Театральна періодика Харькова (1917–1933): типологія, тематика, проблематика

Ю. Ю. Полякова

Анотація


У статті розглянуто періодичні видання, присвячені театру, які виходили у Харкові протягом 1917—1933 рр. Виявлено типологію видань, їх авторський склад, проаналізовано тематику в контексті складних суспільно-політичних умов.


Ключові слова


спеціальна періодика; журнали; типологія; театральна критика; журналістика

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Avanti. На шляху до пролетарської театральності / Avanti // Шляхи мистецтва. – 1921. – № 1. – С. 48–58.

Баров Ал. Из дневника актера : 20 лет… / Ал. Баров // Театральный журнал. – 1918. – № 4. – С. 4–5.

Белецкий А. К постановке «Лилюли» Ромена Роллана / А. Белецкий // Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино. – 1922. – № 8-9. – С. 11-13.

Білик А. А. Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина ХІХ – друге десятиріччя ХХ століття) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.01.01 / А. А. Білик. – Х., 2009. – 11 с.

Бобрицкий В. К грядущему строительству нового театра / В. Бобрицкий // Пути творчества. – 1919. – № 4. – С. 29-30.

Борзенко В. В. Российская театральная журналистика 1808-1991 гг. : историко-типологическое ис¬следование : дис. … канд. филол. наук : 10.01.10 / В. В. Борзенко. – Тольятти, 2008. – 191 с.

Ботунова Г. Я. І. С. Туркельтауб : сторінки життя і творчості / Г. Я. Ботунова // Науково-методична конференція професорсько-викладацького складу «Актуальні проблеми музичного та театрального мистецтва : мистецтвознавство, педагогіка та виконавство» (18-19 квіт. 1995 р.) : тези доп. / Харк. держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 1995. – С. 50–52.

Бруксон Я. Буржуазный и пролетарский театр / Я. Бруксон // Театральный журнал. – 1918. – № 2. – С. 3-4.

Бруксон Я. Репертуар и стиль / Я. Бруксон // Театральный журнал. – 1918. – № 4. – С. 3-4.

Ван-Лерберг Ш. Пан : сатирическая пьеса в трех действиях / Ш. Ван-Лерберг // Пути творчества. – 1919. – № 3. – С. 6-11 ; № 4. – С. 15-22 ; № 5. – С. 15-29.

Веселовська Г. Український театральний авангард / Ганна Веселовська. – К. : Фенікс, 2010. – 368 с.

Вишня О. Оперо-опереткові усмішки / Остап Вишня // Нове мистецтво. – 1927. – № 14-15. – С. 16-17.

Вітик С. Журнали на Радянській Україні / С. Вітик // Культура і побут. – 1927. – 13 серп. (№ 30). – С. 4-6 ; 20 серп. (№ 31). – С. 6-8. – Додаток до газети «Вісті ВУЦВК», № 30.

Волховський В. Оперета / В. Волховський // Нове мистецтво. – 1927. – № 4. – С. 10-11.

Глаголин Б. Образ императора Павла / Б. Глаголин // Колосья. – 1918. – № 17. – С. 10-14.

Глаголин Б. Харьковский театр / Б. Глаголин // Пути творчества. – 1919. – №1-2. – С. 19-28 ; № 3. – С. 23-31.

Горбенко П. Про ляльковий театр / П. Горбенко // Сільський театр. – 1926. – № 4. – С. 38-41.

Грудина Д. «Радянський театр» : «місячник управління мистецтв НКО» / Д. Грудина // Мистецька трибуна. – 1931. – № 4. – С. 12-14.

Грудина Д. Робота над п’єсою / Д. Грудина // Сільський театр. – 1926. – № 1. – С. 28-32.

Грудина Д. «Стаканчик»... «воїнствує» / Д. Грудина // Радянський театр. – 1931. – Ч. 5-6. – С. 51-58.

Дмитрова Л. Старий і сучасний японський театр / Л. Дмитрова // Культробітник. – 1928. – № 5. – С. 42-44.

«Евреи» Чирикова / Энэл // Театральный вестник. – 1919. – № 5-6 (9-11 мая). – С. 3-4. – Подпись : Энэл.

Завдання нашого журналу // Сільський театр. – 1926. – № 1. – С. 1-2.

Ільницький О. Український футуризм, 1914-1930 / Олег Ільницький ; пер. з англ. Рая Тхорук. – Львів : Літопис, 2003. – 453 с.

Как Рейнгард работает с актерами : из книги «Театр Рейнгардта» / пер. Л. Г. // Пути творчества. – 1919. – № 4. – С. 49-51.

Калерин В. О театре / В. Калерин // Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино. – 1922. – № 1. – С. 2.

Каменский Ан. Чертячий комиссариат / Ан. Каменский // Театральный журнал. – 1918. – № 2. – С. 4-6.

Катаев В. Театральные заметки поэта / В. Катаев // Художественная мысль. – 1922. – № 2. – С. 12.

Кельвер П. Бернард Шоу и новый театр / П. Кельвер // Театральный вестник. – 1919. – № 5-6 (9-11 мая). – С. 2-3.

Курбас Л. Мамонтові парадокси / Лесь Курбас // Нове мистецтво. – 1928. – № 10-11. – С. 7-8.

Левинсон А. Дневник петербургской театральной жизни / Андрей Левинсон // Творчество. – 1919. – № 4. – С. 30-34.

Ли А. Экран и ритм / Анна Ли // Театральный журнал. – 1918. – № 7. – С. 4-5.

Лойтер Е. Аврам Гольдфаден – збирач єврейського театру / Е. Лойтер // Нове мистецтво. – 1926. – № 31. – С. 10-11.

Мамонтов Я. Трагікомедія жанр нашого часу / Я. Мамонтов // Нове мистецтво. – 1928. – № 4. – C. 4–5.

[Мамонтов Я.] Украинский театр / [Я. Мамонтов] // Театральные известия. – 1921. – № 5 (21-24 окт). – Подпись : Я. М.

Мамонтов Я. Чергові завдання театрального сезону / Я. Мамонтов // Культура і побут. – 1927. – 17 верес. (№ 35). – С. 2-3. – Додаток до газети «Вісті ВУЦВК».

Махонина С. Я. Театральные журналы / С. Я. Махонина // История русской журналистики начала ХХ века : учеб. пособие / С. Я. Махонина. – М., 2002. – С. 224–233.

Меженко Ю. Об украинском театре : пер. с укр. рукописи / Ю. Меженко // Календарь искусств. – 1923. – № 2. – С. 5-6.

Михайлин І. Нарис iсторiї журналiстики Харкiвської губернiї, 1812–1917 / І. Л. Михайлин. – Х. : Колорит, 2007. – 366 с.

Мойсіна А. А. Театральне життя Харківщини на сторінках спеціалізованих видань «Театральный вестник», «Театральна декада», «Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино» / А. А. Мойсіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2007. – № 766 : Філологія, вип. 31. – С. 138–142.

 Мухранели И. Л. Из истории советских театральных журналов (1918–1923) / И. Л. Мухранели // Вестник Московского университета. Сер. 11, Журналистика. – 1971. – № 4. – С. 38-49.

Нечес П. Шляхи й роздоріжжя / П. Нечес // Кіно. – 1926. – № 12. – С. 7-8.

О постановке массовых сцен : из книги «Театр Рейнгардта» / пер. Л. Г. // Пути творчества. – 1919. – № 3. – С. 19-22.

Олеша Ю. Новые маски / Ю. Олеша // Художественная мысль. – 1922. – № 2. – С. 7-8.

Периодические издания УССР, 1917–1960 : Газеты : библиогр. справ. – Х. : Ред.-изд. отд. Кн. палаты УССР, 1965. – 575 с.

Періодичні видання УРСР, 1918–1950 : Журнали : бібліогр. довід. – Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1956. – 453 с.

Полякова Ю. Ю. Русские литературно-художественные журналы Харькова XIX – XX века : попытка перечисления / Ю. Ю. Полякова // Культурна спадщина Слобожанщини. Культура і мистецтво. – Х., 2005. – Ч. 5. – С. 29-47 : іл.

Рафальский М. Наши чаяния / М. Рафальский // Театральный журнал. – 1918. – № 2. – С. 4.

Савицкая Л. Идеи и умонастроения порубежного времени в литературно-художественных журна¬лах Слобожанщины 1910-х годов / Лариса Савицкая // На пути обновления. Искусство Украины в 1890–1910-е годы / Лариса Савицкая. – Х., 2003. – С. 323–331.

Самійленко Г. Дмитро Грудина – театральний діяч і актор із творчого гуртка Марії Заньковецької / Г. Самійленко // Ніжинська старовина : наук. іст.-культурол. зб. – 2006. – Вип. 2(5). – С. 98-110.

Смерть Дантона : из книги «Театр Рейнгардта» / пер. Л. Г. // Пути творчества. – 1919. – № 1-2. – С. 33-37.

Смирнов А. Душа средневекового театра : (к спектаклю Художественного цеха) / А. Смирнов // Творчество. – 1919. – № 2. – С. 33-36.

 Смирнов А. Ритм и танец / А. Смирнов // Творчество. – 1919. – № 3. – С. 32-35.

Смолич Ю. Драматургічна робота МО «Березіль» / Ю. Смолич // Нове мистецтво. – 1926. – № 19-20. – С. 2-3.

Смолич Ю. Журнал «Нове мистецтво» / Ю. Смолич // Культура і побут. – 1928. – 14 січ. ( № 2). – С. 6. – Додаток до газети «Вісті ВУЦВК».

Собіянський В. Митець у макрокосмі суспільства 1920-х років : театрально-критична діяльність Ісаака Туркельтауба / В. Собіянський // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини / Інститут проблем сучасного мистецтва. – 2009. – № 6. – С. 414-421.

Собіянський В. Типологія театрально-мистецьких періодичних видань України 1920-х рр. / Віктор Собіянський // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2010. – Вип. 7. – С. 196-215.

Туркельтауб І. На повороті / І. Туркельтауб // Нове мистецтво. – 1926. – № 4. – С. 2.

Туркельтауб И. Штрихи / И. Туркельтауб // Театральный журнал. – 1918. – № 7. – С. 3-4.

Турский И. Смерть Дантона / И. Турский // Театральный журнал. – 1918. – № 5. – С. 5-6.

Фореггер М. Опера / М. Фореггер // Нова генерація. – 1929. – № 12. – С. 49-51.

[Хмурий В.] «Мандат» Ердмана в Держдрамі / [В. Хмурий] // Нове мистецтво. – 1926. – № 4. – С. 6-7. – Підпис : В. Х-рий.

Чернышев А. А. Русская дооктябрьская киножурналистика / А. А. Чернышев. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 214, [2] с.

Шевльов Г. Вистава діялектичної думки : («Диктатура» у Курбаса) / Г. Шевльов // Радянський театр. – 1931. – № 1-2. – С. 61-66.

Шевченко Й. «Сільський театр» : (місячник відділу Мистецтва Управління Політосвіти УСРР, №№ 1, 2, 3, 4 та 5-6, березень-серпень 1926 р., видавництво «Радянське село» ) / Й. Шевченко // Культура і побут. – 1926. – 19 верес. (№ 38). – С. 5-6. – Додаток до газети «Вісті ВУЦВК».

Шкловский В. Порча кинематографа / В. Шкловский // Театральный журнал. – 1918. – № 7. – С. 6.

Юркевич Л. О театре / Л. Юркевич // Пути творчества. – 1919. – № 3. – С. 56-57.

Яновский Б. Задачи оперного театра / Б. Яновский // Пути творчества. – 1919. – № 1-2. – С. 43-45 ; № 3. – С. 35-41.

Яновский Б. Музыка к «Ганнеле» и «Пану» / Б. Яновский // Пути творчества. – 1919. – № 3. – С. 53

Яновский Б. Пан и Христос / Б. Яновский /// Пути творчества. – 1919. – № 4. – С. 38-39. 

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2011.1/2.25902

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)