DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2009.19.25788

До історії візантології в Новоросійському університеті: з фондів Наукової бібліотеки ОНУ

С. О. Мерзлякова

Анотація


Стаття присвячена історії розвитку візантології в Новоросійському університеті. Важливу роль у дослідженнях різних аспектів історії та культури середньовічної Візантії відігравало в той час Візантійське відділення Історико-філологічного то­вариства при Новоросійському університеті. У статті відстежується діяльність та­ких вчених-візантологів, як Ф. І. Успенський, В. І. Григорович, Н. Д. Кондаков, О. І. Кирпичников, В. М. Істрін, О. В. Ристенко, Г. В. Флоровський. Особливу увагу в статті приділено працям вчених, які зберігаються у фондах Наукової біб­ліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. Ці праці становлять собою цінність як наукову, так і бібліографічну.


Ключові слова


візантологія; Новоросійський університет; Історико-філологічне товариство; Наукова бібліотека; Ф. І. Успенський; В. І. Григорович; Н. П. Кондаков; О. І. Кирпичников; В. М. Істрін; О. В. Ристенко; Г. В. Флоровський

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Академик Василий Михайлович Истрин : тез. докл. обл. науч. чтений, посвящ. 125-летию со дня рожд. ученого-филолога (11-12 апр. 1990 г., г. Одесса). — Одесса, 1990. — 109 с.

Готлиб А. Г. Фотий / А. Г. Готлиб // Христианство : энцикл. слов. — М. : Большая Рос. энциклопедия. — 1995. — Т. 3. — С. 135-138.

Голубович И. В. Одесский период жизни и творчества Г. В. Флоровского в контексте интеллектуальной биографии / И. В. Голубович // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Філософія. — 2007. — Т. 12, вип. 15. — С. 37-45.

Історико-філологічне товариство // Історія Одеського університету за 100 років / Букате- вич Н. І., В'язовський Г. А., Дузь І. М. [та ін.]. — К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. — С. 404-408.

Лебедев А. Отрадное явление : библиогр. заметка / А. Лебедев // Богослов. вестн. — 1893. — № 1. — С. 211-221. — Рец. на ст. : Исследования ; Хроника с обзором новейших трудов по византиноведению // Летопись ист.-филолог. о-ва при ИНУ. Визант. отд. — 1892. — Т. 2, № 1. — С. 1-287; 1-136.

Отчет о деятельности Историко-филологического Общества при Императорском Новороссийском университете 1889/1890 гг. // Летопись ист.-филолог. о-ва при ИНУ : посвящ. 25-летию ИНУ. — 1890. — Т. 1. — С. 6-14.

 Протоколы заседаний Историко-филологического о-ва при ИНУ. Византино-славянское отделение. 111 заседание от 1-го декабря 1898 г. // Летопись ист.-филолог. о-ва при ИНУ. Визант. отд. — 1899. — Т. 7, № 4. — С. 19-25.

Смольська А. К. Григорович Віктор Іванович / А. К. Смольська, О. Б. Дьомін, Ф. О. Самойлов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. — 2-е вид. — Одеса : Астропринт, 2005. — Т. 2. — С. 350-354.

Устав историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете. — Одесса : тип. "Одес. вестника", 1889. — 7 с.

Флоровский Г. В. Пути русского богословия / Флоровский Г. В., протоиерей. — Вильнюс, 1991. — 601 с. — Репринт. воспроизв. изд. (Париж, 1937 г.).

Флоровский Г. В. Восточные отцы IV-го в. / Г. В. Флоровский. — М. : Паломник, 1992. — 240 с. — Репринт. изд.

Флоровский Г. В. Восточные отцы V-VIII в. / Г. В. Флоровский. — М. : Паломник, 1992. — 260 с. — Репринт. изд.

Флоровский Г. В. Новые книги о Владимире Соловьеве / Г. В. Флоровский // Изв. Одес. библиогр. о-ва при ИНУ. — 1912. — Т. 1. — С. 237-255. Copyright (c) 2009

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)