DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2014.2(12).39766

Від берегів Неви до Чорноморського узбережжя: мандрівка петербурзького «Варнака» одеськими книгозбірнями

О. Л. Ляшенко

Анотація


У статті подано характеристику та історію побутування примірника видання поеми Т. Шевченка «Варнак» із серії «Ілюстрована Шевченківська бібліотека», що в різний час входив до зібрань приватних колекціонерів та офіційних установ м. Одеси.

Ключові слова


провенієнції; Олександр Кожин; ієромонах Микита; Одеська українська національна книгозбірня; Богдан Єлисейович Волянський; Українська державна бібліотека ім. Шевченка в Одесі

Повний текст:

PDF

Посилання


Verstiuk V. F. Narostannia ukrainsko-rosiiskykh superechnostei u mizhrevoliutsiinyi period [Growth of Ukrainian and Russian relationship in the period between revolutions]. Ukraina i Rosiia v istorychnii retrospektyvi [Ukraine and Russia in historical retrospective]. T. 1 : Ukrainski proekty v Rosiiskii imperii [Ukrainian projects in The Russian Empire]. Kyiv, 2004, pp. 396-408.

Volyanskaya V. Mezhdu stepyu i morem [Between steppe and sea]. Moscow, 2009, 222 p.

Gaukhman M. V. Pozytsiia konservatyvno-okhoronnykh syl shchodo ukrainskoho pytannia pid chas „Shevchenkivskykh dniv” 1914 r. (na materialakh Pravoberezhnoi Ukrainy) [Position of concervative and guard forces about Ukrainian problem during „Shevchenko’s Days” in 1914 (on materials on Right-bank Ukraine)]. Intelihentsiia i vlada, 2011, part 23 : Istoriia, pp. 23-33.

Glazov V. Literator Valentin Yakovenko, spodvizhnik F. F. Pavlenkova, uchilsya v Brestskoy gimnazii [Literary man Valentin Yakovenko, F. F. Pavlenkov’s associate, has studied in gymnasium of Brest]. Brestskiy kuryer, 2013, no. 12 (1152), p. 20.

Zahorodniuk I. Bohdan Volianskyi. Teriolohichna shkola. Aviable at: http://www.terioshkola.org.ua/ua/memory/volyansky.htm (accessed on 2 June 2014)

Zlenko H. D. Vydatni osobystosti ukrainskoi istorii (Ivan Mytrofanovych Lutsenko – doktor medycyny, homeopat, derzhavyi diiach) [Prominent figures of Ukrainian history (Ivan Mytrofanovych Lutsenko – doctor of Medicine, homeopath, statesman]. Homeopatiia : Odesskiye krupinki ili globuli po-odesski. Aviable at: http://www.polykhrest.od.ua/other/years_articles33.php (accessed on 2 June 2014).

Komarov B. Na shyrshyi shliakh : do obiednannia UDB z ODB [On wider road: about integration of USB and OSB]. Zapysky ukrainskoho bibliohrafichnoho tovarystva v Odesi, 1930, no. 4, pp. 97-99.

Komarov B. Ukrainska derzhavna biblioteka im. T. Shevchenka v Odesi : informatsiina stattia [Ukrainian T. Shevchenko State Library in Odesa: informational article]. Bibliolohichni visti, 1925, no. 1-2, pp. 75-81.

Kostyrko M. Zhadky pro ieromonakha Mykytu [Memories about celibate priest Mykyta]. Vyzvolnyi shliakh. London, 1967, book 1, pp. 99-106.

Kostyrko M. Komentari i dopovnennia [Commentaries and additions]. Vyzvolnyi shliakh. London, 1966, book 11, pp. 1265-1267.

Kocherha S. Komarivny [Komarivnas]. Nashe zhyttia, 1998, no. 5, pp. 5-8.

Malynovska N. Z istorii rozpovsiudzhennia ukrainskoi knyhy v Odesi [From the history of dissemination of Ukrainian book in Odesa]. Bibliotechnyi visnyk, 1998, no. 4, pp. 48-50.

Mashtalir A. I. Vidznachennia Shevchenkivskykh rokovyn v Naddniprianskii Ukraini na pochatku XX st. [Commemoration of the anniversary of Shevchenko’s death in the Dnieper Ukraine on the beginning of 20th century]. Osvita, nauka i kultura na Podilli [Education, science and culture on Podolia]. Kamianets-Podilskyi, 2011, vol. 17, pp. 319-329.

Moshynskyi V. Odeskyi period (Spohady, ch. 2) [Odesa period (Memoires, p. 2)]. Vyzvolnyi shliakh, 1969, book 7-8, pp. 867-886.

Muzychko O. Ieromonakh Mykyta (Oleksandr Kozhyn): natkhnennyk ukrainskoi molodi [Celebate priest Mykyta (Oleksandr Kozhyn): an inspirer of Ukrainian youth]. Chornomorska khvylia ukrainskoi mynuvshchyny: providnyky natsionalnoho rukhu v Odesi u 1917-1920 rr. [The Black Sea wave of Ukrainian past: chiefs of national movement in Odesa in 1917-1920]. Odesa, 2011, pp. 483-498.

Muzychko O. Ukrainski relihiino-tserkovni tradycii Odesy : pohliad u mynule z nadiieiu na maibutnie [Ukrainian religious and church traditions of Odesa : view into the past with hope to the future]. Den, 2011, August, the 11th.

Nazarenko M. Yuvileinyi T. Shevchenko : semantychne pole obrazu [Anniversary T. Shevchenko : the semantic field of image]. Shevchenkoznavchi studii [Shevchenko studies], 2008, part 10, pp. 64-70.

Petrun F. Odeska derzhavna biblioteka [Odesa State Library]. Zapysky ukrainskoho bibliohrafichnoho tovarystva v Odesi, 1930, no. 4, pp. 94-97.

Rozumnyi O. M. Komemoratyvni praktyky, prysviacheni T. H. Shevchenku ta ikhnia rol u formuvanni natsionalnoi svidomosti ukraintsiv (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittia) [Commemorative practices devoted to T. H. Shevchenko and their part in formation of national consciousness of Ukrainians (the 2nd part of 19th – early 20th century)]. Natsionalna i istorychna pamiat [National and historical memory]. Kyiv, 2013, vol. 8, pp. 225-232.

Ryasikov L. V. Bogdan Yeliseyevich Volianskiy (1901-1937). Izvestiya muzeynogo fonda im. A. A. Braunera, 2008, vol. 5, no. 1, pp. 8-10.

Sarabei V. H. Yakovenko Valentyn Ivanovych [Yakovenko Valentyn Ivanovych]. Shevchenkivskyi slovnyk [Dictionary of Shevchenko]. Vol. 2: Mol-Ya. Kyiv, 1977. p. 407.

Slavinskyi M. Shevchenkivski pamiatni dni r. 1911 u Peterburzi (z moikh spomyniv) [Shevchenko commemorative days in 1911 (among my memories)]. Khronika-2000. Kyiv, 2003, vol. 12, pp. 55-56, pp. 632-637.

Smirnov V. A. Rekviyem XX veka [Requiem of 20th century]. Part 3. Odessa, 2005, pp. 181-184.

Usatenko I. M. Knyhy z Ukrainskoi derzhavnoi biblioteky im. T. Shevchenka v knyhoskhovyschi Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Books from the Ukrainian T. Shevchenko State Library in the stacks of the Odessa I. I. Mechnikov National University]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2011, vol. 16, no. 1/2 (5/6), pp. 159-174.

Chornomorska khvylia Ukrainskoi revolutsii : providnyky natsionalnoho rukhu v Odesi u 1917-1920 rr. [Black Sea wave of Ukrainian revolution : the leaders of national movement in Odesa in 1917-1920]. Odesa, 2011. 586 p.

Shevarov D. Sozvuchye pamyati [Consonance of remembrance]. Pervoye sentyabrya, 2009, № 15 (15th of August).

Shevarov D. Chasy doktora Volianskogo [Doctor Volianskiy’s clock]. Pervoye sentyabrya, 2012, № 22 (22nd of December).

[Shevchenko T. H.]. Varnak. St. Petersburg, 1911, 18 p.

[Shevchenko T. H.]. Tarasova nich. Ivan Pidkova. Perebendia [Taras’ night. Ivan Pidkova. Perebendia]. St. Petersburg, 1911, 16 p.

[Yakovenko V. I.]. T. G. Shevchenko: yego zhizn i literaturnaya deyatelnost [T. G. Shevchenko : his life and literary activities]. St. Petersburg, 1894, 96 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Верстюк В. Ф. Наростання українсько-російських суперечностей у міжреволюційний період [Текст] / В. Ф. Верстюк // Україна і Росія в історичній ретроспективі : нариси в 3-х томах / ред. кол.: В. М. Литвин (голова), І. М. Дзюба, Я. Д. Ісаєвич [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2004. – Т. 1 : Українські проекти в Російській імперії / Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. – С. 396-408.

Волянская В. Между степью и морем [Текст] / В. Волянская. – М. : Домашний архив, 2009. – 222 с. : ил.

Гаухман М. В. Позиція консервативно-охоронних сил щодо українського питання під час «Шевченківських днів» 1914 р. (на матеріалах Правобережної України) [Текст] / М. В. Гаухман // Інтелігенція і влада. – 2011. – Вип. 23 : Історія. – С. 23-33.

Глазов В. Литератор Валентин Яковенко, сподвижник Ф. Ф. Павленкова, учился в Брестской гимназии [Текст] / В. Глазов // Брестский курьер. – 2013. – 20 марта (№ 12 (1152)). – С. 20.

Загороднюк І. Богдан Волянський [Електронний ресурс] / І. Загороднюк // Теріологічна школа. – Режим доступу: http://www.terioshkola.org.ua/ua/memory/volyansky.htm. – Назва з екрана.

Зленко Г. Д. Видатні особистості української історії (Іван Митрофанович Луценко – доктор медицини, гомеопат, державний діяч) [Електронний ресурс] / Г. Д. Зленко, О. П Мощич // Гомеопатия : Одесские крупинки или globuli по-одесски. – Режим доступу: http://www.polykhrest.od.ua/other/years_articles33.php. – Назва з екрана.

Комаров Б. На ширший шлях : до об’єднання УДБ з ОДБ [Текст] / Б. Комаров // Зап. укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1930. – № 4. – С. 97-99.

Комаров Б. Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка в Одесі : iнформаційна стаття [Текст] / Б. Комаров // Бібліол. вісті. – 1925. – № 1-2. – С. 75-81.

Костирко М. Згадки про ієромонаха о. Микиту [Текст] / М. Костирко // Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон, 1967. – Кн. 1 (січень). – С. 99-106.

Костирко М. Коментарі й доповнення [до ст. Липи Ю. Одеська «Січ», Визвольний Шлях, 1966, кн. 11] [Текст] / М. Костирко // Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон, 1966. – Кн. 11 (листопад). – С. 1265-1267.

Кочерга С. Комарівни [Текст] / С. Кочерга // Наше життя. – 1998. – № 5. – С. 5-8.

Малиновська Н. З історії розповсюдження української книги в Одесі [Текст] / Н. Малиновська // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 4. – С. 48-50.

Машталір А.І. Відзначення Шевченківських роковин в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. [Текст] / А. І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Т. 17 : Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 319-329.

Мошинський В. Одеський період (Спогади, ч. 2) [Текст] / В. Мошинський // Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – Лондон, 1969. – Кн. 7-8 (липень-серпень). – С. 867-886.

Музичко О. Ієромонах Микита (Олександр Кожин): натхненник української молоді [Текст] / О. Музичко // Чорноморська хвиля української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр. : монографія / Т. С. Вінцковський, О. Є. Музичко, В. М. Хмарський [та ін.] ; відп. ред. В. М. Хмарський. – Одеса : ТЕС, 2011. – С. 483-498.

Музичко О. Українські релігійно-церковні традиції Одеси : погляд у минуле з надією на майбутнє [Електронний ресурс] / О. Музичко // День. – 2011. – 11 серпня. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/panorama-dnya/ukrayinski-religiyno-cerkovni-tradiciyi-odesi. – Назва з екрана.

Назаренко М. Ювілейний Т. Шевченко: семантичне поле образу [Текст] / М. Назаренко // Шевченкознавчі студії. – 2008. – Вип. 10. – С. 64-70.

Петрунь Ф. Одеська державна бібліотека [Текст] / Ф. Петрунь // Зап. укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1930. – № 4. – С. 94-97.

Розумний О. М. Комеморативні практики, присвячені Т. Г. Шевченку, та їх роль у формуванні національної свідомості українців (друга половина ХІХ – початок ХХ століття [Текст] / О. М. Розумний // Національна та історична пам’ять. Політика пам’яті у культурному просторі : зб. наук. пр. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – Вип. 8. – С. 225-232.

Рясиков Л. В. Богдан Елисеевич Волянский (1901-1937) [Текст] / Л. В. Рясиков, Ю. В. Суворов, В. А. Лобков // Известия музейного фонда им. А. А. Браунера. – 2008. – Т. 5, № 1. – С. 8-10.

Сарабей В. Г. Яковенко Валентин Іванович / В. Г. Сарабей [Текст] // Шевченківський словник : у 2 т. / ред. кол. : І. Я. Айзеншток та ін. ; Ін-т л-ри імені Т. Г. Шевченка Акад. наук Української РСР ; Головна редакція Української Радянської Енциклопедії. – Київ, 1977. – Т. 2 : Мол-Я. – С. 407.

Славінський М. Шевченківські пам’ятні дні р. 1911 у Петербурзі (з моїх споминів) [Текст] / М. Славінський // Хроніка-2000 : Наш край : укр. культурол. альманах. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2003. – Вип. 55-56 : Санкт-Петербург і культура України. – С. 632-637.

Смирнов В. А. Реквием ХХ века [Текст] / В. А. Смирнов. – Одесса : Астропринт, 2005. – Ч. 3.– С. 181-184.

Усатенко І. М. Книги з Української державної бібліотеки ім. Т. Шевченка в книгосховищі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова [Текст] / І. М. Усатенко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 16, вип.1/2 (5/6). – С. 159-174.

Чорноморська хвиля Української революції : провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр. [Текст] : монографія / Т. С. Вінцковський, О. Є. Музичко, В. М. Хмарський [та ін.] ; відп. ред. В. М. Хмарський. – Одеса : ТЕС, 2011. – 586 с.
26. Шеваров Д. Созвучие памяти [Текст] / Д. Шеваров // Первое сентября : газета для учителя. – 2009. – 15 авг. (№ 15).

Шеваров Д. Часы доктора Волянского [Текст] / Д. Шеваров // Первое сентября : газета для учителя. – 2012. – 22 дек. (№ 22).

[Шевченко Т. Г.] Варнак : з 1 малюнком і портретом [Текст] / [Т. Г. Шевченко]. – С.-Петербург : Тип. Ю. Н. Эрлих ; вид. В. Яковенка, 1911. – 18 с., 2 арк. іл. – (Ілюстрована Шевченківська бібліотека ; № 15).

[Шевченко Т. Г.] Тарасова ніч. Іван Підкова. Перебендя : з 2 малюнком і портретом [Текст] / [Т. Г. Шевченко]. – С.-Петербург : тип. Ю. Н. Эрлих ; вид. В. Яковенка, 1911. – 16 с., 3 арк. іл. – (Ілюстрована Шевченківська бібліотека ; № 20).

Яковенко В. И. Т. Г. Шевченко : его жизнь и литературная деятельность [Текст] / В. И. Яковенко. – СПб. : тип. Высочайше утв. Т-ва ”Обществ. польза”, 1894. – 96 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая б-ка Ф. Павленкова ; вып. 170).Copyright (c) 2014 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)