DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2011.1/2.25905

Книги з Української державної бібліотеки ім. Т. Шевченка в книгосховищі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

І. М. Усатенко

Анотація


У статті розглядається маловідома сторінка історії Української державної бібліотеки ім. Т. Шевченка в Одесі. Досліджено штампи, бібліотечні та власницькі записи на книгах з УДБ, виявлених у фондах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова, а також літературу, пов’язану із зазначеним питанням, що зробило можливим вста­новлення особистостей колишніх власників книг та просвітницьких організацій, бібліотеки яких стали основним джерелом формування фондів УДБ в 20-х роках XX ст.


Ключові слова


Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка; Б. Комаров; Б. Волянський; П. О. Самулевич; М. Ф. Комаров; О. Гончар; Б. Буряченко; «Просвіта»; «Одеський український клуб»; музично-драматичне товариство «Українська хата»

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний архів Одеської області, ф. 1593, оп. 1, спр. 1, арк. 39.

Арутюнова С. «Комаріана» Михайла Ясинського [Текст] / С. Арутюнова // Вісн. книжк. палати. – 1999. – № 8. – С. 27-28.

Бельницька О. М. Про окремі іменні архівні та книжкові колекції у фондах Одеської Державної Наукової бібліотеки імені М. Горького [Текст] / О. М. Бельницька, Е. І. Василевська // Скарбниця культури : зб. ст. ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса, 2004. – Вип. 3. – С. 158-159.

Бібліотечна справа [Текст] // Бібліол. вісті. – 1923. – Ч. 3. – С. 53.

Богуславський О. В. Комаров Михайло Федорович [Текст] / О. В. Богуславський // Енциклопедія історії України. – К., 2007. – Т. 4 : Ка-Ком. – С. 469.

Гуменюк М. П. Українські бібліографи XIX – поч. XX ст. : нариси про життя та діяльність [Текст] / М. П. Гуменюк. – Харків, 1969. – 180 с.

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета, 1865–1920 : материалы к истории Одесского нацинального университета им. И. И. Мечникова [Текст] / cост. : Е. В. Бережок, Е. В. Полевщикова, Е. В. Савельева, В. В. Самодурова ; науч. ред. В. А. Смынтына ; библиогр. ред. М. А. Подрезова ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. – Одесса, 2005. – 422 с.

Зленко Г. Был и такой словарь [Текст] / Г. Зленко // Вечерняя Одесса. – 1994. – 2 июля. – НБ ОНУ ОРКиР. Архив В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной, карт. 19, ед. хр. 67, л. 84.

Зленко Г. Все залишається людям : про спадщину М. Ф. Комарова [Текст] / Г. Зленко // Чорноморська комуна. – 1989. – 2 серп. – НБ ОНУ ОРКиР. Архив В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной, карт. 19, ед. хр. 67, л. 84.

Зленко Г. Залишив нам у спадок [Текст] / Г. Зленко // Слово і час. – 1994. – № 1. – С. 12-15.

Історія Одеси [Текст] / В. П. Ващенко, О. В, Гонтар, І. С. Гребцова [та ін.] ; гол. ред. В. Н. Станко. – Одеса, 2002. – 558 с.

Історія Одеського університету за 100 років [Текст] / Н. І. Букатевич, Г. А. Вязовський, І. М. Дузь [та ін.] ; відп. ред. О. Ю. Юрженко. – К., 1968. – 422 с.

Історія української літературної критики : дожовтневий період [Текст] / Акад. наук Укр. РСР ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1988. – 451 c.

Книги з автографами у фондах Наукової бібліотеки імені М. Горького : зб. М. Ф. Комарова [Текст] : каталог / упоряд. : Л. В. Арюпіна, Г. Д. Зленко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. – Одеса, 1996. – 43 с.

Ковальчук Л. Михаил Федорович Комаров [Текст] / Л. Ковальчук // Изв. Одес. библиогр. о-ва при Новорос. ун-те. – 1913. – Вып. 7. – С. 323-336.

Комаров Б. [27-го жовтня б. р., Українська державна бібліотека в Одесі перейшла до нового приміщення] [Текст] / Б. Комаров // Бібліол. вісті. – 1926. – Ч. 1. – С. 81.

Комаров Б. На ширший шлях : до об’єднання УДБ з ОДБ [Текст] / Б. Комаров // Зап. укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1930. – № 4. – С. 97-99.

Комаров Б. Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка в Одесі : iнформаційна стаття [Текст] / Б. Комаров // Бібліол. вісті. – 1925. – № 1-2. – С. 75-81.

Комаров Б. Українська Державна бібліотека ім. Т. Шевченка в Одесі (УДБ) за останні 4 роки (1925 1928) [Текст] / Б. Комаров // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – Вип. 3. – С. 119-120.

Копержинській К. М. Ф. Комаров у суперечках з цензурою наприкінці 80-х і на поч. 90-х років [Текст] / К. Копержинській // Україна : наук. журнал українознавства. – К., 1929. – Кн. 38 (груд.). – С. 50-63. – (Всеукр. Акад. наук. Іст. секція).

Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії : дожовтневий період [Текст] : нариси / РРВ Книжк. палати УРСР. – [Харків], 1971. – 373 c.

Королевич Н. Ф. Українські бібліографи XX століття [Текст] : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Ф. Королевич. – К., 1998. – 327 c.

Кримський А. Ю. Твори : в 5 т. Т. 2 : Художня проза : літературознавство і критика [Текст] / А. Ю. Кримський ; [ред. О. Є. Засенко]. – К., 1972. – 717 c.

Кудлач В. Дороги ведуть із забуття [Електронний ресурс] / В. Кудлач // День. – 2010. – № 206 (11 листоп.). – Доступно з : http://www.day.kiev.ua/316082

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту [Текст] / В. В. Левченко ; відп. ред. В. М. Хмарський ; ред. Т. М. Попова. – Одеса, 2010. – 427 c.

Луценко Іван Митрофанович [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki

Мисечко А. Товариство «Українська хата» в Одесі [Текст] / А. Мисечко // Зап. іст. фак-ту. – Одеса, 1998. – Вип. 7. – С. 95-100.

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова : історичний нарис : до 185-річчя заснування [Текст] / А. В. Зайченко, О. В. Полевщикова [та ін.] ; відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса, 2002. – 248 c.

Объяснительная записка к отчету о переинвентаризации фондов научной библиотеки Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова [1948-1949 гг.] [Текст] // Отчет о работе Научной библиотеки Одесского госуниверситета им. И. И. Мечникова за 1940, 1945, 1946, 1950 гг. – Одесса, [1950]. – Л. 1-7.

Одеський університет, 1865-1900 [Текст] / [Л. И. Ануфриев, С. И. Аппатов, Ю. А. Амброз [и др.] ; отв. ред. И. П. Зелинский]. – [К.], [1991]. – 159 c.

Одеській «Просвіті» – 105 років [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=126

Петровський Е. Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського Державного університету в 1903 роках [Електронний ресурс] / Е. Петровський. – Доступно з : www.history.org.ua/JournALL/pro/13/13.pdf

Петрунь Ф. Одеська державна бібліотека [Текст] / Ф. Петрунь // Зап. укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1930. – № 4. – С. 94-97.

Подкупко Т. Музей книги ОДНБ ім. М. Горького в сучасному інформаційному і культурному світі [Текст] / Т. Подкупко // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю Музею книги Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького (Одеса, 25-27 верес. 2007 р.). – Одеса, 2008. – С. 34-42.

Рибалка І. К. Історія України [Електронний ресурс] / І. К. Рибалка. – 1995. – Ч. 2. – Доступно з : http://readbookz.com/book/201/7695.html

Рябінін-Скляревський О. М. Ф. Комаров як культурний одеський діяч 1888–1913 рр. [Текст] / О. Рябінін-Скляревський // Україна : наук. журнал українознавства. – К., 1929. – Кн. 38 (груд.). – С. 40-49. – (Всеукр. Акад. наук. Іст. секція).

 Самойлов Ф. Історія Одещини й Одеси (II пол. XIX ст. – 1914 р.) [Текст] : навч. посіб. / Ф. Самойлов. – Одеса, 2006. – 263 c.

Самойлов Ф. О. Одеса на зламі століть (кінець XIX – початок XX ст.) : історико-краєзнавчий нарис [Текст] / Ф. О. Самойлов, М. О. Скрипник, О. Т. Ярещенко. – Одеса, 1998. – 229 с.

Спогади про Лесю Українку [Текст] / [упоряд., вступ. ст. та ком. А. І. Костенка]. – Вид. 2-е., доп. – К., 1971. – 482 c.

Українська педагогіка в персоналіях – ХІХ століття [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. – Кн. 1. – Доступно з : http://www.spad-shina.com/ua/narodoznavstvo/great-eople/Mikhail%20Komarov

Ясинський М. До характеристики М. Ф. Комарова як бібліографа [Текст] / М. Ясинський // Україна : наук. журн. українознавства. – К., 1929. – Кн. 38 (груд.). – С. 65-72. – (Всеукр. Акад. наук. Іст. секція).

Ясинський М. І. Михайло Комаров : з минулого української бібліографії [Текст] / М. І. Ясинський // Рад. літературознавство. – 1965. – № 11. – С. 24-28. Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)