DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2013.2(10).26178

Наукова бібліотека університету: погляд крізь призму світового рейтингу Webometrics

А. Р. Боева

Анотація


У статті розглянуто діяльність вузівської бібліотеки в аспекті її впливу на підвищення показників світового рейтингу Webometrics та проаналізовано потенціал сайту бібліотеки як активного учасника процесу представлення університету в світовому науковому просторі.


Ключові слова


Наукова бібліотека; ОНУ імені І. І. Мечникова; рейтингування ВНЗ; Webometrics; репозитарій; наукометричні бази даних

Повний текст:

PDF

Посилання


Vydavnycha systema Open Journal Systems (OJS) : zahalna іnformatsіia [Publishing system Open Journal Systems (OJS) : general information]. Kyiv, 2012, 12 p.

Zaichenko A. V. Repozytarіy vіdkrytoho dostupu – arkhіv naukovoi іnformatsіi ONU іmenі І. І. Mechnykova [Open access repositories as the archives of scientific information of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Vіsnyk Odeskoho natsіonalnoho unіversytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2010, vol. 15, no. 21, pp. 205-207.

Nazarovets S. Pіdtrymka rukhu Vіdkrytoho dostupu u vіtchyznianomu bіblіotekoznavstvі [The support of Open Access movement in the national library science]. Vіsnyk Knyzhkovoi palaty, 2013, no. 2, pp. 25-30.

Available at: http://eprints.rclis.org/17964/1/nazarovets_case.pdf (acessed 14 October 2013). Podrezova M. A. Informatsionno-analiticheskaya deyatelnost sovremennoy biblioteki [Information and analytical activities of modern library]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universуtetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2011, vol. 16, no. 1/2 (6), pp. 267-278.

Methodology [of the Ranking Web of Universities Webometrics]. Available at: http://www.webometrics.info/en/Methodology (acessed 14 October 2013).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Видавнича система Open Journal Systems (OJS) [Текст] : загальна інформація : матеріали до семінару-практикуму «Стан і перспективи розвитку наукової періодики України» (захід Міжнародної наукової конференції «Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізації») / НТУУ «КПІ» ; Укр. наук.-освіт. телекомунікац. мережа УРАН ; Східно-Європ. журн. передових технологій. – К., 2012. – 12 с.

Зайченко А. В. Репозитарій відкритого доступу – архів наукової інформації ОНУ імені І. І. Мечникова [Текст] / А. В. Зайченко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2010. – Т. 15, вип. 21 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 205-207.

Назаровець С. Підтримка руху Відкритого доступу у вітчизняному бібліотекознавстві [Електронний ресурс] / С. Назаровець // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 25-30. – Режим доступу: http://eprints.rclis.org/17964/1/nazarovets_case.pdf. – Загол. з екрана.

Подрезова М. А. Информационно-аналитическая деятельность современной библиотеки [Текст] // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2011. – Т. 16, вип. 1/2 (6) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 267-278.

Methodology [of the Ranking Web of universities Webometrics] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.webometrics.info/en/Methodology. – Загол. з екрана.Copyright (c) 2013

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)