DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118280

ФОРМУВАННЯ АРХІВНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ

Т. М. Шершун

Анотація


У статті висвітлено історію формування архівного фонду Наукової бібліотеки. Розглянуто основні теоретичні та методичні напрацювання з роботи над архівними документами. Описано основні етапи архівного опису та технічного опрацювання документів особового походження. Визначено перспективи розвитку архівного фонду університетської бібліотеки. 


Ключові слова


документи особового походження, особовий архівний фонд; документальний комплекс; фондування; первинне розбирання; схема систематизації; одиниця зберігання

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Hotalov-Hotlib A. H., the personal archives, 221 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Lanhe M. M., the personal archives, 497 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Petrun F. Ye., the personal archives. 545 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Feldman V. S., Notkyna O. Yu, the personal archives, 217 units.

DSTU 2732:2004 : Dilovodstvo y arkhivna sprava. Terminy ta vyznachennya ponyat [Casework and archives affairs]. Kyiv, 2005, 31 р.

DSTU 4331:2004 : Pravyla opysuvannya arkhivnykh dokumentiv [Rules for describing archives documents]. Kyiv, 2005, 16 p.

Metodychni rekomendatsii shchodo zastosuvannya DSTU 4331:2004 «Pravyla opysuvannya arkhivnykh dokumentiv» [Rules for describing archival documents]. Kyiv, 2008, 52 p.

Orhanizatsiya robota z dokumentamy osobovoho pokhodzhennya v elektronniy formi v Tsentralnomu derzhavnomu elektronnomu arkhivi Ukrayiny [Organization of work with documents of personal origin in electronic form in the Central State Electronic Archive of Ukraine]. Kyiv, 2015, 42 p. Available at: http://bit.ly/2w6OAPJ.

Skladennya arkhivnykh opysiv [Composition of archive descriptions]. Kyiv, 2013, 137 p. Available at: http://bit. ly/2jKNh7p.

Antopolskiy A. B. Voprosy integratsii bibliotek, arkhivov i muzeyev po nauchnomu naslediyu [Questions of the integration of libraries, archives and museums on the scientific heritage]. Informatsionnoe obespechenie nauki: novye tekhnologii [Information support of science: new technologies]. Tarus, 2009, pp. 238–249. Available at: http://bit.ly/2xvv2Ik.

Biryukova T. L. Biblioteka v systemi dokumentnykh komunikatsiy: funktsionalnyy aspect [Library in the system of document communications: functional aspect]. Kyiv, 2015, 16 p.

Bernat A. Arkhivy biblioteki i muzei – instituty obshchestvennoy pamyati. Chto ikh razlichayet i sblizhayet? [Archives, libraries and museums are institutions of public memory. What distinguishes and brings them closer?]. Otechennyye arkhivy [Exhausted archives]. 2005, no. 2, pp. 60–65.

Vinogradov Yu. A, Nagorova Z. N. Metodicheskoye posobiye po nauchno-tekhnicheskoy obrabotke fondov uchenykh v arkhive AN SSSR [Methodical manual on scientific and technical processing of scientific collections in the archives of theAcademyofSciencesof theUSSR]. Moskva, 1960, 93 p.

Voskoboynikova-Huzyeva O. V. Biblioteky, muzeyi, arkhivy u formuvanni intelektualnoho ta informatsiynoho prostoru [Libraries, museums, archives in the formation of the intellectual and informational space]. Bibliotechnyy visnyk [Library Herald]. Kyiv, 2006, no. 5, pp. 41–42.

Dmitriyev S. S. Lichnyye arkhivnyye fondy. vidy i znacheniye ikh istoricheskiy istochnikov [Personal archives: types and significance of their historical sources]. Voprosy arkhivovedeniya [Archives Studies]. 1965, no. 3, pp. 35–49.

Zozulya S. M. Suchasna arkhivna terminolohiya v Ukrayini [Modern archival terminology inUkraine]. Kyiv, 2012, 19 p.

Korchemna I. S. Rozvytok systemy komplektuvannya i obliku rukopysnykh fondiv bibliotek Ukrayiny ta stvorennya suchasnykh informatsiynykh resursiv (1918-2009) [Development of the system of manning and accounting of manuscript funds of libraries inUkraineand creation of modern information resources (1918- 2009)]. Kyiv, 2010, 18 p.

Kosenko O. V. Dzherelno-informatsiynyy potentsial osobovykh arkhivnykh fondiv [Source and information potential of personal archival funds]. Kyiv, 2009, 16 p.

Kuleshov S. H. Arkhiv, biblioteka, muzey: sproba intehratsiyi na zasadakh komunikatsiynoho pidkhodu [Archives, Library, Museum: An Attempt to Integrate on the Basis of a Communication Approach]. Studiyi z arkhivnoyi spravy ta dokumentoznavstva [Archival and documentary studies]. 2009, iss. 17, pp. 29–31.

Oseredchuk O. A. Arkhiv Lvivskoho universytetu u druhiy polovyni XIX – pershiy polovyni XX st.: istoriya formuvannya ta funktsionuvannya [Archive of theUniversityofLvivin the second half of the nineteenth and first half of the twentieth century: the history of the formation and functioning]. Kyiv, 2012, 19 p.

Popov V. I. Iz opyta nauchno-tekhnicheskoy obrabotki fondov lichnogo proiskhozhdeniya [From the experience of scientific and technical processing of funds of personal origin]. Istoricheskiy arkhiv [Historical archive]. Moskva, 1956, no. 1, pp. 221–225.

Robota z dokumentamy osobovoho pokhodzhennya [Work with documents of personal origin]. Kyiv, 2009, 284 p. Available at: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/doc_osob_pohod.metod_rec.pdf.

Syrchenko L. G. Lichnyye fondy deyateley russkoy literatury i iskusstva v arkhivakh SSSR [Personal archives of figures of Russian literature and art in the archives of theUSSR]. Moskva, 1975, 168 p.

Shemayev S. O. Spivrobitnytstvo bibliotek, arkhiviv, muzeyiv u suchasnykh umovakh [Collaboration of libraries, archives, museums in modern conditions]. Visnyk Kharkivskoyi derzhavnoyi akademiyi kultury [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture]. Kharkiv, 2012, no. 36, pp. 166–174.

Shershun T. M. Osobovi arkhivni fondy v Naukoviy bibliotetsi Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Personal archival funds in the Scientific Library of the Odessa National University named after I. I. Mechnikov]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2017, vol. 22, iss. 1 (17), pp. 146–159.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архів НБ ОНУ. Ф. Готалов-Готліб А. Г., особовий фонд. – 221 од. зб.

Архів НБ ОНУ. Ф. Ланге М. М., особовий фонд. – 497 од. зб.

Архів НБ ОНУ. Ф. Петрунь Ф. Є., особовий фонд. – 545 од. зб.

Архів НБ ОНУ. Ф. Фельдман В. С. і Ноткина О. Ю., особовий фонд. – 217 од. зб.

ДСТУ 2732:2004 : Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення понять. – Взамін ДСТУ 2732- 94 ; введ. 2005-07-01. – Киів, 2005. – 31 с.

ДСТУ 4331:2004 : Правила описування архівних документів. – Введ. 2005-07-01. – Київ, 2005. – 16 с.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів» / упоряд. Н. М. Христова. – Київ, 2008. – 52 с.

Організація робота з документами особового походження в електронній формі в Центральному державному електронному архіві України : метод. рек. / уклад. Т. Г. Кручініна. – Київ, 2015. – 42 с. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2w6OAPJ (дата звернення: 18.09.2017). – Загол. з екрана.

Складення архівних описів : метод. рек. / уклад. Н. М. Христова. – Київ, 2013. – 137 с. – Електрон. аналог. друк. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2jKNh7p (дата звернення: 18.09.2017). – Загол. з екрана.

Антопольский А. Б. Вопросы интеграции библиотек, архивов и музеев по научному наследию / А. Б. Антопольский // Информационное обеспечение науки: новые технологии. – Тарус, 2009. – С. 238–249. – Электрон. аналог печ. изд. – Режим доступа: http://bit.ly/2xvv2Ik (дата обращения: 18.09.2017). – Загл. с экрана.

Бірюкова Т. Л. Бібліотека в системі документних комунікацій: функціональний аспект : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Т. Л. Бірюкова. – Київ, 2015. – 16 с.

Бернат А. Архивы, библиотеки и музеи – институты общественной памяти. Что их различает и сближает? / А. Бернат // Отеч. арх. – 2005. – № 2. – С. 60–65.

Виноградов Ю. А. Методическое пособие по научно-технической обработке фондов ученых в архиве АН СССР / Ю. А. Виноградов, З. Н. Нагорова. – М.,1960. – 93 с.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотеки, музеї, архіви у формуванні інтелектуального та інформаційного простору / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2006. – № 5. – С. 41–42.

Дмитриев С. С. Личные архивные фонды. виды и значение их исторический источников / С. С. Дмитриев // Вопр. архивоведения. – 1965. – № 3. – С. 35–49.

Зозуля С. М. Сучасна архівна термінологія в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / С. М. Зо- зуля. – Київ, 2012. – 19 с.

Корчемна І. С. Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918–2009) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / І. С. Корчемна. – Київ, 2010. – 18 с.

Косенко О. В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : автореф. дис. ... канд. іст. наук / О. В. Косенко. – Київ, 2009. – 16 с.

Кулешов С. Г. Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу / С. Г. Ку- лешов // Студії з арх. справи та документознавства. – 2009. – Т. 17. – С. 29–31.

Осередчук О. А. Архів Львівського університету у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. : історія формування та функціонування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / О. А. Осередчук. – Київ, 2012. – 19 с.

Попов В. И. Из опыта научно-технической обработки фондов личного происхождения / В. И. Попов // Ист. арх. – 1956. – № 1. – С. 221–225.

Робота з документами особового походження : метод. посіб. / авт.-уклад.: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. – Київ, 2009. – 284 с. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/doc_osob_pohod.metod_rec.pdf (дата звернення: 18.09.2017). – Загол. з екрана.

Сырченко Л. Г. Личные фонды деятелей русской литературы и искусства в архивах СССР : учеб. пособие / Л. Г. Сырченко ; под ред. Н. А. Ковальчук. – М., 1975. – 168 с.

Шемаєв С. О. Співробітництво бібліотек, архівів, музеїв у сучасних умовах / С. О. Шемаєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 36. – С. 166–174.

Шершун Т. М. Особові архівні фонди в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Т. М. Шершун // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, № 1 (17). – С. 146–159.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)