DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2010.21.27112

Книги з автографами П. М. Біциллі в університетській бібліотеці

Г. П. Бахчиванжи

Анотація


У статті мова йде про книги з дарчими написами видатного вченого, мислителя П. М. Біциллі, чия доля близько 20 років була пов’язана з Одеським (Новоросійським) університетом. За одеський період Петро Михайлович видав ряд наукових робіт, які в подальшому стали джерелом для написання фундаментальних досліджень. Перші видання праць вченого були надруковані в Одеських видавництвах та у наш час зберігаються у Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, серед них вісім робіт із дарчими написами.


Ключові слова


Біциллієзнавство; одеський період; Новоросійський університет; фонди Наукової бібліотеки; дарчий надпис

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анненкова  И. В. “Чистая критика” Петра Бицилли  / И. В.  Анненкова // Русская речь. – 2003. - № 1. – С. 34-37.

Біциллі П. М. // Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. слов.  Вип. 1  / ОНУ ім. І. І. Мечникова , Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2005. –  С. 31-32.

Вайнштейн Л. О. Развитие историографии средних веков в царской России / Л. О. Вайнштейн // Историк-марксист. – 1940. - № 9. – С. 113.

Дарители Одесского (Новороссийского) университета(1865-1920) : материалы к истории Одесского (Новороссийского) университета им. И. И. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Наук. б-ка. – Одесса : Астропринт, 2005. – С. 26.

Зленко Г. Историографические чтения / Г. Зленко // Вечерняя Одесса. – 1999. – 25 дек.

Каганович Б. С. Русские медиевисты первой половины ХХ века / Б. С. Каганович. – СПб. : Гиперион, 2007. – 244 с.

Козаков Г. Петро Біциллі / Г. Козаков // Київська старовина. – 1995. - №1. - С. 79-81.

Левченко В. Л. Культура как духовный контекст эпохи в работах П. М. Бицилли // Труды семинара по герменевтике. – 1999. – Вып. 1. – С. 209-220.

Попова Т. Н. Бициллиеведение : информационно-аналитические комментарии : круглый стол «Бициллиеведение в международното интелектуално пространство : состояние и перспективи. Х международна научна конференция Българите в Северното Причерноморие» (15-16 септември 2007 г.) / Т. Попова // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки. — К., 2008. — Вип. 3. — С. 389-423.

Попова Т. Н. Бициллиеведение — новый исследовательский ландшафт в историографии Украины (к 130-летию со дня рождения п. М. Бицилли ) // Істориографічні дослідження в Україні. – 2010. – Вип.20. – С. 155–169.

Попова Т. М. Біциллі Петро Михайлович : історик, культуролог, літературознавець / Т. М. Попова // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. – 2- е вид., доп. - Одесса : Астропринт, 2005. – Т. 2 : А - І. – С. 127-130.

Попова Т. Н. Из истории историографии : П. М. Бицилли  : к 120-летию со дня рождения / Т. Н. Попова // Российские университеты XVIII-ХX веках : сб. науч. тр. – Воронеж, 2000. - Вып. 5. – С. 200–216.

Попова Т. Н. Из истории Новороссийского университета : П. М. Бицилли / Т. Н. Попова // Одесі - 200 : матеріали міжнар. наук.–теорет. конф., присвяч. 200-річчю міста  (6-8 верес. 1994 р., м. Одеса). – Одеса, 1994. – Ч. 2. - С. 118-120.

Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах : из истории Новороссийского университета \ Т. Н. Попова. – Одесса : Астропринт, 2007. – 536 с.

Попова Т. Н. К биографии П. М. Бицилли : из истории греческой диаспоры в Одессе // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. праць та спогадів. – К., 2001. - № 6 (7), ч. 1. - С. 93-95.

Попова Т. Н. К характеристике научного творчества (Одесский период и первые годы эмиграции) / Т. Н. Попова // Древнее черноморье. – Одесса : Астропринт, 2005. – С. 134 – 142.

Попова Т. Н. Образ университетского профессора : П. М. Бицилли / Т. Н. Попова // Харківський істориографічний збірник. – 2004. – Вип. 7. - С. 16-30.

Попова Т. Н. О преподавании историографии всеобщей историии в Новороссийском университете в начале ХХ века / Т. Н. Попова // Актуальные проблемы исследования и преподавания новой истории стран Западной Европы и Америки. – 1992. – С. 37-42.

Попова Т. Н. Петр Михайлович Бицилли : «Исход» и возвращение // Историография в лицах проблемах, дисциплинах : из истории Новороссийского университета. – Одесса : Астропринт. – 2007. - С. 330-331.

Попова Т. Н. П. М. Бицилли : биографические этюды о трех историках, профессорах Новороссийского университета / Т. М. Попова, И. В. Максименко // Одесский университет. – 1995. - № 14-17. – С. 14.

Попова Т. Н. П. М. Бицилли : размышление о творчестве / Т. Н. Попова //  Ейдос : альманах історії та теорії науки. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 98–124.

Попова Т. Н. Профессор Новороссийского университета П. М. Бицилли в украинской и болгарской историографии / Т. Н. Попова, И. В. Максименко // Україна і Болгарія : віхи історичної дружби : матеріали міжнар. конф., присвяч. 120-річчю  визв. Болгарії від осман. іга ( 29-31 жовт. 1998 р., м. Одеса). – Одеса, 1999. – С. 126-134.

Попова Т. Н. Судьбы ученых : из истории  Новороссийского ун-та : биогр. этюды / Т. М. Попова, И. В. Максименко // Российские университеты в ХVIII-ХХ вв. - Воронеж, 1999. – Вып. 4.- С. 155-173.

Рубинштейн Л. Н. О путях исторического исследования // История СССР. – 1962. - № 6. – С. 88-114.

Шумейко Д. А. Культурологический подход к изучению истории в творчестве П. М. Бицилли  / Д. А. Шумейко // Музей. Історія. Одеса : зб. тез. доп. та повідомл. 2-ї наук.- практ. конференції, присвяч.. 45-річчю Одес. іст.- краєзн. музею. – Одеса, 2001. – С. 134 -136.

Шумейко Д. А. Проблемы периодизации новой и новейшей истории в творчестве П. М. Бицилли  / Д. И. Шумейко // Российские университеты в XVIII-Х вв. : сб. науч. стат. – Воронеж, 2002. – Вып. 6. – С. 133-140.

Шумейко Д. А. Публикации П. М. Бицилли на страницах «Известий Одеського библиографического общества» / Д. А. Шумейко // Записки історичного факультету. – 2000. – Вып. 10. – С. 51-59.

Шумейко Д. О. Рецензії як жанр наукової творчості Біціллі / Д. О. Шумейко // Записки історичного факультету. – 2002. - Вип. 12. – С. 447–476.

Яворская Е. Л. Материалы к биографии П. М. Бицилли в фондах Государственного архива Одесской области  / Е. Л. Яворская // Праці державного архіву Одеської області : архів. Документ. Історія. Сучасність. – 2001. – Т. 4 – С. 326–328.Copyright (c) 2010

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)