DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2010.21.25820

Взаємодія одеського та київського книгознавчих осередків у листуванні одеситів С. Я. Борового, Ф. Є. Петруня, І. Я. Фааса з киянами Ю. О. Меженко та Б. І. Зданевичем

О. Є. Музичко

Анотація


Метою цієї статті є дослідження співпраці між одеськими та київськими книго­знавцями у 1920—1940-х рр. Вперше опубліковано листи одеських науковців С. Я. Борового, Ф. Є. Петруня, І. Я. Фааса до київських колег Ю. О. Меженка та Б. І. Зданевича

 


Ключові слова


книгознавство; Одеса; Київ; листування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рубінштейн С. Бібліографічна комісія УАН та планування бібліографічної роботи в УРСР/ С. Рубінштейн // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. — Ч. 1. — Одеса, 1928. — С. 56—60.

Галузевий державний архів УСБУ в Одеській області. — Ф. П. (припинених справ). — Спр. 6832 — П. — 125 арк.

Російський державний архів літератури та мистецтва. — Ф. 1633. — Оп. 2. — Спр. 17. — 28 арк.

Комаров Б. Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка в Одесі за 1925— 1928 / Б. Комаров // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. — 1929. —№ 3. — С. 119—120; Б. К. Українське бібліографічне товариство в Одесі / Б. К. // Бібліологічні вісті. — 1926. — № 1. — С. 77—78; Б. К. З життя «Українського бібліографічного това¬риства в Одесі» / Б. К. // Бібліологічні вісті. — 1925. — № 1—2. — С. 75—81.

Боровой С. Я. Нариси з історії єврейської книги / С. Я. Боровой // Бібліологічні вісті.— 1925.—№ 1—2. — С. 47—58; 1926. — № 1. —С. 36—48; Архівні методи в бібліотечній роботі // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. — 1929. — Ч. 3. — С. 21—30; Фаас І. Інкунабули Центральної Наукової бібліотеки м. Одеси / І. Фаас. — 26 с. (відбитка з журналу «Бібліологічні вісті». — 1927. — № 2).

Зданевич Б. Перша спроба опису інкунабулів на Україні / Б. Зданевич. — 5 с. (окрема выдбитка з видання «Записки Історико-Філологічного відділу ВУАН. — Вип. 16. — 1928»).

Боровой С. Воспоминания / С. Боровой. — М.: Иерусалим, 1993. — 383 с.

Музичко О. Є. Фаас І. Я. / О. Є. Музичко // Одеські історики. Енциклопедичне видання. — Т. 1. — Одеса, 2010. — С. 413—415.

Андреев В. М. С. Я. Боровий: матеріали до біографії та бібліографії / В. М. Анд- рєєв, Н. М. Чермошенцева // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. — Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. — Вип. Х. — С. 62—76; Чермошенцева Н. М. С. Я. Боровий як дослідник історії України: Дис. ... канд. наук: 07.00.06—2009. — C. 9; Андреев В. М. Саул Боро¬вий: єврейський вектор історії України / В. М. Андрєєв, Н. М. Чермошенцева. — Херсон, 2010. — 191 с.

Тут і далі мається на увазі Костянтин Моісеєвич Щербина — свекр І. Фааса, до революції — професор математики університету Св. Володимира. У 1920—1940 рр. мешкав в одній квартирі з дружиною, донькою та зятем.

Сергій Іванович Маслов (1880—1957) — палеограф, літературознавець, очолював Відділ стародруків Всенародної бібліотеки України з 1925 до 1937 р. Пізніше член-кореспондент АН СРСР.

Ця інформація була одним з джерел у процесі роботи Б. Зданевича над працею «Каталог інкунабул / Б. І. Зданевич (укл.), Г. І. Ломонос-Рівна (упорядн.); Центральна наукова бібліотека АН УРСР. — К.: Наукова думка, 1974. — 252 е.».

Анна Костянтинівна Фаас — доктор медичних наук, професор Одеського університету

Праця Б. Зданевича «Provinciale Romanum. Невідоме видання Й. Гутенберга». — К.: Вид-во АН УРСР, 1941. Це видання Гутенберга, вийняте з оправи етьєнівської біблії 1557 p., було гордістю Відділу стародруків. Однак воно було втрачене незадовго перед початком радянсько-нацистської війни.

В оригіналі адресу обведено колом.

Микола Васильович Здобнов (1888—1942) — видатний російський бібліограф, автор фундаментальної праці «История русской библиографии от древнего периода до начала XX века» (т. 1—2, 1944—47; 3-е изд. — «История русской библиографии до начала XX века», 1955). Про долю рецензії С. Борового нічого невідомо.

Одесская государственная научная библиотека им. М. Горького.—Одесса, 1941. С. Боровой був автором розділу «Одесская государственная библиотека в послеоктябрьский период / Исторический очерк. — С. 89—116.

Валентин Іванович Селінов (1876—1946) — одеський історик та краєзнавець, завідуючий кафедрою російської історії Одеського університету та директор Одеського історико-археологічного музею у 1941—1944 рр. Багато зробив для рятування культур¬них цінностей Одеси в період війни.

Крачковський Ігнатій Юліанович (1883—1951) — видатний арабіст, академік АН СРСР.

Пути и подступы к Днестру. Очерки по истории русской географии второй половины XVIII века (в связи с военными операциями русских войск, дипломатическими сношениями и колонизационной деятельностью русского правительства) / Дисер. ... канд. геогр. наук. — Байрам-Али, 1944. — Т. 1—2.


Copyright (c) 2010

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)