DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118254

КНИЖКОВІ ЗНАКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІБЛІОФІЛІВ: З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ АЛЬБОМУ-КАТАЛОГУ

Г. В. Великодна

Анотація


У статті розглянуто досвід підготовки альбому-каталогу книжкових знаків європейських бібліофілів, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Окреслено основні проблеми, з якими зустрічається дослідник книжкових знаків. 


Ключові слова


книжковий знак; екслібрис; суперекслібрис; штамп; власницький запис; методика опису книжкового знаку; бібліофіл; книгозбірня; альбом- каталог; Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseyenko M. V. «Rasseyanye» knizhnye kollektsii v vuzovskoy biblioteke: iz opyta issledovaniya i rekonstruktsii [«Dissipated» book collections in the University library: from the experience of research and reconstruction]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliography]. Odesa, 2014, vol. 19, iss. 1 (11), pp. 47–58.

Ekslibrysy Naukovoyi biblioteky Lvovskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka [Exlibrises of the Scientific Library of Lviv Ivan Franko National University]. Lviv, 2013, 152 p.

Zinchenko S. V. Do pytannya unifikatsii spetsialnoi terminologii dla stvorennya elektronnoi poshukovoi bazy superekslibrysiv [To the issue of unification of special terminology for the creation of an electronic search engine for superexlibrises]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy [Handwritten and bookish heritage of Ukraine]. 2004, iss. 9, pp. 217–231. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rks_2004_9_18.pdf.

Izhik L. V. Knizhnyye znaki odesskikh bibliofilov [Bookmarks of Odessa bibliophiles].Odessa, 2014, 129 p.

Kit N. Evolyutsiya ekslibrysu (na materialakh fondiv Naukovoi biblioteky Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka) [Evolution of exlibris (on the matherials of the funds of the Scientific Library of Ivan Franko National University of Lviv)]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiyni tekhnolohiyi [Herald of Lviv University. Bibliography, Library studies and Information technologies]. Lviv, 2012, iss. 7, pp. 3–18.

Knyzhkovi znaky yevropeyskykh bibliofiliv u kolektsiyakh universytet·skoyi biblioteky [Bookmarks of European bibliophiles in the collections of the university library].Odessa, 2017, 162 p.

Lushchik S. Z. Knizhnyy znak kak istoricheskiy document: k istorii bibliofilstva v Odesse [The book mark as a historical document: to the history of bibliophilism inOdessa] Deribasovskaya-Rishelevskaya [Deribasovskaya-Rishelievskaya]. 2003, no. 14, pp. 22–43.

Nesterenko P. V. Hrafichni tekhniky v ekslibrysakh XX st. [Graphic techniques in the exlibrises of the XX century]. Mystetstvoznavstvo Ukrayiny [Ukranian study of art]. Kyiv, 2003, iss. 3, pp. 348–355.

Safonova T. V. Informatyvnist ekslibrysu: estetychni aspekty [Informativeness of the exlibris: aesthetic aspects]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv [herald of Kharkiv state academy of design and arts]. Kharkiv, 2011, no. 1, pp. 79–94.

Sokolov V. Doslidzhennya superekslibrysa u suchasnomu knyhoznavstvi [Research of superoxilibris in modern book science]. Bibliotechnyy visnyk [The library herald]. 2016, no. 1, pp. 52–62.

Tsiborovska-Rymarovych I. Proveniyentsii yak dzherelo informatsii pro rozpovsyudzhennya ta pobutuvannya starodrukiv [Provinces as a source of information about distribution and existence of the black-letter book]. Rozmayittya kultur: istoriya i sotsialno-komunikatyvna rol Knyhy [Cultural diversity: history and social communication role of Book]. Kharkiv, 2012, pp. 264–275.

Shvets N. P. Do metodolohiyi doslidzhennya «vlasnytskoho znaku» : dosvid roboty Naukovoyi biblioteky Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ya. Franka [To the methodology of the research of «proprietary sign»: experience of the Scientific Library of Lviv National University named after. I. Ya. Franko]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny: Arkheohrafichni doslidzhennya unikalnykh arkhivnykh ta bibliotechnykh fondiv [Handwritten and bookish heritage of Ukraine: Archeological researches of the uniquely archival and bibliothecal funds]. Kyiv, 2007, iss. 11, pp. 48–69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеенко М. В. «Рассеянные» книжные коллекции в вузовской библиотеке: из опыта исследования и реконструкции / М.В. Алексеенко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 47–58.

Екслібриси Наукової бібліотеки Львовського національного університету імені Івана Франка / авт.- упоряд. та авт. вступ. ст. Н. Кіт-Копистянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 152 с.

Зінченко С. В. До питання уніфікації спеціальної термінології для створення електронної пошукової бази суперекслібрисів / С. В. Зінченко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2004. – Вип. 9. – С. 217–231. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rks_2004_9_18.pdf (дата звернення: 22.09.2017). – Загол. з екрана.

Ижик Л. В. Книжные знаки одесских библиофилов : моногр. исслед. / Л. В. Ижик ; [отв. ред. О. Ф. Бо- тушанская] ; Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2014. – 129, [1] с. : ил.

Кіт Н. Еволюція екслібрису (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) / Н. Кіт // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 7. – С. 3–18.

Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альб.-кат. / упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2017. – 162 с. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ; вип. : Музей книги, № 2).

Лущик С. З. Книжный знак как исторический документ: к истории библиофильства в Одессе / С. З. Лущик // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2003. – № 14. – С. 22–43.

Нестеренко П. В. Графічні техніки в екслібрисах XX ст. / П. В. Нестеренко // Мистецтвознавство України. – Київ : СПД Кравчук В. К. – 2003. – Вип. 3. – С. 348–355.

Сафонова Т. В. Інформативність екслібрису: естетичні аспекти / Т. В. Сафонова // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – 2011. – № 1. – С. 79–94.

Соколов В. Дослідження суперекслібриса у сучасному книгознавстві / В. Ю. Соколов // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 52–62.

Ціборовська-Римарович І. Провенієнції як джерело інформації про розповсюдження та побутування стародруків (на прикладі видань друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760–1844) / І. Ціборовська-Римарович // Розмаїття культур: історія і соціально-комунікативна роль Книги : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 12–15 квіт. 2011 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2012. – С. 264–275.

Швець Н. П. До методології дослідження «власницького знаку» : досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Я. Франка / Н. П. Швець // Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – Вип. 11. – С. 48–69.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)