DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2013.1(9).26187

Долі співробітників Наукової бібліотеки Одеського університету на тлі соціально-політичних трансформацій першої третини ХХ століття

В. В. Левченко

Анотація


У статті на тлі соціально-політичних трансформацій першої третини ХХ століття розглядаються долі співробітників Наукової бібліотеки Одеського університету. Дослідження присвячене вивченню соціального стану бібліотечної інтелігенції в епоху радикальних змін суспільства, що вплинули на розвиток бібліотечної справи. Простежено долі бібліотечних працівників, в контексті перипетій зазначеного періоду.


Ключові слова


Наукова бібліотека; Одеський університет; співробітники; бібліотекарі; долі; трансформації; репресії

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


GAOO [State Archives of Odesa Region]. Fund R-1287, inventory 1, dossier 16, 143 p.

GAOO. Fund R-1724, inventory 1, dossier 1, 105 p.

GAOO. Fund R-1724, inventory 1, dossier 19, 116 p.

GAOO. Fund R-1724, inventory 1, dossier 31, 146 p.

GAOO. Fund R-1724, inventory 1, dossier 46, 53 p.

GAOO. Fund R-1724, inventory 1, dossier 49, 92 p.

GAOO. Fund R-1724, inventory 1, dossier 67, pp. 41-44.

Antipov Yu. Intelligentsiya Odessy v «Ugare NEPa»[Intelligentsia of Odessa in a frenzy of NEP]. Yugo-Zapad. Odessika, 2006, no. 1, pp. 90-100.

Belskiy K. S. Idei i tragediya bolshogo uchenogo-administrativista (K 100-letiyu so dnya rozhdeniya N. P. Karadzhe-Iskrova) [The ideas and tragedy of the great scientist and manager (On the occasion of the centenary of the birth of N. P. Karadzhe-Iskrov]. Gosudarstvo i pravo, 1996, no. 3, pp. 134-141.

Berezin S. Ye. Antikoved, bibliotekar, publitsist: novyye materialy k biografii I. I. Dusinskogo (1879-1919) [Classical historian, librarian, publicist: new materials in I. I. Dusinski’s biography]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2011, vol. 16, no. 1/2, pp. 243-252.

Berman Ya. Odeska tsentralna naukova bіblіoteka [Odesa Central Scientific Library]. Zhurnal bіblіotekoznavstva ta bіblіohrafіi, 1930, no. 4, pp. 104-105.

Bіletska O. V. Doslіdnyk serednovіchnoho Podіllia Fedіr Yevstafіiovych Petrun (1894-1963) [Historian of medieval Podolia Fedіr Yevstafіiovych Petrun (1894-1963)]. Naukovі zapysky Vіnnytskoho derzhavnoho pedahohіchnoho unіversytetu іmenі Mykhaila Kotsiubynskoho, 2006, no. 11, pp. 316-321.

Birshteyn A. Tri poslednikh dnya… Zhizn i smert Nikolaya Virkau [The last three days… Life and death of Nikolay Virkau]. Kiyevskiy telegraf, 2006, 22-28 September.

Borovoy S. Vospominaniya [The memoirs]. Moscow, 1993, pp. 317-326.

Borovoy S. Naukova bіblіoteka v suchasnykh umovakh [Scientific Library under the modern conditions]. Kyiv, 1930, 67 p.

B. Och. Reforma vysshey shkoly i universitetskaya biblioteka [A higher school reformation and university library]. Vysshaya shkola. Byulleten Odesskogo SKVUZA, 1919, no. 1, pp. 21-22.

Brushlinskiy A. V. Novyye materialy dlya nauchnoy biografii S. L. Rubinshteyna [New materials for scientific biography of S. L. Rubinshtein]. Primeneniye kontseptsii S. L. Rubinshteyna k razrabotke voprosov obshchey psikhologii [Using S. L. Rubinshtein’s concept of development problems of general psychology], 1989, pp. 31-48.

Biuleten Narodnoho Komіsarіatu Osvіty U.S.R.R. [Bulletin of the People’s Commissariat for Education of Ukrainian SSR], 1924, no. 3-4, p. 5.

Biuleten Narodnoho Komіsarіatu Osvіty U.S.R.R. [Bulletin of the People’s Commissariat for Education of Ukrainian SSR], 1930, no. 35, p. 13.

Vainshtein O. L. Odeska Tsentralna naukova bіblіoteka [Odesa Central Scientific Library], 1927, 55 p.

Veselova T. N. Iz istorii vysshego zhenskogo obrazovaniya v Odesse (poslednyaya tret XIX – nach. XX vv.) [History of women education in Odesa (the last third of 19th – early 20th centuries]. Zapysky іstorychnoho

fakultetu, 1995, no. 1, pp. 81-89.

Glavnaya biblioteka vysshey shkoly g. Odessy [The Main library of Higher School of Odesa]. Narodnoye prosveshcheniye, 1922, no. 6/10, pp. 73-74.

Dusinskiy I. I. V ozhidanii davno nazrevshey reformy: k voprosu o materialnom i sluzhebnom polozhenii lichnogo sostava nashikh universitetskikh bibliotek v svyazi s predstoyashchim vvedeniyem novykh shtatov [Waiting for the long overdue reform: to the problem of financial and official position of employees of our university libraries due to the future leading in new establishment]. Izvestiya Odesskogo bibliograficheskogo obshchestva, 1914, vol. 3, no. 2, pp. 66-88.

Zbіrnyk uzakonen ta rozporiadzhen Robіtnycho-Selianskoho uriadu Ukrainy [Collection of statutes and decrees of Workers-Peasants Government of Ukraine]. 1923, no. 14, аrt. 256.

Zlenko G. D. Berman Yakіv Zіnovіiovych [Berman Yakіv Zіnovіiovych]. Ukrainskі bіblіohrafy. Bіohrafіchnі vіdomostі. Profesіina dіialnіst. Bіblіohrafіia, 2008, р. 34-35.

Zlenko G. D. Represovanyi bіblіohraf [O. M. Goretskyi] [Repressed bibliographist [O. M. Goretskyi]]. Vіsnyk knyzhkovoi palaty, 1997, no. 11, pp. 35-36.

Zlenko G. D. Ten cheloveka [N. N. Virkau] [Shadow of a man [N. N. Virkau]]. Vechіrnia Odesa, 2002, 12 Februar.

Іstorіia Odesy [History of Odesa]. Odesa, 2002, 560 р.

Kliuienko D. M., Fursenko L. І. Osvіtiany Odeshchyny – zhertvy represіi totalіtaryzmu [Educationalists of Odesa region – victims of repressions during the totalitarianism]. Odesa, 1995, 98 р.

Kogan L. Bibliotechnaya zhizn Odessy do i posle Oktyabrya [Library life of Odesa before and after October]. Krasnyy bibliotekar, 1927, no. 9, pp. 42-54; no. 10, pp. 61-62.

Koliastruk O. A. Do kharakterystyky stanovyshcha odeskoi іntelіhentsіi u 20-tі rr. ХХ st [To the problem of characteristics of intelligentsia in Odesa in 1920s]. Іntelіhentsіia і vlada, 2006, no. 8, pp. 118-127.

Kuzmenko M. M. Naukovo-pedahohіchna іntelіhentsіia USRR 20-30-kh rokіv: sotsіalno-profesіinyi status ta osvіtno-kulturnyi rіven [Scientific and pedagogical intelligentsia of Ukrainian SRR in 1920-1930s: social and professional status and standard of culture]. Donetsk, 2004, 455 р.

Levchenko V. V. Varneke Oleksandr Borysovych [Varneke Oleksandr Borysovych]. Odeskі іstoryky [Historians of Odesa], 2009, vol. 1, pр. 88-90.

Levchenko V. V. Vnesok odeskykh vchenykh-іstorykіv u bіblіohrafіchnu ta іstoryko-kraieznavchu dіialnіst bіblіotek Odesy (1920-tі – 40-vі rr.) [Contribution of Odesa historians to bibliographic and study of local

lore historical activities of Odesa libraries]. Bіblіotechne kraieznavstvo u kulturnomu prostorі Ukrainy [Library research of local lore in the cultural space of Ukraine]. Kyiv, 2011, pр. 103-106.

Levchenko V. V. Volodymyr Yakovych Herasymenko: dolia ta naukovo-pedahohіchna dіialnіst іstoryka ukrainskoi lіteratury [Volodymyr Yakovych Herasymenko: fate and scientific and pedagogical activity of historian of Ukrainian literature]. Naukovyi vіsnyk. Odeskyi derzhavnyi ekonomіchnyi unіversytet, 2007, no. 8, pp. 203-214.

Levchenko V. V. Vchenі-іstoryky Odesy v umovakh polіtychnykh protsesіv 1917-1944 rr. [Historians and scholars of Odesa under the conditions of political protests in 1917-1944s]. Problemy іstorіi ta іstorіohrafіi Ukrainy [Problems of history and historiography of Ukraine]. Kyiv, 2013, pр. 78-80.

Levchenko V. V. Iz istorii vysshey shkoly Odessy: pervaya zhenshchina privat-dotsent – Klavdiya Vasilyevna Florovskaya (1883-1965) [From the history of higher school in Odesa: the first woman privat dozent – Klavdiya Vasilevna Florovskaya (1883-1965)]. Problemy slavyanovedeniya, 2012, no. 14, pp. 161-174.

Levchenko V. V. Iz istorii istoricheskoy nauki v Odesse: nauchnyye semi istorikov vt. pol. XIX – per. pol. XX vv. (periodizatsiya, tipologiya, predstaviteli) [From the history of historical science in Odesa: scientifical

historian families of the second half of 19th – the first half of 20th centuries (periodization, typology, representatives]. Yugo-Zapad. Odessika, 2012, no. 13, pp. 80-89.

Levchenko V. V. Iz istorii nauki v Odesse: tragediya odnogo imeni [From the history of science in Odesa: tragedy of one name]. Problemy slavyanovedeniya, 2007, no. 9, pp. 62-73.

Levchenko V. V. Iosif Moiseyevich Trotskiy (Tronskiy): sudba i tvorcheskiy put (k 110-letiyu so dnya rozhdeniya) [Iosif Moiseevich Trotskiy (Tronskiy): his fate and creative way]. Yugo-Zapad. Odessika, 2007, no. 4, pp. 220-239.

Levchenko V. V. Іstorіia Odeskoho іnstytutu narodnoi osvіty (1920-1930 rr.): pozytyvnyi dosvіd nevdaloho eksperymentu [The history of Odesa Institute of People’s Education]. Odesa, 2010, 428 р.

Levchenko V. V., Petrovskyi E. P. Petrynskyi Mykola Mykolayovych [Petrynskyi Mykola Mykolayovych]. Odeski istoryky [Historians of Odesa]. Odesa, 2009, vol. 1, рр. 295-297.

Levchenko V. V. Sergey Leonidovich Rubinshteyn: grani intellektualnoy biografii odesskogo perioda (1910-1920-e gg.) [Sergey Leonidovich Rubinshteyn: sides of intellectual biography during the Odesa period (1910-1920s)]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2013, vol. 17, no. 2, pp. 109-124.

Levchenko V. V. Tsomakіon Georgіi Borysovych [Tsomakіon Georgіi Borysovych]. Odeskі іstoryky [Historians of Odesa]. 2009, vol. 1, рр. 433-434.

Levchenko V. V. Shteinvand Herbord (Herbert) Danylovych [Shteynvand Herbord (Herbert) Danylovych]. Odeskі іstoryky [Historians of Odesa]. 2009, vol. 1, рр. 449-451.

Muzychko Ye. O. Vzaiemodіia odeskoho ta kyivskoho knyhoznavchykh oseredkіv u lystuvannі odesytіv S. Ya. Borovoho, F. Ye. Petrunia, І. Ya. Faasa z kiianamy Yu. O. Mezhenko ta B. І. Zdanevychem [Cooperation of Kyiv and Odesa centers of library studies in the correspondence of Odessits S. Ya. Borovyi, F. Ye. Petrun, I. Ya. Faas with Kievers Yu. O. Mezhenko and B. I. Zdanevich]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2010, vol. 15, no. 21, pp. 55-71.

Naukova bіblіoteka Odeskoho natsіonalnoho unіversytetu іm. І. І. Mechnykova [The Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Odesa, 2002, 248 р.

Notkina O. Yu. Po prizvaniyu: Professor S. L. Rubinshteyn – direktor Tsentralnoy nauchnoy biblioteki v g. Odesse (16.10.1922-1929) [By vocation: professor S. L. Rubinshteyn – the director of Central Scientific Library in Odesa (16.10.1922-1929)]. Za naukovі kadry, 1989, 15 September.

Notkina O. Yu. Professor Sergey Leonidovich Rubinshteyn – direktor Odesskoy tsentralnoy nauchnoy biblioteki [Professor Sergey Leonidovich Rubinshteyn – the director of Odesa Central scientific Library]. Istoriko-bibliograficheskiye issledovaniya, 2002, no. 9, pp. 112-119.

Notkina O. Yu. Sergey Leonidovich Rubinshteyn – direktor Odesskoy tsentralnoy nauchnoy biblioteki [Sergey Leonidovich Rubinshteyn – the director of Odesa Central Scientific Library]. Rubinshteynovskiye chteniya [Rubenshteyn conference]. Odessa, 1992, рр. 46-47.

Odeska derzhavna naukova bіblіoteka za 15 rokіv (1917-1932) [Odesa State Scientific Library within 15 years (1917-1932)]. Pratsі Odeskoi derzhavnoi naukovoi bіblіoteky. Nova serіia, 1933, no. 1, pp. ІХ-ХVІІ.

Odeskyi martyrolog: danі pro represovanykh Odesy і Odeskoi oblastі za roky radianskoi vlady [Odesa martyrology: data about repressed under Soviet rule]. Odesa, 1997, vol. 1, 752 р.

Odeskyi martyrolog: danі pro represovanykh Odesy і Odeskoi oblastі za roky radianskoi vlady [Odesa martyrology: data about repressed under Soviet rule]. Odesa, 2005, vol. 3, 896 р.

Petrynskyi M. Tsentralna naukova bіblіoteka m. Odesy [Central Scientific Library of Odesa]. Zapysky Ukrainskoho bіblіohrafіchnoho tovarystva v Odesі, 1929, no. 2/3, pp. 136-138.

Petrovskyi E. P. Kadrova sytuatsіia na іstorychnomu fakultetі Odeskoho derzhavnoho unіversytetu v 1930-kh rokakh [Staffing situation on the Faculty History of Odesa State University in 1930s]. Problemy іstorіi Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky, Kyiv, 2005, no. 13, pp. 260-273.

Petrun F. Ye. Tsentralnaya nauchno-uchebnaya biblioteka g. Odessy [Central Scientific Educational Library of Odesa]. Bibliotechnoye obozreniye, 1925, no. 1, pp. 107-108.

Podrezova M. A., Samodurova V. V. Bibliotekari Odesskogo (Novorossiyskogo) universiteta – mirovoy nauke [Librarians of Odesa (Novorossiyski) University in the world science]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2008, vol. 13, no. 8, pp. 11-22.

Podriezova M. O. Naukovo-doslіdna dіialnіst unіversytetskoi bіblіoteky: іstorіia rozvytku, tradytsіinі napriamky ta suchasnі prіorytety [Scientific and research activities of the university library: history of development, traditional orientations and modern priority]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2007, vol. 12, no. 4, pp. 10-28.

Polevshchikova Ye. V. O. L. Vaynshteyn i izucheniye imennykh fondov Nauchnoy biblioteki ONU imeni I. I. Mechnikova v 1920-e gody [O. L. Vaynshteyn and studying of private collections of Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University in 1920s]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2007, vol. 12, no. 4, pp. 119-133.

Popova T. N. Istoriografiya v litsakh, problemakh, distsiplinakh : iz istorii Novorossiyskogo universiteta [Historiography in persons, problems, disciplines: from the history of Novorossiyski University]. Odessa, 2007, 536 р.

Rubіnshtein S. L. Bіblіohrafіchna komіsіia Ukrainskoi Akademіi nauk ta planuvannia bіblіohrafіchnoi roboty v URSR [Bibliographic comittee of Ukrainian Academy of Sciences and planning of bibliographic work in Ukrainian SSR]. Zapysky Ukrainskoho bіblіohrafіchnoho tovarystva v Odesі, 1928, no. 1, pp. 56-59.

Rubіnshtein S. L. Odeska tsentralna naukova bіblіoteka [Odesa Central Scientific Library]. Pratsі Odeskoi Tsentralnoi Naukovoi bіblіoteky, 1927, no. 1, pp. 1-16.

Savelieva Ye. V. Doslіdzhennia іstorіi Ukrainy v naukovo-bіblіohrafіchnіi dіialnostі F. Ye. Petrunia [Studying history of Ukraine in scientific and bibliographic activities of F. Ye. Petrun]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho

universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2007, vol. 12, no. 4, pp. 134-142.

Savenok L. A. Kost Koperzhynskyi і Odesa (do 100-rіchchia vіd dnia narodzhennia vchenoho-slavіsta) [Kost Koperzhynskyi and Odesa (To the centenary of the birth of the scientist-slavist)]. Odesі-200, 1994, no.

, pp. 30-32.

Samodurova V. V. Bibliograficheskiy seminar kak aktivnyy metod deyatelnosti TsNB g. Odessy v 20-e gg. XX st. [Bibliographic seminar as an active method of activity of CSL in Odesa in 1920s]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2009, vol. 14, no. 19, pp. 92-107.

Samodurova V. V. Nauchnaya biblioteka Odesskogo universiteta v 1920-e gg. [Scientific Library of Odesa University in 1920s]. Naukova bіblіoteka v suchasnomu suspіlstvі: istorіia, problemy, perspektyvy: do 185-rіchchia Naukovoi bіblіoteky Odeskoho natsіonalnoho unіversytetu іmenі І. І. Mechnykova [Scientific Library in modern society: history, problems, perspective: to occasion of 185th anniversary of Scientific Library of Odesa I.I. Mechnikov National University]. Odesa, 2003, рр. 97-106.

Smirnov V. A. Delo № 17863-p. Aleksandr Nikolaevich Goretskiy [Case № 17863-p. Aleksandr Nikolaevich Goretskiy]. Rekviyem ХХ veka [The requiem of 20th century]. Odessa, 2007, vol. 4, pp. 289-299.

Smirnov V. A. Rasstrel istorika Petrinskogo N. N. [Anexecution of historian Petrinski N. N.]. Rekviyem ХХ veka [The requiem of 20th century]. Odessa, 2001, vol. 1, pp. 25-39.

Smirnov V. A. Ubiystvo uchenogo (Po materialam arkhivno-sledstvennykh del N. N. Virkau) [Murder of a scientist (according to the archive materials and investigative cases of N. N. Virkau]. Rekviyem ХХ veka [The requiem of 20th century]. Odessa, 2003, vol. 2, pp. 202-210.

Smirnov V. A. Ukrainskaya rapsodiya [Ukrainian rhapsody]. Rekviyem ХХ veka [The requiem of 20th century]. Odesa, 2005, vol. 3, pp. 170-228.

Universitetskiy ustav 1863 goda [University regulations in 1863]. Saint-Petersburg, 1863, рр. 36, 38, 44-45, 48-49, 103.

Uchenі vuzіv Ukrainskoi RSR [Scholars of higher schools of Ukrainian SRR]. Kyiv, 1968, 515 р.

Faytelberg-Blank V. «Professorskaya kontrrevolyutsiya» v Odesse [“Professors’ counterrevolution” in Odesa]. Porto-Franko [Porto-Franko], 1999, no. 42.

Faytelberg-Blank V. Terror protiv odesskoy nauchnoy elity 1937-1938 gg. [Terror against Odesa scientific elite in 1937-1938]. Available at: http://odeskiy.com/chisto-fakti-iz-zhizni-i-istorii/terror-protiv-odeskoj nauchnoj-elity-1937-1938.html (accessed 21 September 2013)

Feldman V. S. Storіnka mynuloho: pro pershu zhіnku ODU – L. K. Brun [Page from the past: about first woman of OSU – L. K. Brun]. Za naukovі kadry, 1965, 8 March.

Tsukanov B. I. Odeskiy period zhizni S. L. Rubinshteyna [Odesa period of S. L. Rubinshteyn biography]. Psikhologicheskiy zhurnal, 1989, vol. 10, no. 3, pp. 32-34.

Shesterikov P. S. Postanovka bibliotechnogo dela v universitetskikh i nekotorykh drugikh bibliotekakh Rossii [A statement of library work in the university and some other libraries of Russia]. Odessa, 1915, 266 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГАОО. – Ф. Р-1287. – Оп. 1. – Д. 16. – 143 л.

ГАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Д. 1. – 105 л.

ГАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Д. 19. – 116 л.

ГАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Д. 31. – 146 л.

ГАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Д. 46. – 53 л.

ГАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Д. 49. – 92 л.

ГАОО. – Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Д. 67. – Л. 41-44.

Антипов Ю. Интеллигенция Одессы в «Угаре НЭПа» [Текст] / Ю. Антипов // Юго-Запад. Одессика. – Одесса, 2006. – Вып. 1. – С. 90-100.

Бельский К. С. Идеи и трагедия большого ученого-административиста [Текст] (К 100-летию со дня рождения Н. П. Карадже-Искрова) / К. С. Бельский // Государство и право. – 1996. – № 3. – С. 134-141.

Березин С. Е. Антиковед, библиотекарь, публицист [Текст] : новые материалы к биографии И. И. Дусинского (1879-1919) / С. Е. Березин // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1/2 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 243-252.

Берман Я. Одеська центральна наукова бібліотека [Текст] / Я. Берман // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1930. – № 4. – С. 104-105.

Білецька О. В. Дослідник середньовічного Поділля Федір Євстафійович Петрунь (1894-1963) [Текст] / О. В. Білецька // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Сер. : Історія. – 2006. – Вип. 11. – С. 316-321.

Бирштейн А. Три последних дня… Жизнь и смерть Николая Виркау [Текст] / А. Бирштейн // Киевский телеграф. – 2006. – 22-28 сент. Боровой С. Воспоминания [Текст] / С. Боровой. – М., 1993. – С. 317-326.

Боровой С. Наукова бібліотека в сучасних умовах [Текст] / С. Боровой. – К., 1930. – 67 с. Б. Оч. Реформа высшей школы и университетская библиотека [Текст] / Б. Оч. // Высшая школа : бюллетень Одесского СКВУЗА. – 1919. – № 1. – С. 21-22.

Брушлинский А. В. Новые материалы для научной биографии С. Л. Рубинштейна [Текст] / А. В. Брушлинский // Применение концепции С. Л. Рубинштейна к разработке вопросов общей психологии : сб. ст. / отв. ред. К. А. Абульханова. – М., 1989. – С. 31-48.

Бюлетень Народнього Комісаріату Освіти У.С.Р.Р. [Текст]. – 1924. – № 3/4. – С. 5. Бюлетень Народнього Комісаріату Освіти У.С.Р.Р. [Текст]. – 1930. – № 35. – С. 13. Вайнштейн О. Л. Одеська центральна наукова бібліотека [Текст] / О. Л. Вайнштейн. – Одеса, 1927. – 55 с.

Веселова Т. Н. Из истории высшего женского образования в Одессе (последняя треть ХІХ – нач. ХХ вв.) [Текст] / Т. Н. Веселова, О. В. Мельник // Зап. іст. ф-ту. – 1995. – Вип. 1. – С. 81-89. Главная библиотека высшей школы г. Одессы [Текст] // Народное просвещение. – 1922. – № 6/10. – С. 73-74.

Дусинский И. И. В ожидании давно назревшей реформы [Текст] : к вопросу о материальном и служебном положении личного состава наших университетских библиотек в связи с предстоящим введением новых штатов / И. И. Дусинский // Изв. Одес. библиогр. о-ва. – 1914. – Т. 3, вып. 2. – С. 66-88.

Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського уряду України [Текст]. – 1923. – Ч. 14. – Арт. 256.

Зленко Г. Д. Берман Яків Зіновійович [Текст] / Г. Д. Зленко // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / відп. ред. Т. І. Вилегжаніна. – К., 2008. – С. 34-35.

Зленко Г. Д. Репресований бібліограф [О. М. Горецький] [Текст] / Г. Д. Зленко // Вісн. книжкової палати. – 1997. – № 11. – С. 35-36.

Зленко Г. Д. Тень человека [Н. Н. Виркау] [Текст] / Г. Д. Зленко // Вечірня Одеса. – 2002. – 12 лют. Історія Одеси [Текст] / гол. ред. В. Н. Станко. – Одеса : Друк, 2002. – 560 с.

Клюєнко Д. М. Освітяни Одещини – жертви репресій тоталітаризму [Текст] / Д. М. Клюєнко, Л. І. Фурсенко. – Одеса : Астропринт, 1995. – 98 с.

Коган Л. Библиотечная жизнь Одессы до и после Октября [Текст] / Л. Коган // Красный библиотекарь. – 1927. – № 9. – С. 42-54 ; № 10. – С. 61-62.

Коляструк О. А. До характеристики становища одеської інтелігенції у 20-ті рр. ХХ ст. [Текст] / О. А. Коляструк // Інтелігенція і влада. – 2006. – Вип. 8 : Історія. – С. 118-127.

Кузьменко М. М. Науково-педагогічна інтелігенція УСРР 20-30-х років: соціально-професійний статус та освітньо-культурний рівень [Текст] / М. М. Кузьменко. – Донецьк, 2004. – 455 с.

Левченко В. В. Варнеке Олександр Борисович [Текст] / В. В. Левченко // Одеські історики. Т. 1 : (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса, 2009. – С. 88-90.

Левченко В. В. Внесок одеських вчених-істориків у бібліографічну та історико-краєзнавчу діяльність бібліотек Одеси (1920-ті – 40-ві рр.) [Текст] / В. В. Левченко // Бібліотечне краєзнавство у культурно- му просторі України. – К., 2011. – С. 103-106.

Левченко В. В. Володимир Якович Герасименко [Текст] : доля та науково-педагогічна діяльність історика української літератури / В. В. Левченко // Наук. вісн. / Одес. держ. екон. ун-т. – 2007. – № 8 (45). – С. 203-214.

Левченко В. В. Вчені-історики Одеси в умовах політичних процесів 1917-1944 рр. [Текст] / В. В. Лев- ченко // Проблеми історії та історіографії України / наук. ред. Г. Д. Казьмирчук. – К., 2013. – С. 78-80.

Левченко В. В. Из истории высшей школы Одессы: первая женщина приват-доцент – Клавдия Васильевна Флоровская (1883-1965) [Текст] / В. В. Левченко // Проблемы славяноведения. – 2012. – Вып. 14. – С. 161-174.

Левченко В. В. Из истории исторической науки в Одессе: научные семьи историков вт. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ вв. (периодизация, типология, представители) [Текст] / В. В. Левченко // Юго-Запад. Одессика. – 2012. – Вып. 13. – С. 80-89.

Левченко В. В. Из истории науки в Одессе: трагедия одного имени [Текст] / В. В. Левченко // Проблемы славяноведения. – 2007. – Вып. 9. – С. 62-73.

Левченко В. В. Иосиф Моисеевич Троцкий (Тронский) [Текст] : судьба и творческий путь (к 110-летию со дня рождения) / В. В. Левченко // Юго-Запад. Одессика. – 2007. – Вып. 4. – С. 220-239.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту [Текст] / В. В. Левченко. – Одеса, 2010. – 428 с.

Левченко В. В. Петринський Микола Миколайович [Текст] / В. В. Левченко, Е. П. Петровський // Одеські історики. Т. 1 : (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса, 2009. – С. 295-297.

Левченко В. В. Сергей Леонидович Рубинштейн: грани интеллектуальной биографии одесского периода (1910-1920-е гг.) [Текст] / В. В. Левченко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 17, вип. 2 (8) за 2012. – С. 109-124.

Левченко В. В. Цомакіон Георгій Борисович [Текст] / В. В. Левченко // Одеські історики. Т. 1 : (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса, 2009. – С. 433-434.

Левченко В. В. Штейнванд Герборд (Герберт) Данилович [Текст] / В. В. Левченко // Одеські історики. Т. 1 : (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса, 2009. – С. 449-451.

Музичко Є. О. Взаємодія одеського та київського книгознавчих осередків у листуванні одеситів С. Я. Борового, Ф. Є. Петруня, І. Я. Фааса з киянами Ю. О. Меженко та Б. І. Зданевичем [Текст] / Є. О. Музичко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2010. – Т. 15, вип. 21 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 55-71.

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова [Текст] : історичний нарис : до 185-річчя заснування / відп. ред. В. А. Сминтина, заст. відп. ред. М. О. Подрєзова. – Одеса, – 248 с.

Ноткина О. Ю. По призванию : профессор С. Л. Рубинштейн – директор Центральной научной библиотеки в г. Одессе (16.10.1922-1929) [Текст] / О. Ю. Ноткина // За наукові кадри. – 1989. – 15 верес.

Ноткина О. Ю. Профессор Сергей Леонидович Рубинштейн – директор Одесской центральной научной библиотеки [Текст] / О. Ю. Ноткина // Историко-библиографические исследования. – 2002. – Вып. 9. – С. 112-119. Ноткина О. Ю. Сергей Леонидович Рубинштейн – директор Одесской центральной научной библиотеки [Текст] / О. Ю. Ноткина // Рубинштейновские чтения. – Одесса, 1992. – С. 46-47.

Одеська державна наукова бібліотека за 15 років (1917-1932) [Текст] // Пр. Одес. держ. наук. б-ки. –Нова сер. – 1933. – Т. 1. – С. ІХ-ХVІІ. Одеський мартиролог [Текст] : дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади / уклад.: Л. В. Ковальчук, Г. О. Разумов. – Одеса, 1997. – Т. 1. – 752 с.

Одеський мартиролог [Текст] : дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади / уклад.: Л. В. Ковальчук, Г. О. Разумов. – Одеса, 2005. – Т. 3. – 896 с.

Петринський М. Центральна наукова бібліотека м. Одеси [Текст] / М. Петринський // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1929. – Ч. 2/3. – С. 136-138.

Петровський Е. П. Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського державного університету в 1930-х роках [Текст] / Е. П. Петровський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2005. – Вип. 13. – С. 260-273.

Петрунь Ф. Е. Центральная научно-учебная библиотека г. Одессы [Текст] / Ф. Е. Петрунь // Библиотечное обозрение. – Л., 1925. – Кн. 1. – С. 107-108.

Подрезова М. А. Библиотекари Одесского (Новороссийского) университета – мировой науке [Текст] /М. А. Подрезова, В. В. Самодурова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2008. – Т. 13, вип. 8 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 11-22.

Подрєзова М. О. Науково-дослідна діяльність університетської бібліотеки [Текст] : історія розвитку, традиційні напрямки та сучасні пріоритети / М. О. Подрезова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 10-28.

Полевщикова Е. В. О. Л. Вайнштейн и изучение именных фондов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова в 1920-е годы [Текст] / Е. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 119-133.

Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах [Текст] : из истории Новороссийского университета / Т. Н. Попова. – Одесса : Астропринт, 2007. – 536 с.

Рубінштейн С. Л. Бібліографічна комісія Української Академії наук та планування бібліографічної роботи в УРСР [Текст] / С. Л. Рубінштейн // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1928. – Ч. 1. – С. 56-59.

Рубінштейн С. Л. Одеська центральна наукова бібліотека [Текст] / С. Л. Рубінштейн // Пр. Одес. Центр. Наук. б-ки. – 1927. – Т. 1. – С. 1-16.

Савельєва Є. В. Дослідження історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня [Текст] / Є. В. Савельєва // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 134-142.

Савенок Л. А. Кость Копержинський і Одеса [Текст] : (до 100-річчя від дня народження вченого-славіста) / Л. А. Савенок // Одесі-200. – Одеса, 1994. – Ч. 2. – С. 30-32.

Самодурова В. В. Библиографический семинар как активный метод деятельности ЦНБ г. Одессы в 20-е гг. ХХ ст. [Текст] / В. В. Самодурова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2009. – Т. 14, вип. 19 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 92-107.

Самодурова В. В. Научная библиотека Одесского университета в 1920-е гг. [Текст] / В. В. Самодурова // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві : історія, проблеми, перспективи : до 185-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2003. – С. 97-106.

Смирнов В. А. Дело № 17863-п. Александр Николаевич Горецкий [Текст] / В. А. Смирнов // Реквием ХХ века. – Одесса, 2007. – Ч. 4. – С. 289-299.

Смирнов В. А. Расстрел историка Петринского Н. Н. [Текст] / В. А. Смирнов // Реквием ХХ века. – Одесса, 2001. – Ч. 1. – С. 25-39.

Смирнов В. А. Убийство учёного [Текст] : (по материалам архивно-следственных дел Н. Н. Виркау) / В. А. Смирнов // Реквием ХХ века. – Одесса, 2003. – Ч. 2. – С. 202-210. Смирнов В. А. Украинская рапсодия [Текст] / В. А. Смирнов // Реквием ХХ века. – Одесса, 2005. – Ч. 3. – С. 170-228.

Университетский устав 1863 года [Текст]. – СПб.: Типография Иосафата Огризко, 1863. – С. 36, 38, 44-45, 48-49, 103. Учені вузів Української РСР [Текст]. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – 515 с.

Файтельберг-Бланк В. «Профессорская контрреволюция» в Одессе [Текст] / В. Файтельберг-Бланк, В. Савченко // Порто-Франко. – 1999. – № 42.

Файтельберг-Бланк В. Террор против одесской научной элиты 1937-1938 гг. [Электронный ресурс] / В. Файтельберг-Бланк, В. Савченко. – Режим доступа: http://odesskiy.com/chisto-fakti-iz-zhizni-i-istorii/ terror-protiv-odesskoj-nauchnoj-elity-1937-1938.html. – Загл. с экрана.

Фельдман В. С. Сторінка минулого [Текст] : про першу жінку ОДУ – Л. К. Брун / В. С. Фельдман // За наукові кадри. – 1965. – 8 берез.

Цуканов Б. И. Одесский период жизни С. Л. Рубинштейна [Текст] / Б. И. Цуканов // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10, № 3. – С. 32-34.

Шестериков П. С. Постановка библиотечного дела в университетских и некоторых других библиотеках России [Текст] / П. С. Шестериков. – Одесса, 1915. – 266 с.Copyright (c) 2013

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)