DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2015.2(14).61977

ЗНАЧЕННЯ ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ (1926) У РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 20-Х РР. ХХ СТ.

В. Ю. Соколов

Анотація


На основі аналізу рішень Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників (1926) та наукових публікацій, розглянуті основні завдання та тенденції розвитку бібліотечної справи в Україні у другій половині 20-х рр. ХХ ст. Досліджено значення резолюцій з’їзду для розвитку бібліотечної теорії і практики в зазначений період, зокрема для організації в країні бібліотечної мережі, удосконалення типології бібліотек, форм і методів їхньої культурно-масової роботи, покращення комплектування бібліотечних фондів, підготовки та перепідготовки бібліотечних кадрів та ін. 


Ключові слова


1920-ті рр.; Україна; бібліотекознавство; бібліотечна справа; історія бібліотечної справи; бібліотечні з’їзди; державна політика в бібліотечній справі; Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотечних робітників

Повний текст:

PDF

Посилання


Margolina A. Detskiye biblioteki goroda Kieva [Children's libraries of Kiev]. Krasnyy bibliotekar, 1924, no. 4-5(7-8), pp. 181-182.

Abramov K. I. Istoriya bibliotechnogo dela v Rossii [History of a library science in Russia]. Moscow, 2001, iss. 2, 160 p.

Avdiienko M. O. Narodna osvita na Ukraini [National education in Ukraine]. Kharkiv, 1927, 101 p.

Balika D. Pervyy Vseukrainskiy bibliotechnyy sezd [First All-Ukrainian library congress]. Knigonosha, 1926, no. 27, pp. 11-12.

Balyka D. Pershyi Vseukrainskyi Bibliotechnyi zizd [First All-Ukrainian library congress]. Bibliolohichni visti, 1926, 1(10), pp. 79-80.

Bibliotechnoye delo v period NEPa (1921-1929) [Library science in the period of NEP (1921-1929)]. Moscow, 1991, 111 p.

Bilopola N. S. Rozvytok merezhi masovykh bibliotek na Ukraini v roky pershoi piatyrichky (1928-1932 rr.) [Development of a network of mass libraries in Ukraine in days of the first five-years period (1928-1932)]. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiia, 1977, vol. 17, pp. 97- 106.

Bilotserkivskyi V. Ia., Burmaka V. P. Partiine kerivnytstvo rozvytkom bibliotechnoi spravy na Ukraini (1926-1937 rr.) [The party management of development of a library science in Ukraine]. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiia, 1984, vol. 24, pp. 98-107.

Voron L. M. Pershyi Vseukrainskyi zizd bibliotechnykh pratsivnykiv: meta, problemy, perspektyvy. Pedahohika i psykholohiia [First All-Ukrainian congress of library workers: purpose, problems, prospects], 2003, no. 3-4, pp. 183-185; The same. Bibliotechna planeta, 2003, no. 4, p. 40.

Vugman I. Bibliotechnyye obedineniya i assotsiatsiya bibliotek: (po povodu stati T. Bazhanova) [Library associations and association of libraries: (concerning article of Bazhanova)]. Krasnyy bibliotekar, 1925, no. 6, pp. 57-59.

Dobler F. Pokhod protiv bibobedineniy [The campaign against bibliographic associations]. Krasnyy bibliotekar, 1927, no. 5, pp. 57-61.

Dubrovina L. A., Onyshchenko O. S. Bibliotechna sprava v Ukraini v XX stolitti [Library science in Ukraine in the XX century]. Kyiv, 2009, 530 p.

Domkin I. V. Bibliotechna sprava na Ukraini v period rozghortannia sotsialistychnoi rekonstruktsii narodnoho hospodarstv (1926-1932 rr.) [Library science in Ukraine during expansion of socialist reconstruction of a national economy]. Kharkiv, 1961, 38 p.

Zvorskyi S. Bibliotechni ta bibliohrafichni zizdy i konhresy [Library and bibliographic congresses]. Bibliotechna planeta, 2014, no. 3, pp. 27-30.

Skripnik T. A., ed. Istoriya bibliotechnogo dela na Ukraine (1917-1932 gg.) [History of library science in Ukraine (1917-1932)]. Kharkov, 1975, 208 p.

Kapustina N. Pershyi Vseukrainskyi zizd bibliotekariv: pohliad cherez 80 rokiv [First All-Ukrainian library congress: look in 80 years]. Korolenkivski chytannia 2006: materialy naukovo-praktichnki konferencii KhDNB (6 zhovtnia 2006) [Korolenkovsky readings 2006: materials of the scientific and practical conference, KhDNB (October 6, 2006)]. Kharkiv, 2006, pp. 61-67.

Kaspin L. Pershyi Vseukrainskyi bibliotechnyi zizd [First All-Ukrainian library congress]. Shliakh osvity: pedahohichnyi zhurnal: Teoriia osvity, metodolohiia, osvitnia praktyka, pobut [The way of education: pedagogical magazine: theory of education, methodology, educational practice, mode of life], 1926, no. 8-9, pp. 164-171.

Kivshar T. I. Bibliotechna biohrafika v konteksti stanovlennia radianskoho bibliotekoznavstva v Ukraini: diialnist Illi Vuhmana (1890-1929 rr.) [Library biographics in the context of formation of the Soviet library science in Ukraine: Ilya Vugman's activity]. Ukrainska biohrafistyka [Ukrainian library], Kiev, 2012, vol. 9, pp. 25-64.

Kogan L. O bibliotechnykh obedineniyakh [About library associations]. Krasnyy bibliotekar, 1926, no. 7, pp. 51-55.

Kolomiitseva M. Tak pochynavsia bibliotechnyi pokhid [So the library campaign began]. Sotsialistychna kultura, 1967, no. 10, pp. 18-19.

Kulturnoye stroitelstvo SSSR: statisticheskiy sbornik [Cultural construction of the USSR: statistical collection]. Moscow ; Leningrad, 1940, 266 p.

Kunych O. P. Metodychna robota KhDNB im. V. H. Korolenka: stanovlennia, tendentsii rozvytku [Methodical work of KhDNB of V. G. Korolenko: formation, development tendencies]. Metodychna diialnist bibliotek: tradytsii, innovatsii, perspektyvy: materialy rehionalnoi naukovo-praktichnki konferencii, prysviachenji 100-richchiu viddilu bibliotekoznavstva (2 lystopada 2004 r.) [Methodical activity of libraries: traditions, innovations, prospects: materials region, scientific and practical conference, it is devoted to the 100 anniversary of department of library science (November 2, 2004)]. Kharkiv, 2005, pp. 3-38.

Lukashenko P. Narodna osvita na Kyivshchyni na 10 richnytsiu Zhovtnia [National education in Kiev region for the 10th anniversary of October]. Biuleten Kyivskoi okruzhnoi inspektury narodnoi osvity, 1927, no. 6, pp. 5-13.

Maymistov A. R. Pochemu my protiv bibliotechnykh obyedineniy? [Why are we against library associations?]. Kultrabotnik, 1927, no. 6, pp. 10-19.

Mandryk Ia. I. Stanovyshche silskykh bibliotek URSR naprykintsi 20-kh-30-ti roky 20 st. [Position of the USSR rural libraries at the end of 20-30th years of 20th century]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 2000, vol. 3, pp. 67-75.

Masnenko V. Tsenzura v pidradianskii Ukraini 20-kh rokiv: systema, instytutsii, represyvna polityka [Censorship in the Soviet Ukraine of the 20th years: system, institutes, repressive policy]. Suchasnist, 1997, no. 6, pp. 81-90.

O podgotovke i perepodgotovke bibliotechnykh rabotnikov: instruktsiya [About preparation and retraining of library workers]. Programmnyye materialy o podgotovke i povyshenii kvalifikatsii likvidatorov negramotnosti, bibliotekarey i klubnykh rabotnikov [Program materials about preparation and professional development of liquidators of illiteracy, librarians and workers of cultural centers], Moscow, 1925, pp. 27-31.

Odynoka L. P. Deiaki problemy orhanizatsii naukovo-metodychnoi bibliotekoznavchoi roboty v USRR (1917-1925 rr.) [Some problems of the organization of scientific and methodical librarianship in USSR (1917-1925)]. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiia, 1979, vol. 19, pp. 101-110.

Odynoka L. P. Pro klasyfikatsiiu bibliotek na Ukraini v 20-30-ti roky [About classification of libraries in Ukraine in the 20-30th years]. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiia, 1977, vol. 17, pp. 81-87.

Onyshchenko O., Dubrovina L. Bibliotechna sprava v Ukraini 20 st.: 1917-1931 rr. [Library science in Ukraine the 20th century.: 1917-1931.]. Bibliotechnyi visnyk, 2005, no. 3, pp. 3-16.

Smushkovoy M. A., ed. Pervyy bibliotechnyy sezd RSFSR (s 1-go po 7-e iyulya 1924 g.): materialy plenuma i sektsiy [First library congress of RSFSR (from July 1st to July 7th, 1924): materials of plenum and sections]. Moscow, 1925, 194 p.

Pohrebniak H. Diialnist samostiinykh dytiachykh bibliotek Ukrainy v 20-ti roky [Activity of independent children's libraries of Ukraine in the 20th years]. Biblioteka: vchora, sohodni, zavtra [Library: yesterday, today, tomorrow]. Available at: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3595 (accessed 10.06.15).

Pkhaiko K. M. Fopmuvannia dytiachoi chytatskoi audytopii u bibliotekakh Ukpainy [Formation of children's reader's audience in libraries of Ukraine]. Bibliotechnyi informatsiino-osvitnii portal. Available at: http://librportal.org.ua/index.php? option=com_content&task=view&id=217&Itemid=69&limit=1&limitstart=1 (accessed 10.06.15)

Rabichev N. Bolnyye voprosy bibliotechnoy raboty profsoyuzov [Controversial issues of library work of labor unions]. Kharkov, 1927, 128 p.

Rezolyutsii 1 Vserossiyskogo bibliotechnogo sezda (1-7 iyulya 1924 g.) [Resolutions of the First All-Russian library congress (July 1-7, 1924)]. Moscow, 1924, 68 p.

Rezoliutsii ta postanovy Pershoho Vseukrainskoho zizdu bibliotechnykh robitnykiv 1-6 chervnia 1926 r. [Resolutions and decisions of the First All-Ukrainian congress of library workers on June 1-6, 1926]. Kharkiv, 1927, 91 p.

Rohova P. I. Pedahohichni biblioteky Ukrainy (druha polovyna 19-20-ti roky 20 st.) [Pedagogical libraries of Ukraine (the second half of 19th - the 20th years of the 20th century)]. Kiev, 2009, 270 p.

Siedykh V. V. Istoriia bibliotechnoi spravy v Ukraini [History of a library science in Ukraine]. Kharkiv, 2013, 213 p.

Siedykh V. V. Kharkivska derzhavna naukova biblioteka im. V. H. Korolenka: vnesok u bibliotechnu spravu Ukrainy 20 st. [The Kharkov state scientific library of V. G. Korolenko: contribution to a library science of Ukraine in 20th century.]. Vid 19 do 21 st.: transformatsiia bibliotek u konteksti rozvytku suspilstva: do 125-richchia Kharkivskoi derzhavnoi naukovoi biblioteky imeni V. H. Korolenka : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kharkiv, 12-14 zhovtnya 2011 r.) [From 19 to 21 century: transformation of libraries in the context of development of society: to the 125 anniversary of the Kharkov state scientific library of V. G. Korolenko: materials междунар. the scientific and practical conference (Kharkiv, on October 12-14, 2011]. Kharkiv, 2011, pp. 18- 31.

Siropolko S. Bibliotechna sprava [Librarianship]. Siropolko S. Istoriia osvity v Ukraini [History of education in Ukraine], Kyiv, 2001, pp. 823-837.

Smushkova M. A. Metodicheskiye konferentsii o rabote bibobedineniy [Methodical conferences about work of bibliographic associations ]. Krasnyy bibliotekar, 1926, no. 9, pp. 3-10.

Stolyarov Yu. N. Itogi razvitiya otechestvennykh bibliotek k kontsu vtorogo tysyacheletiya [Results of development of domestic libraries by the end of the second millennium]. Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki, 1998, no. 10, pp. 36-50.

Tymoshenko I. Polityka ukrainizatsii yak faktor vplyvu na orhanizatsiiu vyvchennia chytachiv ta chytannia v bibliotekakh [Policy of an Ukrainization as a factor of influence on the organization of studying of readers and reading in libraries]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2001, no. 1, pp. 37-39.

Tymoshenko I. V. Chytachi publichnykh bibliotek Ukrainy: osnovni napriamy vyvchennia (1900-1930-i rr. XX st.): avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.08 [Readers of public libraries of Ukraine: main directions of studying (the 1900-1930th of the 20th century)]. Kyiv, 2001, 19 pp.

Trud i profsoyuzy na Ukraine: statisticheskiy spravochnik za 1921-1928 gg. [Work and labor unions in Ukraine]. Kharkіv, 1928, 316 p.

Fedotova O. Knyha, yak obiekt tsenzurnoi polityky [Book as object of acceptable policy]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2002, no. 6, pp. 30-36.

Kerekez I. Vseukrainskiy bibliotechnyy sezd [Ukrainian library congress]. Krasnyy bibliotekar, 1926, no. 7, pp. 65-66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. А. М. Детские библиотеки г. Киева [Текст] / [Анна Марголина] // Красный библиотекарь. – 1924. – № 4-5 (7-8). – С. 181-182.
 2. Абрамов К. И. История библиотечного дела в России. Ч. 2. [Текст] / К. И. Абрамов. – М. : Либерея, 2001. – 160 с.
 3. Авдієнко М. О. Народна освіта на Україні [Текст] / М. О. Авдієнко ; ЦСУ УСРР. – Харків, 1927. – 101 с.
 4. Балика Д. Первый Всеукраинский библиотечный съезд [Текст] / Д. Балика // Книгоноша. – 1926. – № 27. – С. 11-12.
 5. Балика Д. Перший Всеукраїнський Бібліотечний з’їзд [Текст] / Д. Балика // Бібліологічні вісті. – 1926. – Ч. 1 (10). – С. 79-80.
 6. Библиотечное дело в период НЭПа (1921-1929) [Текст]: сб. науч. тр. Ч. 1 / Гос. б-ка им. В. И. Ленина. – М., 1991.– 111 с.– (История библиотечного дела в СССР).
 7. Білопола Н. С. Розвиток мережі масових бібліотек на Україні в роки першої п’ятирічки (1928-1932 рр.) [Текст]  / Н. С. Білопола // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1977. – Вип. 17. – С. 97-106.
 8. Білоцерківський В. Я. Партійне керівництво розвитком бібліотечної справи на Україні (1926-1937 рр.) [Текст] / В. Я. Білоцерківський, В. П. Бурмака // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1984. – Вип. 24. – С. 98-107.
 9. Ворон Л. М. Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотечних працівників: мета, проблеми, перспективи [Текст] / Л. М. Ворон // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3-4. – С. 183-185; Те ж саме // Бібліотечна планета. – 2003. – № 4. – С. 40.
 10. Вугман И. Библиотечные объединения и ассоциация библиотек: (по поводу статьи т. Бажанова) [Текст]  / И. Вугман // Красный библиотекарь. – 1925. – № 6. – С. 57-59.
 11. Доблер Ф. Поход против бибобъединений [Текст] / Ф. Доблер // Красный библиотекарь. – 1927. – № 5. – С. 57-61.
 12. Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті [Текст] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – Київ, 2009. – 530 с.
 13. Дьомкін І. В. Бібліотечна справа на Україні в період розгортання соціалістичної реконструкції народного господарств (1926-1932 рр.) [Текст]: Лекція для студентів-заочників. Ч. 1. / І. В. Дьомкін. – Харків, 1961. – 38 с.
 14. Зворський С. Бібліотечні та бібліографічні з’їзди і конгреси [Текст] / С. Зворський // Бібліотечна планета. – 2014. – № 3. – С. 27-30.
 15. История библиотечного дела на Украине (1917-1932 гг.) [Текст]: учеб. пособие / под ред. Т. А. Скрипник. – Харьков, 1975. – 208 с.
 16. Капустіна Н. Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотекарів: погляд через 80 років [Текст] / Н. Капустіна // Короленківські читання 2006 : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 6 жовтня 2006 р. – Харків : ХДНБ, 2006. – С. 61-67.
 17. Каспін Л. Перший Всеукраїнський бібліотечний з’їзд [Текст] / Л. Каспін // Шлях освіти : педагогічний журнал : теорія освіти, методологія, освітня практика, побут. – 1926. – № 8-9. – С. 164-171.
 18. Ківшар Т. І. Бібліотечна біографіка в контексті становлення радянського бібліотекознавства в Україні: діяльність Іллі Вугмана (1890-1929 рр.) [Текст] / Таїсія Іванівна Ківшар // Українська біографістика. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 25-64.
 19. Коган Л. О библиотечных объединениях [Текст] / Л. Коган // Красный библиотекарь. – 1926. – № 7. – С. 51-55.
 20. Коломійцева М. Так починався бібліотечний похід [Текст] / М. Коломійцева // Соціалістична культура. – 1967. – № 10. – С. 18-19.
 21. Культурное строительство СССР [Текст] : статистический сборник. – М. ; Л. : Госпланиздат, 1940. – 266 с.
 22. Кунич О. П. Методична робота ХДНБ імені В. Г. Короленка: становлення, тенденції розвитку [Текст] / О. П. Кунич // Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації, перспективи:  матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю відділу бібліотекознавства, 2 лист. 2004 р. / Харк. держ. наук. б-ка імені В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Кунич. – Харків, 2005. – С. 3-38.
 23. Лукашенко П. Народна освіта на Київщині на 10 річницю Жовтня [Текст] / П. Лукашенко // Бюлетень Київської окружної інспектури народної освіти. – 1927. – № 6. – С. 5-13.
 24. Маймистов А. Р. Почему мы против библиотечных объединений? [Текст] / А. Р. Маймистов // Культработник. – 1927. – № 6. – С. 10-19.
 25. Мандрик Я. І. Становище сільських бібліотек УРСР наприкінці 20-х-30-ті роки ХХ ст. [Текст] / Я. І. Мандрик // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2000. – Вип. 3. – С. 67-75.
 26. Масненко В. Цензура в підрадянській Україні 20-х років: система, інституції, репресивна політика [Текст] / В. Масненко // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 81-90.
 27. О подготовке и переподготовке библиотечных работников [Текст]: инструкция // Программные материалы о подготовке и повышении квалификации ликвидаторов неграмотности, библиотекарей и клубных работников. – М., 1925. – С. 27-31.
 28. Одинока Л. П. Деякі проблеми організації науково-методичної бібліотекознавчої роботи в УСРР (1917-1925 рр.) [Текст] / Лініна Павлівна Одинока // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1979. – Вип. 19. – С. 101-110.
 29. Одинока Л. П. Про класифікацію бібліотек на Україні в 20-30-ті роки [Текст] / Л. П. Одинока // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1977. – Вип. 17. – С. 81-87.
 30. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні ХХ ст.: 1917-1931 рр. [Текст] / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісник. – 2005. – № 3. – С. 3-16.
 31. Первый библиотечный съезд РСФСР (с 1-го по 7-е июля 1924 г.) [Текст] : материалы пленума и секций / под ред. М. А. Смушковой. – М. : Долой неграмотность, 1925. – 194 с.
 32. Погребняк Г. Діяльність самостійних дитячих бібліотек України в 20-ті роки [Електронний ресурс] / Ганна Погребняк // Бібліотека: вчора, сьогодні, завтра / Сайт Національної бібліотеки України для дітей. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3595 (дата звернення 10.06.15).
 33. Пхайко К. М. Фоpмування дитячої читацької аудитоpії у бібліотеках Укpаїни [Електронний ресурс] // Бібліотечний інформаційно-освітній портал. – Режим доступу: http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=69&limit=1&limitstart=1 (дата звернення 10.06.15).
 34. Рабичев Н. Больные вопросы библиотечной работы профсоюзов [Текст] / Н. Рабичев. – Харьков : Украинский рабочий, 1927. – 128 с.
 35. Резолюции I Всероссийского библиотечного съезда (1-7 июля 1924 г.) [Текст]. – М., 1924. – 68 с.
 36. Резолюції та постанови Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників 1-6 червня 1926 р. [Текст] / НКО УСРР, Клубно-бібліотечний відділ. – Харків, 1927. – 91 с.
 37. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.) [Текст] / П. І. Рогова. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 270 с.
 38. Сєдих В. В. Історія бібліотечної справи в Україні [Текст]: навч. посіб. / В. В. Сєдих. – Харків : ХДАК, 2013. – 213 с.
 39. Сєдих В. В. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: внесок у бібліотечну справу України ХХ ст. [Текст] / В. В. Сєдих // Від ХIХ до ХХI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харків. держ. наук. бібліотеки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. бібліотека ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. О. П. Куніч ; ред. кол. : В. Д. Ракитянська [та ін.]. – Харків : РА «ІРІС», 2011. – С. 18-31.
 40. Сірополко С. Бібліотечна справа [Текст] / С. Сірополко // Сірополко С. Історія освіти в Україні. – Київ : Наукова думка, 2001. – С. 823-837.
 41. Смушкова М. А. Методические конференции о работе бибобъединений [Текст] / М. А. Смушкова // Красный библиотекарь. – 1926. – № 9. – С. 3-10.
 42. Столяров Ю. Н. Итоги развития отечественных библиотек к концу второго тысячелетия [Текст] / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 1998. – № 10. – С. 36-50.
 43. Тимошенко І. Політика українізації як фактор впливу на організацію вивчення читачів та читання в бібліотеках [Текст] / І. Тимошенко // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 1. – С. 37-39.
 44. Тимошенко І. В. Читачі публічних бібліотек України: основні напрями вивчення (1900-1930-й рр. XX ст.) [Текст]: автореф. дис…. канд. іст. наук : 07.00.08 / Ірина Володимирівна Тимошенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 19 с.
 45. Труд и профсоюзы на Украине [Текст] : статистический справочник за 1921-1928 гг. – Харків : ЦСУ УССР, 1928. – 316 с.
 46. 46.    Федотова О. Книга, як об’єкт цензурної політики [Текст] / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 6. – С. 30-36.
 47. ЯК. Всеукраинский библиотечный съезд [Текст] / [Яков Керекез] // Красный библиотекарь. – 1926. – № 7. – С. 65-66.


Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)