DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.2(20).145511

ЕПІСТОЛІЇ Й. Л. ВАЙНШТЕЙНА ДО С. Я. БОРОВОГО: ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ 1940-х – 1970-х рр.

В. В. Левченко

Анотація


У статті представлено епістолії радянського історіографа, історика-медієвіста, теоретика історичної науки Й. Л. Вайнштейна (1894–1980) до колеги – спеціаліста з соціально-економічної історії XVI–XIX С. Я. Борового (1903–1989). Опубліковані листи хронологічно охоплюють 1944–1976 рр., період їх зрілої наукової діяльності, наявності авторитету та провідних позицій у середовищі наукової корпорації, появи основних наукових праць. Ці послання містять у собі визнання автора в дружбі й повазі до адресата та його дружини, відображають близьке колегіальне оточення вченого, характеризують умови повсякденного життя радянської інтелектуальної спільноти. Представлені матеріали відображають основні віхи професійної діяльності двох вчених-істориків, колізії їх просування по службі,умови адаптації в період проведення радянською владою політичної компанії у «боротьбі з космополітизмом», новини та пересуди щодо колег. Зміст епістолій дозволяє відтворити суттєві деталі розвитку радянської історичної науки, університетської системи освіти та фрагменти біографії деяких вчених. Опубліковані листи відтворюють дискусійні питання істориків навколо певних проблем радянської історіографії та досліджень у галузі медієвістики, демонструють критичні висловлювання і заперечення Й. Л. Вайнштейна на адресу колег, зокрема В. В. Мавродіна, Б. Ф. Поршнєва, О. М. Чистозвонова та інших. У текстах листів охарактеризовано умови написання і підготовки до публікації його монографій «Россия и Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.» (1947), «Западноевропейская средневековая историография» (1964), «История советской медиевистики: 1917–1966» (1968), «Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX–XX вв.» (1979) та низки інших наукових видань. Публікація епістолій супроводжується досить повними коментарями щодо їх змісту та вводить до наукового обігу цінне історичне джерело, що зберігається в Державному архіві Одеської області.

Ключові слова


Й. Л. Вайнштейн; С. Я. Боровий; Ленінград; Одеса; Фрунзе; університет; історія; історична наука; історіографія; медієвістика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-7400, inventory 2, dossier 18, 87 р.

Borovoy S. Vospominaniya [Memoirs]. Moskva, Ierusalim, 1993, 384 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний архів Одеської області. – Ф. Р-7400. – Оп. 2. – Спр. 18. – 87 арк.

Боровой С. Воспоминания / С. Боровой. – М. : Иерусалим, 1993. – 384 с.Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)