DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2009.19.25798

Первинний погляд на бібліографію творів Антонія Флоровського: "одеський" період

В. В. Калінку

Анотація


У статті подано аналіз основних робіт, що містять відомості про кількість праць історика-слов’янознавця А. В. Флоровського, професора Новоросійського та Карлового університетів. Проаналізувавши дані цих робіт, автор подає характеристику спадщини вченого. Визначена загальна кількість його публікацій, представлена їх класифікація, окреслене коло основних видань, що публікували праці історика.


Ключові слова


бібліографія; класифікація; Новоросійський університет; слов’янознавство; Карлов університет; реєстр праць; Флоровський А. В.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аксенова Е. П. Материалы фонда А. В. Флоровского в Архиве Российской академии наук о русской научной эмиграции в Чехословакии // Международная конференция “Русские, украинцы и белорусские эмигранты в Чехословакии между двумя мировыми войнами”. — Прага, 1995.

Аксенова Е. П. Флоровский Антоний Васильевич // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции : первая треть ХХ века. — М., 1997.

Аппатов С. И., Демин О. Б., Першина З. В. Историческая наука в Одессе за 200 лет // Очерки развития науки в Одессе. — Одесса, 1995. — 576 с.

Волченюк В. В. Професор Новоросійського університету А. В. Флоровський : віхи біографії // Зап. іст. ф-ту. — 2002. — Вип. 12.

Зайончковский П. А. Антоний Васильевич Флоровский // История СССР. — 1969. — № 2.

Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. — М., 1968. — С. 362.

Лаптева Л. П. Русский историк-эмигрант А. В. Флоровский как исследователь чешскорусских связей // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. — 1994. — № 1.

 Листи Антонія Флоровського до В. Т. Галяса // Василь Терентійович Галяс (біографічні матеріали до 85-річчя з дня народження) / упоряд. В. М. Хмарський. — Одеса, 2006. — 82 с.

Левченко В. В. Жінки-викладачі вищої школи Одеси (1917–1930-ті рр.) : історико-науковий аспект // Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. (10–12 квіт. 2009 р., м. Одеса). — Одеса, 2009. — С. 147-148.

Обозрение преподаваний в Императорском Новороссийском университете на 1912/13- /15 учебные годы. — Одесса, 1912-1914.

Отчет Одесского библиографического общества при ИНУ за 1911-1912 гг. — Одесса, 1913. — 16 с.

Першина З. В. Історія України у працях одеських дослідників // УІЖ. — 1994. — № 6.

Полонська-Василенко Н. Історія України. — К., 1995. — Т. 2. — С. 117-119.

Попова Т. Н. Заметки об изучении интеллектуальной истории А. В. Флоровского // Причорноморський регіон у контексті європейської політики. — Одеса ; Ополє ; Вроцлав, 2008. — С. 319-329.

Попова Т. М. Флоровський Антоній Васильович // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. — Одеса, 2000. — Т. 4.

Флоровский А. В. Из истории Законодательной комиссии 1767 г. Вопрос о крепостном праве. — Одесса, 1910. — 319 с.

Флоровский А. В. Несколько фактов из истории русской колонизации Новороссии в начале ХІХ века // Зап. ООИД. — Одесса, 1919. — Т. ХХХІІІ ; Його ж. Пикинерский вербунок в Новороссии. — Одесса, 1916. — 16 с.

Хмарський В. М. Археографічна діяльність Одеського Товариства Історії і Старожитностей. — Одеса : Астропринт, 2002. — 400 с. Copyright (c) 2009

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)