DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118360

NIHIL DESPERARI: ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

А. А. Гужва, І. К. Журавльова

Анотація


Стаття присвячена проблемі відношення «читач-бібліотека» в університетській бібліотеці. Проаналізовано особливості контингенту відвідувачів Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна. Окреслено способи отримання інформації, яким надають перевагу у сучасності. Констатовано, що університетська бібліотека змушена активно вести пошук шляхів для збільшення активних користувачів. З цією метою розглянуто досвід ЦНБ у поєднанні новітніх елементів івент-маркетингу та традиційних заходів культурно-просвітницької діяльності університетської бібліотеки. Встановлено, що традиційні методи роботи з читачами добре працюють для активних відвідувачів, проте застосування нових підходів, зокрема, концепції потреби станів, значно збільшує зацікавленість користувачів. Інноваційні методи івент-маркетингу найкраще застосовувати для привернення уваги нової потенціальної читацької аудиторії. ЦНБ має досвід використання власних успішних нетрадиційних подій і вдало співпрацює при організації та проведенні міських і державних заходів. Такий досвід свідчить про перетворення бібліотек у відкритий творчий простір для широкої аудиторії. 


Ключові слова


університетська бібліотека; користувач; читач; концепція потреби станів; читання; подія; маркетинг; івент-маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotel. Politika. Afinskaya politiya [Politics. Constitution of the Athenians]. Moskva, 1997, 458 p.

Borkhard P., Flodel Sh., Milts M., Reynkhardt K., Rayter G. Kontseptsiya marketinga dlya publichnykh bibliotek [Concepts of marketing for municipal libraries]. Moskva, 1993. 144 p. Available at: http://www.twirpx. com/file/352727/.

Dzhobs Stiv [Steve Jobs]. Vikipediia. Vilna entsyklopediia [Wikiledia, the Free Encyclopedia]. Ukraine, 2017, 7 serpnia. Available at: http://bit.ly/2fvai9u.

Zhuravleva I. K., Kudelko S. M. Iz opyta mezhdunarodnogo sotrudnichestva Kharkovskogo natsionalnogo universiteta imeni V. N. Karazina s Latviyskoy Akademicheskoy bibliotekoy (g. Riga) [From the experience of the collaboration of V. N. Karazin Kharkiv National University and Academic Library of the University of Latvia (Riga)]. Istorychnyi arkhiv [Historical Archive]. 2008, vol. 2, pp. 162–172.

Zvit 2014 r. – plan 2015 r. Tsentralnoi naukovoi biblioteky Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina [Report 2014 – plan 2015 of the central scientific library of V. N. Karazin Kharkiv National University]. Kharkiv, 2015, 87 p. Available at: http://bit.ly/2wmBnCK.

Zvit 2015 r. – plan 2016 r. Tsentralnoi naukovoi biblioteky Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina [Report 2015 – plan 2016 of the central scientific library of V.N.KarazinKharkivNationalUniversity]. Kharkiv, 2016, 92 p. – Available at: http://bit.ly/2wZ0Fq5.

Zakon Ukrainy «Pro biblioteky ta bibliotechnu spravu» (zi zminamy i dopovnenniamy) [The law of Ukraine On libraries and librarianship (with amendments and additions)].]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 1995, no. 7, st. 45. Available at: http://bit.ly/2fveJkT.

Samokhina Zh. Marketynhovi komunikatsii u bibliotechno-informatsiinii diialnosti [Marketing communications in library-information activity]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Scientific works of the Vernadsky National Library of Ukraine ]. 2015, vol. 42, pp. 103–114.

Sievonkaieva O. O. Ivent-marketynh v systemi intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii [Event-marketing in the system of integrated marketing communication]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky [Development of market ecenomy]. Kyiv, 2013, vol. 30, pp. 515–525. Available at: http://www.ir.kneu.kiev.ua:8080/ handle/2010/4003.

Slutskova Yu. Poslednie tendentsi v otrasli event-marketinga [Latest trends in event-marketing]. Create Brand. 2005, 13 aprel. Available at: http://bit.ly/2xHX6YI.

Suslova I. M. Prakticheskiy marketing v bibliotekakh [Pratical marketing in library]. Moskva, 2005, 144 p.

Khimich Ya. O. Innovatsiini zminy v bibliotetsi na osnovi proektnoho, kadrovoho menedzhmentu ta initsiatyvnoi diialnosti bibliotek [Innovative changes in library on the ground of projecting, personnel management and initative activity of library]. Kyiv, 2012, 88 p.

Mathews B. Marketing Today’s Academic Library : A Bold New Aproach to Communicating with Student. Chicago, 2009, 171 p. Available at: http://bit.ly/2yJLiUA


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Политика. Афинская полития : [пер. с. греч.] / Аристотель ; авт. вступ. ст. Е. И. Темнов. – М. : Мысль, 1997. – 458 с.

Борхард П. Концепция маркетинга для публичных библиотек / П. Борхард, Ш. Флодель, М. Мильц, К. Рейнхардт, Г. Райтер ; пер. с нем. Е. М. Ястребовой ; науч. ред. И. Б. Михнова. – М. : Библиомаркет, 1993. – 144 с. – Электрон. аналог печ. изд. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/352727/ (дата обращения: 28.09.2017). – Загл. с экрана.

Джобс Стів [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дан. – Ukraine, 2017, 7 серп. – Режим доступу: http://bit.ly/2fvai9u (дата звернення 29.08.2017). – Загол. з екрану. 4. Журавлева И. К. Из опыта международного сотрудничества Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина с Латвийской Академической библиотекой (г. Рига) / И. К. Журавлева, С. М. Куделко // Іст. архів. – 2008. – Вип. 2. – С. 162–172.

Звіт 2014 р. – план 2015 р. Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 87 с. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://bit. ly/2wmBnCK (дата звернення: 16.06.2017). – Загол. з екрану.

Звіт 2015 р. – план 2016 р. Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 92 с. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://bit. ly/2wZ0Fq5 (дата звернення: 29.09.2017). – Загол. з екрану.

Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (зі змінами й доповненнями) // Відом. Верховної Ради України. – 1995. – № 7. – Ст. 45. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2fveJkT (дата звернення: 28.09.2017) – Загол. з екрану.

Самохіна Ж. Маркетингові комунікації у бібліотечно-інформаційній діяльності / Ж. Самохіна // Наук. пр. НБУ ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 42. – С. 103–114.

Сєвонькаєва О. О. Івент-маркетинг в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / О. О. Сєвонькова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – Вип. 30. – С. 515– 525. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://www.ir.kneu.kiev.ua:8080/handle/2010/4003 (дата звернення 16.06.2017) – Загол. з екрану.

Слуцкова Ю. Последние тенденци в отрасли event-маркетинга [Электронный ресурс] : Мнение эксперта / Ю. Слуцкова // Create Brand. – Электрон. дан. – 2005, 13 апр. – Режим доступа: http://bit.ly/2xHX6YI. – Загл. с экрана.

Суслова И. М. Практический маркетинг в библиотеках : учеб.-метод. пособ. / И. М. Суслова. – М. : Либерея, 2005. – 144 с.

Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 88 с.

Mathews B. Marketing Today’s Academic Library : A Bold New Aproach to Communicating with Student / В. Mathews. –Chicago: American Library Association, 2009. – 171 p. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2yJLiUA (дата звернення: 28.09.2017) – Загол. з екрана.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)