R. A. Biblioteka v pohliadakh kharkivskykh bibliotekariv. Pershyi Vserosiiskyi zizd z bibliotechnoi spravy (1911 r.) [The library at the sight ofKharkovlibrarians. The first all-Russsian congress of the librarianship (in 1911)]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury [Herald of Kharkiv State Academy of culture]. Kharkiv, 1999, iss. 1, pp. 74–79.

Zlenko H. D. Berman Yakiv Zinoviiovych [Berman Yakiv Zinoviiovych]. Ukrainski bibliohrafy. Biohrafichni vidomosti. Profesiina diialnist. Bibliohrafiia [Ukranian bibliographers. Biographic registers. Professional activities. Bibliography]. Kyiv, 2008, pp. 34–35.

Kovtunenko M. K. Kontseptsiya politicheskogo panslavizma I. I. Dusinskogo [The conception of the political Pan-Slavism of I. I. Dusinskiy]. Moskva, 2015, 22 p.

Koliastruk O. A. Do kharakterystyky stanovyshcha odeskoi intelihentsii u 20-ti rr. XX st. [To the characteristics ofOdessaintelligence situation in the 1920s]. Intelihentsiia i vlada. Istoriia [Intelligence and Power. History]. Odesa, 2006, iss. 8, pp. 118–127.

Koperzhynskyi K. O. Bibliohrafichni uvahy do istorii ukrainskoi knyhy 80-90-kh rokiv XIX stolittia v Odesi [Bibliographical attentions to the Ukrainian book’s history in the 1880s-1890s inOdessa]. Pratsi Odeskoi tsentralnoi naukovoi biblioteky [Works of the central scientific library ofOdessa]. 1927, vol. 1, pp. 164–171.

Koperzhynskyi K. O. Ohliad vydan Odeskoho naukovoho pry Ukrainskoi AN tovarystva [The review of publications of the Odessa Scientific association in the contest of AS Ukraine]. Zapysky Ukrainskoho bibliohrafichnoho tovarystva v Odesi [Notes of Ukranian bibliographical association inOdessa].1928, pt. 1, pp. 34–37.

Koperzhynskyi K. O. Perednie slovo [The leading word]. Mykhailo Kotsiubynskyi. Bibliohrafiia za 10 rokiv (1917–1927). Pratsi Odeskoi tsentralnoi naukovoi biblioteky [Mykhailo Kotsiubynskyi. Bibliography within 10 years (1917–1927). Works of the central scientific library ofOdessa]. 1928, vol. 2, iss. 1.

Koperzhynskyi K. O. Ukrainske naukove literaturoznavstvo za ostannie desiatylittia. 1917–1927 [Ukranian scientific literature studies within last 10 years. 1917–1927]. Kyiv, 1929, 34 p.

Kursy dlia bibliotekariv [Classes for librarians]. Chornomorska komuna [Black Seacommune]. 1934, 20 chervnia.

Levchenko V. V. Iosif Moiseevich Trotskiy (Tronskiy): sudba i tvorcheskiy put (k 110-letiyu so dnya rozhdeniya) [Iosif Moiseevich Trotskiy (Tronskiy): destiny and creative career (to the 110th anniversary of the birth)]. YugoZapad. Odessika [South West.Odessika].Odessa, 2007, iss. 4, pp. 220–239.

Levchenko V. V. Volodymyr Yakovych Herasymenko: zhyttia ta naukovo-pedahohichna diialnist istoryka ukrainskoi literatury [Volodymyr Yakovych Herasymenko: life and scientific-pedagogical activity of Ukrainian literature historian]. Naukovyi visnyk. Ekonomika, politolohiia, istoriia [Scientific herald. Ecomomic, Politic. History]. Odesa, 2007, no. 8 (45), pp. 203–214.

Levchenko V. V. Odeskyi humanitarno-suspilnyi instytut (1920–1921): do pytannia spadkoiemnosti tradytsii universytetskoi osvity [Odessa Institute of Social Science and Humanities]. Zapysky istorychnoho fakultetu [Notes of historical faculty]. Odesa, 2008, iss. 19, pp. 207–216.

Levchenko V. V. Istoriia Odeskoho instytutu narodnoi osvity (1920–1930 rr.): pozytyvnyi dosvid nevdaloho eksperymentu [History of Odessa institute of national edication (in 1920–1930): positive experience of the unfortunate experiment]. Odesa, 2010, 428 p.

Levchenko V. V. Sudby sotrudnykov nauchnoi byblyoteky Odesskoho unyversyteta na fone sotsyalnopolytycheskykh transformatsyi pervoi trety ХХ veka [Destiny of members of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University on the back of social and political transformation in the first third of the 20th century]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2013, vol. 18, iss. 1 (9), pp. 26–49.

Levchenko V. V. Odeski uvertiura ta epiloh «opery SVU»: do istorii chekistskoho stsenariiu znyshchennia intelektualnoi elity v USRR u 1920–1930-kh rr. [Odessaoverture and epilogue of the “SVU Opera”: to the history of the chekists’ script of the intellectual aristoi’s destruction in UkrSSR in 1920s–1930s]. Z arkhiviv VUChK–HPU–NKVD–KHB [From archive VUChK–HPU–NKVD–KHB]. 2014, no. 2 (43), pp. 33–62.

Levchenko V. Vainshtein Yosyp Leibovych [Weinstein Yosyp Leibovych]. Doslidnyky istorii Pivdennoi Ukrainy [The explorers of the South Ukranian History]. Kyiv, 2016, vol. 2, pp. 78–82.

Levchenko V. V., Petrovskyi E. P. Petrynskyi Mykola Mykolaiovych [Petrynskyi Mykola Mykolaiovych]. Doslidnyky istorii Pivdennoi Ukrainy [The explorers of the South Ukranian History]. Kyiv, 2016, vol. 2, pp. 292-295.

Levchenko V. Shteinvand Herbord Danylovych [Steinwand Herbold Danylovych]. Doslidnyky istorii Pivdennoi Ukrainy [The explorers of the South Ukranian History]. Kyiv, 2016, vol. 2, pp. 476-478.

Materialy do bibliohrafii revoliutsiinoho rukhu v Odesi: Do 10-richchia Radvlady na Ukraini [Materials to the bibliography of the revolution movement inOdessa: to the 10th anniversary of the Soviet government inUkraine]. Odesa, 1929, vol. 2.

Muzychko A. Ye. Ivan Yakovlevich Faas: dekan yuridicheskogo fakulteta Odesskogo universiteta v gody rumynskoy okkupatsii [Ivan Yakovlevich Faas: the dean of the law faculty ofOdessaUniversityduring Romanian occupation]. Visnyk Odeskoho istoryko-kraieznavchoho muzeiu [Herald of Odessa historical-cultural museum]. Odesa, 2010, no. 9, pp. 46–56.

Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova: Istorychnyi narys: Do 185-richchia zasnuvannia [The Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University: Historical Essay: to the 185th anniversary of the foundation]. Odesa, 2002, 248 p.

Notkina O. Yu. Sergey Leonidovich Rubinshteyn – direktor Odesskoy tsentralnoy nauchnoy biblioteki [Sergey Leonidovich Rubinstein – the director of the central scientific library ofOdessa]. Rubinshteynovskie chteniya [The readings of Rubinstein].Odessa, 1992, pp. 46–47.

Odesskiy martirolog. Dannye o repressirovannykh Odessy i Odesskoy oblasti za gody sovetskoy vlasti [Martyrology of Odessa. Facts about purgedOdessaand Odessa Region during Soviet government].Odessa, 2005, vol. 3, pp. 125–135.

Petrynskyi M. M. Tsentralna naukova biblioteka m. Odesy [The central scientific library ofOdessa]. Zapysky Ukrainskoho bibliohrafichnoho tovarystva v Odesi [Notes of Ukrainian library association inOdessa].1929, pt. 2–3, pp. 136–138.

Podriezova M. O. Naukovo-doslidna diialnist universytetskoi biblioteky: istoriia rozvytku, tradytsiini napriamky ta suchasni priorytety [Scientific-research activity of the University library: the history of the development, traditional directions and modern priorities]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007, vol. 12, iss. 4, pp. 10–28.

Podrezova M. A., Samodurova V. V. Bibliotekari Odesskogo (Novorossiyskogo) universiteta – mirovoy nauke [The librarian of theOdessa(Novorussian) University to the world science]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2008, vol. 13, iss. 8, pp. 11–22.

Polevshchikova Ye. V. O. L. Vaynshteyn i izuchenie imennykh fondov Nauchnoy biblioteki ONU imeni I. I. Mechnikova v 1920-e gody [Weinstein and research of the nominal funds of the Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University in 1920s]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007, vol. 12, iss. 4, pp. 119–133.

Popova T. N. Zhizneopisanie uchenogo-istorika na perekrestke istoriograficheskikh traditsiy. Teoriya. Metodologiya. Praktika [Biography of the scientist and historian at the crossroads of the historiographic traditions. Theory. Methodology. Practice].Odessa, 2017, 456 p.

Savelieva Ye. V. Doslidzhennia istorii Ukrainy v naukovo-bibliohrafichnii diialnosti F. Ie. Petrunia [Investigation of Ukrainian history in the scientific and bibliographic activity of F. Ye Petrun]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007, vol. 12, iss. 4, pp. 134–142.

Samodurova V. V. Nauchnaya biblioteka Odesskogo universiteta v 1920-e gg. [The scientific library ofOdessaUniversityin 1920s]. Naukova biblioteka v suchasnomu suspilstvi: Istoriia, problemy, perspektyvy [The scientific library in modern society. History. Issues. Perspectives].Odessa, 2003, pp. 97–106.

Samodurova V. V. Bibliograficheskiy seminar kak aktivnyy metod deyatelnosti TsNB g. Odessy v 20-e gg. ХХ st. [Bibliographic seminar as an active method of the work of Central Scientific Library of Odessa in 1920s]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2009, vol. 14, iss. 19, pp. 92–107.

Samodurova V. V. Heopolitychnyi izghoi: zhyttia i smert I. I. Dusynskoho (1879–1919) [Geopolitic outlaw: life and death of I. I. Dusynskyi (1879–1919)]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2013, vol. 18, iss. 2, pp. 9–18.

Faas I. Inkunabuly Odeskoi tsentralnoi naukovoi biblioteky [The inkunable of the Central scientific library ofOdessa]. Bibliolohichni visti [Bibliological news]. 1927, no. 2, pp. 69–90.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДАК. – Ф. 16. – Оп. 464. – Спр. 10791. – 19 арк.

ДАК. – Ф. 16. – Оп. 465. – Спр. 4782. – 108 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 90. – 10 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 407. – 12 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 591. – 1 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 755. – 25 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 786. – 32 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 1125. – 34 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 87. – 36 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 158. – 1 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 220. – 60 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 1220. – 81 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 1287. – 2 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 1415. – 49 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 1629. – 44 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2051. – 156 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2219. – 7 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2710. – 265 арк.

ДАОО. – Ф. 334. – Оп. 3. – Спр. 677. – 11 арк.

ДАОО. – Ф. 334. – Оп. 3. – Спр. 879. – 4 арк.

ДАОО. – Ф. Р-39. – Оп. 1. – Спр. 4. – 205 арк.

ДАОО. – Ф. Р-39. – Оп. 1. – Спр. 80. – 86 арк.

ДАОО. – Ф. Р-129. – Оп. 1. – Спр. 79. – 12 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1287. – Оп. 1. – Спр. 16. – 143 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Спр. 58. – 7 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Спр. 302. – 38 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Спр. 340. – 9 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Спр. 794. – 54 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Спр. 1103. – 7 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1647. – Оп. 1. – Спр. 35. – 196 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1647. – Оп. 1. – Спр. 57. – 12 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Спр. 1. – 105 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Спр. 19. – 116 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Спр. 31. – 146 арк.

ДАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Спр. 49. – 92 арк.

Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1903 год. – Одесса, 1903. – С. 533.

Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1904 год. – Одесса, 1904. – С. 428.

Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1907 год. – Одесса, 1907. – С. 154.

Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1908 год. – Одесса, 1908. – С. 162.

Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1909 год. – Одесса, 1909. – С. 190.

Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1914 год. – Одесса, 1914. – С. 250.

Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1915 год. – Одесса, 1915. – С. 230.

Березин С. Е. Антиковед, библиотекарь, публицист: новые материалы к биографии И. И. Дусинского / С. Е. Березин // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 16, вип. 1/2. – С. 243–252.

Бібліографія революційного руху в Одесі (1820–1920) / упоряд.: М. М. Петринський, М. В. Рапопорт, В. В. Стратен [та ін.]. – Одеса, 1933. – 212 с.

Білецька О. Дослідник середньовічного Поділля Федір Євстафійович Петрунь (1894–1963) / О. Білецька // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – 2006. – Вип. 11. – С. 316–321.

Боровой С. Воспоминания / С. Боровой. – М. ; Иерусалим, 1993. – 384 с.

Бузейчук В. М. Етнологічні дослідження одеського періоду наукової діяльності К. О. Копержинського / В. М. Бузейчук // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – 2009. – Вип. 3. – С. 76–81.

Дамо бібліотечні кадри // Чорномор. комуна. – 1934. – 5 черв.

Два століття служіння книзі: історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 / М. В. Алєксєєнко, М. В. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. та наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2017. – 290 с.

Драган Р. А. Бібліотека в поглядах харківських бібліотекарів. Перший Всеросійський з’їзд з бібліотечної справи (1911 р.) / Р. А. Драган // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 1999. – Вип. 1. – С. 74–79.

Зленко Г. Д. Берман Яків Зіновійович / Г. Д. Зленко // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / відп. ред. Т. І. Вилегжаніна. – Київ, 2008. – С. 34–35.

52. Ковтуненко М. К. Концепция политического панславизма И. И. Дусинского : автореф. … канд. полит. наук / М. К. Ковтуненко. – М., 2015. – 22 с.

Коляструк О. А. До характеристики становища одеської інтелігенції у 20-ті рр. ХХ ст. / О. А. Коляструк // Інтелігенція і влада. – Одеса, 2006. – Вип. 8 : Серія: Історія. – С. 118–127.

Копержинський К. О. Бібліографічні уваги до історії української книги 80–90-х років ХІХ століття в Одесі / К. О. Копержинський // Пр. Одес. центр. наук. б-ки. – 1927. – Т. 1. – С. 164–171.

Копержинський К. О. Огляд видань Одеського наукового при Українськой АН товариства / К. О. Копер- жинський // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1928. – Ч. 1. – С. 34–37.

Копержинський К. О. Переднє слово / К. О. Копержинський // Михайло Коцюбинський. Бібліографія за 10 років (1917–1927). – (Пр. Одес. центр. наук. б-ки, 1928 ; т. 2, вип. 1).

Копержинський К. О. Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття. 1917–1927 / К. О. Копержинський. – Київ : Всеукр. АН, 1929. – 34 с.

Курси для бібліотекарів // Чорноморська комуна. – 1934. – 20 черв.

Левченко В. В. Иосиф Моисеевич Троцкий (Тронский): судьба и творческий путь (к 110-летию со дня рождения) / В. В. Левченко // Юго-Запад. Одессика. – Одесса, 2007. – Вып. 4. – С. 220–239.

Левченко В. В. Володимир Якович Герасименко: життя та науково-педагогічна діяльність історика української літератури / В. В. Левченко // Наук. вісн. / Одес. держ. економ. ун-т. – Одеса, 2007. – № 8 (45) : Економіка, політологія, історія. – С. 203–214.

Левченко В. В. Одеський гуманітарно-суспільний інститут (1920–1921): до питання спадкоємності традицій університетської освіти / В. В. Левченко // Зап. іст. ф-ту. – Одеса, 2008. – Вип. 19. – С. 207– 216.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту / В. В. Левченко ; відп. ред. В. М. Хмарський ; наук. ред. Т. М. Попова. – Одеса : ТЕС, 2010. – 428 с.

Левченко В. В. Судьбы сотрудников научной библиотеки Одесского университета на фоне социально- политических трансформаций первой трети ХХ века / В. В. Левченко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (9). – С. 26–49.

Левченко В. В. Одеські увертюра та епілог «опери СВУ»: до історії чекістського сценарію знищення інтелектуальної еліти в УСРР у 1920–1930-х рр. / В. В. Левченко // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2014. – № 2 (43). – С. 33–62.

Левченко В. Вайнштейн Йосип Лейбович / В. В. Левченко // Дослідники історії Південної України : біобібліогр. довід. / упоряд. І. Лиман. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 78–82.

Левченко В. Петринський Микола Миколайович / В. В. Левченко, Е. П. Петровський // Дослідники історії Південної України : біобібліогр. довід. / упоряд. І. Лиман. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 292–295.

Левченко В. Штейнванд Герборд Данилович / В. В. Левченко // Дослідники історії Південної України : біобібліогр. довід. / упоряд. І. Лиман. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 476–478.

Матеріали до бібліографії революційного руху в Одесі : до 10-річчя Радвлади на Україні / упоряд.: М. М. Петринський, М. В. Рапопорт, В. В. Стратен [та ін.]. – Одеса : Одесполіграф, 1929. – Вип. 2.

Музычко А. Е. Иван Яковлевич Фаас: декан юридического факультета Одесского университета в годы // Вісн. Одес. іст.-краєзнав. музею. – Одеса, 2010. – № 9. – румынской оккупации / А. Е. Музычко С. 46–56.

Наукова бібліотека ОНУ ім. І. І. Мечникова: іст. нарис : до 185-річчя заснування / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; упоряд.: М. О. Подрезова [та ін.] ; ред.: В. В. Самодурова, І. В. Шепельська. – Одеса : Астропринт, 2002. – 246 с.

Ноткина О. Ю. Сергей Леонидович Рубинштейн – директор Одесской центральной научной библиотеки / О. Ю. Ноткина // Рубинштейновские чтения. – Одесса, 1992. – С. 46–47.

Одесский мартиролог. Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти : ист.-мемор. изд. / сост.: Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов. – Одесса : ОКФА, 2005. – Т. 3. – С. 125–135.

Петринський М. М. Центральна наукова бібліотека м. Одеси / М. М. Петринський // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1929. – Ч. 2–3. – С. 136–138.

Подрєзова М. О. Науково-дослідна діяльність університетської бібліотеки: історія розвитку, традиційні напрямки та сучасні пріоритети / М. О. Подрезова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 10–28.

Подрезова М. А. Библиотекари Одесского (Новороссийского) университета – мировой науке / М. А. Подрезова, В. В. Самодурова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2008. – Т. 13, вип. 8 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 11–22.

Полевщикова Е. В. О. Л. Вайнштейн и изучение именных фондов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова в 1920-е годы / Е. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 119–133.

Попова Т. Н. Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций. Теория. Методология. Практика / Т. Н. Попова. – Одесса, 2017. – 456 с.

Савельєва Є. В. Дослідження історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня / Є. В. Савельєва // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 134–142.

Самодурова В. В. Научная библиотека Одесского университета в 1920-е гг. / В. В. Самодурова // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія, проблеми, перспективи : зб. ст. – Одесса, 2003. – С. 97–106.

Самодурова В. В. Библиографический семинар как активный метод деятельности ЦНБ г. Одессы в 20-е гг. ХХ ст. / В. В. Самодурова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2009. – Т. 14, вип. 19: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 92–107.

Самодурова В. В. Геополітичний ізгой: життя і смерть І. І. Дусинського (1879–1919) / В. В. Самодуро- ва // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 2. – С. 9–18.

Фаас І. Інкунабули Одеської центральної наукової бібліотеки // Бібліол. вісті. – 1927. – № 2. – С. 69–90.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)