Рідкісні видання граматик української мови в зібранні університетської бібліотеки

О. Л. Ляшенко

Анотація


У статті подано характеристику українських граматик, виданих у період з 1818 по 1922 р. Наводяться біографічні відомості щодо укладачів, а також коротка історія побутування примірників видань. Додається бібліографічний список граматик української мови, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.  

Ключові слова


україністика; граматики української мови; О. Павловський; М. Лучкай; П. Дячан; М. Осадца; А. Кримський; Г. Шерстюк; І. Свєнціцький; В. Сімович; А. Волошин; В. Мурський

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бережанська земля [Текст] : історико-мемуарний збірник / упоряд. В. Лев. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : ком. «Видавництва Бережани», 1970. – 878 с., іл.

Білоус М. Василь Сімович (1880-1944) [Текст] : життєписно-бібліографічний нарис / М. Білоус, З. Терлак. – Львів : Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, 1995. – 180 с.

Васьківська О. Відродження національного книговидання [Текст] / О. Васьківська, А. Шумілова // Вісник книжкової палати. – К., 2011. – № 6. – С. 26-31.

Возняк М. Студії над галицько-українськими граматиками ХІХ в. [Текст] / написав Михайло Возняк // Записки Наукового товариства ім. Шевченка : наук. часопис / під ред. М. Грушевського. – Львів : з друк. НТШ, під зарядом К. Беднарського, 1909. – Т. 91. – С. 33-118.

Волошин А. І. Спомини [Текст] / Августин Волошин // Волошин А. І. Вибрані твори / А. І. Волошин ; упоряд., вступ. ст. та прим. О. В. Мишанича. – Ужгород : ВАТ «Вид-во Закарпаття», 2002. – 528 с., іл.

Гриценко О. В. Мовознавці про «Грамматику» О. Павловського [Текст] / О. Гриценко // Вісник Запорізького національного університету. Сер. : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 166-172.

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета, 1865-1920 [Текст] : материалы к истории Одесского национального университета им. И. И. Мечникова / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; сост.: Е. В. Бережок, Е. В. Полевщикова, Е. В. Савельева, В. В. Самодурова ; науч. ред. В. А. Смынтына ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 422 с. 

Дзендзелівський Й. О. Видатний український філолог [Текст] / Й. О. Дзендзелівський // Мовознавство. – К., 1968. – № 6. – С. 43-50.

Дзендзелівський Й. О. Чотиримовний словник М. Лучкая [Текст] / Й. О. Дзендзелівський, Я. І. Штернберг // Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1986. – № 2. – С. 57-62.

Добржанський О. В. Бажаємо до України! [Текст] : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914-1921 рр.) : до 90-річчя Буковинського віча 1918 р. / О. Добржанський, В. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1167 с. : фотогр.

Добржанський О. Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.) [Текст] : документи і матеріали / О. Добржанський, В. Старик. – Чернівці : Чернів. обл. друк., 2009. – 512 с.

Дутка Е. Спомини на отця Монс. Августина Волошина [Текст] / написала його племінниця Емілія Дутка, наймолодша донька о. Михаїла Дутки й Елеонори Волошин, рідної сестри о. Августина Волошина // Басараб В. Августин Волошин : нові документи і матеріали про життя і смерть президента Карпатської України / В. Басараб, М. Вегеш, В. Сергійчук. – Ужгород : вид-во УжНУ «Говерла», 2006. – С. 74-81.

Єфремов С. Душа «Світла» : пам’яті товариша-друга [Текст] / Сергій Єфремов // Світло. – 1911. – Кн. 3. – С. 4.

Жовтобрюх М. А. Орфографічна система О. П. Павловського [Текст] / М. А. Жовтобрюх // З історії української мови : до 150-річчя «Грамматики» О. Павловського : [зб. ст. / відп. ред. В. В. Німчук]. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 51-66.

Закіпна Г. В. Перший український друкар Одеси [Текст] / Г. В. Закіпна // Дом князя Гагарина. – Одесса, 2004. – Вып. 3, ч. 1. – С. 131-147.

Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала XX века [Текст] / Н. В. Здобнов. – М. : Гос. изд-во культур.-просвет. лит., 1955. – 607 с.

Іларіон Свєнціцький : біобібліографічний покажчик [Текст] / уклад. Л. Панів. – 2-е вид., допов., розшир. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 678 с., 32 с. : іл., портр.

Каталог українських видань одеського друкаря Є. І. Фесенка [Текст] / уклад.: Г. В. Закіпіна, Т. І. Максимюк. – Одеса : КП «Одеська міська друкарня», колишня типографія Є. І. Фесенка, 2005. – 45 с.

Кляп М. І. Педагогічна спадщина Августина Волошина [Текст] / М. І. Кляп // Вегеш М. М. Августин Волошин. Життя і помисли президента Карпатської України / М. М. Вегеш [та ін.]. – Ужгород : Всеукр. держ. вид-во «Карпати», 2009. – С. 171-288.

Кобилянський Б. В. Півтораста років першої граматики української літературної мови [Текст] / Б. В. Кобилянський // З історії української мови : до 150-річчя «Грамматики» О. Павловського : [зб. ст. / відп. ред. В. В. Німчук]. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 39-51.

Лизанець П. М. Михайло Лучкай і його граматика [Текст] / П. М. Лизанець // Лучкай М. Граматика слов’яно-руська / М. Лучкай ; упоряд., передм., прим. та слов. діалект. слів П. М. Лизанця ; пер. з лат. П. М. Лизанця, Ю. М. Сака. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 5-33.

Маковей О. Три галицькі граматики [Текст] / Осип Маковей // Записки Наукового товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1903. – Р. 12, т. 51. – С. 1-58.

Микитюк О. Р. Формування української граматичної термінології [Текст] / О. Р. Микитюк // Дослідження з лексикології і граматики української мови : [зб. наук. пр.] / за ред. проф. А. М. Поповського. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 10. – С. 176-182.

Мозер М. Йосиф Левицький як борець за культуру «руської» (української) мови [Текст] / Міхаель Мозер // Confraternitas : ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; [редкол. : М. Крикун (відп. ред.) [та ін.]. – Львів : Ін-т українознавства, 2006-2007. – С. 447-460. – (Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність ; вип. 15).

Німчук В. В. «Грамматика» О. Павловського й мовознавчі праці П. Білецького-Носенка [Текст] / В. В. Німчук // З історії української мови : до 150-річчя «Грамматики» О. Павловського : [зб. ст. / відп. ред. В. В. Німчук]. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 77-85.

Пархоменко В. А. Військова політика Української Центральної Ради очима її сучасників [Текст] / В. А. Пархоменко // Сумський історико-архівний журнал. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 74-79.

Плющ П. П. Історія української літературної мови [Текст] / П. П. Плющ. – К. : Вища школа, 1971. – 425 с.

Радиш-Старик Л. К. Радиші. Історія одного шубранецького роду [Текст] / Любомира Радиш-Старик ; упоряд. В. Старик. – Чернівці, 2012. – 120 с.

Стрельський Г. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917-1920) [Текст] : біографічний словник (М-Н) / Г. Стрельський // Історія в школі. – К., 1998. – № 11. – С. 28-35.

Стрельський Г.В. Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920 рр.) [Текст] / Г. В. Стрельський ; Дип. акад. України при МЗС України. – К. : [Вид. дім «ДЕМІД»], 2000. – 48 с.

Устіннікова О. З історії створення видавничого акційного товариства «Час», 1918 рік [Текст] : (за матеріалами спецфонду Книжкової палати України) / О. Устіннікова, П.Сенько // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 10. – С. 39-45.

Фільольогічні праці Івана Могильницького [Текст] / видав Михайло Возняк // Українсько-руський архів / Іст.-фільос. секція Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів : Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1910. – Т. 5. – С. 1-240.

Франко І. Я. Зібрання творів [Текст] : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 48. – С. 58-63.

Цілуйко К. К. О. Павловський як мовознавець [Текст] / К. К. Цілуйко // З історії української мови : до 150-річчя «Грамматики» О. Павловського : [зб. ст. / відп. ред. В. В. Німчук]. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 3-16.

Шерстюк Григорій Пилипович [Текст] // Українська педагогіка в персоналіях. Х-ХІХ століття : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 462-468.

Як повстала москвофільська партія у Галичині. Причини еміграції галичан на Холмщину 1865-1867 рр. [Електронний ресурс] // Свобода. Український щоденник. – Джерзі-ситі, 1938. – С. 3. – Ч. 236 (11 жовт.), р. 46. – Режим доступу: http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1938/Svoboda-1938-236.pdf. – Загол. з екрану.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2012.2(8).26155

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2012

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)