DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2009.19.25790

Від “Кімнати Рідкісних Книжок” до університетського Музею книги

О. В. Полевщикова, Є. В. Савельєва

Анотація


У статті розглянуті основні етапи формування у бібліотеці Одеського (Новоросійського) університету відділу рідкісних книг і рукописів (Музею книги). В центрі уваги — створення в Центральній науковій бібліотеці м. Одеси у 1920-ті рр. Музею книги, його відродження у післявоєнний період, продовження традицій вивчення стародруків у сучасний період.

Ключові слова


Одеський (Новоросійський) університет; історія бібліотечної справи; історія науки в Одесі

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арюпина Л. В. Один из первых музеев книги на Украине / Л. В. Арюпина // Духовність і культура у формуванні особистості та відродженні національної самосвідомості : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 27-28 верес. 1999 р.). — Одеса, 1999. — С. 97-101.

Боровой С. Я. Архівні методи в бібліотечній роботі / С. Я. Боровой // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. — 1929. — № 3. — С. 55-61.

Боровой С. Я. Воспоминания / С. Я. Боровой. — М. ; Иерусалим, 1993.

Боровой С. Я. Наукова бiблiотека в сучасних умовах / Боровой С. Я. — К., 1930.

[Вайнштейн О. Л.] Воронцовская коллекция Orientalia в Одесской Центр. Научной библиотеке / О. Л. Вайнштейн. — С. 373-375.

Вайнштейн О. Л. Граф А. Г. Строганов у Франції, 1842-1845 рр. / О. Л. Вайнштейн // Бібліологічні вісті. — 1924. — № 3. — С. 147-162.

Вайнштейн О. Л. Етюди й розвідкі з історії Паризької Комуні / О. Л. Вайнштейн. — Харків, 1931.

Вайнштейн О. Л. Збірка гр. О. Строганова в Головній Бібліотеці Вищої Школи м. Одеси / О. Л. Вайнштейн // Бібліологічні вісті. — 1925. — № 1/2. — С. 123-125.

Вайнштейн О. Л. История Парижской Коммуны / О. Л. Вайнштейн. — М., 1932.

Вайнштейн О. Л. К вопросу о научной разработке истории Парижской Коммуны / О. Л. Вайнштейн // Историк-марксист. — 1926. — № 1. — С. 299-302.

Вайнштейн О. Л. Кто является автором “Исторического комментария” к произведениям Вольтера? / О. Л. Вайнштейн // Вольтер : статьи и материалы / под ред. М. П. Алексеева. — Л., 1947. — С. 202-209.

Вайнштейн О. Л. Музей книги Одеської Центральної наукової бібліотеки / О. Л. Вайнштейн. — Одеса, 1927.

Вайнштейн Й. Л. Невиданий уривок про Вольтера / Й. Л. Вайнштейн // Журнал научноисследовательских кафедр в Одессе. — 1924. — Т. 1, № 7. — С. 44-50.

Великодная А. В. Редкие издания в книжном собрании А. Кухарского / А. В. Великодная, Е. В. Полевщикова // Вісник Одеського національного університету. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2007. — Т. 12, вип. 4. — С. 153-168.

Государственный архив Одесской области (далее — ГАОО). — Ф. Р-39. — Оп. 1. — № 13.

ГАОО. — Ф. Р-1724. — Оп. 1. — № 49.

Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. — К., 2004.

Наукова бібліотека Одеського державного університету імені І. І. Мечникова : путівник / уклад. Т. З. Ходжаш. — Одеса, 1959.

Ноткина О. Ю. Профессор Сергей Леонидович Рубинштейн — директор Одесской Центральной Научной библиотеки / О. Ю. Ноткина // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. — СПб., 2002. — Вып. 9. — С. 112-119.

Ноткина О. Ю. Вместе с ними : очерки / О. Ю. Ноткина, В. С. Фельдман. — Одесса, 2006.

Одесский университет за 75 лет. — Одесса, 1940.

Описание рукописей В. И. Григоровича / сост. В. Мочульский. — Одесса, 1890.

Петрунь Ф. Є. З історії збирання рукописів на Балканському півострові : до 80-ліття “Очерка путешествия по Европейской Турции” В. Григоровича (Казань, 1848) / Ф. Є. Петрунь // Бібліологічні вісті. — 1929. — № 2-3 (19-20). — С. 36-47.

Петрунь Ф. Е. К библиографии печатных трудов В. И. Григоровича / Петрунь Ф. Е. // ИРЯС АН СССР. — 1929. — Т. 2, вып. 1. — С. 337-345.

Петрунь Ф. Є. Передодеський період діяльности В. І. Григоровича та зв’язки її з Україною / Ф. Є. Петрунь // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. Секція соціально-історична. — 1929. — № 4-5.

Петрунь Ф. Є. Рукописна збірка В. І. Григоровича : бібліографічні замітки / Ф. Є. Петрунь // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. — 1927. — Т. 1. — С. 137-163.

Петрунь Ф. Е. Центральная Научно-Учебная Библиотека г. Одессы / Ф. Е. Петрунь // Библиотечное обозрение. — 1925. — Кн. 1. — С. 107-108.

Подкупко Т. Музей книги ОДНБ ім. М. Горького в сучасному інформаційному і культурному просторі / Т. Подкупко // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конференції, присвяченої 85-річчю Музею книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького (25-27 верес. 2007 р., м. Одеса). — Одеса, 2008. — С. 34-42.

Подрезова М. А. Библиотекари Одесского (Новороссийского) университета — мировой науке / М. А. Подрезова, В. В. Самодурова // Внесок Одеського національного університету імені І. І. Мечникова у розвиток світової освіти, науки і техніки : матеріали наукової конференції (16-18 трав. 2007 р., м. Одеса). — Одеса, 2007. — Вип. 1. — С. 117-130.

Полевщикова Е. В. О. Л. Вайнштейн и изучение именных фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова в 1920-е гг. / Е. В. Полевщикова // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2007. — Т. 12, вип. 4. — С. 119-133.

Полевщикова Е. В. О. Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова / Е. В. Полевщикова // Рукописна та книжкова спадщина України. — К., 2007. — Вип. 12. — С. 376-390.

Полевщикова Е. В. Издания XV–XVI веков из коллекции Р. М. Губе в фондах Научной библиотеки Одесского университета / Е. В. Полевщикова, Е. А. Радзиховская // Федоровские чтения 2005. — М. : Наука, 2005. — С. 489-496.

Рубінштейн С. Одеська Центральна Наукова Бібліотека / С. Л. Рубінштейн // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. — 1927. — Т. 1. — С. 1-16.

Рубинштейн С. Л. Про бібліотеку Воронцова в Одесі / С. Л Рубинштейн // Бібліологічні вісті. — 1923. — № 4.

Савельєва Є. В. Дослідження історії України в науково-бібліографичній діяльності Ф. Є. Петруня / Є. В. Савельєва // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Сер. Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. — 2007. — Т. 12, вип. 4. — С. 134-141.

Савельєва Є. В. На шляхах до створення національної бібліографії України / Є. В. Савельєва // Українознавство у навчально-виховному процесі вищого закладу освіти : матеріали ювілейної науково-методичної міжвузівської конференції (5-6 груд. 2000 р., м. Одеса). — Одеса, 2000. — С. 50-54.

Самодурова В. В. Научная библиотека Одесского национального университета им. И. И. Мечникова в общественой жизни города (к 185-летию образования) / В. В. Самодурова // Историческая память. — 2003. — № 5. — С. 114-120.

Самодурова В. В. Научная библиотека Одесского университета в 1920-е гг. / В. В. Самодурова // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві : Історія, проблеми, перспективи : до 185-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2003. — С. 97-106.

Тюнєєва О. Музей Книги Одеської Публічної бібліотеки / О. Тюнєєва // Бібліологічні вісті. — 1927. — № 2 (15). — С. 46-60.

Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова / упоряд : Є. Савельєва, О. Полевщикова, І. Шепельська. — Одеса : Астропринт, 1999.

Фаас І. Інкунабули Одеської Центральної наукової бібліотеки / І. Фаас // Бібліологічний вісник. — 1927. — № 2. — С. 69-90.

Фонкич Б. Л. Греческие рукописи Одессы / Б. Л. Фонкич // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2008. — Т. 13, вип. 8. — С. 145-150.

Фонкич Б. Л. Греческие рукописи Одессы / Б. Л. Фонкич // Византийский временник. — 1978. — Т. 39. — С. 184-200.

Шестериков П. С. Постановка библиотечного дела в университетских и некоторых других библиотеках России / П. С. Шестериков — Одесса, 1915.Copyright (c) 2009

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)