DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2008.8.25709

Діяльність професора І. А. Линниченка (1857–1926) у сфері бібліофільства, бібліографії та бібліотекознавства

О. Є. Музичко

Анотація


Метою цієї статті є визначення ролі професора Івана Андрійовича Линниченка (1857–1926) у розвитку бібліофільства, бібліографії та бібліотекознавства у Російській імперії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Відстеження долі приватної бібліотеки І. Линниченка, зокрема, розкриває маловивчену сторінку історії сучасної наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.


Ключові слова


книга; бібліофільство; бібліографія; бібліотекознавство; приватні бібілотеки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баскаков В. Н. Личная библиотека как источник для изучения биографии и творческой лаборатории писателя // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства. — Ленинград, 1985. — С. 42–44.

Непомнящий А. А. И. А. Линниченко: неизвестные страницы биографии известного историка // Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения. — Симферополь, 2006. — С. 169-187; 

Мирошниченко В. А. Деятельность И. А. Линниченко в Одесском библиографическом обществе: материалы к биографии // Записки історичного факультету ОДУ ім. І. І. Мечникова. — 1999. — Вип. 9. — С. 179–184.

Бондарук Т., Усенко П. Линниченко І. А. // Юридична енциклопедія. — К., 2001. — Т. 3. — С. 475–476;

Ясь О. Линниченко Іван Андрійович // Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. Серія “Українські історики”. — Вип. 2, Ч. 1. — Київ-Львів, 2003. — С. 187–189;

Музычко А. Общественно — политический процесс в России 1914–1920-х гг. в восприятии профессора И. А. Линниченко” // VIII Плехановские чтения. Россия в 1912–1922 гг.: период социально — политического слома и национальной консолидации: (материалы к конференции). — СПБ, 2008.

Скворцев И. М. // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира: 1834–1884 / сост. и ред. В. С. Иконников. — К., — С. 608.

Линниченко А. И. // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира: 1834–1884 / сост. и ред. В. С. Иконников. — К., 1884. — С. 370.

Державний архів Одеської області (далі — ДАОО). — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 27.

Державний архів Одеської області (далі — ДАОО). — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 101 — Арк. 4–5.

Линниченко И. А. А. Котляревский // Линниченко И. Речи и поминки. — Одесса, 1914. — С. 182.

Книга о книгах. Толковый указатель для выбора книг по важнейшим отраслям знаний — М., 1892. — С. 57–61.

Музичко О. Історіографічні студії професора І. А. Линниченка // Історіографічні дослідження в Україні. — К., 2007. — Вип. 18 (у друці).

Опацкий З. Контакты научных кругов Кракова с российскими учеными в конце ХІХ — начале ХХ в. // Российско-польские научные связи в ХІХ — начале ХХ в. — М.: Индрик, 2003. — С. 146, 152.

Линниченко И. Н. И. Костомаров (к 25-ю со дня его кончины). — Одесса, 1910. — С. 5–6.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 341. — Листи О. Лаппо-Данилевського до І. Линниченка; спр. 306 — Листування про обмін книжками; Лаппо-Данилевский А. С. Андрей Иоганн Гиппинг. — СПБ, 1909; Маркевич А. И. Одесса в народной поэзии. — Одесса, 1888.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 454 — Арк. 9.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 229 — Арк. 15; 22.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 229 — Арк. 40.

ДАОО. — Ф. 45. — Оп. 4. — Спр. 1424. — Арк. 36

Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий. — Прага, 1929. — С. 87.

Колосовська О. Формування славістичної бібліотеки Антона Петрушевича // Проблеми слов’янознавства. — 2004. — Вип. 54. — С. 190–202.

Параделов М. Я. Адресная книга русских библиофилов. — 1904. — С. 65; Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. — 1911–1912. — С. 75.

Шуманский Е. А. Справочная книга для русских библиофилов и коллекционеров. — Одесса, 1905. — С. 62.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 27.

Линниченко И. А. Наши кураторы // Линниченко И. А. Наше учебное дело. Мысли и факты. — Одесса, б. г. — С. 33.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 204. — Арк. 47.

Линниченко И. Предисловие // Труды слушательниц ОВЖК. — Одесса, 1910. — Т. 1. — С. 1.

Одесские новости. — 1911. — 12 окт.

ДАОО. — Ф. 45. — Оп. 12. — Спр. 137. — Арк. 411 — 412.

ДАОО. — Ф. 45. — Оп. 4. — Спр. 2610. — Арк. 27; 29.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 77. — 4 арк.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 88.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 90. — Арк. 18;

ДАОО. — Ф. 45. — Оп. 8. — Спр. 33 (1898). — Арк. 5;

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 465. — Арк. 1.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 223 — Арк. 9;

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 87.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 553. — Арк. 5-6.

Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. — Ф. 3. — Спр. 13303. — Ар. 1.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 339. — Арк. 17.

Відділ рукописів відділу рідкісних видань та рукописів Одеської державної наукової бібліотеки. — Ф. 45. — К. 1. — Арк. 24.

Альберт М. И. Библиомания. Культурно-критический этюд. Первое и единственное сочинение на русском языке об этом предмете. — Одесса, 1876. — 35 с.

Линниченко И. А. Задачи библиографии. — Одеса, 1911; Линниченко И. А. Первая годовщина // Известия ОБО. — 1911-1912. — Т. 1. — С. 284–285.

Линниченко И. А. Гибель культурных оазисов // Одесские новости. — 1918. — 20 февр.

ДАОО. — Ф. 153. — Оп. 1. — Спр. 89. — Арк. 85.

Боровой С. Воспоминания. — М.: Иерусалим, 1993. — С. 96.

Рубінштейн Н. Л. ОНБ // Праці Одеської Центральної наукової бібліотеки. — 1927. — Т. 1. — С. 3; Наука на Україні. — 1927. — № 2/4. — С. 311; Главная библиотека Высшей школы г. Одессы // Народное просвещение. — 1922. — № 6/10. — С. 73–74.

ДАОО. — Ф. 45. — Оп. 4. — Спр. 2051. — Арк. 59, 105, 114, 116, 154.

ДАОО. — Ф. Р-1724. — Оп. 1. — Спр. 10. — Арк. 55.

Державний архів при Раді міністрів АРК. — Ф. 538. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 41. Також згадка про долю бібліотеки — Арк. 42–43; 44–45.

Державний архів при Раді міністрів АРК. — Ф. 538. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 83.

Державний архів при Раді міністрів АРК. — Ф. 538. — Оп. 1. — Спр. 61. — Арк. 24.

Державний архів при Раді міністрів АРК. — Ф. 538. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 45, 66.Copyright (c) 2007

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)