DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2009.19.25794

Бібліографічний семінар як активний метод діяльності ЦНБ м. Одеси у 20-ті рр. ХХ ст.

В. В. Самодурова

Анотація


Робота написана на підставі аналізу джерел, які були надруковані у багаточисельних вітчизняних періодичних виданнях першої половини ХХ ст. з бібліотекознавства та бібліографії, архівних матеріалів з Державного архіву Одеської області, а також спеціальної літератури з історії Наукової бібліотеки ОНУ. Висвітлюється робота бібліографічного семінару, який діяв у Центральній науковій бібліотеці м. Одеси з 1924 по 1930 рр. під керівництвом її директора С. Л. Рубінштейна. Велику увагу приділено значенню діяльності семінара у розвитку теорії та практики бібліотечної справи.


Ключові слова


бібліографічний семінар; Наукова бібліотека ОНУ; Центральна наукова бібліотека м. Одеси; бібліографічна діяльність; історія бібліотечної справи

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Меженко Ю. Перспективи розвитку великих і наукових бібліотек на Україні / Меженко Ю. // Бібліологічні вісті. — 1926. — № 2. — С. 32-39.

ГАОО. — Ф. 1287. — Оп. 1. — Д. 16. — Л. 21.

Петрунь Ф. Е. Центральная научно-учебная библиотека г. Одессы / Петрунь Ф. Е. // Библиотечное обозрение. — 1925. — Кн. 1. — С. 107-108.

ЦГАОР УССР. — Ф. 166. — Оп. 6. — Д. 9291.

Із огляду Народного Комісаріату Освіти УСРР про діяльність за 1924/25, 1925/26, 1926/27 рр. // Культурне будівництво в Українській РСР, 1917-1927 : зб. док. і матер іалів. — К., 1979. — С. 484-514.

Боровой С. Я. Наукова бібліотека в сучасних умовах / Боровой С. Я. // Бібліологічні вісті. — 1930. — № 1-2.

Маяковский Я. Л. Наукові бібліотеки УСРР / Маяковский Я. Л. // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. — 1927. — № 1. — С. 111-119.

Козловський В. Бібліотекознавство в УСРР за період 1917-1927 років / Козловський В. // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. — 1927. — № 2. — С. 9.

ГАОО. — Ф. 1724 : Архив Библиотеки высшей школы. — Оп. 1. — Л. 41.

Александров Р. Возвращение де Рибаса / Александров Р. — Одесса : Optimum, 2007. — 211 с.

Матеріали до реформи бібліотечної справи на Україні // Бібліологічні вісті. — 1928. — № 1. — С. 86-102.

Козловський В. Указ. соч. — С. 1-14.

Рубинштейн С. Л. Современное состояние и очередные задачи научной библиографии в СССР / Рубинштейн С. Л. // Библиография. — 1929. — № 4. — С. 3-40 ; Его же. Завдання наукової бібліографії на Україні / Рубинштейн С. Л. // Праці першої конференції наукових бібліотек УСРР. — С. 54-62. — (Бібліотечний збірник. — 1926. — Ч. 1.) ; Его же. Основні завдання наукової бібліографії в СРСР / Рубинштейн С. Л. // Праці Одеської ЦНБ. — 1927. — Т. 1. — С. 121-136.

Сумцов Н. Организация общественных и школьных библиотек / Сумцов Н. — Х., 1896. — 24 с.

Муратов Б. Библиотека и краеведческая работа / Муратов Б. // Библиотечное обозрение. — 1925. — № 2. — С. 23.

Труды Второй Всероссийской конференции научных библиотек : стенографический отчет/ Государственная публичная библиотека в Ленинграде. — Л. : Гос. тип. им. Евгении Соколовой, 1929. — С. 10.

Резолюции первой конференции научных библиотек УССР, 28-31 дек. 1925 г. // Книга и книжное дело в Украинской ССР : сб. док. и материалов, 1917-1941. — К., 1985. — С. 135-141.

Положение о Библиографической комиссии при ВУАН // Там же. — С. 170-171. Оба доклада напечатаны в журнале “Україна”, 1927, № 3 ; 1928, № 3.

Український відділ ОЦНБ // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. — 1929. — № 3. — С. 117-118 ; Комаров Б. Український відділ Одеської Центральної наукової бібліотеки / Комаров Б. // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. — 1929. — № 3. — С. 117-120.

Петрунь Ф. Рукописна збірка В. І. Григоровича : бібліографічні замітки / Петрунь Ф. // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. — 1927. — Т. 1. — С. 137-163.

Вайнштейн О. Л. Збірка гр. О. Строганова в головній бібліотеці вищої школи м. Одеси / Вайнштейн О. Л. // Бібіліологічні вісті. — 1925. — № 1/2. — С. 123-125 ; Его же. Музей книги Одеської Центральної наукової бібліотеки / Вайнштейн О. Л. // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. — 1927. — Т. 1. — С. 17-58.

Рубінштейн С. Л. Завдання наукової бібліографії на Україні / Рубінштейн С. Л. // Бібліотечний збірник. — 1926. — Ч. 1. — С. 54-62.

Козловський В. Указ. соч. — С. 11.

Іваницький В. Ф. Підготування наукових бібліотекарів і взагалі наукових робітників у галуз і бібліотекознавства та бібліографії / Іваницький В. Ф. // Бібліотечний збірник. — К., 1927. — Ч. 2. — С. 93-105.

Петрунь Ф. Е. Указ. соч.Copyright (c) 2009

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)