Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика

Ю. Є. Петрухно

Анотація


У статті дається визначення поняттю «інформаційне суспільство» на основі аналізу вчень зарубіжних та вітчизняних науковців. Як наслідок, подається власне визначення, основні складові та характеристика інформаційного суспільства як якісно нового етапу розвитку людства, в якому будь-яка людина за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій може отримувати, переробляти, розповсюджувати інформацію, а держава забезпечує високий рівень інформатизації всіх галузей. Вагоме значення в побудові інформаційного суспільства відіграють бібліотеки.

 


Ключові слова


інформаційне суспільство; інформація; бібліотека

Повний текст:

PDF

Посилання


Arіstova І. V. Derzhavna іnformatsіina polіtyka: orhanіzatsіino-pravovі aspekty [The state informational policy: organizational and juridical aspects]. Kharkіv, 2000, 386 p.

Baiev O. O. Dostup do elektronno-іnformatsіinoi іnfrastruktury ta tekhnolohіi v Ukrainі [Access to digital and informational infrastructure and technology in Ukraine]. Іnformatsіia і pravo, 2011, no. 2, pp. 98-102.

Bebyk V. M. Sotsіalno-komunіkatsіina prakseolohіia: poniattia і metodolohіi [The social and communicative praxeology: conception and methodology]. Іnformatsіia і pravo, 2011, no. 2, pp. 53-60.

Vershinin M. S. Politicheskaya kommunikatsiya v informatsionnom obshchestve [The politycal communication in the information society]. Saint-Petersburg, 2001, 253 p.

Danylian V. O. Іnformatsіine suspіlstvo ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukrainі (sotsіalno-fіlosofskyi analіz) [The information society and its future prospects in Ukraine (social and philosophic analysis)]. Kharkіv, 2008, 184 p.

Deklaratsіia pro prava liudyni v іnformatsіinomu suspіlstvі [The Declaration of Human Rights in the informational society]. Novosti Rossiyskogo komiteta IFLA, 2005, no. 2, pp. 5-11.

Dzoban O. P. Іnformatsіina bezpeka u problemnomu polі sotsіokulturnoi realnostі [An information security in the problem field of social and cultural reality]. Kharkіv, 2010. 260 p.

Lіpkan V. A., Zalіznjak V. A. Systematizatsіia іnformatsіinoho zakonodavstva Ukrainy [The systematization of information laws in Ukraine]. Kyiv, 2012, 304 p.

Marushchak A. І. Іnformatsіine pravo: dostup do іnformatsіi [The information law: access to information]. Kyiv, 2007, 532 p.

Novytskyi A. M. Fenomen «іnformatsіinoho suspіlstva» yak obiekt naukovoho doslіdzhennia [“The information society” phenomenon as an object of scientific investigation]. Іnformatsіia і pravo, 2011, no. 1, pp. 25-29.

Okinavskaya hartiya globalnogo informatsionnogo obshchestva [The Okinawa Charter on Global Information Society]. Available at: www.iis./library/okinawa/charter.ru.html (accessed on 01/03/2014).

Osnovy іnformatsіinoho prava Ukrainy [Elementary of information right in Ukraine]. Kyiv, 2009, 414 p.

Osnovnі zasady rozvytku іnformatsіinoho suspіlstva v Ukrainі na 2007-2015 roky : Zakon Ukrainy vіd 09.01.2007 № 537-V [Underlying principles of information society development in Ukraine in 2007-2015 : The Law of Ukraine from 09.01.2007 № 537-V]. Vіdomostі Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2007, no. 12, article 102.

Parkhomenko O. V. Іnformatsіino-znannieve suspіlstvo: problemy, osoblyvostі [The information and knowledge society: problems, peculiarities]. Naukovo-tekhnіchna іnformatsіia, 2010, no. 1, pp. 3-6.

Pro Natsіonalnu prohramu іnformatyzatsіi : Zakon Ukrainy vіd 04.02.1998 №74/98-VR [About the national Program of informatization: the law of Ukraine from 04.02.1998 №74/98-ВР]. Vіdomostі Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1998, no. 27-28, article 181.

Rakitov A. I. Filosofiya kompyuternoy revolyutsii [The philosophy of computer revolution]. Moscow, 1991, 287 p.

Rekomendatsіi parlamentskyh sluhan shchodo rozvytku іnformatsіynoho suspіlstva v Ukrainі: Zakon Ukrainy vіd 22.12.2005 №3269-IV [Recommendations of parliamentary hearings on the information society development in Ukraine: the law of Ukraine from 22.12.2005 №3269-IV]. Vіdomostі Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2006, no. 15, pp. 131.

Sosnіn O. V. Problemy derzhavnoho upravlіnnia systemoiu natsіonalnyh іnformatsіinyh resursіv z naukovoho potentsіalu Ukrainy [The problems of managing the system of national information resources of the scientific potential of Ukraine]. Kyiv, 2003, 572 p.

Sotsialnyye kommunikatsii (teoriya, metodologiya, deyatelnost) [Social communication (theory, methodology, activity)]. Kharkov, 2009, 392 p.

Tsymbalbiuk V. S. Mas-medіa v іnformatsіinomu suspіlstvі [Mass media in the information society]. Іnformatsіia і pravo, 2011, no. 1, pp. 30-33.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти [Текст] / І. В. Арістова ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Ун-т внутрішніх справ, 2000. – 386 с.

Баєв О. О. Доступ до електронно-інформаційної інфраструктури та технологій в Україні [Текст] / О. О. Баєв // Інформація і право. – 2011. – № 2. – С. 98-102.

Бебик В. М. Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методології [Текст] / В. М. Бебик // Інформація і право. – 2011. – № 2. – С. 53-60.

Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе [Текст] / М. С. Вершинин. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. – 253 с.

Данил’ян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) [Текст] : монографія / В. О. Данил’ян. – Харків : Право, 2008. – 184 с.

Декларація про права людини в  інформаційному суспільстві [Текст] // Новости Российского комитета ИФЛА. – 2005. – № 2. – С. 5-11.

Дзьобань О. П. Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності [Текст] : монографія / О. П. Дзьобань. – Харків : Майдан, 2010. – 260 с.

Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України [Текст] : монографія / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 304 с.

Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації [Текст] : навчальний посібник / А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.

Новицький А. М. Феномен «інформаційного суспільства» як об’єкт наукового дослідження [Текст] / А. М. Новицький // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 25-29.

Окинавская хартия глобального информационного общества [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iis./library/okinawa/charter.ru.html. – Назва з екрана.

Основи інформаційного права України [Текст] : навчальний посібник / В. С. Цимбалюк, В. Д. Павловський, В. М. Брижко [та ін.] ; за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного, П. В. Мельника. – К. : Знання, 2009. – 414 с.

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від  09.01.2007 № 537-V [Текст] // Відомості ВРУ. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Пархоменко О. В. Інформаційно-знаннєве суспільство: проблеми, особливості [Текст] / О. В. Пархоменко // Науково-технічна інформація. – 2010. – № 1. – С. 3-6.

Про Національну програму інформатизації [Текст] : Закон України від 04.02.1998 №74/98-ВР  // Відомості ВРУ. – 1998. – № 27-28. – Ст. 181.

Ракитов А. И. Философия компьютерной революции [Текст] / А. И. Ракитов. – М. : Политиздат, 1991. – 287 с.

Рекомендації парламентських слухань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні [Текст] : Закон України від 22.12.2005 №3269-IV // Відомості ВРУ. – 2006. – № 15. – С. 131.

Соснін О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України [Текст] / О. В. Соснін. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 572 с.

Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) [Текст] :  словарь-справочник / сост. В. А. Ильганаева. – Харьков :  КП «Городская типография», 2009. – 392 с.

Цимбалбюк В. С. Мас-медіа в інформаційному суспільстві [Текст] / В. С. Цимбалбюк. // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С 30-33.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2014.1(11).34123

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2014 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)