DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118364

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ

Н. П. Левченко

Анотація


У статті представлено стратегію розвитку НТБ НУХТ, яка передбачає впровадження інноваційних підходів і методів для потреб навчального процесу, наукових досліджень. У рамках цієї стратегії бібліотека повинна трансформуватися в ресурсний інформаційно-аналітичний центр університету Розкриваються деякі подробиці такого розвитку на прикладі двох пілотних проектів.

Ключові слова


бібліотека ВНЗ; стратегічний розвиток; модель розвитку; інформаційний центр; ресурси; аналітичний центр

Повний текст:

PDF

Посилання


Apshai N. Stratehichni zasady rozvytku bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv v umovakh informatyzatsii [Strategic foundations for the development of libraries of higher educational institutions in the conditions of informatization]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber]. 2004, no. 6, pp. 23–25.

Kostyrko T. Kontseptsiia modeliuvannia rehionalnoi systemy bibliotechno-informatsiinykh resursiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [The concept of simulation of the regional system of library information resources of higher educational institutions]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber]. 2008, no. 4, pp. 17– 19.

Pavlenko T. Suchasni tendentsii rozvytku bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv [Contemporary trends of development of libraries of higher educational imstitutions]. Bibliotechnyi forum Ukrainy [Library Forum of Ukraine]. 2010, no. 4, pp. 24–29.

Popyk V. Stratehiia rozvytku spetsializovanykh naukovykh bibliotek [Strategy of development of specialized scientific libraries]. Bibliotechnyi visnyk [[Library Herald]. 2016, no. 6, pp. 3–6.

Programma YuNYeSKO «Informatsiya dlya vsekh»: Strategicheskiy plan (2008–2013 gg.) [UNESCO program «Information for everyone»: Strategic project (2008-2013)]. 2008, 30 sentyabrya – 17 oktyabrya. Available at: http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco/sp813.pdf.

Stratehiia rozvytku bibliotechnoi spravy v Ukraini do 2025 r. «Iakisni zminy bibliotek zadlia zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy» [Strategy of development of librarianship inUkrainetill 2025 «Qualitative changes in libraries to ensure sustainable development ofUkraine»].Ukraine, 2016, 23 bereznia. Available at: http:// mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245072235.

Shemaieva H. V. Elektronni resursy bibliotek Ukrainy v systemi naukovykh komunikatsii [Electronic resources of libraries of Ukraine in the system of scientific communications]. Kharkiv, 2008, 289 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Апшай Н. Стратегічні засади розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в умовах інформатизації / Н. Апшай // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 6. – С. 23–25.

Костирко Т. Концепція моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів / Т. Костирко // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 4. – С. 17–19.

Павленко Т. Сучасні тенденції розвитку бібліотек вищих навчальних закладів / Т. Павленко // Бібл. форум України. – 2010. – № 4. – С. 24–29.

Попик В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек / В. Попик // Бібл. вісн. – 2016. – № 6. – С. 3–6.

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» : Стратегический план (2008–2013 гг.) [Электронной ресурс] / Президиум Межправительств. совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». – Электрон. дан. – 2008. – 30 сент.–17 окт. – Режим доступу: http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco/sp813.pdf (дата обращения: 07.08.2017). – Загл. с екрана.

Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» [Электронной ресурс] / В. Кириленко ; Мін-во культури України. – Електрон. дан. – Ukraine, 2016. – 23 берез. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=245072235 (дата звернення: 07.08.2017). – Загол. з екрана.

Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва. – Харків, 2008. – 289 с.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)