DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118296

ВИКОРИСТАННЯ МЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У БІБЛІОТЕЦІ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

В. С. Білоус

Анотація


Стаття відображає інноваційні форми діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, питання розвитку бібліотечного сервісу на допомогу науково-дослідній роботі університету. Акцентовано увагу на досвіді роботи університетської бібліотеки як активного партнера на стадіях життєвого циклу наукових досліджень науковців університету. Відмічено новизну та роль бібліотеки у процесах збільшення представництва вчених університету в глобальному просторі наукових комунікацій, впровадженні наукометричних та бібліометричних методів дослідження. 


Ключові слова


інновації у бібліотеці, електронні ресурси, електронна бібліотека, інформаційні комунікації, цифровий простір, наукометричні методи, бібліометрика, Google Scholar, бібліотека Вінницького педуніверситету

Повний текст:

PDF

Посилання


Asieiev H. Naukometriia, informetriia, bibliometriia: vyznachennia i rozmezhuvannia [Scientometrics, informetrics, bibliometrics: definition and differentiation]. Bibliotechnyi visnyk [Library Herald]. 2016, no. 2, pp. 3–10.

Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia: formuvannia natsionalnoho informatsiinoho prostoru: mizhnarodna naukova konferentsiia [Library. Science. Communication: formation of national information space: international scientific conference]. Ukraine, 2016, 24 zhovtnia. Available at: http://bit.ly/2wTumIQ.

Bilous V. S. Adaptatsiia biblioteky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho do realii tsyfrovoho prostoru [Adaptation of the library of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky to the environment of digital space]. Biblioteka universytetu na novomu etapi rozvytku sotsialnykh komunikatsii: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [University library on the new stage of development of social communications: International scientific-practical conference]. Dnipro, 2016, pp. 13–18.

Bilous V. S., Lazarenko N. I., Kolomiiets A. M. Universytetska nauka u mizhnarodnomu informatsiinomu prostori [University science in the international information space]. Makarenkoznavchyi vymir aktualnykh pytan sotsialnoi adaptatsii osobystosti: materialy ХVІ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Makarenko study of the pressing issues of social adaptation of personality: materials of the ХVІ Scientific-Practical Conference].Poltava, 2017, pp. 11–12.

Kolesnykova T. Biblioteka VNZ: vidpovidalnist za poshyrennia rezultativ naukovykh doslidzhen [University library: responsibility for the results of the expansion of scientific researches]. Vyshcha shkola [Higher school]. 2014, no. 4 (118), pp. 7–26. Available at: http://bit.ly/2xHqP4K.

Kolesnykova T. O. Tsyfrovi servisy bibliotek VNZ iz zabezpechennia rozvytku nauky [Digital services of university library on the garanty of scientific development]. Biblioteky VNZ Ukrainy u protsesi implementatsii Zakonu «Pro vyshchu osvitu» ta informatyzatsii suspilstva: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [UkranianUniversitylibraries during the process of implementation of the Law on Higher Education and social informatization: materials of All-Ukranian scientific-practical conference]. Ivano-Frankivsk, 2015, pp. 147–160. Available at: http://bit.ly/2yDMjNE.

Kolesnykova T. O., Matvieieva O. V. Universytetska nauka: bibliometrychni doslidzhennia [University science: bibliometric researches]. Suchasni problemy diialnosti bibliotek v umovakh informatsiinoho suspilstva: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Contemporary issues of library activities in the context of information society: materials of the international scientific-practical conference]. Lviv, 2015.

Marina O. Kontent-stratehiia bibliotek u tsyfrovomu seredovyshchi [Content-strategy of libraries in cyberspace]. Bibliotechnyi visnyk [Library Herald]. 2016, no. 4, pp. 8–12.

Nazarovets M. Sluzhba informatsiinoho monitorynhu yak strukturnyi pidrozdil suchasnoi akademichnoi biblioteky [The service of information monitoring]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber of Ukraine]. 2016, no. 8, pp. 24–26.

Kostenko L., Zhabin O., Kuznietsov O., Kukharchuk Ye., Symonenko T. Naukometriia: metodolohiia ta instrumentarii [Knowledge science: methodology and tools]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber of Ukraine]. 2015, no. 3, pp. 25–29.

Serbin O., Yaroshenko T. Aspekty formuvannia ta vdoskonalennia suchasnoi bibliotechnoi osvity [Aspects of formation and improvement of modern library education]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber of Ukraine]. 2016, no. 8, pp. 12–15.

Symonenko T. Bibliometrychni systemy Scopus i Google Scholar: sfery vykorystannia [Bibliometric systems Scopus and Google Scholar]. Bibliotechnyi visnyk [Library Herald]. 2015, no. 2, pp. 10–13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування / Г. Асєєв // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 3–10.

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : міжнар. наук. конф. [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Ukraine, 2016, 24 жовт. – Режим доступу: http://bit. ly/2wTumIQ (дата звернення 06.08.2017). – Загол. з екрана.

Білоус В. С. Адаптація бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського до реалій цифрового простору / В. С. Білоус // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 1–2 груд. 2016 р.). – Дніпро, 2016. – С. 13–18.

Білоус В. С. Університетська наука у міжнародному інформаційному просторі / В. С. Білоус, Н. І. Лазаренко, А. М. Коломієць // Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості : матеріали 16-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 13–14 берез. 2017 р.) : [тези]. – Полтава, 2017. – С. 11–12.

Колесникова Т. Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень / Т. Колесникова // Вища шк. – 2014. – № 4 (118). – С. 7–26. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2xHqP4K (дата звернення 06.08.2017). – Загол. з екрана.

Колесникова Т. О. Цифрові сервіси бібліотек ВНЗ із забезпечення розвитку науки / Т. О. Колесникова // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 16–19 черв. 2015 р.). – Івано- Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 147–160. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http:// bit.ly/2yDMjNE (дата звернення 06.08.2017). – Загол. з екрана.

Колесникова Т. О. Університетська наука: бібліометричні дослідження / Т. О. Колесникова, О. В. Матвєєва // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 10–11 верес. 2015 р.). – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – С. 40–48.

Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі / О. Мар’їна // Бібл. вісн. – 2016. – № 4. – С. 8–12.

Назаровець М. Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної академічної бібліотеки / М. Назаровець // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 8. – С. 24–26.

Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 3. – С. 25–29.

Сербін О. Аспекти формування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти / О. Сербін, Т. Ярошенко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 8. – С. 12–15.

Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання / Т. Симоненко // Бібл. вісн. – 2015. – № 2. – С. 10–13.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)