DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2012.2(8).26157

Сергій Леонідович Рубінштейн: грані інтелектуальної біографії одеського періоду (1910-1920-ті рр.)

В. В. Левченко

Анотація


У статті на тлі різнобічної науково-організаційної та просвітницько-викладацької діяльності позначені грані інтелектуальної біографії видатного психолога, філософа і педагога С.Л. Рубінштейна в період проживання в Одесі в 1910-1920-х рр. Проведено аналіз наукової літератури про творчу долю вченого та побудована періодизація його життєвого шляху. Представлена структурно-функціональна характеристика і типологія основних напрямків життєдіяльності.

Ключові слова


С. Л. Рубінштейн; Одеса; біографія; вища школа; бібліотека; наукова і педагогічна діяльність

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 281. – 41 л.

ГАОО. – Ф. Р-1287. – Оп. 1. – Д. 16. – 143 л.

ГАОО. – Ф. Р-849. – Оп. 3. – Д. 5. – 22 л.

ГАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 6.

ГАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Д. 46. – Л. 1.

ГАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Д. 31. – Л. 2.

Абульханова-Славская К. А. Жизненный путь и научное творчество выдающегося советского ученого С. Л. Рубинштейна, 1889-1960 [Текст] / К. А. Абульханова-Славская // Применение концепции С. Л. Рубинштейна к разработке вопросов общей психологии. – М., 1989. – С. 4-30.

Абульханова-Славская К. А. Послесловие. Исторический контекст и современное звучание фундаментального труда С. Л. Рубинштейна [Текст] / К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский // Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. / С. Л. Рубинштейн. – М., 1989. – Т. 2. – С. 250-283.

Абульханова-Славская К. А. Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна : к 100-летию со дня рождения [Текст] / К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский. – М. : Наука, 1989. – 248 с.

Акімова Л. Н. Рубінштейн Сергій Леонідович [Текст] / Л. Н. Акімова, Б. Й. Цуканов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. словник. – 2-е вид., доп. – Одеса, 2005. – Т. 4 : Р–Я. – С. 41-44.

Биография Сергея Леонидовича Рубинштейна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xreferat.ru/77/6055-1-biografiya-s-l-rubinshteiyna.html. – Загл. с экрана.

Боровой С. Воспоминания [Текст] / С. Боровой. – М. : Иерусалим, 1993. – 384 с.

Бредихина О. Н. С. Л. Рубинштейн в 20-е годы : с чего начиналась система философско-психологических знаний? [Текст] / О. Н. Бредихина // Специфика философского знания и общественная практика. – М., 1986. – Вып. 5. – С. 23-27.

Брушлинский А. В. Новые материалы для научной биографии С. Л. Рубинштейна [Текст] / А. В. Брушлинский // Применение концепции С. Л. Рубинштейна к разработке вопросов общей психологии. – М., 1989. – С. 31-48.

Высшая советская школа в Одессе [Текст] // Вестник Одесского губернского отдела народного образования. – 1920. – № 4. – С. 17.

Заруба В. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) [Текст] / В. Заруба. – Дніпропетровськ, 2004. – 352 с. 

Iсторія Академії Наук України, 1918-1923 [Текст] : документи і матеріали / АН України, Ін-т укр. археографії, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т рукопису ; упоряд. : В. Г. Шмельов [та ін.] ; відп. ред. П. С. Сохань. – К. : Наук. думка, 1993. – 571 c. – (Джерела з історії науки в Україні).

Історія Національної Академії наук України, 1924-1928 [Текст] : документи і матеріали / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. В. А. Кучмаренко. – К. : Вид-во Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 1998. – 763 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

Левченко В. Історична освіта та наука в Одеському інституті народної освіти : трансформація інфраструктури [Текст] / В. В. Левченко // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. – К., 2010. – Вип. 19 (1). – С. 160-172.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту [Текст] / В. В. Левченко. – Одеса, 2010. – 428 с.

Левченко В. В. Одеський гуманітарно-суспільний інститут (1920-1921) : до питання спадкоємності традицій університетської освіти [Текст] / В. В. Левченко // Зап. іст. ф-ту. – Одеса, 2008. – Вип. 19. – С. 207-216.

Левченко В. В. Організаційно-дослідницька діяльність вчених Одеси в наукових установах Всеукраїнської Академії наук [Текст] / В. В. Левченко // Зап. іст. ф-ту. – Одеса, 2007. – Вип. 18. – С. 244-255.

Мовчан О. Прибутки робітничих родин в УСРР у 1920-ті рр. [Текст] / О. Мовчан // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. – К., 2010. – Вип. 19 (1). – С. 59-80.

Ноткина О. Ю. Сергей Леонидович Рубинштейн – директор Одесской центральной научной библиотеки [Текст] / О. Ю. Ноткина // Рубинштейновские чтения : сб. докл. и выступлений на конф. (28–31 мая 1992 г.). – Одесса, 1992. – С. 46-47.

Плотников П. И. Очистить советскую психологию от безродного космополитизма [Текст] / П. И. Плотников // Советская педагогика. – 1949. – № 4. – С. 11-19.

Подрезова М. О. Науково-дослідна діяльність університетської бібліотеки : історія розвитку, традиційні напрямки та сучасні пріоритети [Текст] / М. О. Подрезова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 10-27.

Роменец В. А. Научная, педагогическая и общественная деятельность С. Л. Рубинштейна на Украине [Текст] / В. А. Роменец // Методология и история психологии. Экономическая психология и психология хозяйственного управления : тез. докл. к VІІ съезду О-ва психологов СССР. – М., 1989. – С. 81-82.

Роменец В. А. О научной, педагогической и общественной деятельности С. Л. Рубинштейна на Украине [Текст] / В. А. Роменец // Сергей Леонидович Рубинштейн : очерки, воспоминания, материалы : к 100-летию со дня рождения / отв. ред. Б. Ф. Ломов. – М., 1989. – С. 103-113.

Рубинштейн Сергей Леонидович (1889-1960) – крупный отечественный философ и психолог [Электронный ресурс ] : жизнеописание. – Режим доступа: http://rubinstein.org.ru/1.shtml. – Загл. с экрана.

Сергей Леонидович Рубинштейн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/. – Загл. с экрана.

Рубинштейн Сергей Леонидович (1889-1960) [Электронный ресурс] / Кондаков И. В. // Культурология ХХ век : энциклопедия. – М., 1996. – Режим доступа: dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/627/РУБИНШТЕЙН. – Имеется печ. аналог.

Рубинштейн Сергей Леонидович [Электронный ресурс] // Яровицкий В. 100 великих психологов / В. Яровицкий. – М. : Вече, 2004. – 432 с. – Режим доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/372/word/rubinshtein-sergei-leonidovich. – Имеется печ. аналог.

Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960) [Электронный ресурс] // Выдающиеся психологи Москвы / под ред. В. В. Рубцова, М. Г. Ярошевского. – М. : ПИ РАО, 2007. – 374 с. – Режим доступа: http://graf-therapy.narod.ru/rub.html. – Имеется печ. аналог.

Самодурова В. В. Библиографический семинар как активный метод деятельности ЦНБ г. Одессы в 20-е гг. ХХ ст. [Текст] / В. В. Самодурова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2009. – Т. 14, вип. 19 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 92-107.

Цуканов Б. И. Одесский период жизни С. Л. Рубинштейна [Текст] / Б. И. Цуканов // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10, № 3. – С. 32-34.Copyright (c) 2012

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)