DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.2(20).145513

Історіографічний аспект вивчення історії Гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова)

А. С. Ложешник

Анотація


У статті розглядаються роботи таких одеських істориків ХІХ – початку ХХ ст., як О. Льовшин (Левшин), А. Скальковський, О. Маркевич та М. Слабченко. Особлива увага звертається на видання, що зберігаються в книгосховищі Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Наукові праці дослідників розглядаються як з точки зору історіографічного аспекту вивчення ними історії Гетьманщини XVIII ст., так і зі сторони бібліографічного аналізу.


Ключові слова


О. Льовшин; А. Скальковський; О. Маркевич; М. Слабченко; Гетьманщина; Наукова бібліотека

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrieieva S. Problemy zaporozko-tatarskykh vzaiemyn periodu Novoi Sichi v ukrainskii istoriohrafii 1920–1930-kh rr. [The problems of Zaporozhian-Tatarian relations during the period of the New Sich in Ukrainian historyography]. Pivdennyi arkhiv [Southern archive]. Kherson, 1999, vol. 2, pp. 140–144.

Arkhiv knyazya Vorontsova [The archive of duke Vorontsov]. Moskva, 1893, Part 39: Bumagi feldmarshala knyazya Mikhaila Semenovicha Vorontsova : pisma k knyazyu M. Vorontsovu A. I. Levshina, A. P. Buteneva, I. V. Sabaneeva [The papers of field-marshal duke M. Vorontsov: the letters to M. Vorontsov written by A. Levshin, A. Butenev and I. Sabaneev], 533 p.

Bachynska O. A. Dunaiski kozaky v Odesi (Zadunaiski, chornomorski ta ust-dunaiski kozaky) [Danube Cossacks in Odesa (Transdanubian, Black Sea and Ust-Danubian Cossacks)]. Odesa kozatska [Cossack Odesa]. Odesa, 2008, pp. 158–164.

Vashchenko V. P. M. Ye. Slabchenko pro rozvytok promyslovosti Ukrainy v druhii polovyni XVII – pershii polovyni XIX st. [M. Slabchenko on the development of the Ukrainian industry in the second half of XVII – first half of XIX cent.]. Akademik M. Ye. Slabchenko: naukova spadshchyna i zhyttievyi shliakh [Academician M. Slabchenko: scientific heritage and life path]. Odesa, 1995, pp. 48–59.

Verba I. V. M. Ye. Slabchenko ta O. P. Ohloblyn [M. Slabchenko and O. Ohloblyn]. Akademik M. Ye. Slabchenko: naukova spadshchyna i zhyttievyi shliakh [Academician M. Slabchenko: scientific heritage and life path]. Odesa, 1995, pp. 42–47.

Vodotyka S. H. Akademik Mykhailo Yelyseiovych Slabchenko: narys zhyttia ta tvorchosti [Academician Mykhailo Yelyseiovych Slabchenko: life and creative activity]. Kyiv, 1998, 141 p.

Honcharuk T. H. Pytannia rozvytku ukrainskoho rynku druhoi polovyny XVII – pershoi polovyny XIX st. v pratsiakh M. Ye. Slabchenka [Market development issues in the second half of the 17th – first half of 19th century in works of M. Slabchenko]. Akademik M. Ye. Slabchenko: naukova spadshchyna i zhyttievyi shliakh [Academician M. Slabchenko: scientific heritage and life path]. Odesa, 1995, pp. 60–63.

Zaruba V. M. Istoryk derzhavy i prava Ukrainy akademik M. Ye. Slabchenko (1882–1952) [The state and law of Ukraine historian, academician M. Slabchenko]. Dnipropetrovsk, 2004, 456 p.

Zaruba V. M. Mykhailo Slabchenko v epistoliarnii ta memuarnii spadshchyni (1882–1952) [M. Slabchenko in epistolary and memoir heritage]. Dnipropetrovsk, 2004, 352 p.

Kuras I. Slovo pro Mykhaila Slabchenka [About Mykhailo Slabchenko]. Kyivska starovyna [Kyiv antiquity]. 1994, no. 1, pp. 42.

Levshin A. I. Pisma iz Malorossii [Letters from Little Russia]. Kharkov, 1816, 206 s.

Markevich A. I. Markovichi [Markovichs]. Kiev, 1890, 55 s.

Markevich A. I. Yuzhnaya Rossiya pri Petre Velikom [Southern Russia during the reign of Peter the Great]. Odesskiy vestnik [Odessa bulletin]. 1891, 10 aprelya; 18 marta.

Markevich A. I. Yuzhnaya Rus pri Yekaterine II [Southern Rus during the reign of Catherine II]. Odessa, 1893, 31 s.

Merzliakova S. O. Naukova spadshchyna M. Ye. Slabchenka [Scintific heritage of M. Slabchenko]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho univertetu. Seriia: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald: Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. 2010, t. 15, vol. 21, pp. 98–109.

Muzychko O. Ye. Novi arkhivni dzherela pro diialnist odeskykh istorykiv Ye. O. Zahorovskoho ta M. Ye. Slabchenka u 1920-ti rr.: zmist ta dzhereloznavchyi potentsial [The new archive sources about the activity of Odesa historians Ye. Zahorovskii and M. Slabchenko in 1920’s: content and source study potential]. Visnyk Odeskoho istoryko-kraieznavchoho muzeiu [Odesa Museum of Regional History Bulletin]. 2008, no. 6, pp. 80–88.

Muzychko O. Ye. Pershyi ukrainoznavchyi ta kozakoznavchyi tekst odeskoho istoryka Mykhaila Slabchenka [The first Ukrainian studies and Cossack studies text by Ode sa historian Mykhailo Slabchenko]. Chornomorska mynuvshyna [Black Sea bygone]. 2015, vol. 10, pp. 97–108.

Muzychko O. Ye. Slabchenko Mykhailo Yelyseiovych (1882–1952) [Slabchenko Mykhailo Yelyseiovych (1882–1952)]. Odeski istoryky [Odesa historians]. Odesa, 2009, pp. 362–366.

Muzychko O. Ye., Khmarskyi V. M. Studii [Khmarskyi V. M. Studies]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Journal]. 2006, no. 5, pp. 144–155.

Novikova L. V. Z istorii doslidzhennia ukrainskoho kozatstva v Odesi. XIX – kinets XX st. [From the history of studying Ukrainian Cossacks in Odesa. 19th – end of the 20th cent.]. Odesa kozatska [Cossack Odesa]. Odesa, 2008, pp. 131.

Novikova L. V. «Istoriohraf» Pivdennoi Ukrainy Apollon Skalkovskyi: intelektualna apolohiia imperskoi polityky ta rehionalnoi istorychnoi samobutnosti [“Historiographer” of Southern Ukraine Apollo Skalkowski: intellectual apologia of imperium politics and regional originality]. Odesa, 2012, 463 p.

Novikova L. V. Pravo na hipotezu u doslidzhenni istorii kozatstva : na prykladi dosvidu M. Ye. Slabchenka (1882–1952) [Hypothesis right in Cossacks history studies: on the example of M. Slabchenko’s experience]. Chornomorska mynuvshyna [Black Sea bygone]. 2012, vol. 7, pp. 101–119.

Novikova L. V., Khmarskyi V. M. Skalkovskyi Apollon Oleksandrovych (1808–1898) [Apollo Skalkowski (1808–1898)]. Odeski istoryky [Odesa historians]. Odesa, 2009, pp. 355–361.

Pyrih P. V. Odeskyi istoryk M. Ye. Slabchenko pro zemlevolodinnia na Chernihivshchyni u druhii polovyni XVII st. [Odessa historian M. Slabchenko on land-tenure in Chernihiv region in the second half of the 17th century]. Siverianskyi litopys [Siveriansk chronicle]. 2004, no. 4, pp. 30–34.

Pyrih P. V. Problemy torhivli Chernihivshchyny druhoi polovyny XVII st. v naukovii spadshchyni M. Ye. Slabchenka [Problems of trade in Chernihiv region in the 17th century in the scientific heritage of M. Slabchenko]. Akademik M. Ye. Slabchenko: naukova spadshchyna i zhyttievyi shliakh [Academician M. Slabchenko: scientific heritage and life path]. Odesa, 1995, pp. 69–75.

Popova T. M. Markevych Oleksii Ivanovych [Markevych Oleksii Ivanovych]. Profesory Odeskoho (Novorosiiskoho) universytetu. [Professors of Odesa (Novorossiya) University]. Odesa, 2005, t. 3, pp. 303–307.

Syniavska O. O. Istoryk O. I. Markevych: zhyttia ta tvorchist [Historian O. I. Markevich: life and creative activity]. Odesa, 2001, 187 p.

Syniavska O. O. Istoryk Oleksii Ivanovych Markevych: zhyttia ta diialnist. Do storichchia z dnia smerti [Historian Oleksii Ivanovych Markevych: life and activities. To the death anniversary]. Odesa, 2003, 113 p.

Skalkovskiy A. A. Istoriya Novoy Sechi ili poslednego Kosha Zaporozhskogo. Izvlechena iz sobstvennogo zaporozhskogo arkhiva [History of the New Sich or the last Zaporozhian Kosh. From the own Zaporozhian archive]. Odessa, 1841, 437 p.

Skalkovskiy A. A. Istoriya Novoy Sechi ili poslednego Kosha Zaporozhskogo. Sostavlena iz podlennykh dokumentov Zaporozhskogo sechevogo arkhiva [History of the New Sich or the last Zaporozhian Kosh. Compiled from the original documents from Zaporozhian Sich archive]. Odessa, 1846, part 1, 368 p.; part 2, 368 p.; part 3, 295 p.

Skalkovskiy A. A. Istoriya Novoy Sechi ili poslednego Kosha Zaporozhskogo. Na os novanii podlinnykh dokumentov Zaporozhskogo Sechevogo arkhiva [History of the New Sich or the last Zaporozhian Kosh. On the basis of original documents from Zaporozhian Sich archive]. Odessa, 1885, part 1, 302 p.; part 2, 358 p.; part 3, 330 p.

Skalkovskyi A. O. Istoriia Novoi Sichi abo ostannoho kosha Zaporozkoho [History of the New Sich or the last Zaporozhian Kosh.]. Dnipropetrovsk, 1994, 678 p.

Skalkovskiy A. A. Sekretnaya perepiska Kosha Zaporozhskogo (1734–1763) [Secret correspondence of Zaporozhian Kosh]. 23 p.

Skalkovskiy A. A. Khronologicheskoe obozrenie istorii Novorossiyskogo kraya, 1731–1823 [Chronological review of Novorossiya]. Odessa, 1836, part 1. 288 p.

Slabchenko M. Ye. Eskizy z istorii «Prav, po kotorym sudytsia malorossyiskyi narod» [Sketches from the history of «Rights by which people of Novorossiya are suing»]. Yuvileina zbirka na poshanu akademika D. I. Bahaliia z nahody 70-i richnytsi zhyttia ta 50-kh rokovyn naukovoi diialnosti [Jubilee collection in honor of academician A. Bahlii on the occasion of the 70th anniversary of life and the 50th anniversary scientific activities]. Kyiv, 1927, no. 51, part 1, pp. 749–759.

Slabchenko M. Ye. Z pryvodu zamitok M. P. Vasylenka [About the notes of M. Vasylenko]. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni T. H. Shevchenka [Notes of the Shevchenko Scientific Society]. Lviv, 1913, t. 116, pp. 69–79.

Slabchenko M. Ye. Malorusskiy polk v administrativnom otnoshenii [Little Russian regiment administratively]. Zapiski Novorossiyskogo universiteta. Istoriko-filologicheskiy fakultet [Notes of Novorossiya University. Historical and philological faculty]. Odessa, 1909, vol. 1, 436 p.

Slabchenko M. Ye. Opyty po istorii prava Malorossii. XVII i XVIII vv. [Legal history of Little Russia experiments. The 17th and 18th centuries]. Odessa, 1911, 292 s.

Slabchenko M. Ye. Organizatsiya khazyaystva Ukrainy ot Khmelnichchiny do Mirovoy voyny. Part 1: Khozyaystvo Getmanshchiny v XVІІ–XVІІІ vv. [Organization of housekeeping in Ukraine from Khmelnytsky Region to World War. Part 1: housekeeping of Hetmanate in the 17th – 18th centuries]. Odessa, 1922, t. 2: Sudby fabriki i promyshlennosti v Getmanshchine v XVІІ–XVІІІ vv. [vol. 2: Destiny of a factory and industry in the Hetmanate in the 17th – 18th centuries.], 208 p.; 1923, t. 3: Ocherki torgovli i torgovogo kapitala [vol. 3: Trade and trade capital notes], 192 p.; 1925, t. 4: Sostav i upravlenie gosudastvennym khozyaystvom Getmanshchiny XVІІ–XVІІІ vv. [vol. 4: Stucture and management of Hetmanate housekeeping], 332 p.

Slabchenko M. Ye. Orhanizatsiia hospodarstva Ukrainy vid Khmelnyshchyny do Svitovoi viiny. Part 1: Hospodarstvo Hetmanshchyny v XVII–XVIII st., t. 1: Zemlevolodinnia ta formy silskoho hospodarstva [Organization of housekeeping in Ukraine from Khmelnytsky Region to World War. Part 1: Hetmanate housekeeping in the 17th – 18th centuries, vol. 1: Land-tenure and forms of agriculture]. Odesa, 1923, 203 p.

Slabchenko M. Ye. Protokol otpusknykh pisem za getmana Apostola 1728 goda: tut i po otezdu ego velmozhnosti zapiski shchodennіe pri kontse togo zh goda 1728 [Record of vacation letters under Hetman Apostol in 1728: everyday notes by the fire in the same year 1728]. Odessa, 1913, 115 s.

Slabchenko M. Ye. Sudivnytstvo na Ukraini XVII–XVIII st.: konspekt lektsii, chytanykh na Odeskykh uchytelnykh kursakh v serpni 1918 r. [Proceedings in Ukraine in the 17th – 18th centuries: compendium of lectures given on Odesa teachers’ courses in August 1918]. Kharkiv, 1919, 38 p.

Slabchenko M. Ye. Tsentralnye uchrezhdeniya Ukrainy XVII—XVIII st.: konspekt lektsiy, chitannykh s 10 iyunya po 14 iyulya 1918 g., na ukrainskikh kursakh dlya uchiteley srednikh shkol [Central institutes of Ukraine in the 17th – 18th centuries: compendium of lectures given at the 10th June – 14th July in 1918 on Ukrainian courses for teachers of middle schools]. Odessa, 1918, 91 p.

Khmarskyi V. M. Oleksii Markevych yak arkheohraf (do postanovky problemy) [Oleksii Markevych as an archaeologist (to the problem statement)]. Zapysky istorychnoho fakultetu [Notes of historical faculty]. Odesa, 1998, vol. 8, pp. 48–67.

Khmarskyi V. M. A. O. Skalkovskyi – arkheohraf [A. Skalkowski – archaeograph]. Kyiv, 1994, 32 p.

Khmarskyi V. M. Slabchenko Mykhailo Yeliseiovych [Slabchenko Mykhailo Yeliseiovych]. Profesory Odeskoho (Novorosiiskoho) universytetu [Professors of the Odesa (Novorossiya) University]. Odesa, 2005, t. 4, pp. 119–123.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреєва С. Проблеми запорозько-татарських взаємин періоду Нової Січі в українській історіографії 1920–1930-х рр. / С. Андреєва // Південний архів : зб. наук. пр. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 140–144.

Архив князя Воронцова. – М., 1893. – Кн. 39 : Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова : письма к князю М. Воронцову А. И. Левшина, А. П. Бутенева, И. В. Сабанеева. – 533 с.

Бачинська О. А. Дунайські козаки в Одесі (Задунайські, чорноморські та усть-дунайські козаки) / О. А. Бачинська // Одеса козацька : наук. нариси. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 158–164.

Ващенко В. П. М. Є. Слабченко про розвиток промисловості України в другій половині XVII – першій половині ХІХ ст. / В. П. Ващенко // Академік М. Є. Слабченко : наукова спадщина і життєвий шлях : зб. ст. – Одеса, 1995. – С. 48–59.

Верба І. В. М. Є. Слабченко та О. П. Оглоблин / І. В. Верба // Академік М. Є. Слабченко : наукова спадщина і життєвий шлях : зб. ст. – Одеса, 1995. – С. 42–47.

Водотика С. Г. Академік Михайло Єлисейович Слабченко : нарис життя та творчості / С. Г. Водотика. – Київ ; Херсон : НАН України, 1998. – 141 с.

Гончарук Т. Г. Питання розвитку українського ринку другої половини ХVІІ – першої половини ХІХ ст. в працях М. Є. Слабченка / Т. Г. Гончарук // Академік М. Є. Слабченко : наукова спадщина і життєвий шлях : зб. ст. – Одеса, 1995. – С. 60–63.

Заруба В. М. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882–1952) : монографія / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : ПП «Ліра ЛІГД», 2004. – 456 с.

Заруба В. М. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882–1952) / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2004. – 352 с.

Курас І. Слово про Михайла Слабченка / І. Курас // Київ. старовина. – 1994. – № 1. – С. 42.

Левшин А. И. Письма из Малороссии / А. И. Левшин. – Харьков : В унив. тип., 1816. – 206 с.

Маркевич А. И. Марковичи / А. И. Маркевич. – Киев, 1890. – 55 с.

Маркевич А. И. Южная Россия при Петре Великом / А. И. Маркевич // Одес. вестн. – 1891. – 10 апр. ; 18 марта.

Маркевич А. И. Южная Русь при Екатерине II / А. И. Маркевич. – Одесса : тип. В. В. Кирхнера, 1893. – 31 с.

Мерзлякова С. О. Наукова спадщина М. Є. Слабченка / С. О. Мерзлякова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 98–109.

Музичко О. Є. Нові архівні джерела про діяльність одеських істориків Є. О. Загоровського та М. Є. Слабченка у 1920-ті рр. : зміст та джерелознавчий потенціал / О. Є. Музичко // Вісн. Одес. іст.-краєзнав. музею. – 2008. – № 6. – С. 80–88.

Музичко О. Є. Перший українознавчий та козакознавчий текст одеського історика Михайла Слабченка / О. Є. Музичко // Чорном. минувшина. – 2015. – Вип. 10 : Присвячений першій писемній згадці про Хаджибей 1415 р. та відповідно 600-річчю Хаджибею-Одесі. – С. 97–108.

Музичко О. Є. Слабченко Михайло Єлисейович (1882–1952) / О. Є. Музичко // Одеські історики : енциклопед. вид. Т. 1 : Початок XIX – середина XX ст. – Одеса : Друк. дім, 2009. – С. 362–366.

Музичко О. Є. Студії / О. Є. Музичко, В. М. Хмарський // Укр. іст. журн. – 2006. – № 5. – С. 144–155.

Новікова Л. В. З історії дослідження українського козацтва в Одесі, ХІХ – кінець ХХ ст. / Л. В. Новікова // Одеса козацька : наук. нариси. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 131.

Новікова Л. В. «Історіограф» Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності / Л. В. Новікова ; відп. ред. В. М. Хмарський ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2012. – 463 с.

Новікова Л. В. Право на гіпотезу у дослідженні історії козацтва : на прикладі досвіду М. Є. Слабченка (1882–1952) / Л. В. Новікова // Чорном. минувшина. – 2012. – Вип. 7. – С. 101–119.

Новікова Л. В. Скальковський Аполлон Олександрович (1808–1898) / Л. В. Новікова, В. М. Хмарський // Одеські історики : енциклопед. вид. Т. 1 : Початок XIX – середина XX ст. – Одеса : Друк. дім, 2009. – С. 355–361.

Пиріг П. В. Одеський історик М. Є. Слабченко про землеволодіння на Чернігівщині у другій половині ХVІІ ст. / П. В. Пиріг // Сіверян. літопис. – 2004. – № 4. – С. 30–34.

Пиріг П. В. Проблеми торгівлі Чернігівщини другої половини ХVІІ ст. в науковій спадщині М. Є. Слабченка / П. В. Пиріг // Академік М. Є. Слабченко : наукова спадщина і життєвий шлях : зб. ст. – Одеса, 1995. – С. 69–75.

Попова Т. М. Маркевич Олексій Іванович / Т. М. Попова // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 3 : К–П. – С. 303–307.

Синявська О. О. Історик О. І. Маркевич : життя та творчість : дис. ... канд. іст. наук. спец. : 07.00.01 : історія України / О. О. Синявська. – Одеса, 2001. – 187 с.

Синявська О. О. Історик Олексій Іванович Маркевич : життя та діяльність. До сторіччя з дня смерті / О. О. Синявська ; відп. ред. З. В. Першина ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 113 с.

Скальковский А. А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. Извлечена из собственного запорожского архива / А. А. Скальковский. – Одесса : Гор. тип., 1841. – 437 с.

Скальковский А. А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. Составлена из подлинных документов Запорожского сечевого архива / А. А. Скальковский. – Одесса, 1846. – Ч. 1. – 368 с. ; Ч. 2. – 368 с. ; Ч. 3. – 295 с.

Скальковский А. А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. На основании подлинных документов Запорожского Сечевого архива / А. А. Скальковский. – Одесса, 1885. – Ч. 1. – 302 с. ; Ч. 2. – 358 с. ; Ч. 3. – 330 с.

Скальковський А. О. Історія Нової Січі або останнього коша Запорозького / А. О. Скальковський ; авт. передм. і комент. Г. К. Швидько ; пер. з рос. Т. С. Завгородня. – Дніпропетровськ : Січ, 1994. – 678 с.

Скальковский А. А. Секретная переписка Коша Запорожского (1734–1763) / А. А. Скальковский. – [Б. м., б. г.] – 23 с.

Скальковский А. А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, 1731–1823 / А. А. Скальковский. – Одесса : Гор. тип., 1836. – Ч. 1 : С 1731 по 1796 год. – 288 с.

Слабченко М. Є. Ескізи з історії «Прав, по которым судится малороссийский народ» / М. Є. Слабчеко // Ювіл. зб. на пошану акад. Д. І. Багалія з нагоди 70-ї річниці життя та 50-х роковин наук. діяльності. – Київ, 1927. – С. 749–759.

Слабченко М. Є. З приводу заміток М. П. Василенка / М. Є. Слабченко // Зап. Наук. т-ва ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 1913. – Т. 116. – С. 69–79.

Слабченко М. Е. Малорусский полк в административном отношении : ист.-юрид. очерк / М. Е. Слабченко // Зап. Новорос. ун-та. Ист.-филол. фак. – Одесса : тип. «Техник», 1909. – Вып. 1. – 436 с.

Слабченко М. Е. Опыты по истории права Малороссии, XVII и XVIII вв. / М. Е. Слабченко. – Одесса : тип. Акц. Южно-Рус. о-ва печ. дела, 1911. – 292 с.

Слабченко М. Е. Организация хазяйства Украины от Хмельниччины до Мировой войны. Ч. 1 : Хозяйство Гетьманщины в XVІІ–ХVІІІ вв. / М. Е. Слабченко. – Одесса : Госиздат, 1922–1925. – Т. 2 : Судьбы фабрики и промышленности в Гетьманщине в ХVІІ–ХVІІІ вв. – 1922. – 208 с. ; Т. 3 : Очерки торговли и торгового капитала. – 1923. – 192 с. ; Т. 4 : Состав и управление государственным хозяйством Гетьманщины ХVІІ–ХVІІІ вв. – 1925. – 332 с.

Слабченко М. Є. Організація господарства України від Хмельниччини до Світової війни. Ч. 1 : Господарство Гетьманщини в XVІІ–ХVІІІ ст., т. 1 : Землеволодіння та форми сільського господарства / М. Є. Слабченко. – Одеса : Держвидав України, 1923. – 203 с.

Слабченко М. Е. Протокол отпускных писем за гетмана Апостола 1728 года : тут и по отъезду его вельможности записки щоденніе при конце того ж года 1728 / М. Е. Слабченко. – Одесса : тип. Южн.-Рус. о-ва печ. дела, 1913. – 115 с.

Слабченко М. Є. Судівництво на Україні XVII–XVIII ст. : конспект лекцій, читаних на Одеських учительних курсах в серпні 1918 р. / М. Є. Слабченко. – Харків : Союз, 1919. – 38 с.

Слабченко М. Е. Центральные учреждения Украины XVII—XVIII ст. : конспект лекций, читанных с 10 июня по 14 июля 1918 г., на украинских курсах для учителей средних школ / М. Е. Слабченко. – Одесса, 1918. – 91 с.

Хмарський В. М. Олексій Маркевич як археограф (до постановки проблеми) / В. М. Хмарський // Зап. іст. ф-ту / Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1998. – Вип. 8. – С. 48–67.

Хмарський В. М. А. О. Скальковський – археограф / В. М. Хмарський ; відп. ред. А. Д. Бачинський. – Київ, 1994. – 32 с.

Хмарський В. М. Слабченко Михайло Єлісейович / В. М. Хмарський // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 4 : Р–Я. – С. 119–123.Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)