DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2007.4.25667

О. Л. Вайнштейн та вивчення іменних фондів Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова в 1920-ті рр.

O. В. Полевщикова

Анотація


У статті проаналізовані праці О. Л. Вайнштейна, що були написані у 1920-ті рр. на основі цінних матеріалів Воронцовського та Строганівського фондів Центральної наукової бібліотеки м. Одеси, введених у науковий обіг молодим дослідником. Звернення до іменних фондів бібліотеки сприяло становленню О. Л. Вайнштейна як крупного фахівця з нової історії Франції, блискучого знавця джерел.

Ключові слова


приватні книжкові зібрання; Просвіта у Франції; історія та джерелознавство Великої французької революції; історія Паризької Комуни; історія історичної науки у СРСР у 1920-1930-ті рр.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеев-Попов В. С. Осип Львович Вайнштейн (1894-1980) // Французский ежегодник. 1980. М., 1982. С. 238-239.

Архив князя Воронцова. М., 1886. Кн. 32.

Арюпина Л. В. Один из первых музеев книги на Украине //Духовність і культура у формуванні особистості та відродженні національної самосвідомості: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Одеса, 27-28 вересня 1999 р.). Одеса, 1999. С. 97-101.

Берков П. Н., Малеин А. И., Тонкова Р. М. Издания времени Великой французской революции в собрании Одесской центральной научной библиотеки // Известия Академии наук СССР. VII серия. Отд. общест. наук. 1935. № 6.

Большая советская энциклопедия. М., 1934. Т. 64.

Боровой С. Я. Воспоминания. М. — Иерусалим, 1993.

Боровой С. Я. Наукова бiблiотека в сучасних умовах. К., 1930.

[Вайнштейн О. Л.] Воронцовская коллекция Orientalia в Одесской Центр. Научной библиотеке. С. 373-375.

Вайнштейн О. Л. Граф А. Г. Строганов у Франції 1842-1845 рр. // Бібліологічні вісті. 1924. № 3. С. 147-162.

Вайнштейн О. Л. Етюди й розвідкі з історії Паризької Комуні. Харків, 1931.

Вайнштейн О. Л. Збірка гр. О. Строганова в Головній Бібліотеці Вищої Школи м. Одеси” Бібліологічні вісті. 1925. № 1/2. С. 123-125.

Вайнштейн О. Л. История Парижской Коммуны. М., 1932.

Вайнштейн О. Л. К вопросу о научной разработке истории Парижской Коммуны // Историк-марксист. 1926. №1. С. 299-302.

Вайнштейн О. Л. Кто является автором “Исторического комментария” к произведениям Вольтера? // Вольтер: Статьи и материалы /Под ред. М. П. Алексеева. Л., 1947. С. 202-209.

Вайнштейн О. Л. Музей книги Одеської Центральної наукової бібліотеки. Одеса, 1927.

Вайнштейн Й. Л. Невиданий уривок про Вольтера // Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе. 1924. Т. 1, № 7. С. 44-50.

Вайнштейн О. Л. Парижская Коммуна и Французский банк // Историк-марксист. № 1. С. 11-47.

Вайнштейн О. Л. Революційні організації в період першої облоги // Прапор марксизму. 1928. № 2. С. 167-190.

Вайнштейн О. Л. Французские торговые колонии на Леванте при старом порядке и в эпоху революции // Новый восток. 1929. № 25. С. 216-235; № 26-27. С. 210-235.

Государственный архив Одесской области (далее —ГАОО). Ф. 45. Оп. 5. № 2133.

ГАОО. Ф. Р-39. Оп. 1. № 13.

ГАОО. Ф. Р-1724. Оп. 1. № 49.

ГАОО. Р-1593. Оп. 1. № 9.

Інститут рукопису НБУВ. Х 21659.

Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах. К., 2004.

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: Історичний нарис: До 185-річчя заснування. Одеса, 2002.

Научные труды О. Л. Вайнштейна // Средние века. Сборник. М., 1988. Вып. 51. С. 324-332.

Новые тексты переписки Вольтера. Письма к Вольтеру. / Пуб., ввод. статьи и примеч. В. С. Люблинского. Л., 1970.

Ноткина О. Ю. Профессор Сергей Леонидович Рубинштейн — директор Одесской Центральной Научной библиотеки // Историко-библиографические исследования. Сб. науч. трудов. Санкт-Петербург, 2002. Вып. 9. С. 112-119.

Ноткина О. Ю., Фельдман В. С. Вместе с ними. Очерки. Одесса, 2006.

Петровський Е. Іван Іванович Погорілий (1899-1937): трагічна доля керівника кафедри історії України Одеського університету// Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. Вип. 12. К., 2004. С. 380-388.

Петровський Е. Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського державного університету в 1930-х роках // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. Вип. 13. К., 2005. С. 260-273.

Петрунь Ф. Е. Центральная Научно-Учебная Библиотека г. Одессы. // Библиотечное обозрение. Кн. 1. Ленинград, 1925. С. 107-108.

Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. — Вид. друге, доп. — Т. 2. А-І. Одеса, 2005.

Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. — Вид. друге, доп. — Т. 4. Р-Я. Одеса, 2005.

Рамм Б. Я. Научная и общественная деятельность Осипа Львовича Вайнштейна (1894-1980) // История и историки: Историографический ежегодник 1982-1983. М., 1987. С. 258-270.

Рубинштейн Сергей Леонидович: К 100-летию со дня рождения: [Указ. лит.] / Сост. О. Ю. Ноткина. Одесса, 1989.

Рубінштейн С. Одеська Центральна Наукова Бібліотека. // Праці Одеської Центральної Наукової бібліотеки. 1927. Т. 1. С. 1-16.

Рубинштейн С. Л. Про бібліотеку Воронцова в Одесі // Бібліологічні вісті. — 1923. Грудень. Ч. 4.

Самодурова В. В. Научная библиотека Одесского университета в 1920-е гг. // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: Історія, проблеми, перспективи: До 185-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2003. С. 97-106.

Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983.

Тюнєєва О. Музей Книги Одеської Публічної бібліотеки. // Бібліологічні Вісті. 1927. № 2 (15). С. 46-60.

Фельдман В. С., Бондаренко П. М. Материалы по истории Англии и Британской колониальной империи в Научной библиотеке Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова // Проблемы Британской истории. М., 1978. С. 215-219.

Шестериков П. С. Постановка библиотечного дела в университетских и некоторых других библиотеках России. Одесса, 1915.

Alexeyev M. P. Voltaire et Schouvaloff. Fragments inedits d’une correspondence francorusse au XVIII s. Odessa, 1928.

Testut O. Le livre bleu de l’Internationale. — Paris, 1871.Copyright (c) 2007

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)