DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.2(20).145517

Видання української фольклористики у колекції Ucrainica (за матеріалами Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова)

Д. В. Ревенко

Анотація


У статті подано характеристику збірників української фольклористики XIХ ст. із «розпорошеної» колекції Ucrainica у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Надається короткий аналіз примірників, зібраних і виданих Г. С. Ількевичем, Ф. Боденштедтом, А. Л. Метлинським, М. А. Маркевичем, П. С. Єфименком, Я. Ф. Головацьким.

Ключові слова


українська книга; Ucrainica; Український відділ; українська фольклористика

Повний текст:

PDF

Посилання


Alieksieienko M. V., Podrezova M. O. Polevshchykova O. V., Pruzhyna V. P., Samodurova V. V. Dva stolittia sluzhinnia knyzi. Istoriia Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova, 1817–2017 [Two centuries of service to the book. History of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University, 1817–2017]. Odessa, 2017, 292 p.

Komarov B. Ukrainskyi viddil Odeskoi Tsentralnoi naukovoi biblioteky [Ukrainian department of the Central Scientific Library of Odessa]. Zhurnal bibliotekoznavstva ta bibliohrafii [Journal of Library Science and Bibliography]. 1929, no. 3, pp. 117–120.

Lanovyk M. B., Lanovyk Z. B. Ukrainska usna narodna tvorchist [Ukrainian folklore]. Kyiv, 2001, 591 p.

Revenko D. V. Fond «UCRAINICA» v Odeskii Tsentralnii naukovii bibliotetsi [The fund «Ucrainica» in Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Biblio-Kolehium Naukovoi biblioteky Odeskoho Natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Biblio-Kolehium of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Available at: http://minilib.onu.edu.ua/index.php/main/article/view/44

Sedliar O. Vydavnycha diialnist Ivana ta Yakova Holovatskykh u 1840–1848 rr. [Publishing activity of Ivan and Jacob Golovatsky in 1840-1848]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekhnolohii [Lviv university herald. Series: Bibliology, Library studies, Information technology]. Lviv, 2014, iss. 8, рр. 38–61.

Tsyhanyk M. Folklorni zapysy koryfeiv «Ruskoi triitsi» u zbirnyku Yakova Holovatskoho «Narodnyye pesni Galitskoy i Ugorskoy Rusi» [Folklore notes of the leaders of «Russian trio» in the collection of Yakov Holovatskyi «Folk songs of Galician and Hungarian Rus»]. Narodoznavchi zoshyty [Ethnological notebooks]. Available at: http://nz.lviv.ua/archiv/2013-1/4.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. та наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.

Комаров Б. Український відділ Одеської Центральної наукової бібліотеки / Б. Комаров // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. – 1929. – № 3. – С. 117–120.

Лановик М. Б. Українська усна народна творчість / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – Київ : Знання-Прес, 2001. – 591 с.

Ревенко Д. В. Фонд «UCRAINICA» в Одеській центральній науковій бібліотеці [Електронний ресурс] / Д. В. Ревенко // Biblio-Колегіум Наук. б-ки Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова : електрон. вид. – 2017. – Вип. 11. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://minilib.onu.edu.ua/index.php/main/article/view/44 (дата звернення: 25.10.2018 р.). – Загол. з екрана.

Седляр О. Видавнича діяльність Івана та Якова Головацьких у 1840–1848 рр. / О. Седляр // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 38–61.

Циганик М. Фольклорні записи корифеїв «Руської трійці» у збірнику Якова Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» [Електронний ресурс] / М. Циганюк // Народознавчі зошити. – 2013. – № 1 (109). – Електрон. дан. – Режим доступу: http://nz.lviv.ua/archiv/2013-1/4.pdf (дата звернення: 25.10.2018 р.). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)