DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2012.1(7).26143

Професор Новоросійського університету та Одеських вищих жіночих курсів О. П. Доброклонський: біобібліографічний нарис

О. Є. Музичко

Анотація


Метою цієї статті є аналіз проблеми бібліографування творчої спадщини історика церкви, професора Новоросійського університету та Одеських вищих жіночих курсів О. П. Доброклонського (1856-1937). Наведений реєстр основних праць професора, які класифіковані на наукові та публіцистичні. Стаття ґрунтується здебільшого на маловідомих джерелах.

 


Ключові слова


Новоросійський університет; бібліографія; історик церкви; Одеса

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Відділ рукописів Російської національної бібліотеки, ф. 1035, оп. 1, спр. 40.

ДАОО, ф. 45, оп. 4, спр. 2660.

ДАОО, ф. 45, оп. 4, спр. 2560.

ДАОО, ф. 45, оп. 11, спр. 7.

ДАОО, ф. 45, оп. 11, спр. 21.

Афанасьев Н. Н. Памяти А. П. Доброклонского [Текст] / Николай Николаевич Афанасьев // Вестник : орган церковно-общественной жизни. – 1938. – № 2. – С. 16.

Византийский временник. – 1916. – Т. 22, вып. 1-2. – С. 172-184.

Двигатели науки // Одес. новости. – 1912. – 11 февр.

Доброклонский А. Курс истории христианской церкви (І-ІІІ вв.) : литографированный курс лекций] / А. П. Доброклонский. – Одесса, 1909. – 145 с.

Доброклонский А. П. Моя краткая автобиография [Текст] / Александр Павлович Доброклонский // Зап. Рус. науч. ин-та в Белграде. – Белград, 1938. – Вып. 15. – С. І–VIII.

Дубинский А. Ю. Доброклонский А. П. / А. Ю. Дубинский, Серафим (Питерский), Мелетия (Панкова) // Православная энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/178663.html. – Загл. с экрана.

Левченко В. В. Преподавание и исследование истории православной церкви в Новороссийском университете в контексте общероссийских традиций [Текст] / Валерий Валерьевич Левченко // Curriculum Vitae. – Одесса, 2010. – Вып. 2 : Творчество П. М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета. – С. 90-99.

Мирошниченко В. О. Доброклонський О. П. [Текст] / Віктор Олексійович Мирошниченко // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. словник : в 4 т. / відп. ред. В. А. Сминтина; заст. відп. ред. М. О. Подрезова ; авт. вступ. ст. В. М. Хмарський ; упоряд. та бібліогр. ред. : В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 2-е вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 1 : Ректори. – С. 60-65.

Музичко О. Є. Викладання та дослідження історії релігії і церкви у Вищій школі Одеси (др. половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] / Олександр Євгенович Музичко // Церква – наука –суспільство : питання взаємодії : матеріали 9-ї Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті митрополита Київського і Галицького Євгенія (Болховітінова). – К., 2011. – С. 139-141.

Музичко О. Є. Доброклонський Олександр Павлович [Текст] / Олександр Євгенович Музичко // Одеські історики : енциклопедичне видання. – Одеса, 2009. – Т. 1. – С. 125-127.

Музичко О. Є. Еміграції та депортації науковців з території Південної України у першій половині XX ст. : етапи, склад, долі [Текст] / Олександр Євгенович Музичко // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки : наук. вид. / ред. В. Г. Берковський. – Кам’янець- Подільський, 2012. – Вип. 1. – С. 126-169.

Музичко О. Є. Історико-релігієзнавчі дослідження в Одесі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : осередки, течії, напрями [Текст] / Олександр Євгенович Музичко // Історія релігій в Україні : наук. щорічник. – 2009. – Кн. 2. – С. 167-174.

Музичко О. Є. Одеський візантиніст та релігієзнавець професор О. П. Доброклонський (1856-1937) [Текст] / Олександр Євгенович Музичко // Древнее Причерноморье : сб. статей, посвящ. 90-летию со дня рождения проф. П. О. Карышковского / глав. ред. И. В. Немченко. – Одесса, – Вып. 9. – С. 315-321.

Музичко О. Є. Християнський консерватизм у суспільно-політичному житті Одеси початку ХХ ст. [Текст] / Олександр Євгенович Музичко // Православ’я – наука – суспільство : питання взаємодії : матеріали 7-ї міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті митрополита Київського і Галицького Євгенія (Болховітінова) (27-29 трав. 2009 р.). – К., 2010. – С. 41-50.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru/cgi-htm/db.exe/ans/newmr. – Загл. с экрана.

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1915 г. – Одесса, 1916. – 250 с.

Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе : [Текст] / Владимир Терентьевич Пашуто. – М. : Наука, 1992. – 400 с.

Письмо в редакцию [Текст] / А. П. Доброклонский // Одес. листок. – 1917. – 25 марта.

Соловьёв И. В. Проф. А. П. Доброклонский как историк Русской Церкви [Текст] / И. В. Соловьев // Руководство по истории Русской Церкви / Доброклонский А. П. – М., 1999. – С. I-X.

Спекторский Е. Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом, 1920-1930 [Текст] / Е. Спекторский, В. Давац. – Белград, 1931. – Вып. 1. – 294 c.

Струве П. Б. Труды А. П. Доброклонского по русской истории [Текст] / Петр Бернгардович Струве // Записки Русского научного института в Белграде. – 1938. – Вып. 15. – С. ХХVI-ХХХІІ.

Троицкий С. В. А. П. Доброклонский как историк Церкви [Текст] / Сергей Викторович Троицкий // Записки Русского научного института в Белграде. – 1938. – Вып. 15. – С. ІХ-ХХІІ.

Фармаковский В. В. А. П. Доброклонский (по личным воспоминаниям) [Текст] / Владимир Владимирович Фармаковский // Записки Русского научного института в Белграде. – Вып. 15. – Белград, 1938. – С. ХХІІІ–ХХV.

Херсонские епархиальные ведомости. – 1918. – Вып. 16-17. – С. 116-122.

Щепкин Е. Аскетизм христианского Востока (обзор новой литературы) [Текст] / Евгений Николаевич Щепкин // Исторические известия Исторического общества при Московском университете. – 1916. – № 2. – С. 39-48.

Hausmann G. Universität und städtische Gesellschaft in Odessa, 1865-1917 : Soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. – Stuttgart, 1998. – 699 s.Copyright (c) 2012

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)