СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ ХАТ‑ЧИТАЛЕНЬ І СЕЛЬБУДІВ НАЦМЕНШИН В УКРАЇНІ У 1920–1930-Х РР.

Автор(и)

  • В. Ю. Соколов Національна парламентська бібліотека України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.1(23).202086

Ключові слова:

хати-читальні, сельбуди, культура нацменшин, історія бібліотечної справи, історія клубної справи, бібліотечна діяльність, клубна діяльність, розвиток національної культури, Україна

Анотація

Досліджено специфіку становлення та розвитку хат-читалень і сельбудів нацменшин в Україні у 1920–1930-х рр., основні чинники, умови й етапи їхнього розвинення. Охарактеризовано головні напрями та особливості культурнопросвітницької та бібліотечної діяльності хат-читалень та сельбудів як центрів культурно-освітнього життя в сільських національних осередках на території України в перші два десятиліття радянської влади. Проаналізовано динаміку їхнього розвію та своєрідність функціонування в умовах посилення ідеологізації та централізації радянської влади. Висвітлено місце та значення культурно-просвітницької діяльності хат-читалень та сельбудів нацменшин у поширенні просвітництва, читання, духовної культури, а також у забезпеченні бібліотечною книгою сільського населення національних районів та етнічних осередків на території України у 1920–1930-х рр.

Посилання

[S. M.]. Vidkryly kutkovu khatu-chytalniu [Opened a corner reading room]. Selianskyi budynok [Peasant House]. 1928, no 12, pp. 58–59.

Bohomaz P. Politosvit robota na Zynovienshchyni [Politosvit work in the Zinovieshchina]. Politosvita: Zhurnal Odeskoi hubpolitosvity [Politosvit: Journal of the Odessa Political Education]. 1925, no 2–3, pp. 36–40.

Bublii I. O. Zasoby bilshovytskoi propahandy pid chas komunikatsii ukrainskoho sela (1919 r.) [Means of Bolshevik propaganda during the communication of the Ukrainian village (1919)]. Molodyi vchenyi [Young Scientist]. 2018, no 7(59), pp. 19–23. Available at: https://bit.ly/2W1ZuEF

Vasylchuk V. M. Nimtsi v Ukraini. Istoriia i suchasnist (druha polovyna XVIII – pochatok XX st.) [Germans in Ukraine. History and modernity (second half of XVIII - beginning of XX century)]. Kiev, 2004. 341 p.

Vetukhnovskyi V. Kontrolni chysla politosvity na 1930-31 r. [Control numbers of political education in 1930- 31]. Politosvitnyk: Orhan Instytutu politosvity [Political educator: Body of the Institute of political education]. 1930. May, no 1(3). pp. 19–25.

Volobuiev M. Pro khaty-chytalni [On the reading rooms]. Selianskyi budynok [Peasant House]. 1925, no 1, pp. 9–10.

Halushchynskyi M. Ukrainski narodni biblioteky i pratsia nad poshyrenniam knyzhky [Ukrainian National Libraries and the Work on the Book Distribution]. Lviv, 1926. 15 p.

Hlynskyi A. Dosiahnennia y khyby v roboti sered natsionalnykh menshostei [Achievements and shortcomings in the work of national minorities]. Kharkiv, 1931. 79 p.

Hryhorchuk P. S. Polske naselennia na Podilli v 20-kh rokakh XX stolittia [The Polish Population in the Podillya in the 1920s]. Materialy IKh Podilskoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii [Proceedings of the 9th Podilsky Historical and Local History Conference]. Kamianets-Podilskyi, 1995. P. 332

Hryshchenko Yu. Bolhary v Ukraini 1920-kh – 1930-kh rr.: mizh natsionalnymy proektamy vlady y realiiamy zhyttia [Bulgarians in Ukraine in the 1920s - 1930s: between national power projects and the realities of life]. Kiev, 2018, 269 p.

Hryshchenko Yu. V. Bolharska etnichna menshyna radianskoi Ukrainy u 1920 – 1930-kh rr.: sotsialnoekonomichne, suspilno-politychne ta kulturne zhyttia [The Bulgarian Ethnic Minority of Soviet Ukraine in the 1920s - 1930s: Socio-Economic, Socio-Political and Cultural Life]. Kiev, 2016, 264 p.

Hutsalo L. Natsionalni menshyny Ukrainy v politytsi korenizatsii 20 – 30 rokiv XX stolittia [National Minorities of Ukraine in the Rootization Policy of the 20 - 30 years of the XX century]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [Scientific Notes of the Institute of Political and Ethnic Studies. IF Kuras, NAS of Ukraine]. 2006, vol. 29, pp. 110–124. Available at: https://bit.ly/3bUIYNL

Davva V. V. Ideolohichni chynnyky rozbudovy ukrainskoi natsionalnoi kultury u 20-kh rr. XX st. [Ideological Factors for the Development of Ukrainian National Culture in the 1920’s.]. Visnyk Mariupolskoho derzh.. un-tu. Ser.: Filosofiia, kulturolohiia, sotsiolohiia [Bulletin of the State of Mariupol .. Univ. Ser .: Philosophy, cultural studies, sociology]. 2012, vol. 4, pp. 41–47. Available at: https://bit.ly/2xUKFvS

Denisov S. G. Borba partii za kulturnoe preobrazovanie derevni (1917–1937 gg.): Istor.. ocherk [The party’s struggle for the cultural transformation of the village (1917–1937): Historical overview]. Moskva, 1981. 197 p.

Dovzhenko D. Nalahodmo dovidkovu robotu [Let us establish reference work]. Selianskyi budynok [Peasant house]. 1928, no 2, pp. 40–46.

Dovzhenko D. Yak uporiadkuvaty biblioteku v khati-chytalni [How to arrange a library in a reading-room]. Selianskyi budynok [Peasant house]. 1925, no 3, pp. 26–31.

Dotsenko V. O. Yevreiskyi natsionalnyi kulturno-relihiinyi hromadskyi rukh v Ukraini v 1920-ti roky [Jewish National Cultural-Religious Social Movement in Ukraine in the 1920s]. Hrani [Grani]. 2014, no 12, pp. 119– 125. Available at: https://bit.ly/2KCI5Ns

Zarechanka (Lyantskorun): Hmelnitskaya oblast [Zarechanka (Lyantskorun): Khmelnitsky region]. Moy shtetl: Evreyskie mestechki Ukrainyi: Spetsialnyiy proekt zhurnala [My shtetl: Jewish towns of Ukraine: Special project of the magazine]. Available at: https://bit.ly/3589IaT

Izba-chitalnya [The hut-reading room]. Pedagogicheskaya entsiklopediya. V 4-h tt. T. 2: Zh–M [Pedagogical Encyclopedia. In 4 vols. T. 2: F – M.]. Moskva, 1965. 912 stb.

Itogi rabotyi sredi natsionalnyih menshinstv na Ukraine: K 10-y godovschine Oktyabrskoy revolyutsii: Po materialam Tsentralnoy komissii natsionalnyih menshinstv pri VUTsIK [The results of work among national minorities in Ukraine: On the 10th anniversary of the October Revolution: Based on materials from the Central Commission of National Minorities at the All-Russian Central Executive Committee]. Harkov, 1927. 109 p.

Ihnatusha O. Natsionalno-kulturne zhyttia Zaporizkoho kraiu 20-30-kh rr. XX st. [National-cultural life of the Zaporizhzhya region of the 20-30s pp. XX century]. Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati [Naddniprians’ka Ukraine: historical processes, events, figures]. Dnipropetrovsk, 2008. Vol. 6, pp. 335–345.

Istoriia biblioteky sela Stara Rafalivka [History of the village of Stara Rafalivka]. Stara Rafalivka [Stara Rafalivka]. Available at: https://bit.ly/3eWq3DV

Kalakura O. Poliaky v etnopolitychnykh protsesakh na zemliakh Ukrainy u XX stolitti [Poles in ethnopolitical processes on the lands of Ukraine in the XX century]. Kiev, 2007. 508 p.

Klochko A. Piatyrichchia selbudiv [The five years of the selbuds]. Politosvita: Zhurnal Odeskoi hubpolitosvity [Political Education: Journal of the Odessa guberniversity]. 1925, no 2-3, pp. 11–16

Kovalchuk V., Korzun Yu. Polityka «korenizatsii» ta zminy v stanovyshchi natsionalnykh menshyn u 1923 – 1933 rokakh [The policy of «indigenization» and changes in the status of national minorities in 1923– 1933]. Natsionalni menshyny na Zaslavshchyni u 20 – 30-ti roky roky XX stolittia [National minorities in Zaslavshchina in the 20-30s of the XX century]. Available at: https://cutt.ly/myw7rIZ

Kohan L. Dosiahnennia ta perspektyvy bibliotechnoi spravy na Ukraini [Achievements and Prospects of Library Affairs in Ukraine]. Politosvita: Materialy y statti z pytan politosvitnoi roboty. Zbirnyk shostyi [Political Education: Materials and Articles on Political Education. Collection sixth]. Kharkiv, 1927, pp. 35–45.

Kokoshko F. I. Diialnist kulturno-osvitnikh orhanizatsii Pivdnia Ukrainy v period kulturnoho pidnesennia (1917 – kinets 1920-kh rr. XX st.) [The activity of cultural and educational organizations of the South of Ukraine in the period of cultural uplift (1917 – the end of 1920-ies of XX century)]. Mykolaiv, 2000. 208 p.

Konstantynivskyi M. Nashi politosvitnytski kadry [Our Political and Educational Personnel]. Selianskyi budynok [Peasant house]. 1929, no 2, pp. 8–13.

Kuzminets N. P. Bilshovyzatsiia kulturno-osvitnoi sfery u Podilskomu seli u 1920-kh rokakh [Bolshevization of the cultural and educational sphere in the Podilsky village in the 1920s]. Ukrainskyi selianyn [Ukrainian peasant]. 2018, issue 20, pp. 59–63.

Loiko L. I. Hromadski orhanizatsii etnichnykh menshyn Ukrainy: pryroda, lehitymnist, diialnist [Public organizations of ethnic minorities of Ukraine: nature, legitimacy, activity]. Kiev, 2005. 634 p.

Loiko O. O. Kulturno-osvitnia robota sered silskoho naselennia Vinnychchyny v 1921–1928 rokakh [Cultural and educational work among the rural population of Vinnitsa region in 1921–1928]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Series historiia: Zb. nauk. prats [Scientific notes of Vinnitsa state pedagogical university named after Mikhail Kotsyubynsky. Issue III. Series History: Coll. of sciences. wash]. Vinnytsia, 2001. Issue 3, pp. 90–94.

Mamontiv B. Pro shcho hovoriat tsyfry [What the numbers say]. Politosvita: Zhurnal Odeskoi hubpolitosvity [Political Education: Journal of the Odessa guber-political education]. 1925, no 2-3, pp. 42–52.

Mandryk Ya. I. Polityka radianskoi derzhavy u sferi kultury v ukrainskomu seli (kinets 20-kh – 30-ti roky) [The policy of the Soviet state in the sphere of culture in the Ukrainian village (late 20’s - 30’s)]. Lviv, 2006. 40 p.

Mandryk Ya. I. Stanovyshche silskykh kulturno-osvitnikh zakladiv URSR v period stalinizmu (kin. 20-kh – 30-ti roky XX st.) [The situation of rural cultural and educational institutions of the USSR in the period of Stalinism (late 20’s - 30’s of the twentieth century)] Visn. Khark. derzh. akad. Kultury [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture]. Kharkiv, 2001. Issue 5, pp. 39–44.

Markova V. A. Formuvannia systemy bibliotechnoho obsluhovuvannia natsionalnykh menshostei v Ukraini (1920–1930 rr.) [Formation of the system of library service for national minorities in Ukraine (1920-1930)]. Kultura Ukrainy: Zb. st. [Culture of Ukraine collection of articles]. Kharkiv, 1996. pp. 204–212.

Martynchuk I. I. Merezha ta diialnist kulturno-osvitnikh ustanov natsionalnykh menshyn Donechchyny v 1920-ti roky [Network and activities of cultural and educational institutions of national minorities of Donetsk region in the 1920s]. Pivdenna Ukraina [Southern Ukraine]. 1998, vol. 1, pp. 190–193.

Misechko O. Chekhy na movnii karti Ukrainy (ostannia tretyna XIX – persha tretyna XX st.) [Czechs on the language map of Ukraine (last third of XIX – first third of XX century)]. Slovo v kulturi ta kultura v slovi. Slovo v kultuře a kultura ve slovĕ [Word in culture and culture in word. Letter v kultuře a kultura ve slovĕ]. Olomouc, 2014. pp. 179–200.

Misinkevych L. L. Yevreiska i polska natsionalni menshyny Podillia (20–30-ti rr. XX stolittia) [Jewish and Polish national minorities in Podillya (20-30s.. of XX century)]. Kiev, 2001. 254 p.

Misinkevych L. L. Natsionalni menshyny Podillia v 20–30-kh rr. XX st. [National minorities of Podillya in the 20-30’s. XX century]. Kyiv, 2000. 19 p.

Misinkevych L. Natsionalni silski rady na Podilli v 1920–1930-kh rr. XX st. [National village councils in the Podillya in 1920-1930-ies. XX century]. Kraieznavstvo [Local history]. 1999, no 1, pp. 33–38.

Misinkevych L. Natsionalno-kulturne budivnytstvo na Podilli v 20–30-ti pp. XX st. [National-cultural construction in the Podillya in the 20-30’s. XX century]. Kraieznavstvo [Local history]. 2000, no 1, pp. 209– 216.

Motaniuk. Narodzhena v kultpokhodi: (z dosvidu pereiznoi khaty-chytalni) [Born in a cult hike: (from the experience of a moving reading room)]. Za masovu komunistychnu osvitu [For Communist education ]. 1931, no 4/5, pp. 52–53.

Motrych R. Prokomunistychni masovi dobrovilni tovarystva u seredovyshchi natsionalnykh menshyn Ukrainy u 1920-ti – na pochatku 1930-kh rr. [Procommunist mass voluntary societies in the environment of national minorities of Ukraine in the 1920s - early 1930s]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Series 6: Istorychni nauky [Scientific Journal of NPU M. P. Dragomanov. Series 6: Historical sciences]. 2014, issue 12, pp. 66–75. Available at: https://bit.ly/3bKJEou

Nesterenko V. Etnonatsionalnyi rozvytok Slavutchyny v 20–30-ti roky XX st. [Ethno-national development of Slavutchina in 20-30th years of XX century]. Slavuta i Slavutchyna: mynule i suchasne [Slavuta and Slavutchina: past and present]. Slavuta, 2003. pp. 47–56.

Nesterenko V. Polski shkoly na terenakh pivdenno-skhidnoi Volyni u mizhvoiennyi period (1921–1939 rr.) [Polish schools in the territory of southeastern Volyn in the interwar period (1921–1939)]. Ukrainska polonistyka [Ukrainian Polonistics] . Zhytomyr, 2004. Issue 1, pp. 137–144.

Nechyporenko Z. V., Shamara S. O. Rehionalni osoblyvosti polityky korenizatsii v Ukraini (na materialakh Volyni, Kyivshchyny i Podillia) [Regional peculiarities of the policy of indigenization in Ukraine (on materials of Volyn, Kyiv and Podillya)]. Naukovi zapysky [Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho]. Series: Istoriia [Scientific notes [Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubynsky]. Series: History]. 2005. Issue 9. Vinnytsia, 2005. pp. 137–149.

Ob izbah-chitaln yah: Postanovlenie TsK VKP(b) ot 11 noyabrya 1929 g. [On huts-reading rooms: Resolution of the Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks of November 11, 1929]. Direktivyi VKP(b) i postanovleniya Sov. pravitelstva o narodnom obrazovanii: Sb. dok. za 1917–1947 gg. [Directives of the All-Union Communist Party of Bolsheviks and decrees of the Sov. government education: Collection of documents for 1917–1947]. Issue 2. Moskva, 1947. pp. 167–168.

Ob izbah-chitalnyah: Postanovlenie SNK RSFSR ot 07 fevralya 1930 g. [On huts-reading rooms: Decree of the Council of People’s Commissars of the RSFSR of February 7, 1930]. Direktivyi VKP(b) i postanovleniya Sovetskogo pravitelstva o narodnom obrazovanii: Sb. dok. za 1917–1947 gg. [Directives of the All-Union Communist Party of Bolsheviks and decrees of the Sov. government education: Collection of documents for 1917–1947]. Issue 2. Moskva, 1947. pp. 168–169.

Pavlenko V. Ukrainsko-bolharski vzaiemyny 1918–1939 rr. [The Ukrainian-Bulgarian Relations 1918–1939 ]. Kiev, 1995. 224 p.

Palahuta L. Kyivskyi selianskyi budynok [Kiev peasant house]. Selianskyi budynok [Peasant house]. 1929, no 15-16, pp. 47–52.

Panchuk M. I., Chyrko B. V. Peredmova [Preface]. Natsionalni menshyny v Ukraini, 1920–1930-ti roky: Ist.- kartohr. atlas [National Minorities in Ukraine, 1920–1930s: East Cartography. atlas]. Kiev, 1995. pp. 3–9.

Pedagogicheskaya entsiklopediya [V 3 t.]. T. 1 [Pedagogical Encyclopedia [In 3 vols.]. Vol. 1.]. Moscow, 1927. pp. 1115–1116.

Pylypenko Yu. Robota selbudiv ta khat-chytalen ulitku [The Work of selbuds and house-readings in the summer ]. Selianskyi budynok [Peasant house]. 1928, no 4-5, pp. 24–36.

Svystovych S. M. Hromadski obiednannia u zdiisnenni bilshovytskykh kulturnykh peretvoren v Ukraini v 20-kh – pochatku 30-kh rokiv XX stolittia [Public Associations in the implementation of bolshevik cultural transformations in Ukraine in the 1920s and early 1930s]. Kultura narodov Prychernomoria [Culture of the Black Sea peoples]. 2007, no 90, pp. 50–56.

Selbud [Selbud]. Vikipediia [Wikipedia]. Available at: https://cutt.ly/dyeqUvZ

Skrypnyk M. O. Perebudovnymy shliakhamy: (Problemy kulturnoho budivnytstva natsionalnostei Ukrainy). Dopovid na I Vseukrainskii konferentsii kulturno-osvitnikh robitnykiv natsmenshostei 20 travnia 1931 r. [Perestroika ways: (Problems of cultural construction of Ukrainian nationalities). Report at the first AllUkrainian conference of cultural and educational workers of national minorities, May 20, 1931]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Journal]. 1989, no 12, pp. 129–135.

Slesarenko O. O. Stvorennia ta diialnist Tsentralnoi komisii natsionalnykh menshyn v Ukraini (1924–1934 roky) [Creation and activity of the Central commission of national minorities in Ukraine (1924–1934). Kiev, 2017. 235 p.

Starobilska Tsentralna raionna biblioteka [Starobilsk Central district library]. Merezha bibliotek mista [City library network]. Available at: https://cutt.ly/RyewkOu

Statistika izb-chitalen, narodnyih domov, domov krestyanina [Statistics of the hut-reading room, people’s houses, peasant houses]. Pedagogicheskaya entsiklopediya [V 3-h tt.]. T. 3 [Pedagogical encyclopedia [In 3 vols.]. Vol. 3]. Moscow, 1929. pp. 373–378.

Tretiakova O. Natsionalno-kulturnyi rozvytok polskoho naselennia pivdennoi Ukrainy v 20-kh rr. XX st. [National-cultural development of the Polish population of southern Ukraine in the 20’s]. Henotsyd Ukrainy v XX stolitti [Genocide of Ukraine in the twentieth century]. Lviv, 2014. Available at: https://cutt.ly/VyewKAc

Turkov V. V. Kulturno-osvitnia polityka radianskoi derzhavy shchodo bolharskoi natsionalnoi menshyny Ukrainy u 20–30-kh rr. XX st. [The cultural and educational policy of the Soviet state regarding the Bulgarian national minority of Ukraine in the 20-30’s of the twentieth century]. Drynovskyi zbirnyk [The Drinov collection ]. Kharkiv, 2011. Vol. 4, pp. 465–472 .

Khata-chytalnia [Reading room]. Vikipediia [Wikipedia]. Available at: https://cutt.ly/8yeeoT6

Khaty-chytalni [Reading roomes]. Velykyi Zhovten i hromadianska viina na Ukraini: Entsyklopedychnyi dovidnyk [The Great October and the Civil War in Ukraine: An Encyclopedic handbook]. Kiev, 1987. 632 p.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy). F.166. Narodnyi komisariat osvity USRR. Op. 4 Spr. 717. Informatsiini i statystychni vidomosti pro stan narodnoi osvity sered bolharskoho, hretskoho, cheskoho, moldavskoho naselennia USRR za 1925–1926 rik [Central State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine (CDAVO of Ukraine). F.166. People’s Commissariat of Education of the Ukrainian SSR. Op. 4 Ref. 717. Information and statistical information on the state of public education among the Bulgarian, Greek, Czech, Moldavian population of the USSR for 1925- 1926]. 29 p.

Shahordyn M. Kyivskyi selianskyi budynok [Kiev peasant house]. Selianskyi budynok [Peasant house]. 1927, no 2, pp. 63–65

Shutak L. B., Sobko I. O. Movnyi faktor u protsesi rozbudovy ukrainskoi derzhavy [The linguistic factor in the process of development of the Ukrainian state]. Zbirnyk naukovykh prats NDIU [Collection of scientific works of NDIU]. Kiev, 2009. Vol. XXIII, pp. 208–215

Iakubova L. D. Natsionalne administratyvno-terytorialne budivnytstvo v USRR/URSR 1924–1940 [National administrative-territorial construction in the USSR / USSR 1924–1940]. Entsyklopediia istorii Ukrainy: Mi–O [Encyclopedia of the History of Ukraine: Mi – O]. Kiev, 2010, Vol. 7, pp. 279–307. Available at: https://bit. ly/2Y9L2Nz

Iakubova L. D. Natsionalno-kulturne zhyttia etnichnykh menshostei Ukrainy (20–30-ti roky): korenizatsiia i demokratyzatsiia [National-cultural life of ethnic minorities of Ukraine (20-30s): Rootization and democratization]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Journal]. 1998, no 6, pp. 22–36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-05

Номер

Розділ

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності