Педагогічна спадщина М. М. Ланге (за матеріалами особового архівного фонду вченого в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова)

Т. М. Шершун

Анотація


У статті на основі архівних документів та історіографічних студій здійснено аналіз історико-педагогічної спадщини М. М. Ланге. Визначено основні напрямки науково-теоретичної, педагогічної та громадсько-освітньої діяльності вченого наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Розкрито погляди М. Ланге на проблеми розвитку навчальних закладів різного рівню, змісту освіти та реформування педагогічної системи в цілому


Ключові слова


М. М. Ланге; архівні документи; особовий архівній фонд; історія педагогіки; педагогіка; психологія; методика викладання; дидактика; навчання; виховання; історико-педагогічні дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 98 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 100 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 111-121 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 231 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 279 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 281 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 283 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 300 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 302 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 316 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 332 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 333 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 360 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 361 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [The archive of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund. 3 Lange M. M., the personal archives, 452 units.

Akimova L. N., Tsukanov B. Y. Lanhe Mykola Mykolayovych. Profesory Odeskoho (Novorosiiskoho) universytetu [Professors of the Odessa (Novorossiya) University]. Odesa, 2005, t. 3, pp. 188–193.

Goldin F. L. Progressivnaya pedagogicheskaya mysl yuga Ukrainy vtoraya polovina XIX – nachalo XX stoletiya [Progressive pedagogical thought in the south of Ukraine. Second half of the ХІХ – beginning of the XX century]. Odessa, 1965, 80 p.

Goldin F. L. Uchastiye N. N. Lange v dvizhenii za reformu sredney shkoly [Participation of N. Lange in the movement for the reform of the secondary school]. Materialy konferentsii, posvyashchennoy 100-letiyu so dnya rozhdeniya professora N. N. Lange (1858–1958) [Proceedings of the conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of Professor N. Lange (1858–1958)]. Odessa, 1958, pp. 23–25.

Goldіn F. L. Istoryko-filolohichne tovarystvo pry Novorosiyskomu (Odeskomu) universyteti [Historical and philological society at the Novorossiya (Odessa) University]. Naukovo-informatsiynyy byuleten Arkhivnoho upravlinnya Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky [Scientific Information Bulletin of the Archives Administration of the Ukrainian SSR]. 1964, no 6, pp 35–43.

Hordiyevskyy M. I. Naukova y hromadsko-pedahohichna diyalnist profesora M. M. Lanhe [Scientific and public-pedagogical activity of Professor M. Lange]. Zapysky Odeskoho Naukovoho tovarystva pry Vseukrainskii Akademii nauk [Notes of the Odessa Scientific Society of the All-Ukrainian Academy of Sciences]. Seriya pedahohichna, 1930, t. 1, pp. 1–48.

Horchakova O. A. Rozvytok psykholoho-pedahohichnykh nauk na istoryko-filolohichnomu fakulteti Novorosiyskoho universytetu [The development of Psychological and Pedagogical Sciences at the History and Philology Faculty of the Novorossiya University]. Zapysky istorychnoho fakultetu [Notes of the Historical and Philology Faculty of the Novorossiya University]. Zapysky istorychnoho fakultetu [Notes of the Historical Faculty]. 2005, no 16, pp. 351–357

Kornyush H. Vnesok profesora M. M. Lanhe u rozvytok universytet·skoyi pedahohichnoyi osvity (kinets XIX – pochatok XX st.) [The contribution of Professor M. Lange to the development of university pedagogical education (end of the 19th – beginning of the 20th century]. Vytoky pedahohichnoyi maysternosti [Origins of pedagogical skill]. 2015, no 15, pp. 134–139. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2015_15_28.

Kornyush H. V. Odeskyy period zhyttya ta hromadsko-pedahohichnoyi diyalnosti M. M. Lanhe (1888–1921) [The Odessa period of life and public-pedagogical activity of M. Lange (1888–1921)]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalnoosvitniy shkolakh [Pedagogy of formation of a creative person in higher school and in general education school]. 2015, no 41, pp. 33–39. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_41_6.

Kornyush H. V. Rol M. M. Lanhe v stanovlenni vyshchoyi zhinochoyi osvity pivdnya Ukrayiny [The role of M. Lange in the formation of higher education for women in the south of Ukraine]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalnoosvitniy shkolakh [Pedagogy of the formation of a creative person in higher school and general education school]. 2014, no 35, pp. 36–41. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_35_6.

Kuznyetsova N. V. Stanovlennya pedahohichnoyi osvity i nauky. Istoryko-filolohichnyy fakultet [The formation of pedagogical education and science. Historical and philological faculty]. Odeskyy natsionalnyy universytet imeni I. I. Mechnykova. Istoriya ta suchasnist (1865–2015) [Odessa I. I. Mechnikov National University: the history and the present]. Odesa, 2015, pp. 154–162.

Lanhe Mykola Mykolayovych. Ukrayinska pedahohika v personaliyakh. X–XIX stolittya [Ukrainian pedagogy in personalities. 10th – 19th centuries]. Kyyiv, 2005, t. 1, pp. 539–544.

Lange N. N. V chom dolzhna sostoyat reforma nashey sredney shkoly? [What should be the reform of our secondary school?]. Letopis Istoriko-filologicheskogo obshchestva pri Novorossiyskom universitete [Chronicle of the Historical and Philological Society at the Novorossiya University]. 1906, t. 15, pp. 5–23.

Lange N. N. Dusha rebenka v pervyye gody zhizni [The soul of a child in the first years of life]. Sankt-Peterburg, 1892, 64 p.

Nauchnoye naslediye N. N. Lange v universitetskoy biblioteke [The scientific heritage of N. Lange in the university library]. Odessa, 2010. 350 p.

Odeskyy natsionalnyy universytet imeni I. I. Mechnykova. Istoriya ta suchasnist (1865–2015) [ Odessa I. I. Mechnikov National University. The history and the present (1865–2015)]. Odesa, 2015. 963 p.

Romenets V. A. Istoriya psykholohiyi XIX – pochatok XX stolittya [The history of psychology 19th – beginning of the 20th century.]. Kyyiv, 2007, 829 p.

Rozsokha A., Kovalenko O. Reformatorski pohlyady Mykoly Lanhe na shkilnu osvitu [M. Lange reformative views on school education] Ridna shkola [Native School]. 2010, no. 12, pp. 41–45.

Ruzheynikov V. T. Odesskiy gosudarstvennyy universitet i shkola (k 100-letiyu so dnya osnovaniya) [Odessa State University and School (dedicated to the 100-th anniversary of the foundation)]. Odessa, 1961, 124 p.

Fedotova T. N. N. N. Lange i Odesskiye vysshiye pedagogicheskiye zhenskiye kursy [N. Lange and Odessa Higher Pedagogical Courses for women] Materialy konferentsii, posvyashchennoy 100-letiyu so dnya rozhdeniya professora N. N. Lange [Proceedings of the conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of Professor N. Lange]. Odessa, 1958, pp. 20–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Архів НБ ОНУ). Ф. 3 (Ланге Микола Миколайович, особовий фонд). Од. зб. 98.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 100.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 111–121.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 231.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 279.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 281.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 283.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 300.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 302.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 316.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 332.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 333.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 360.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 361.

Архів НБ ОНУ. Ф. 3. Од. зб. 452

Акімова Л. Н. Ланге Микола Миколайович / Л. Н. Акімова, Б. Й. Цуканов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. : в 4 т. / відп. ред. В. А. Сминтина ; заст. відп. ред. М. О. Подрезова ; авт. вступ. ст. В. М. Хмарський ; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 2-ге вид., допов. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 3. – С. 188–193.

Гольдин Ф. Л. Прогрессивная педагогическая мысль юга Украины ІІ пол. ХІХ – нач. ХХ столетия : конспект лекций спецкурса для студ. госун-та / Ф. Л. Гольдин ; отв. ред. Л. А. Драголи. – Одесса, 1965. – 80 с.

Гольдин Ф. Л. Участие Н. Н. Ланге в движении за реформу средней школы / Ф. Л. Гольдин // Материалы конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. Н. Н. Ланге (1858–1958). – Одесса, 1958. – С. 23–25.

Гольдін Ф. Л. Історико-філологічне товариство при Новоросійському (Одеському) університеті / Ф. Л. Гольдин // Наук.-інформ. бюл. Арх. упр. УРСР. – 1964. – № 6. – С. 35–43.

Гордієвський М. І. Наукова й громадсько-педагогічна діяльність професора М. М. Ланге / М. І. Гордієвський // Зап. Одес. Наук. при ВУАН т-ва. Серія педагогічна. – 1930. – Т. 1. – С. 1–48.

Горчакова О. А. Розвиток психолого-педагогічних наук на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету / О. А. Горчакова // Зап. іст. ф-ту. – 2005. – Вип. 16. – С. 351–357.

Корнюш Г. Внесок професора М. М. Ланге у розвиток університетської педагогічної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Г. Корнюш // Витоки пед. майстерності. Серія: Пед. науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 134–139. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2015_15_28 (дата звернення: 28.04.2018).

Корнюш Г. В. Одеський період життя та громадсько-педагогічної діяльності М. М. Ланге (1888–1921 рр.) / Г. В. Корнюш // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 41. – С. 33–39. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pfto_2015_41_6 (дата звернення: 18.04.2018).

Корнюш Г. В. Роль М. М. Ланге в становленні вищої жіночої освіти півдня України / Г. В. Корнюш // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 35. – С. 36–41. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_35_6 (дата звернення: 24.04.2018).

Кузнєцова Н. В. Становлення педагогічної освіти і науки. Історико-філологічний факультет /Н. В. Кузнєцова // Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865–2015). – Одеса, 2015. – С. 154–162.

Ланге Микола Миколайович // Українська педагогіка в персоналіях. Х–ХІХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 539–544.

Ланге Н. Н. В чём должна состоять реформа нашей средней школы? / Н. Н. Ланге // Летопись Ист.- филол. о-ва при Новорос. ун-те. – 1906. – Т. 15. – С. 5–23.

Ланге Н. Н. Душа ребенка в первые годы жизни : две публ. лекции приват-доц. Новорос. ун-та / Н. Н. Ланге. – СПб. : Рус. шк., 1892. – 64 с.

Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке : монографія / В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко, Е. В. Полевщикова ; авт.-сост.: М. В. Алексеенко, Е. В. Бережок, О. Л. Ляшенко [и др.]; науч. ред. В. И. Подшивалкина ; отв. ред. М. А. Подрезова ; библиогр. ред. В. В. Самодурова ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 350 с. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете ; вып. : Психология).

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865–2015) / гол. ред. І. М. Коваль ; авт. вступ. сл.: І. М. Коваль, В. М. Хмарський ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2015. – 963 с. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/Istor_ONU.pdf (дата звернення: 18.03.2018).

Роменець В. А. Історія психології XIX – початок ХХ століття : навч. посіб. для студ. вузів / В. А. Роменець. – Київ : Либідь, 2007. – 829 с.

Розсоха А. Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту / А. Розсоха, О. Коваленко // Рідна школа : щоміс. наук.-пед. журн. – 2010. – № 12. – С. 41–45.

Ружейников В. Т. Одесский государственный университет и школа (к 100-летию со дня основания) / В. Т. Гольдин. – Одесса, 1961. – 124 с.

Федотова Т. Н. Н. Н. Ланге и Одесские высшие педагогические женские курсы // Т. Н. Федотова // Материалы конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. Н. Н. Ланге. – Одесса, 1958. – С. 20–22.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.1(19).130266

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)