Польські стародруки з «розпорошених» колекцій університетської бібліотеки

О. Л. Ляшенко

Анотація


У статті подано характеристику примірників видань польських стародруків з «розпорошених» колекцій, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Оде­ського національного університету імені І. І. Мечникова. Надається короткий аналіз примірників з книжкових зібрань Г. Ілінського, А. Д. Тишкевича і Е. Доліви Стажинського, розкрито особи власників книгозбірень.


Ключові слова


полоніка; стародруки; приватні книжкові колекції; Генрік Ілінський; єпископ жмудський Тишкевич; граф Доліва Стажинський

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беднов В. Православная церковь в Польще и Литве (по Volumina Legum) / Василий Беднов. – Минск, 2002. – 432 с.

Бердников Л. Сын раввина / Лев Бердников // Слово. – 2008. – № 60. [Електронний ресурс] Доступно з: http://magazines.russ.ru/slovo/2008/60/be36-pr.html

Великодная А. В. Материалы для изучения истории и культуры лужицких сербов в библиотеке Анджея Кухарского / А. В. Великодная // Вісник Одеського національного університету. – Т. 13. – Вип.8. – Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2008. – С. 301-317.

Великодная А. В. Материалы по этнографии в коллекции Анджея Кухарского / А. В. Великодная // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Одеса, 2008. – № 5.– С. 26-30.

Великодная А. В. Редкие издания в книжном собрании А.Кухарского / Великодная А. В., Полевщикова Е. В. // Вісник Одеського національного університету. – Т. 12. – Вип. 4. - Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2007. – С. 153-168.

Дубасенюк О. Педагогічні передумови професійної підготовки вчителя для роботи у поліетнічному просторі (з учнівською польською етнонаціональною меншиною) / Олександра Дубасенюк // Українська полоністика. – 2004. – № 1. – С. 114-125.

Ижик Л. В. Редкие издания из библиотеки Конрада Березовского в ОГНБ им. М. Горького / Л. В. Ижик // Скарбниця культури 1829-2004: зб. ст. – Вип. 3. – Одеса, 2004. – С. 166-176.

Копержинський К. Театральне та музичне життя на Поділлі наприкінці ХVІІІ та в перші три десятиліття XIX ст. / К. Копержинський // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – 1926. – Кн. 7-8. – С. 113-143.

Куртинець М. І. Розвиток науки міжнародного права середньовічної Польщі / Мирослав Іванович Куртинець // Часопис Київського універитету права. – 2010. – № 2. – С. 324-328.

Мезин С. А. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I / С. А. Мезин. – Саратов, 2003. – 214 c.

Міщук С. Рукописно-книжкова спадщина Волині в другій половині ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: дослідження, опис, доля / Сергій Міщук // Волинські історичні записки. – 2008. – Т. 1. – С. 105-116.

Павленков Флорентий. Библиографическая библиотека Ф. Павленкова: жизнь замечательных людей: в 3 тт. / Флорентий Павленков. – Т. 2.: XVII-XVIII вв. – Москва, 2001. – 800 с.

Павлюк В. В. Роль польської шляхти в суспільному житті Волині кінця XVIII – початку XIX ст. / В. В. Павлюк // Електронний каталог Історична Волинь. [Електронний ресурс] // Доступно з: http://istvolyn.info/

Полевщикова Е. В. Польские старопечатные книги в фондах библиотеки Одеского университета / Елена Викторовна Полевщикова // Libri Separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy/ red. S. Siess-Krzyszkowski i W. Walecki. – Kraków, 2010. – S. 117-127.

Рогов А. И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его Хроника) / Александр Иванович Рогов. – Москва, 1966. – 310 с.

Самойленко О. Г. Инструкция для ученых занятий магистранта Б. Д.Грекова, составленная профессором И.П.Козловським / О. Г. Самойленко [Електронний ресурс] // Доступно з: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /Ltkp/2009_55/Statti/22.html

Шедель Г. Про європейську область Сарматiю / Гартман Шедель // Вступ. ст., пер. з лат., комент.: О. В. Бiлецька ; заст. вiдп. ред.: М. А. Подрезова ; наук. ред.: М. Крикун ; ред.-бiблiограф: О. В. Полевщикова ; вiдп. ред.: В. А. Сминтина. – Одеса, 2007. – 125 с.

Шпилевский П. М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю / П. М. Шпилевский. – СПб., 1858. – 242 с.

Яхнина, Ю. С. Коллекция трофейной литературы в редком фонде Челябинской ОУНБ / Ю. С. Яхнина // Уральский научный форум “Война. Культура. Победа”. – Ч. 1. – 2005. – С. 215-220.

Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej: województwo wołyńskie / Roman Aftanazy. – Warszawa, 1994. – 695 s.

Bardach J. Kronika Macieja Stryjkowskiego i jej rozpowszechnienie w Rosji / Juliusz Bardach //Przegląd Historyczny. – 1967. – Т. LVIII. – № 2. – S. 326-335.

Bentkowski F. J. Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych / F. J. Bentkowski. – Warszawa, 1982. – T. 2. – XII, 830, [2] s.

Bielecki Robert. Dał nam przykład Bonaparte. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815 / Robert Bielecki, Andrzej Tyszka. – Cz. II. – Krakow, 1984. – 351 s.

Czarnowska Marzena. Sylwetka dyplomaty / Marzena Czarnowska // Wieszjak.pl. [Електронний ресурс] // Доступно з: www. etykieta-w-biznesie.wieszjak.pl/protokol-dyplomatyczny/215263,Sylwetka-dyplomaty.html

Estreicher K. Bibliografia polska / Karol Estreicher. – Kraków, 1870-1913.

Hubert S. Poglądy na prawo narodów w Polsce czasów Oświecenia / Stanisław Hubert . – Wrocław, 1960. – 295 s.

Kaladžinskaitė A. Žemaitijos vyskupų Antano Dominyko Tiškevičiaus ir Jono Dominyko Lopacinskio architektūros užsakymai. / Auksė Kaladžinskaitė // Menotyra. – 2007. – T. 14. – № 2. – Р. 32-43.

Konopacki S.. Pamiętniki Szymona Konopackiego / Szymon Konopacki. – Т. 2. – Warszawa, 1899. – 152 s.

Kowalski F. Wspomnienia: pamiętnik Franciszka Kowalskiego / Franciszek Kowalski. – Kijów, 1912. – XXXII, 432 p.

Morski T. Tadeusza Morskiego posła pełnomocnego J. K. Mci I Rzepltey do dworu Hiszpańskiego mysli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatyczney w Polszcze / Tadeusz Morski. – W Warszawie: u P. Dufour Konsyliarza Nadwornego J. K. Mci i dyrek. Druk. Korp. Kadet., 1792. – 254 s.

Niemcewicz J. U. Pamiętniki czasów moich / Julian Ursyn Niemcewicz. – V. 1 – Warszawa, 1957 – 448 s.

Pawłowski Bronisław. Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego / Bronisław Pawłowski, Tadeusz Mencel. – V. 2. – Cz. 2. – Toruń, 1968. – 301 s.

[Prawa]. – T. 2 : Prawa, konstytucye y Przywileie Krolestwá Polskiego, y Wielkiego X. Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347. aż do ostatniego Seymu uchwalone. – W Warszawie: w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey, w Collegium Warsz. Schol. Piar., 1733. – 254 s.

Ptaszycki S. Wiadomość bibliograficzna o rękopisie nieswieckim Kroniki Macieja Styjkowskiego / Stanisław Ptaszycki // Pamiętnik literacki. – 1903. – R. II. – Zesz. 2. – S.220-246.

Pulaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki / KazimierPulaski z. – T. 1. – Brody, 1911. – [4], VIII, 261, [3] s.

Rolle A. J. Gawędy historyczne / Antoni J. Rolle. – T.II. – Kraków, 1966. – 457, [2] s.

[Rousset de Missy J.] Historya panstwa Rossyiskiego / napisana językiem oyczystym przez Iwana Nestesuranoja wytłómaczona po Polsku przez X. Bernarda Sirucia Schol: Piar: / [Jean Rousset de Missy] – Tom czwarty. – W Wilnie: w typografii J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Schol: Piar:, 1781. – [10], 465, [1] s.

Sługocki L. O pobycie Adama Mickiewicza w Dreźnie w 1829 roku / Leszek Sługocki // Przegląd humanistyczny. – 1974. – N. 6. – S. 121-137.

Wasilewski A. Polska służba konsularna 1918-1939: (akty prawne, organizacja, działalność) / Aleksander Wasilewski. – Toruń, 2004. – 248 s.

Zbior dzieiopisow polskich: we czterech tomach zawarty. – T. 2/ Stryjkowski Maciej. Kronika Macieja Stryikowskiego niegdys w Krolewcu drukowana teraz znowu z przydaniem historyi Panstwa Rossyiskiego przedrukowana. – W Warszawie: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu, 1766. – [48], 782 s.

Zachara-Wawrzyńczyk M. Geneza legendy o rzymskim pochodzeniu litwinów / M. Zachara-Wawrzyńczyk // Zeszyty Historyczne. Uniwersytet Warszawski. – 1963. – T. 3. – S. 5-35.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2010.21.25884

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2010

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)