DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2016.1(15).68819

ДІАЛОГ З ІСТОРІЄЮ ДОСЛІДНИКА АНТИЧНОСТІ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ – СТРУВЕ ФЕДОРА АРИСТОВИЧА

А. С. Ложешник

Анотація


У статті, на основі книг, які зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, розглядається наукова та педагогічна діяльність ординарного професора Імператорського Новоросійського університету, фахівця римської та давньогрецької словесності Федора Аристовича Струве.


Ключові слова


Новоросійський університет; Федір Аристович Струве; історико- філологічний факультет; римські старожитності; антична історія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Struve J. Th. De argumento carminum epicorum, quae res ab Homero in Iliade narratas longius prosecuta sunt : Doctors Philosophiae. Petropoli, 1846, pt. 1, 55 р.

Struve J. Th. Emendationes et observations in Quinti Smyrnaei Posthomerica : Magistri Philosophiae. Petropoli, 1843, 42 p.

Berezin S. Ye. Antikovedeniye i ego predstaviteli v Novorossiyskom universitete: kafedra teorii i istorii iskusstv: F. A. Struve, N. P. Kondakov [Studying of antique history and his representatives in Novorossiysk university: department of the theory and history of arts]. Odissos. Aktualni problemy istorii, arkheolohii ta etnolohii, Odesa, 2011, iss. 3, pp. 93-96.

Berezin S. Ie., Izbash-Hotskan T. O. Struve Fedir Arystovych [Struve Fedir Arystovych]. Odeski istoryky [Historians of Odesa]. Odesa, 2009, vol. 1, pp. 224-226.

Berezin S. Ie., Izbash T. O. Struve Fedir Arystovych [Struve Fedir Arystovych]. Profesory Odeskoho (Novorosiуskoho) universytetu : biohrafichnyi slovnyk [Professors of the Odessa (Novorosiуski) University: Biographical Dictionary]. Odesa, 2005, vol. 4, pp. 185-187.

Bykadorova T. Slepki antichnogo otdela OMZiVI v rakurse nauchnoy i kulturnoy zhizni Odessy [Molds of antique department of OMZiVi from the perspective of scientific and cultural life of Odessa]. Saulenko L., ed. Odesskiy muzey zapadnogo i vostochnogo iskusstva – 90 [The Odessa museum of the western and east art – is 90 years old]. Odessa, 2014, 100 p.

Ivanchenko O. A. Zviazky vchenykh Novorosiуskoho universytetu iz zarubizhnymy naukovymy tsentramy (druhoi polovyny 19 – pochatok 20 st.) [Communications of scientists of Novorossiisk university with foreign scientific centers (the second half of 19th – the beginning of the 20th century)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2013, no. 4, pp. 112-135.

Kratkiy otche o ostoyanii i deystviyakh imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta v 1867-1868 akademicheskom godu [The summary record about a state and actions of imperial Novorossiysk university in 1867-1868 academic year]. 1868, 29 p.

Kratkiy otchet o sostoyanii i deystviyakh imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta v 1868-1869 akademicheskom godu [The summary record about a state and actions of imperial Novorossiysk university in 1868-1869 academic year]. 1869, 29 p.

Kratkiy otchet o sostoyanii i deystviyakh imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta v 1869-1870 akademicheskom godu [The summary record about a state and actions of imperial Novorossiysk university in 1869-1870 academic year]. 1870, 50 p.

Levchenko V Levchenko H Z istorii Novorosiiskoho universytetu : “ Muzey izyashchnykh iskusstv ” [ From history of Novorossiysk university: “Museum of graceful arts”]. Yugo-Zapad. Odessika, Odessa, 2010, pp. 56-67.

Markevich A. I. Dvadtsatipyatiletiye Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta [The twenty-fifth anniversary of the Imperial Novorosiisk University]. Odessa, 1890, 734, XC p.

Obozreniye prepodavaniya nauk v imperatorskom Novorossiyskom universitete 1865/1866 uchebnyy god [Teaching of Sciences at the Imperial Novorossiysk University Review 1865/1866]. Odessa, 1865, 5 p.

Obozreniye prepodavanie nauk v imperatorskom Novorossiyskom universitete 1866/1867 uchebnyy god [Teaching of Sciences at the Imperial Novorossiysk University Review 1866/1867]. Odessa, 1866, 8 p.

Obozreniye prepodavaniya nauk v imperatorskom Novorossiyskom universitete 1867/1868 uchebnyy god [Teaching of Sciences at the Imperial Novorossiysk University Review 1867/1868]. Odessa, 1867, 7 p.

Obozreniye prepodavaniya nauk v imperatorskom Novorossiyskom universitete 1868/1869 uchebnyy god [Teaching of Sciences at the Imperial Novorossiysk University Review 1868/1869]. Odessa, 1868, 7 p.

Protokoly zasedaniy Soveta Novorossiyskogo universiteta za 1866 god [Records of Proceedings of the Board Meeting of Novorossiysk University per 1866]. Odessa, 1866, no. 1, 78 p.

Protokoly zasedaniy Soveta Novorossiyskogo universiteta za 1867 god [Records of Proceedings of the Board Meeting of Novorossiysk University per 1877]. Odessa, 1867, no. 1, 78 p.

Protokoly zasedaniy Soveta Novorossiyskogo universiteta za 1868 god [Records of Proceedings of the Board Meeting of Novorossiysk University per 1868]. Odessa, 1868, no. 1, 70 p.

Protokoly zasedaniy Soveta Novorossiyskogo universiteta za 1868 god [Records of Proceedings of the Board Meeting of Novorossiysk University per 1868]. Odessa, 1868, no. 2, 79 p.

Protokoly zasedaniy Soveta Novorossiyskogo universiteta za 1868 god [Records of Proceedings of the Board Meeting of Novorossiysk University per 1868]. Odessa, 1868, no. 4, 42 p.

Protokoly zasedaniy Soveta Novorossiyskogo universiteta za 1869 god [Records of Proceedings of the Board Meeting of Novorossiysk University per 1869]. Odessa, 1869, no. 1, 42 p.

Samodurova V. V. Nauchnyye dinastii v Novorossiyskom universitete [Scientific dynasties in the University of Novorossiysk]. Visnyk ONU. Seriia : Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2007, vol. 12, iss. 4, pp. 108-117.

Solodova V. V. Formuvannia ta rozvytok dokumentalnykh kolektsii u skladi fondiv odeskykh muzeiv [Formation and development of documentary collections as a part of funds of the Odessa museums]. Odesa, 2010, 302 p.

Struve F. A. Arkheologicheskiye zametki po povodu poseshcheniya Akermana v 1866 [Archaeological notes concerning Ackerman’s visit in 1866]. ZOOID, 1867, vol. 6, pp. 605-611.

Struve F. A. Arkheologicheskiye razyskaniya v yuzhnoy Rossii po otchetam Imperatorskoy Arkheologicheskoy komissii [Archaeological investigations in the southern Russia according to reports of the Imperial Archaeological commission]. Odessa, 1867, 39 p.

Struve F. A. Nashi klassicheskiye gimnazii [Our classical gymnasiums]. Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 1869, vol. 149, no. 5, pp. 1-17.

Struve F. A. Novyye nadpisi Olviyskiye [New inscriptions of Olbia]. Odessa, 1866, 29 p.

Struve F. A. Ob izdaniyakh grecheskikh i latinskikh avtorov s russkimi primechaniyami [About editions of the Greek and Latin authors with the Russian notes]. Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 1868, vol. 137, pp. 258-268.

Struve F. A. Putevyye zametki. Otchet o komandirovke ego v Afiny, Rim, Parizh i Germaniyu [Traveling notes. The report on its business trip to Athens, Rome, Paris and Germany]. Odessa, 1869, 54 p.

Struve F. A. Slovo, chitannoye deystvitelnym chlenom F. Struve v zasedanii Odesskogo Obshchestva istorii i drevnostey 26 aprelya 1868 goda o naydennykh nadpisyakh v Zakavkazskom krae i o poezdke v Afiny, Rim i Germaniyu [Traveling notes. The report on its business trip to Athens, Rome, Paris and Germany]. ZOOID, 1868, vol. 7, pp. 282-286.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Struve J. Th. De argumento carminum epicorum, quae res ab Homero in Iliade narratas longius prosecuta sunt : Doctors Philosophiae / Jacobus Theodorus Struve. – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum, 1846. – Pt. 1. – 55 р.


Struve J. Th. Emendationes et observations in Quinti Smyrnaei Posthomerica : Magistri Philosophiae / Jacobus Theodorus Struve. – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum, 1843. – 42 p.


Березин С. Е. Антиковедение и его представители в Новороссийском университете: кафедра теории и истории искусств: Ф. А. Струве, Н. П. Кондаков / С. Е. Березин // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології / гол. редкол. В. Г. Кушнір ; ОНУ імені І. І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : А. С. Фридман, 2011. – Вип. 3. – С. 93-96.


Березін С. Є. Струве Федір Аристович / С. Є. Березін, Т. О. Ізбаш-Гоцкан // Одеські історики : енциклопедичне видання. Т. 1 : початок XIX – середина XX ст. / відп. ред. В. А. Савченко. – Одеса : Друкарський дім, 2009. – С. 224-226.


Березін С. Є. Струве Федір Аристович / С. Є. Березін, Т. О. Ізбаш // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. словник / відп. ред. В. А. Сминтина ; заст. відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд. та бібліогр. ред. : В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – 2-ге вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 4. – С. 185-187.


Быкадорова Т. Слепки античного отдела ОМЗиВИ в ракурсе научной и культурной жизни Одессы / Т. Быкадорова // Одесский музей западного и восточного искусства – 90 : сб. науч. ст. / науч. ред Л. Сауленко. – Одесса : Астропринт, 2014. – 100 с.

Іванченко О. А. Зв’язки вчених Новоросійського університету із зарубіжними науковими центрами (другої половини ХІХ – початок ХХ ст.) / О. А. Іванченко // Український історичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 112-135.


Краткий отчет о состоянии и действиях императорского Новороссийского университета в 1867-1868 академическом году. – 1868. – 29 с.


Краткий отчет о состоянии и действиях императорского Новороссийского университета в 1868-1869 академическом году. – 1869. – 29 с.


Краткий отчет о состоянии и действиях императорского Новороссийского университета в 1869-1870 академическом году. – 1870. – 50 с.


Левченко В. З історії Новоросійського університету: «Музей изящных искусств» / В. Левченко, Г. Левченко // Юго-Запад. Одессика. – Одесса : Печатный дом, 2010. – С. 56-67.


Маркевич А. И. Двадцатипятилетние императорского Новороссийского Университета. Историческая записка и академические списки / А. И. Маркевич. – Одесса, 1890. – XV, 724, XC.


Обозрение преподавания наук в императорском Новороссийском университете 1865/1866 учебный год. – Одесса, 1865. – 5 c.


Обозрение преподавания наук в императорском Новороссийском университете 1866/1867 учебный год). – [Одесса], 1866. – 8 c.


Обозрение преподавания наук в императорском Новороссийском университете 1867/1868 учебный год. – [Одесса], 1867. – 7 c.

Обозрение преподавания наук в императорском Новороссийском университете 1868/1869 учебный год. – [Одесса], 1868. – 7 c.


Протоколы заседания совета Императорского Новороссийского университета за 1866 г. – Одесса, 1866. – № 1. – 78 с.


Протоколы заседания совета Императорского Новороссийского университета за 1867 г. – Одесса, 1867. – № 1. – 78 с.


Протоколы заседания совета Императорского Новороссийского университета за 1868 г. – Одесса, 1868. – № 1. – 70 с.


Протоколы заседания совета Императорского Новороссийского университета за 1868 г. – Одесса, 1868. – № 2. – 79 с.


Протоколы заседания совета Императорского Новороссийского университета за 1868 г. – Одесса, 1868. – № 4. – 42 с.


Протоколы заседания совета Императорского Новороссийского университета за 1869 г. – Одесса, 1869. – № 1. – 42 с.


Самодурова В. В. Научные династии в Новороссийском университете / В. В. Самодурова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 108-117.


Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв / В. В. Солодова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 302 с.


Струве Ф. А. Археологические заметки по поводу посещения Акермана в 1866 / Ф. А. Струве // ЗООИД. – 1867. – Т. 6. – С. 605-611.


Струве Ф. А. Археологические разыскания в южной России по отчетам Императорской Археологической комиссии / Ф. А. Струве. – Одесса : в гор. тип. сод. Алексомати, 1867. – 39 с.

Струве Ф. А. Наши классические гимназии / Ф. А. Струве // Журнал министерства народного просвещения. – 1869. – Т. 149, № 5. – С. 1-17.


Струве Ф. А. Новые надписи Ольвийские / Ф. А. Струве. – Одесса : в гор. тип. сод. Алексомати, 1866. – 29 с.


Струве Ф. А. Об изданиях греческих и латинских авторов с русскими примечаниями / Ф. А. Струве // Журнал министерства народного просвещения. – 1868. – Т. 137. – С. 258-268.


Струве Ф. А. Путевые заметки. Отчет о командировке его в Афины, Рим, Париж и Германию / Ф. А. Струве. – Одесса : тип. П. Францова, 1869. – 54 с.


Струве Ф. А. Слово, читанное действительным членом Ф. Струве в заседании Одесского Общества истории и древностей 26 апреля 1868 года о найденных надписях в Закавказском крае и о поездке в Афины, Рим и Германию / Ф. А. Струве // ЗООИД. – 1868. – Т. 7. – С. 282-286.Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)