Маєток Грабовських Луково – Великопольський культурний осередок

О. Л. Ляшенко

Анотація


У статті подано характеристику примірника видання «Повного опису кампанії в Росії в 1812» Е. Лабома з «розпорошеної» приватної бібліотеки графа Юзефа Грабовського. Особливу увагу приділено розкриттю особи власника книги та важливості культурного осередку, сформованого довкола його маєтку Луково.


Ключові слова


провенієнції; Юзеф Грабовський; Луково; Велике князівство Познанське; Адам Міцкевич

Повний текст:

PDF

Посилання


Fundamentalnyi katalog biblioteki Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta [Fundamental catalogue of the Novorossiysk University Library]. p. 183

Polevshchikova E. V. Otechestvennaya voyna 1812 goda v knizhnom sobranii N. K. Shildera: knigi s avtografami [Patriotic War of 1812 in private book collection of N. K. Shilder: books with authographs]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2013, vol. 18, no. 1 (9), рр. 87-98.

Bełza W. Brat poety. Pamiętnik towarzystwa literackiego imienia Adama Mickiewicza, 1890, r. 4, s. 185-191.

Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie: praca zbiorowa. Poznań, 1929, 529, XX s.

Biographie nouvelle des contemporains, ou Dictionnaire historique et raisonné. Paris, 1823, t. 10, 476 p.

Boniecki A. Herbarz polski. Warszawa, 1904, t. 7, 408, IV s.

Callier E. Powiat obornicki pod względem dziejowym z zastosowaniem do topografii współczesnej. Poznań, 1887, 25 s.

Chwalewik E. Zbiory polskie : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzeai inne zbiory pamiątek przeszłości w Ojczyźnie i na obczyźnie. Warszawa, 1991, t. 1, 490 s.

Fredro A. Trzy po trzy: pamiętniki z epoki napoleońskiej. Warszawa, 1917, 228 s.

Grabowski J. Pamiętniki wojskowe. Warszawa, 1905, 344 s.

Gubrynowicz B. Kartka ze wspomnień o pobycie Mickiewicza w Poznańskiem. Kwartalnik Historyczny, 1898, r. 12, s. 843-849.

Karwowski S. Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Poznań, 1918, t. 1: 1815-1852, XV, [1], 588, [1] s.

Kossak E. Rodzina M. Warszawa, 1991, 531 s.

Labaume, Eugène. Relation complète de la campagne de Russie en 1812: ornée des plans de la bataille de la Moskwa, du combat de Malo-Jaroslavetz, et d’un état sommaire des forces de l’armée française pendant cette campagne. Paris, 1816, X, 466 p.

Maluśkiewicz P. Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza. Poznań, 1998, 108 s.

Mickiewicz A. Korespondencja. Paryż, 1870, t. 1, 383 s.

Motty M. Przechadzki po mieście. Poznań, 1890, Cz. 4, 250 s.

Odyniec A. E. Józef hrabia Grabowski. Kłosy, 1882, nr. 4, pp. 102-103.

Ostrowski J. Mickiewicz w Wielkopolsce 1831/32. Lublin, 1932, 24 s.

Polski słownik biograficzny . Wrocław, 1959-1960, t. 8: Girdwoyń Michał – Gross Adam, 8, [1], 639 s.

Rezler M. Emilia Sczaniecka (1804-1896). Poznań, 1998, 190 s.

Skałkowski M. A. Bazar Poznański. Zarys stuletnich dziejów (1838-1938). Poznań, 1938, 421 s.

Szulc-Golska B. Wielkopolskie biblioteki prywatne. Poznań, 1929, 45 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Фундаментальный каталог библиотеки Императорского Новороссийского университета. – Л. 183.

Полевщикова Е. В. Отечественная война 1812 года в книжном собрании Н. К. Шильдера: книги с автографами / Е. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (9). – С. 87-98.

Bełza W. Brat poety / Władysław Bełza // Pamiętnik towarzystwa literackiego imienia Adama Mickiewicza. – Lwów, 1890. – R. 4. – S. 185-191.

Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie : praca zbiorowa / red. Wierczyński Stefan. – Poznań : Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Bibliofilów i II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, 1929. – 529, XX s.

Biographie nouvelle des contemporains, ou Dictionnaire historique et raisonné / par A. V. Arnault, A. Jay, E. Jouy, J. Norvins et autres hommes de lettres, magistrats et militaires. – Paris : Babeuf, 1823. – T. 10. – 476 p.

Boniecki A. Herbarz polski / Adam Boniecki. – Warszawa : Gebethner i Wolf, 1904. – T. 7. – 408, IV s.

Callier E. Powiat obornicki pod względem dziejowym z zastosowaniem do topografii współczesnej / Edmund Callier. – Poznań : Drukarnia Kuryera Poznańskiego, 1887. – 25 s.

Chwalewik E. Zbiory polskie : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzeai inne zbiory pamiątek przeszłości w Ojczyźnie i na obczyźnie : w 2 t. / Edward Chwalewik. – Warszawa : wyd. J. Mortkowicza, 1991. – T. 1. – 490 s.

Fredro A. Trzy po trzy : pamiętniki z epoki napoleońskiej / Aleksander Fredro, Adam Grzymała-Siedlecki, Henryk Mościcki. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1917. – 228 s.

Grabowski J. Pamiętniki wojskowe / Józefa Grabowskiego ... oprac. Wacław Gąsiorowski. – Warszawa : Nakładem kasy warszawskich pomocników księgarskich, 1905. – 344 s.

Gubrynowicz B. Kartka ze wspomnień o pobycie Mickiewicza w Poznańskiem / Bronisław Gubrynowicz // Kwartalnik Historyczny. – Lwów, 1898. – R. 12. – S. 843-849.

Karwowski S. Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego / Stanisław Karwowski. – Poznań, 1918. – T. 1 : 1815-1852. – XV, [1], 588, [1] s.

Kossak E. Rodzina M. / Ewa Kossak. – Warszawa : Czytelnik, 1991. – 531 s.

Labaume E. Relation complète de la campagne de Russie en 1812; : ornée des plans de la bataille de la Moskwa, du combat de Malo-Jaroslavetz, et d’un état sommaire des forces de l’armée française pendant cette campagne / par Eugéne Labaume ... – Cinquième édition, corregée et augmentée des opérations de chaque corps d`armée. – Paris : Rey et Gravier ; Magimel, Anseln et Pochard ; C. L. F. Panckoucke ; Dondey-Dupré ; Londres : Berthold Wheatley et Comp., 1816. – X, 466 p.

Maluśkiewicz P. Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza. – Wyd. 2, rozszerz. – Poznań : Wydawnictwo WPB, 1998. – 108 s.

Mickiewicz A. Korespondencja / Adama Mickiewicza. – Paryż : Księgarnia Luxemburgska, 1870. – T. 1. – 383 s.

Motty M. Przechadzki po mieście : w 5 cz. / Marceli Motty. – Poznań : nakładem i czcionkami Dziennika Poznańskiego, 1890. – Cz. 4. – 250 s.

Odyniec A. E. Józef hrabia Grabowski / Antoni Edward Odyniec // Kłosy. – 1882. – Nr. 4. – S. 102-103.

Ostrowski J. Mickiewicz w Wielkopolsce 1831/32 / Józefat Ostrowski. – Lublin, 1932. – 24 s.

Polski słownik biograficzny : w 40 t. / red. Lepszy K. – Wrocław : Polska Akademia Umiejętności, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959-1960. – T. 8 : Girdwoyń Michał -Gross Adam. – 8, [1], 639 p.

Rezler M. Emilia Sczaniecka (1804-1896) / Marek Rezler. – Poznań : Wydawnictwo WPB, 1998. – 190 s.

Skałkowski M. A. Bazar Poznański. Zarys stuletnich dziejów (1838-1938) / Mieczysław Adam Skałkowski. – Poznań : Bazar Poznański, 1938. – 421 s.

Szulc-Golska B. Wielkopolskie biblioteki prywatne / Bożenna Szulc-Golska. – Poznań : odbito w Rolniczej drukarni i Księgarni nakładowej, 1929. – 45 s.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2013.2(10).26177

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2013

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)