DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2016.2(16).94037

ПИТАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ПЕРШОМУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ З’ЇЗДІ БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ (1926): РІШЕННЯ ТА ТРУДНОЩІ ВТІЛЕННЯ (ДО 90-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ З’ЇЗДУ)

В. Ю. Соколов

Анотація


На основі аналізу резолюцій Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників (1926), а також наукових публікацій, досліджено зміст і сутність
доповідей та обговорень делегатами з’їзду питання про бібліотечні об’єднання, а також значення його рішень для розвитку як самих бібліотечних об’єднань, так і бібліотечної справи в Україні в цілому. В статті в загальних рисах досліджено особливості створення та функціонування бібліотечних об’єднань та їхнє місце у бібліотечному будівництві у другій половині 1920-х рр.


Ключові слова


1920-ті рр.; Україна; бібліотечна справа; історія бібліотечної справи; бібліотечні з’їзди; бібліотечні об’єднання; Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотечних робітників.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhanov B. Chto i kak dolzhny delat bibliotechnye obedineniya [What and how have to do library association]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1926, no. 6, pp. 51-62.

Balyka D. Pershyi Vseukrainskyi Bibliotechnyi z’izd [First All-Ukrainian Congress Library]. Bibliolohichni visti [Library news]. 1926, no. 1(10), pp. 79-80.

Vugman I. Bibliotechnye obedineniya i assotsiatsiya bibliotek: (po povodu stati t. Bazhanova) [Library Union and the Library Association: (about the article of Bazhanov.)]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1925, no. 6, pp. 57-59.

Dobler F. Pokhod protiv bibobedineniy [The campaign against the library associations]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1927, no. 5, pp. 57-61.

Dobler F. Tseli i zadachi bibobedineniy v 1926-27 gg. [The purposes and problems of library associations in 1926-27.]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1926, no. 11, pp. 13-24.

Zvezdin V., Polyakov V. Izuchenie knigi v bibliotechnykh obedineniyakh [The study of books in the library associations]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1926, no. 2, pp. 1-11.

Zvezdin V. K metodike raboty bibliotechnykh obedineniy: itogi i perspektivy [To the method of work of library associations: results and prospects]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1925, no. 3, pp. 42-48.

Zvezdin V. Kak zhe vesti rabotu obedineniya [How to conduct association work]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1925, no. 4, pp. 66-72.

Kazakevich A., Permskiy A. Rabota derevenskikh sektsiy uezdnykh bibobedineniy [Work of rural sections of district library associations]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1926, no. 4, pp. 1-16.

Kapustina N. Pershyi Vseukrainskyi z’izd bibliotekariv: pohliad cherez 80 rokiv [First All-Ukrainian congress of librarians: a look in 80 years]. Korolenkivski chytannia 2006 : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii [Korolenkovski readings 2006: materials of the HGNB scientific and practical conference]. Kharkiv, 2006, pp. 61-67.

Kohan L. Odeske bibliotechne obiednannia [Odessa library association]. Bibliolohichni visti [Bibliological news]. 1926, no. 3, pp. 90-91.

Kogan L. O bibliotechnykh obedineniyakh [About library associations]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1926, no. 7, pp. 51-55.

Kunych O. P. Metodychna robota KhDNB imeni V. H. Korolenka: stanovlennia, tendentsii rozvytku [Methodical work KSSL by V. G. Korolenko : formation, development trends]. Metodychna diialnist bibliotek: tradytsii, innovatsii, perspektyvy: materialy rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 100-richchiu viddilu bibliotekoznavstva [Methodical activity of libraries: traditions, innovations, perspectives: Materials of regional scientific conference devoted to the 100th anniversary of the Department of Library Science]. Kharkiv, 2005. pp. 3-38.

Lukashenko P. Narodna osvita na Kyivshchyni na 10 richnytsiu Zhovtnia [National education in Kiev region for the 10th anniversary of October]. Biuleten Kyivskoi okruzhnoi inspektury narodnoi osvity [Bulletin of the Kiev district inspectorate of national education]. 1927, no. 6, pp. 5-13.

Maymistov A. R. Pochemu my protiv bibliotechnykh obedineniy? [Why we against library associations?]. Kultrabotnik [Person in charge of cultural and educational activities]. 1927, no. 6, pp. 10-19.

O podgotovke i perepodgotovke bibliotechnykh rabotnikov : Instruktsiya [About training and retraining of library workers: Instruction]. Programmnye materialy o podgotovke i povyshenii kvalifikatsii likvidatorov negramotnosti, bibliotekarey i klubnykh rabotnikov [Program materials about preparation and professional development of liquidators of illiteracy, librarians and club workers]. M., 1925, pp. 27-31.

Onyshchenko O., Dubrovina L. Bibliotechna sprava v Ukraini 20 st.: 1917-1931 rr. [Library science in Ukraine in the 20th centuries: 1917-1931.]. Bibliotechnyi visnyk [Library messenger]. 2005, no. 3, pp. 3-16.

Rabichev N. Bolnye voprosy bibliotechnoy raboty profsoyuzov: Doklad na Vseukrainskom bibliotechnom soveshchanii [Sore points of library work of labor unions: The report at the All-Ukrainian library meeting]. Kharkіv, 1927, 128 p.

Rezolyutsіі ta postanovi Pershogo Vseukraіnskogo z’іzdu bіblіotechnikh robіtnikіv 1-6 chervnya 1926 r. [Resolutions and resolutions of the First All-Ukrainian congress of library workers on June 1-6, 1926]. Kharkіv, 1927, 91 p.

Rubanova T. D. Bibliotechnye obedineniya 20-kh gg.: uroki istorii [Library associations of the 20th years: history lessons]. Sovetskoe bibliotekovedenie [Soviet library science]. 1991, no. 2, pp. 59-63.

Rubanova T. D. Professionalnye bibliotechnye obedineniya v SSSR: istoriya formirovaniya i sovremennoe sostoyanie [Professional library associations in the USSR: history of formation and current state]. M., 1991, 16 p.

Smushkova M. K voprosu o bibliotechnykh obedineniyakh [To the question of library associations]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1924, no. 2-3, pp. 11-14.

Smushkova M. Metodicheskie konferentsii o rabote bibliotechnykh obedineniy [Methodical conferences about work of library associations]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1926, no. 9, pp. 3-10.

Soloidenko H. Istoriia stvorennia ta orhanizatsiia diialnosti bibliotechnykh obiednan ta asotsiatsii v Ukraini [History of creation and the organization of activity of library group and associations in Ukraine]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho: Biblioteky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy: istoriia i suchasnist [Scientific works of Vernadsky National library of Ukraine: Libraries of National academy of Sciences of Ukraine: history and present]. Kyiv, 2006, no. 15, pp. 48-63.

Stupak V. L. Diialnist Kyivskoho bibliotechnoho ob’iednannia u 20-kh rokakh 20 st. [Activity of the Kiev library association in the twenties of 20th century.]. Istoriia bibliotechnoi spravy v Ukraini [History of library science in Ukraine]. Kyiv, 1995, no. 1, pp. 24-29.

Trach Iu. Fakhovi tovarystva ta yikh rol u profesiinomu rozvytku bibliotekariv Ukrainy v 20-ti roky [Professional societies and their role in professional development of librarians of Ukraine in the 20ts years]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of Book chamber]. 1998, no. 12, pp. 26-29.

Ukrainska sektsiia pry Odeskomu bibobiednanni [The Ukrainian section at the Odessa library association]. Bibliolohichni visti [Library news]. 1925, no. 1/2, pp. 164.

Frideva N. K voprosu o rabote metodicheskoy sektsii bibobedineniya [To the question of work of methodical section of library association]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1926, no. 6, pp. 62-75.

Frideva N. Kabinet bibliotekarya v Kieve [The librarian’s office in Kiev]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1925, no. 12, pp. 71-76.

Frydieva N. Kyivske bibliotechne obiednannia [Kiev library association]. Bibliolohichni visti [Library news]. 1926, no. 4, pp. 89-91.

Shneerson Z. Postanovka raboty po izucheniyu chitatelya v bibliotechnykh obedineniyakh [Statement of work on studying of the reader in library associations]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1926, no. 1, pp. 1-14.

Ya. K. Vseukrainskiy bibliotechnyy sezd [All-Ukrainian library congress]. Krasnyy bibliotekar [Red librarian]. 1926, no. 7, pp. 65-66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бажанов Б. Что и как должны делать библиотечные объединения / Б. Бажанов // Красный библиотекарь. – 1926. – № 6. – С. 51-62.

Балика Д. Перший Всеукраїнський Бібліотечний з’їзд / Д. Балика//Бібліологічні вісті. – 1926. – Ч. 1 (10). – С. 79-80.

Вугман И. Библиотечные объединения и ассоциация библиотек : (по поводу статьи т. Бажанова) / И. Вугман // Красный библиотекарь. – 1925. – № 6. – С. 57-59.

Доблер Ф. Поход против бибобъединений / Ф. Доблер // Красный библиотекарь. – 1927. – № 5. – С. 57-61.

Доблер Ф. Цели и задачи бибобъединений в 1926-27 гг. / Ф. Доблер // Красный библиотекарь. – 1926. – № 11. – С. 13-24.

Звездин В. Изучение книги в библиотечных объединениях / В. Звездин, В. Поляков // Красный библиотекарь. – 1926. – № 2. – С. 1-11. – Приложение.

Звездин В. К методике работы библиотечных объединений: итоги и перспективы / В. Звездин // Красный библиотекарь. – 1925. – № 3. – С. 42-48.

Звездин В. Как же вести работу объединения : (По поводу ст. т. Бажанова в №1 «Красного библиотекаря» за 1925 г.) / В. Звездин // Красный библиотекарь. – 1925. – № 4. – С. 66-72.

Казакевич А. Работа деревенских секций уездных бибобъединений / А. Казакевич, А. Пермский // Красный библиотекарь. – 1926. – № 4. – С. 1-16. – Приложение.

Капустіна Н. Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотекарів: погляд через 80 років / Н. Капустіна // Короленківські читання 2006 : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ (Харків, 6 жовтня 2006 р.). – Харків : ХДНБ, 2006. – С. 61-67.

Коган Л. [Одеське бібліотечне об’єднання] / Л. Коган // Бібліологічні
вісті. – 1926. – № 3. – C. 90-91. – Хроніка.

Коган Л. О библиотечных объединениях / Л. Коган // Красный библиотекарь. – 1926. – № 7. – С. 51-55.

Кунич О. П. Методична робота ХДНБ ім. В. Г. Короленка : становлення, тенденції розвитку / О. П. Кунич // Методична діяльність бібліотек : традиції, інновації, перспективи : матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю відділу бібліотекознавства (Харків, 2 листопада 2004 р.) / уклад. О. П. Кунич, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2005. – С. 3-38.

Лукашенко П. Народна освіта на Київщині на 10 річницю Жовтня / П. Лукашенко // Бюлетень Київської окружної інспектури народної освіти. – 1927. – № 6. – С. 5-13.

Маймистов А. Р. Почему мы против библиотечных объединений? / А. Р. Маймистов // Культработник. – 1927. – № 6. – С. 10-19.

О подготовке и переподготовке библиотечных работников : Инструкция // Программные материалы о подготовке и повышении квалификации ликвидаторов неграмотности, библиотекарей и клубных работников. – М., 1925. – С. 27-31.

Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні ХХ ст. : 1917-1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – С. 3-16.

Рабичев Н. Больные вопросы библиотечной работы профсоюзов : доклад на Всеукраинском библиотечном совещании / Н. Рабичев. – Харків : Вид. «Украинский рабочий», 1927. – 128 с.

Резолюції та постанови Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних
робітників 1-6 червня 1926 р. / НКО УСРР, Клубно-бібліотечний відділ. – Харків, 1927. – 91 с.

Рубанова Т. Д. Библиотечные объединения 20-х гг.: уроки истории / Т. Д. Рубанова // Советское библиотековедение. – 1991. – № 2. – С. 59-63.

Рубанова Т. Д. Профессиональные библиотечные объединения в СССР : история формирования и современное состояние : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т. Д. Рубанова. – М., 1991. – 16 с.

Смушкова М. К вопросу о библиотечных объединениях / М. Смушкова // Красный библиотекарь. – 1924. – № 2-3. – С. 11-14.

Смушкова М. Методические конференции о работе библиотечных объединений / М. Смушкова // Красный библиотекарь. – 1926. – № 9. – С. 3-10.

Солоіденко Г. Історія створення та організація діяльності бібліотечних
об’єднань та асоціацій в Україні / Г. Солоіденко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Бібліотеки
Національної академії наук України : історія і сучасність / відп. за випуск А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко; редкол. О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 48-63.

Ступак В. Л. Діяльність Київського бібліотечного об’єднання у 20-х роках ХХ ст. / В. Л. Ступак // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 1995. – Вип. 1. – С. 24-29.

Трач Ю. Фахові товариства та їх роль у професійному розвитку бібліотекарів України в 20-ті роки / Юлія Трач // Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 12. – С. 26-29.

Українська секція при Одеському бібоб’єднанні // Бібліологічні вісті. – 1925. – № 1/2. – С. 164. – Хроніка

Фридьева Н. К вопросу о работе методической секции бибобъединения / Н. Фридьева // Красный библиотекарь. – 1926. – № 6. – С. 62-75.

Фридьева Н. Кабинет библиотекаря в Киеве / Н. Фридьева // Красный библиотекарь. – 1925. – № 12. – С. 71-76.

Фридьєва Н. Київське бібліотечне об’єднання / Н. Фридьєва // Бібліологічні вісті. – 1926. – № 4. – C. 89‑91.

Шнеерсон З. Постановка работы по изучению читателя в библиотечных объединениях / З. Шнеерсон // Красный библиотекарь. – 1926. – № 1. – С. 1-14. – Приложение.

Я. К. Всеукраинский библиотечный съезд / [Яков Керекез] // Красный библиотекарь. – 1926. – № 7. – С. 65-66.Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)