DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2016.2(16).94039

ІСТОРИЧНА ПРОЗА НА ТЕМУ «КОЗАЦТВА» У ЗІБРАННЯХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПОДІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.

Д. В. Кобельський

Анотація


У статті висвітлюється видання історичної прози про козацтво, що містяться
в фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та їх вплив на події Української революцій 1917-1921 рр. Окреслено причини популярності художніх творів про козацтво, виявлено фактори використання ідеї козацтва в боротьбі за владу в Україні 1917-1921 рр.


Ключові слова


Кащенко А.; Островський О.; Комаров М.; Ждаха А.; Антоненко- Давидович Б.; Сосюра В.; Наукова бібліотека; Українська революція; ідея козацтва; Червоне козацтво; Вільне козацтво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonenko-Davydovych B. Na shliakhakh i rozdorizhzhiakh: spohady, nevidomi tvory [On roads and intersections: memoirs, unknown works]. Kyiv, 1999, 288 р.

Belash A. V., Belash V. F. Dorogi Nestora Makhno: istoricheskoe povestvovanie [Nestor Makhno Road: historical narration]. Kiev, 1993, 592 р.

Zapysky heneral-khorunzhoho [Notes of the general-khorunzhyi]. Kiev, 2008, 312 р.

Lobodaiev V. M. Revoliutsiina stykhiia. Vilnokozatskyi rukh v Ukraini, 1917-1918 rr. [Revolutionary elements. The free-Cossack movement in Ukraine, 1917-1918]. Kiev, 2010, 672 р.

Liashenko O. “Moskovsko-ukrainska frazeolohiia” V. H. Dubrovskoho u svitli suchasnoho rozuminnia problem perekladoznavstva [“The Moscow-Ukrainian phraseology” of V. G. Dubrovsky in the light of modern understanding of problems of theory of translation]. Visnik Odeskoho natsionalnogo universitetu [Odessa National University Herald]. Odessa, 2009, t. 14, no. 19, pp. 252-262.

Mazepa I. Ukraina v ohni i buri revoliutsii 1917-1921 [Ukraine in the fire and the storm of revolution 1917- 1921]. Dnipropetrovsk, 2001, 415 p.

Makhno N. Spovid anarkhista : [istorychna pamiatka] [Anarchist’s confession: historic landmark]. Kiev, 2008, 624 p.

Mysechko A. Mykhailo Komarov yak doslidnyk i populiaryzator istorii ukrainskoho kozatstva [Mykhailo Komarov as researcher and popular writer of history of the Ukrainian Cossacks], Chornomorska mynuvshyna [Chornomorska mynuvshyna]. Odessa, 2007, no. 2, pp. 129-137.

Pershyna Z. V., Pokhyla L. Do istorii vydannia romanu P. Kulisha “Chorna Rada” v Odesi [To the history of edition of the novel of P. Kulish “Chorna Rada” in Odessa]. Zapysky istorychnoho fakultetu [Notes of the Faculty of History].Odessa, 1997, no. 4, pp. 67-72.

Sosiura V. M. Tretia Rota: Roman [Third Company: Novel]. Kyiv, 1988, 359 p.

Tynchenko Ya. Yu. Ukrainski zbroini syly, berezen 1917r. – lystopad 1918r. [The Ukrainian armed forces, March 1917 – November 1918]. Kyiv, 2009, 455 p.

Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy [Central State archive of public reunification of Ukraine]. F. 59, op. 1, spr. 979.

Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy [Central State archive of public reunification of Ukraine]. F. 5, op. 1, spr. 10.

Chervonnoe kazachestvo: Sbornik materialov k pyatiletiyu [Red Cossacks: The collection of materials to the fifth anniversary]. Kharkov, 1923, 346 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях : спогади, невідомі твори / Борис Дмитрович Антоненко-Давидович ; авт. вступ. ст., упоряд. і комент. Б. О. Тимошенко. – Київ : Смолоскип, 1999. – 288 с.

Белаш А. Дороги Нестора Махно : историческое повествование / А. В. Белаш, В. Ф. Белаш. – Киев : Проза, 1993. – 592 с.

Записки генерал-хорунжого : [Спомини] / Юрко Тютюнник ; передм. І. Ольховський. – Київ : Книга Роду, 2008. – 312 с. – (Мемуари).

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні, 1917-1918 рр. / Володимир Миколайович Лободаєв ; ред. Ю. Олійник. – Київ : Темпора, 2010. – 672 с.

Ляшенко О. «Московсько-українська фразеологія» В. Г. Дубровського у світлі сучасного розуміння проблем перекладознавства / Ольга Леонідівна Ляшенко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство. – 2009. – Т. 14. вип.19. – С. 252-262.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921. Ч. I : Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія. Ч. II: Кам’янецька доба / Ісак Прохорович Мазепа ; передм. В. С. Мороз. – Дніпропетровськ : Січ. – 2001. – 415 с.

Махно Н. Сповідь анархіста : [історична пам’ятка] / Нестор Махно ; передм. М. Головатий. – Київ : Книга Роду, 2008. – 624 с. – (Мемуари).

Мисечко А. Михайло Комаров як дослідник і популяризатор історії українського козацтва / Анатолій Іванович Мисечко // Чорноморська минувшина. – 2007. – Вип. 2. – С. 129-137.

Першина З. До історії видання роману П. Куліша «Чорна Рада» в Одесі / Заіра Валентинівна Першина, Лариса Похила // Записки історичного факультету / ОНУ імені І. І. Мечникова. – 1997. – Вип. 4. – С. 67‑72.

Сосюра В. Третя Рота : роман / Володимир Миколайович Сосюра ; упоряд. С. А. Гальченко, В. В. Сосюра ; післямов. і приміт. С. А. Гальченка; ред. В. Ф. Гужва. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 359 с.

Тинченко Я. Українські збройні сили, березень 1917 р. – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії) / Ярослав Юрійович Тинченко. – Київ : Темпора, 2009. – 455 с.

ЦДАГОУ. – Ф. 59, оп. 1. – Спр. 979.

ЦДАГОУ. – Ф. 5, оп. 1. – Спр. 10.

Червонное казачество : сборник материалов к пятилетию. 1918-1923 / под ред. П. Мартынова. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 346 с.Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)