DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2012.1(7).26130

Рукописна та книжкова спадщина України

В. С. Кочмар

Анотація


У статті на основі фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова подано характеристику рукописно-книжкової спадщини України. Значна увага приділяється оглядам та описам церковно-богословської, правничо-ділової, художньої літератури, а також дослідженню літописів, перших граматик української мови, лексикографічних праць, що становлять собою духовну та мовну скарбницю українського народу.

 


Ключові слова


рукописна та книжкова спадщина України; писемні пам’ятки; Наукова бібліотека ОНУ

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеев А. А. Остромирово Евангелие и византийско-славянская традиция Священного Писания [Електронний ресурс] / А. А. Алексеев. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/exib/Gospel/ostr/alexeev.html. – Загл. с экрана.

Бабишкiн О. К. Агатангел Кримський : лiтературний портрет [Текст] / Олег Кiндратович Бабишкiн. – К. : Днiпро, 1967. – 114 с.

Білодід І. К. Іван Ужевич і його граматика [Текст] / І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький // Ужевич І. Граматика слов’янська І. Ужевича / підгот. до друку, вступ. ст. : І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький ; 1970. – С. VII-XXVI.

Блащук С. Робота над виданням Руської Правди в період становлення радянської науки [Текст] / С. Блащук // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. – 2005. – № 14. – С. 366‑380.

Бодак О. Джерелознавство в науковому доробку М. Ю. Брайчевського (1924-2001) [Текст] / О. Бодак // Волинські історичні записки. – 2008. – Т. 1. – С. 194-200.

Болабольченко А. Сергiй Єфремов. Повернення iз забуття [Текст] / А. Болабольченко // Київська старовина. – 2006. – № 5. – С. 107-147 ; № 6. – С. 131-141.

Висоцький С. О. Київська писемна школа Х-ХІІ ст. [Текст] : до історії української писемності / С. О. Висоцький ; Львів. від-ня ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Львів ; К. ; Нью-Йорк : вид-во М. П. Коця, 1998. – 247 с.

Востоков А. Предисловие [Текст] / А. Востоков // Остромирово евангелие 1056-57 года с приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями, изданное А. Востоковым. – СПб. : тип. Императ. акад. наук, 1843. – С. І-VIII.

Гинцбург А. [Предисловие] / А. Гинцбург // Русская правда. Текст, изданный по трем спискам, с предисловием и кратким объяснительным словарем… / изд. Е. М. Гаршина. – СПб. : тип. И. Н. Скороходова, 1888. – С. 5-9.

Гриценко О. В. Мовознавці про «Грамматику» О. Павловського [Текст] / О. В. Гриценко // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Сер. Філол. науки. – 2010. – № 1. – С. 166-172.

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення [Текст]. – Чинний від 1996‑01‑01. – К. : Держстандарт України, 1995. – 47 с.

Житецкий П. И. Словарь книжной малорусской речи по рукописи XVII века [Текст] / П. И. Житецкий // Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке… / П. И. Житецкий. – Киев : тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889. – С. 1-102 (разд. паг.).

Житецкий П. Энеида Котляревскаго и древнейший список ея в связи с обзором малорусской литературы XVIII века [Текст] / П. Житецкий. – Киев : тип. Н. Т. Корчак- Новицкаго, 1900. – 175, 130 с.

Жуковская Л. П. Архангельское Евангелие 1092 года – уникальный памятник древнерусской и славянской письменности [Текст] / Л. П. Жуковская // Архангельское евангелие 1092 года : исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели / Рос. гос. б-ка ; Поморский междунар. пед. ун-т им. М. В. Ломоносова ; подгот. : Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова ; отв. ред. Т. Л. Миронова. – М. : Науч.-изд. центр «Скрипторий», 1997. – С. 5-10.

Їжакевич Г. П. Житецький Павло Гнатович [Текст] / Г. П. Їжакевич, В. П. Плачинда // Укр. літ. енцикл. – К., 1990. – Т. 2. – С. 202-203.

Іларіон Семенович Свєнціцький : до 120-річчя від дня народження [Текст] / укл. Л. Панів ; авт. передм. та наук. ред. В. Моторний ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів, 1996. – 62 с.

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/. – Заголовок з екрану.

Кон О. О. Наукова спадщина Л. П. Жуковської – історика російської мови та писемності [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.02 / О. О. Кон ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2001. – 16 с.

Крушельницкая Е. В. Остромирово евангелие (1056-1057 гг.) и Российская национальная библиотека : хранение и изучение памятника [Електронний ресурс] / Е. В. Крушельницкая. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/exib/Gospel/ostr/. – Загл. с экрана.

Кучерук О. Походження, станова належнiсть друкаря раннiх українських книг Iвана Федоровича [Текст] / О. Кучерук // Пам’ять століть. – 2004. – № 1. – С. 117-129.

Макаров В. И. А. А. Шахматов [Текст] / Владимир Иванович Макаров. – М. : Просвещение, 1981. – 159 с. : рис. – (Люди науки).

Махновець Л. Від перекладача [Текст] / Л. Махновець // Літопис руський / відп. ред. О. В. Мишанич ; пер. з давньорус., передм., прим. Л. Є. Махновець ; ред. кол. : О. Т. Гончар, Ю. П. Дяченко, М. Г. Жулинський [та ін.]. – К. : Дніпро, 1989. – С. V-XIV.

Мурашко О. С. «Степова столиця України» та династія Симиренків [Текст] / О. С. Мурашко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2010. – Т. 15, вип. 21 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 110-124.

Нариси з історії української мови та Хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI-XVIII вв. [Текст] / О. Шахматов, А. Кримський. – К. : Друкар, 1924. – 182 с.

Німчук В. В. «Лексис» Лаврентія Зизанія – перший український друкований словник [Текст] / В. В. Німчук // Зизаній Л. Лексис / Лаврентій Зизаній. Синоніма славеноросская / підгот. текстів пам’яток і вступ. ст. В. В. Німчука ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1964. – С. 7-22.

Німчук В. В. Памво Беринда і його «Лексіконъ славенорωсскїй и именъ Тлъкованїє» [Текст] / В. В. Німчук // Беринда Памво. Лексикон словенороський Памви Беринди / підгот. тексту і вступ. ст. В. В. Німчука ; відп. ред. К. К. Цілуйко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – С. V-XXXVI.

Німчук В. В. Перший великий словник української мови Павла Білецького-Носенка [Текст] / В. В. Німчук // Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко ; підгот. факсим. вид. В. В. Німчука ; відп. ред. К. К. Цілуйко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1966. – С. 5-37.

Німчук В. В. Систематичний підручник церковнослов’янської мови «Грамматика словенска» Л. Зизанія [Текст] / В. В. Німчук // Зизаній Л. Граматика словенська / Лаврентій Зизаній ; підгот. факсим. вид. та дослідж. пам’ятки В. В. Німчука ; відп. ред В. М. Русанівський ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 1-55.

Огоновський О. Передні замітки [Текст] / О. Огоновський // Слово о полку Игореве. Поетичний памятник руськоі письменности ХІІ віку / пер. на укр. яз. та пояснення Омеляна Огоновського. – У Львові : друк. Т-ва ім. Шевченка, 1876. – С. ІІІ-XLIV.

Островскі Д. Вступ [Текст] / Д. Островскі // Повість временних літ : міжрядкове співставлення і парадосис = The Pověst’ vremennykh lět. An Interlinear Collation and Paradosis / склав і відредагував Доналд Островскі ; заст. ред. Давид Дж. Бірнбаум ; гол. дорадник Горас Ґ. Лант ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту. – Гарвард, 2003. – [Ч. 2]. – С. CI-CLXVI. – (Гарвардська б-ка давнього українського письменства : корпус текстів ; т. 10, ч. 1-3).

Прикраси галицьких рукописів ХVI в. = Codices Haliciae XVI s. Illuminati : у 3 вип. / зладив І. Свєнціцкий. – Вип. 1. – Жовква : Ex officinal Monasterii O. s. Basilii Magni,1922 ; Вип. 2. – Жовква : [б. в.], 1922 ; Вип. 3. – Жовква : Печатня Монастиря Чина св. Василия Вел., 1923. – (Зб. Нац. музею у Львові = Collectiones Musaei Nationalis Ucrainorum Leopoliensis ; ч. 137).

Пріцак О. Передмова [Текст] / О. Пріцак // Повість временних літ : міжрядкове співставлення і парадосис = The Pověst’ vremennykh lět. An Interlinear Collation and Paradosis / склав і відредагував Доналд Островскі ; заст. ред. Давид Дж. Бірнбаум ; гол. дорадник Горас Ґ. Лант ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту. – Гарвард, 2003. – [Ч. 2]. – С. XCV-XCVIII. – (Гарвардська б-ка давнього українського письменства : корпус текстів ; т. 10, ч. 1-3).

Розов Н. Н. Остромирово Евангелие – старейший памятник славянской письменности [Текст] / Н. Н. Розов // Источниковедение в школе. – 2007. – № 2 (5). – С. 20‑27.

Солонська Н. Г. Документи з історії видання Археографічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928-1933) [Текст] / Н. Г. Солонська // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2004. – Вип. 9. – C. 71-87.

Тараканова О. Л. Антикварная книга [Текст] : учебник для вузов / О. Л. Тараканова. – М. : Мир книги, 1996. – 264 с.

Тихомиров М. Н. Списки и происхождение редакций Русской Правды [Електронний ресурс] / М. Н. Тихомиров. – Режим доступа: http://law.wl.dvgu.ru/kaf/theory/help/X-XII%20V/3%20spiski.pdf. – Загл. с экрана.

Цвілюк С. А. Духовний код нації [Текст] : з історії української мови і писемності : історико-лінгвістичні етюди / С. А. Цвілюк. – Одеса : Друк, 2007. – 399 с. : табл., портр.

Чепіга І. П. Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам’ятка української мови [Текст] / І. П. Чепіга // Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик /НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Укр. мовно-інформ. фонд. ; підгот. І. П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко ; наук. ред. В. В. Німчук ; ред. кол. : О. С. Онищенко (голова), Л. А. Дубровіна (заст. голови), Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : [б. в.], 2001. – С. 13-54.

Чорний В. [Рецензія] [Текст] / В. Чорний // Проблеми слов’янознавства. – 2004. – Вип. 54. – С. 229-232. – Рец. на кн. : Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. – 2-ге вид. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2002. – 154 с.

Шевчук В. О. Самійло Величко та його літопис [Текст] / В. О. Шевчук // Величко С. Літопис : у 2 т. / Самійло Величко ; відп. ред. О. В. Мишанич ; пер. з книжної укр. мови, вступ. ст., комент. В. Шевчук ; ред. кол. : О. Т. Гончар, Ю. П. Дяченко, М. Г. Жулинський [та ін.]. – К. : Дніпро, – Т. 1. – С. 5-22.

Энциклопедический словарь [Текст] : в 86 т. (82 т. и 4 доп.) / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПБ., 1890-1907.

Яременко В. На замовлення вічності [Текст] / В. Яременко // Повість врем’яних літ : літопис (за Іпатським списком) / пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка. – К. : Рад. письм., 1990. – С. 230-233.

Ukrainian Research Institute, Harvard University : official website [Електронний ресурс]. – Mode of access: http://www.huri.harvard.edu/. – Заголовок з екрану.Copyright (c) 2012

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)