Інформаційно-аналітичний сектор університетської бібліотеки

Г. П. Бахчиванжи

Анотація


В статті висвітлюється діяльність інформаційно-аналітичного сектору як структурного підрозділу інформаційно-бібліографічного відділу, пріоритетним напрямком якого є впровадження інновацій, а саме: моніторингове дослідження та аналітична діяльність.


Ключові слова


аналітична діяльність; моніторинг; індекс цитування; соціальні мережі; наукометричні бази

Повний текст:

PDF

Посилання


Dіdyk L. A. Іnternet-komunіkatsіi vs sotsіalnі merezhі [Internet communications vs social networks]. Mіzhnarodnyi naukovyi forum: sotsіolohіia, psykholoia, pedahohіka, menedzhment, 2013, no. 14, pp. 84-93.

Podrezova M. O. Bіblіohrafіchna kultura perіodychnoho vydannia yak napriamok іnformatsіino-analіtichnoi dіialnostі bіblіotek [A bibliographical culture of periodical as a trend of informational and analytical activity of libraries]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytety. Ser. Bіblіotekoznavstvo, bіblіohrafoznavstvo, knihoznavstvo [Odesa Natiohal University Herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology], 2013, vol. 18, no. 1 (9), pp. 105-114.

Podrezova M. O. Іnformatsіino-analіtychna dіialnіst naukovoi bіblіoteky – prіorytetnyi napriamok rozvytku bіblіotechnoi spravy [Informational and analytical activity of a scientific library – priority direction of scientific libraries development]. Bіblіoteky ta іnformatsіinі resursy u suchasnomu svіtі naukiy, osvіti ta kultury : materіaly nauk.-prakt. konf. (7-10 zhovt., 2013 r., m. Sevastopol) [Libraries and information resources in the modern world of science, education and culture : materials of scientific and practical conference (7-10th of October, 2013, Sevastopol)]. Sevastopol, 2013, pp. 89-99.

Solovianenko D. Polіtyka іndeksatsіi vydan u naukometrichnyh bazakh danykh Web of Science ta SciVerse Scopus [The policy of edition indexation in scientometric databases Web of Science and SciVerse Scopus]. Bіblіotechnyi vіsnyk, 2012, no. 1, pp. 6-21.

Tykhonkova І. O. Mіzhnarodnі bazy danyh naukovoi lіteratury Scopus, Index Copernicus, DOAJ, Elibrary, Rossiyskiy indeks nauchnogo tsitirovaniya vіdkryvaiut novі mozhlyvostі dlia naukovyh zhurnalіv Ukrainy. Dosvіd zhurnalu Biopolymers and cell [International databases of scientific literature Scopus, Index Copernicus, DOAJ, Elibrary, Russian Science Citation Index open up new opportunities for Ukrainian scientific magazines. The experience of the magazine “Biopolymers and cell”]. Nauka Ukrainy u svіtovomu іnformatsіinomu prostorі, 2010, no. 3, pp. 27-32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дідик Л. А. Інтернет-комунікації vs соціальні мережі / Л. А. Дідик // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2013. – Вип. 14. – С. 84-93.

Подрезова М. О. Бібліографічна культура періодичного видання як напрямок інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек / М. О. Подрезова  // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (9). – С. 105-114.

Подрезова М. О. Інформаційно-аналітична діяльність наукової бібліотеки – пріоритетний напрямок розвитку бібліотечної справи / М.О. Подрезова // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф. (7-10 жовт., 2013 р., м. Севастополь). – Севастополь, 2013. – С. 89-99.

Солов’яненко Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus / Д.  Солов’яненко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1. – С. 6-21.

Тихонкова І. О. Міжнародні бази даних наукової літератури Scopus, Index Copernicus, DOAJ, Elibrary, Российский индекс научного цитирования відкривають нові можливості для наукових журналів України. Досвід журналу Biopolymers and cell / І. О. Тихонкова // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2010. – Вип. 3. – С. 27-32.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2014.1(11).26148

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)