DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2010.21.27113

Наукова спадщина М. Є. Слабченка

С. O. Мерзлякова

Анотація


У статті розглядається наукова спадщина видатного українського історика М. Є. Слабченка, яка зберігається у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. М. Є. Слабченко (1882-1952), випускник Новоросійського університету, у 1920-х рр. - професор історії України в Інституті Народної Освіти (ІНО), академік АН УРСР. 


Ключові слова


Наукова бібліотека; М. Є. Слабченко; історія України; імений фонд Петруня; Новоросійський університет; Інститут народної освіти

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Академік Михайло Єлисейович Слабченко : наукова спадщина і життєвий шлях : зб. ст. / Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України ; Одес. т-во краєзнавців. – Одеса, 1995. – 124 с.  – (З сер. «реабілітовані історією»).

Отзыв засл. орд. проф. И. А. Линниченко о работе М. Слабченко : «Малорусский полк в административном и хозяйственном отношениях» / И. А. Линниченко // Зап. ИНУ. – 1910. – Вып. 3, оффиц. отд. – С. 74-86.

Ляшенко О. Л. «Московсько-українська фразеологія» В. Г. Дубровського у світлі сучасного розуміння проблем перекладознавства / О. Л. Ляшенко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 252-262.

Музичко О. Є. Слабченко Михайло Єлисейович, 1882 – 1952 /  О. Є. Музичко // Одеські історики. Т. 1 : Початок  XIX -  середина XX ст. – Одеса : Друкарський дім, 2009. – С. 362 – 366.

Першина З. В. Академик М. Е. Слабченко / Заира Валентиновна Першина // Видные ученые Одессы. – 1994. – Вып. 4 : Ушедшие из жизни. – С. 77-83.

Савельєва Є. В. Дослідження історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня / Є. В. Савельєва // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С.134-142.

Санцевич А. В. Видатний український історик М. Є. Слабченко / А. В. Санцевич. – К. : [Ін-т іст. України АН України], 1993. – 70 с.

Слабченко М. Є. Боротьба за системами землеволодіння і форми господарки в Україні 19-20 століття : конспект лекцій, читан. для вчителів агрорізованих трудшкіл 1-10 серп. 1927 р. / М. Є. Слабченко. – Одеса : “Одесполіграф”, 1927. – 62 с. –

Слабченко М. Е. Малорусский полк в административном отношении : ист.-краевед. очерк / М. Е. Слабченко //  Зап. ИНУ ист.-филол. фак. - 1909. – Вып. 1. – С. 1-436.

Слабченко М. Є. Матеріали до економічно-соціяльної історії України XIX століття / М. Є. Слабченко. – Т. 1. – Одеса : Держвидав України, 1925. – 318 с. ; Т. 2. – [Харків] : Держвидав України, 1927. – 278 с.

Слабченко М. Є. Матеріали до економічно-соціяльної історії України XIX століття / М. Є. Слабченко.

Слабченко М. Є. Організація господарства України від Хмельнищини до світової війни / М. Є. Слабченко. – Одеса : Держвидав України, 1922–1929. - Ч. 1 : Господарство Гетьманщини XVII-XVIII ст., т. 1 : Землеволодіння та форми сільського господарства. – 1923. – 203 с. ; Т. 2 : Судьбы фабрики и промышленности в Гетьманщине XVII-XVIII ст. – 1922. – 208 c. ; Ч. 1 : Хозяйство Гетманщины в XVII-XVIII ст., т. 3. : Очерки торговли и торгового капитализма. – 1923. – 192 с. ; Т. 4 : Состав и управление государственным хозяйством Гетманщины XVII-XVIII вв. – 1925. – 232 с. ; Т. 5, вип. 2 : Паланкова організація Запорозьких вольностів. – 1929. – 94 с. – Окр. відб. “Праць Комісії для виучування історії західно-руського та укр. права” (1929, вип. 6).

Слабченко М. Е. Центральные учреждения Украины XVII-XVIII ст. : конспект лекций, читан. с 10 июня по 14 июля на Украинских курсах для учителей средних школ / М. Є. Слабченко. – Одесса : Просвита, 1918. – 96 с.

Хмарський В. М. Слабченко Михайло Єлісейович / В. М. Хмарський // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. – Вид. 2-е, доп. - Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 4. – С. 119-123.Copyright (c) 2010

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)