DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.2(20).145521

Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і практики доби української революції на сучасному етапі: бібліометричний аналіз

Н. М. Кропочева

Анотація


Представлено результати бібліометричного аналізу дисертаційних досліджень із проблем вивчення педагогічної теорії й практики доби Української революції; визначено показники становлення різних галузей педагогіки й окремих її дисциплін. Кількісний аналіз документного потоку дисертацій здійснено за такими параметрами: загальна кількість докторських і кандидатських дисертацій, захищених протягом 2001–2016 рр.; динаміка захистів результатів наукових досліджень з педагогічних, психологічних та філософських наук, що проведено в науково-дослідних установах НАПН України. Констатовано наявність репрезентацій хронологічного, персонологічного характеру щодо висвітлення епохи Української Революції, які уможливлюють побудову цілісної наукової реконструкції досліджуваного періоду.

Ключові слова


бібліометричний аналіз; дисертаційні дослідження; Українська революція 1917–1921 років

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zakhody z vidznachennia 100-richchia podii Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.01.2016 no. 17/2016 [About the activities on celebrating 100 years since the Ukrainian revolution 1917–1921: decree of the President of Ukraine from January 22, 2016 № 17/2016]. Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy [Official Bulletin of the President of Ukraine]. 2016, no. 5, pp. 91.

Bukshyna T. F. Bibliometrychnyi analiz naukovykh publikatsii z pytan doshkilnoi osvity i vykhovannia v zahalnoderzhavnii referatyvnii BD «Ukrainika naukova» (1998–2012 rr.) [Bibliometric analysis of scientific publications on preschool education and training in national abstracts database “Ukrainian scientific” (1998–2012)]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and means of learning]. 2014, t. 40, no. 2, pp. 135–150. Available at: http://lib.iitta.gov.ua/7205/1/967-3716-1-PB.pdf.

Kropocheva N. M. Vidobrazhennia publikatsii z pytan zahalnoi serednoi osvity v referatyvnii BD «Ukrainika naukova» [Presentation of publications on isssues of the general secondary education in abstracts DB “Ukrainika scientific”]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and means of studying]. 2014, t. 44, vol. 6, pp. 157–170. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_44_6_17.

Lytvynova L. A. Dysertatsiini doslidzhennia z bibiliotekoznavstva ta bibliohrafoznavstva v Ukraini (2008–2011) [Dissertation researches on library science and bibliography science in Ukraine (2008–2011)]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia [Library science. Document science. Informology.]. 2011, no. 4, pp. 16–22.

Pastushenko O. Dynamika rozvytku dysertatsiinykh doslidzhen knyhy i periodyky v Ukraini (1992–2015) [Dynamics of development dissertation researches on books and periodicals in Ukraine (1992–2015)]. Bibliotechnyi visnyk [Library Journal]. 2016, no. 2 (232), pp.40–47.

Perelik tem dysertatsiinykh doslidzhen, zakhyshchenykh v ustanovakh NAPN Ukrainy [List of dissertation researches themes in the National Academy of Educational Sciences of Ukraine]. Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk: ofitsiinyi sait [The National Academy of Educational Sciences of Ukraine: official website]. Available at: http://naps.gov.ua/ua/activities/training/topic_list/.

Politova O. Dokumentalno-informatsiinyi potik z dokumentoznavchoi profesiolohii: struktura, dynamika ta suchasni tendentsii [Informational and documental stream of documental professiology: structure, dynamics and modern tendencies]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber]. 2012, no. 9, pp. 38–41.

Shemaieva H. V. Biblioteka v systemi naukovoi kommunikatsii: koevoliutsiini protsesy rozvytku [Library in the system of scientific communication: coevolutionary processes of development]. Kharkiv, 2009, 41 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років : указ Президента України від 22.01.2016 р. № 17/2016 // Офіц. вісн. Президента України. – 2016. – № 5. – С. 91.

Букшина Т. Ф. Бібліометричний аналіз наукових публікацій з питань дошкільної освіти і виховання в загальнодержавній реферативній БД «Україніка наукова» (1998–2012 рр.) [Електронний ресурс] / Т. Ф. Букшина // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 40, № 2. – С. 135–150. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7205/1/967-3716-1-PB.pdf (дата звернення: 28.09.2018 р.). – Загол. з екрана.

Кропочева Н. М. Відображення публікацій з питань загальної середньої освіти в реферативній БД «Україніка наукова» [Електронний ресурс] / Н. М. Кропочева // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 44, вип. 6. – С. 157–170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_44_6_17 (дата звернення: 28.09.2018 р.). – Загол. з екрана.

Литвинова Л. А. Дисертаційні дослідження з бібіліотекознавства та бібліографознавства в Україні (2008–2011) / Л. А. Литвинова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 4. – С. 16–22.

Пастушенко О. Динаміка розвитку дисертаційних досліджень книги і періодики в Україні (1992–2015) / О. Пастушенко // Бібл. вісн. – 2016. – № 2(232). – С. 40–47.

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених в установах НАПН України [Електронний ресурс] // Нац. акад. пед. наук : офіц. сайт. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/activities/training/topic_list/ (дата звернення: 28.09.2018 р.). – Загол. з екрана.

Політова О. Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динаміка та сучасні тенденції / О. Політова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 9. – С. 38–41.

Шемаєва Г. В. Бібліотека в системі наукової коммунікації: коеволюційні процеси розвитку : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 41 с.Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)