DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118363

КОМПЕТЕНТНОСТІ БІБЛІОТЕЧНОГО ФАХІВЦЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Т. М. Костирко

Анотація


У статті викладені підсумки комплексного міжвузівського дослідження, яке було проведено серед 100 бібліотечних фахівців 6 провідних ВНЗ м. Миколаєва. Його результати дозволили створити узагальнюючий перелік компетентностей, притаманних бібліотечному фахівцю цифрової епохи. 


Ключові слова


компетентність; дослідження; бібліотека вишу; анкетування

Повний текст:

PDF

Посилання


Balovsiak N. Kh. Struktura ta zmist informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho spetsialista [Structure and content of informative competence of future specialist]. Chernivtsi, 2006. Available at: http://bit.ly/2heTO5Q.

Vikipediia [Wikipedia]. Material z Vikipedii – vilnoi entsyklopedii [Materials from Wikipedia, the free encyclopedia]. Ukraine, 2017, 18 bereznia. Available at: http://bit.ly/1SCRwc9.

Hramm O. Profesiinyi imidzh fakhivtsia biblioteky vyshchoho navchalnoho zakladu [Professional image of specialist of higher educational establishment library]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekhnolohii [Lviv university herald. Library studies, bibliography studies and information technologies]. 2014, iss. 9, pp. 188–193.

Hrushevska I. Poniattia kompetentnosti u vitchyznianii ta zarubizhnii pedahohitsi [A concept of competence is in home and foreign pedagogics]. Shliakh osvity [Path of education]. 2004, no. 3, pp. 22–24.

Yelepov B. S., Kryuchkova Ye. M. Kompetentnost i kompetentsii bibliotechnogo spetsialista: kak i zachem ikh otsenivat [Competency and competences of library specialist: how and why to estimate them]. Bibliotekovedenie [Library studies]. 2009, no. 3. pp. 117–124.

Kolesnykova T. O. Profesiini kompetentnosti zarubizhnykh universytetskykh bibliotekariv [Professional competencies of foreign university librarians]. Biblioteky i suspilstvo: rukh u chasi ta prostori: materialy II naukovo-praktychnoi internet konferentsii [Materials of the II scientific-practical internet conference «Libraries and society: motion in time and spacious»]. Kharkiv, 2016. Available at: http://bit.ly/2fWx9wa.

Kompetentnist – kliuch do onovlennia zmistu bibliotechnoi roboty [A competence as a key to the updating content of library work]. Natsionalna biblioteka Ukrainy dlia ditei [National library of Ukrainefor children]. Kyiv, 2009. Available at: http://bit.ly/2yaVVP3.

Kostyrko T. M. Profesiini kompetentnosti suchasnoho bibliotechnoho fakhivtsia [Professional competences of modern library specialist]. Biblioteka universytetu na novomu etapi rozvytku sotsialnykh komunikatsii: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [University Library on the new stage of development of social communications: materials of the ІІІ International scientific-practical conference]. Dnipro, 2016, pp. 147–151.

Sukiasyan E. R. Kompetentnostnyy podkhod: eshche odna vozmozhnost uyti v storonu ot realnykh zadach bibliotechnogo obrazovaniya [Competency-based approach: one more possibility to range far and wide from the real aims of library education]. Nauchnve i tekhnicheskie biblioteki [Scientific and technical libraries]. 2008, no. 4, pp. 107–115.

Khimich Ya. O. Innovatsiini zminy v bibliotetsi na osnovi profektnoho, kadrovoho menedzhmentu ta initsiatyvnoi diialnosti bibliotek [Innovative changes in library on the ground of projecting, personnel management and initative activity of library]. Kyiv, 2012, 88 p. Available at: http://bit.ly/2yb3xRy


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баловсяк Н. Х. Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста [Електронний ресурс] / Н. Х. Баловсяк ; Чернівец. торг.-екон. ін-т. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Чернівці, 2006. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу: http://bit.ly/2heTO5Q (дата звернення: 27.07.2017). – Загол. з екрана.

Вікіпедія [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Електрон. дан. – Ukraine, 2017. – 18 берез. – Режим доступу: http://bit.ly/1SCRwc9 (дата звернення: 27.07.2017). – Загол. з екрана.

Грамм О. Професійний імідж фахівця бібліотеки вищого навчального закладу / О. Грамм // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 9. – С. 188– 193.

Грушевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / І. Грушевська // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 22–24.

Елепов Б. С. Компетентность и компетенции библиотечного специалиста: как и зачем их оценивать / Б. С. Елепов, Е. М. Крючкова // Библиотековедение. – 2009. – № 3. – С. 117–124.

Колесникова Т. О. Професійні компетентності зарубіжних університетських бібліотекарів [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали 2-ої наук.- практ. інтернет-конф. (Харків, 24–31 жовт. 2016 р.) / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2fWx9wa (дата звернення: 27.07.2017). – Загол. з екрана.

Компетентність – ключ до оновлення змісту бібліотечної роботи [Електронний ресурс] // Нац. б-ка України для дітей. – Електрон. дан. – Київ, 2009. – Режим доступу: http://bit.ly/2yaVVP3 (дата звернення: 27.07.2017). – Загол. з екрана.

Костирко Т. М. Професійні компетентності сучасного бібліотечного фахівця / Т. М. Костирко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 1–2 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. імені акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – С. 147–151.

Сукиасян Э. Р. Компетентностный подход: еще одна возможность уйти в сторону от реальных задач библиотечного образования / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 4. – С. 107–115.

Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч. ; Укр. бібл. асоц. [та ін.]. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 88 с. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2yb3xRy (дата звернення: 27.07.2017). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)