DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2011.1/2.25907

Книги з колекції Яна Снядецького в бібліотеці Рішельєвського ліцею: до історії формування ліцейського зібрання

М. В. Алєксєєнко

Анотація


У статті відображена історія надходження книг з колекції відомого польського вченого епохи Просвітництва Яна Батиста Снядецького до бібліотеки Рішельєвського ліцею, які перейшли до ліцею разом з частиною книжкового зібрання Віденської медико-хірургічної академії у 1843 р.


Ключові слова


«розпорошені» колекції; Ян Снядецький; бібліотека Віденської медико-хірургічної академії; бібліотека Рішельєвського ліцею

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Государственный архив Одесской области, ф. 44 (1843), оп. 2, д. 110.

Березюк Н. М. Библиотека Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) [Текст] / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигиринова. – Харьков, 2005. – 337 с.

Владимиров Л. И. Всеобщая история книги : Древний мир. Средневековье. Возрождение. XVII век [Текст] / Л. И. Владимиров. – М., 1998. – 310 с.

Владимиров Л. И. Очерки по истории книг и библиотек в Литве до 1917 года [Текст] / Л. И. Владимиров. – Вильнюс, 1965. – 83 с.

Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета Св. Владимира [Текст] / М. Ф. Владимирский-Буданов. – Киев, 1884. – Т. 1. – 401 с.

Жемайтис З. Физико-математические науки в старом Вильнюсском университете (1579-1832 гг.) [Текст] / З. Жемайтис // Литовский математический сборник. – Вильнюс, 1963 (за 1962 г.). – Т. 2, вып. 2. – С. 289-317.

История Вильнюсского университета (1579–1979) [Текст] / под ред. С. Лазутка. – Вильнюс, 1979. – 372 с.

Ковальов Є. З історії бібліотеки Рішельєвського ліцею в Одесі [Текст] / Є. Ковальов // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 1. – С. 43-45.

Крачковский Ю. Ф. Исторический обзор деятельности Виленского ученого округа за первый период его существования, 1803-1832 гг. Отдел 1 : 1803–1824 гг. [Текст] / Ю. Ф. Крачковский. – Вильна, 1903. – 565, [1], XIII, [1], IV с.

Лавриш Л. Л. Ян Снядецкий [Электронный ресурс] / Л. Л. Лавриш. – Доступно с : http://www.pawet.net/library/history/c_history/w_astr/ (2009).

Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 1857 год [Текст] / И. Г. Михневич. – Одесса, 1857. – 200 c.

Мозгова В. П. Бібліотеки ліцеїв України : становлення та розвиток (XIX–XX ст.) [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук / В. П. Мозгова – К., 2000. – 20 c.

Мозгова В. Книжкові зібрання бібліотек ліцеїв України XIX ст. [Текст] / В. П. Мозгова // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 9. – С. 25-29.

Мяскова Т. Бібліотеки Імп. Віленського університету та Імп. Віленської медико-хірургічної академії (історія заснування, шляхи надходження до фонду бібліотеки Імп. Університету Св. Володимира та подальша доля) [Текст] / Т. Є. Мяскова // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конференції, присвяченої 85-річчю Музею книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького (Одеса, 25-27 верес. 2007 р.). – Одеса, 2008. – С. 108-119.

Рыбка Е. В. Ян Снядецкий : к 200-летию со дня рождения [Текст] / Е. В. Рыбка // Историко-астрономические исследования. – М., 1956. – Вып. 2. – С. 267-288.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2 : Царствование Николая II, 1825–1855. : Отд-ние 1 : 1825-1839 [Текст]. – СПб., 1875. – 1576, 69, 54 стб.

Славенас П. В. Астрономия в высшей школе Литвы XVI–XIX вв. [Текст] / П. В. Славенас // Историко-астрономические исследования. – М., 1955. – Вып. 1. – С. 49-84.

Статистические таблицы и личные списки по Императорскому Юрьевскому, бывшему Дерптскому, университету (1802-1901) : приложение к историческому очерку Е. В. Петухова «Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за сто лет его существования» [Текст]. – Юрьев, 1902. – 39 с.

Хинц Х. Ф. Гуго Коллонтай [Текст] / Х. Ф. Хинц. – М., 1978. – 214 с.

Федута А. Наполеон и Ян Снядецкий : к вопросу о семиотике поведения государя [Электронный ресурс] / А. И. Федута. – Доступно с : http://www.russianresources.lt/archive/Mater/Feduta_1.html (2011)

Фельдман В. С. Библиотеката на Ришельевския лицей през 1817–1865 гг. [Текст] / В. С. Фельдман // Литературна мисъл. – София, 1990. – Кн. 6. – С. 116-121.

Фундаментальный каталог библиотеки Ришельевского лицея с 1 генваря 1861 [Текст]. – 202 л.

Ярмошик І. Проблеми Волинської історії у дослідженнях польського історика Міхала Балінського (1794-1864 рр.) [Электронный ресурс] / І. Ярмошик. – Доступно с : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknlu/Ief/2009_15/16.pdf (2010)

Baliński M. Jan Śniadecki i Tadeusz Czacki [Текст] / M. Baliński // Baliński M. Skice historyczne. – Wilno, 1856. – S. 1-86.

Vladimirovas L. Vilnias Universiteto bibloiteka [Текст] / L. Vladimirovas. – Vilnius, 1 958. – 104 s. Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)