DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2009.19.25789

Сторінками рідкісних видань: розвиток психологічної науки в Одеському (Новоросійському) університеті

О. С. Мурашко, В. С. Кочмар

Анотація


У статті відображено результати роботи співробітників Наукової бібліотеки і кафедри соціальної психології ОНУ імені І. І. Мечникова над спільним науковим проектом. В ході дослідження вивчалася діяльність вчених-психологів, які зробили вагомий внесок у розвиток психологічної думки в Одеському (Новоросійському) університеті: Грота М. Я., Ланге М. М., Сеченова І. М., Рубінштейна С. Л., Елькіна Д. Г., Білявського І. Г., Цуканова Б. Й. Особлива увага приділялася працям вчених, які зберігаються у фондах Наукової бібліотеки і є унікальними, цінними та рідкісними виданнями.

Ключові слова


спільний науковий проект; вчені-психологи; Одеський (Новоросійський) університет; Наукова бібліотека; Грот М. Я.; Ланге М. М.; Сеченов І. М.; Рубінштейн С. Л.; Елькін Д. Г.; Білявський І. Г.; Цуканов Б. Й.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акимова Л. Н. Білявський Ілля Григорович / Лариса Наумівна Акимова // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. — 2-е вид., доп. — Одеса : Астропринт, 2005. — Т. 2. — С. 121-124.

Акимова Л. Н. Ланге Микола Миколайович / Лариса Наумівна Акимова, Борис Йосипович Цуканов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. — 2-е вид., доп. — Одеса : Астропринт, 2005. — Т. 3. — С. 188-193.

Белявский И. Г. Историческая психология / Илья Григорьевич Белявский ; науч. ред. В. Е. Давыдович ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. — Одесса, 1991. — 252 с.

Большой психологический словарь / ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. — М. : ПраймЕврознак, — 627 с.

Грот Н. Я. Введение в курс истории философии : лекции / Николай Яковлевич Грот. — Одесса : тип. Кирхнера, 1884. — 199 с.

Грот Н. Я. Джордано Бруно и пантеизм : филос. очерк / Николай Яковлевич Грот. — Одесса: тип. “Одес. вестн.”, 1885. — 86 с.

Грот Н. Я. Задачи философии в связи с учением Джордано Бруно : публ. лекция, читан. 28 апр. 1885 г. / Николай Яковлевич Грот. — Одесса, 1885. — 18 с.

Грот Н. Я. К вопросу о свободе воли : письмо проф. Н. Я. Грота к ред. “Рус. богатства” / Николай Яковлевич Грот. — СПб. : тип. Суворина, 1884. — 23 с. — Отд. оттиск из журн. “Рус. богатство” (1884, № 3).

Грот Н. Я. К вопросу о свободе воли : публ. лекция, читан. 8 янв. 1884 г. / Николай Яковлевич Грот. — Одесса : тип. Францова, 1884. — 21 с.

Грот Н. Я. О душе в связи с современными учениями о силе : опыт филос. построения / Николай Яковлевич Грот. — Одесса : тип. “Одес. вестн.”, 1886. — ІІІ, 92 с.

Грот Н. Я. О свободе воли : письмо к ред. журн. “Рус. богатство” // Рус. богатство. — 1884. — № 3. — С. 646-674.

Грот Н. Я. Психология чувствований в ее истории и главных основах : магистер. дис. / Николай Яковлевич Грот. — СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1879-1880. — XIV, 569 с.

Грот Н. Я. Что такое метафизика? / Николай Яковлевич Грот // Вопр. философии и психологии. — 1890. — Кн. 2. — С. 107-128.

Елькін Д. Г. До методики читання лекцій у вищій школі : конспект лекцій для студ. Одес. ун-ту / Давид Генріхович Елькін ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, — 25 с. — На правах рукопису.

Елькін Д. Г. Психологія і педагогіка пам’яті / Давид Генріхович Елькін ; Наук.-дослід. ін-т психології. — К. : Рад. шк., 1948. — 64 с.

Краткий психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского ; ред.-сост. Л. А. Карпенко. — 2-е изд., расш., испр. и доп. — Ростов-н/Д : Феникс, — 505 с.

Ланге Н. Н. Душа ребенка в первые годы жизни : две публич. лекции приват-доцента Новорос. ун-та / Николай Николаевич Ланге. — СПб. : тип. Скороходова, 1892. — 65 с.

Ланге Н. Н. История нравственных идей XIX в. : критические очерки философских, социологических и религиозных теорий нравственности / Николай Николаевич Ланге. — СПб., 1888. — Ч. 1. : Немецкие учения. — 383 с.

Ланге Н. Н. Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого внимания / Николай Николаевич Ланге. — Одесса : тип. Одес. воен. округа, 1893. — 297 с.

Ланге Н. Н. Теория В. Вундта о начале мифа : критические заметки / Николай Николаевич Ланге. — Одесса : Славян. тип. Хрисогелос, 1912. — 20 с.

Молдаванова А. В. Цуканов Борис Йосипович / А. В. Молдаванова // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. — 2-е вид., доп — Одеса : Астропринт, 2005. — Т. 4. — С. 374-378.

Одеська періодична преса в роки революції та громадянської війни, 1917-1921 : бібліогр. розвідка / ред. та авт. вступ. ст. Сергій Леонідович Рубінштейн ; упоряд. Г. Д. Штейнванд. — Одеса, 1929. — LV, 173 с. — Окр. відбиток “Пр. Одес. центр. наук. б-ки” (1929, т. 3).

Осташков К. В. Сеченов Іван Михайлович / К. В. Сеченов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. — 2-е вид., доп. — Одеса : Астропринт, 2005. — Т. 4. — С. 87-90.

Роменець В. А. Історія психології, ХІХ — початок ХХ ст. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Володимир Андрійович Роменець. — К. : Либідь, 2007. — 829 с.

Рубинштейн С. Л. Основы психологии : пособие для высш. пед. учеб. заведений / Сергей Леонидович Рубинштейн. — М. : Учпедгиз, 1935.

Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности : к филос. основам современ. педагогики / Сергей Леонидович Рубинштейн // Учен. зап. высш. шк. г. Одессы. Отд. гуманит.-обществ. наук. — 1922. — Т. 2. — С. 148-154 ; Вопросы психологии. — 1986. — № 4. — С. 101-108.

Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения / Иван Михайлович Сеченов ; под ред., вступ. ст. и прим. В. М. Каганова. — М. : Госполитиздат, 1947. — 647 с.

Сеченов И. М. Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения : дис. … д-ра мед. наук / Иван Михайлович Сеченов. — СПб. : тип. Трея, 1860. — 64 с.

Сеченов И. М. Психологические этюды / Иван Михайлович Сеченов. — СПб. : тип. Сушинского, — 225 с.

Цуканов Б. И. Время в психике человека / Борис Иосифович Цуканов ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. центр психології часу. — Одеса : Астропринт, 2000. — 217 с.

Цуканов Б. Й. Диференціальна психологія : конспект лекцій / Борис Йосипович Цуканов ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 1999. — 66 с.

Цуканов Б. Й. Елькін Давид Генріхович : психолог / Л. Н. Акімова, Б. Й. Цуканов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. — 2-е вид., доп — Одеса : Астропринт, 2005. — Т. 2. — С. 419-423.

Цуканов Б. Й. Комп’ютерний практикум з експериментальної психології / Борис Йосипович Цуканов ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 1999. — Ч. 1. — 34 с.

Цуканов Б. Й. Рубінштейн Сергій Леонідович / Л. Н. Акімова, Б. Й. Цуканов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. — 2-е вид., доп — Одеса : Астропринт, 2005. — Т. 4. — С. 41-44.

Элькин Д. Г. Восприятие времени / Давид Генрихович Элькин ; Акад. пед. наук РСФСР , О-во психологов. — М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1962. — 311с.

Элькин Д. Г. Конспект лекций по психологи : для студ. Одес. ун-та / Давид Генрихович Элькин ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. — Одесса, 1966-1970. — Ч. 1. — 1966. — 86 с. — Ч. 2 : Психология ощущений и восприятия. — 1968. — 103 с. ; Ч. 3 : Внимание. Память. Мышление и речь. Эмоциональные и волевые процессы. Проблема личности / Давид Генрихович Элькин. — 1970. — 101 с. — На правах рукописи.

Элькин Д. Г. Психологическое наследие Н. Н. Ланге / Давид Генрихович Элькин, Л. Шапиро. — Одесса, 1941. — С. 41-50.

Элькин Д. Г. Психология речи : текст лекций для студ. филол. фак. / Давид Генрихович Элькин ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. — Одесса, 1971. — 90 с.Copyright (c) 2009

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)