DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2016.2(16).94041

ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Д. В. Ревенко

Анотація


У статті подано характеристику примірників видань Українського наукового інституту книгознавства, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Надається короткий аналіз примірників, їх шляхів надходження до фондів бібліотеки, охарактеризовано власницькі ознаки.


Ключові слова


Український науковий інститут книгознавства (УНІК); бібліографознавство; бібліотекознавство; українська книга; Ю. Меженко.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Arkhiv Petrunia F. Ie. [The Archives of Petrun F. Ie.]. Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universyteta, viddil ridkisnykh knyh i rukopysiv [Archive the Scientific Library of the Odessa Mechnikov, department of rare books and manuscripts]. Kart. 48, № 451, l. 6-11.

Kovalchuk H. I. Ukrainskyi naukovyi instytut knyhoznavstva (1922-1936) [Ukrainian Research Institute of Book Science (1922-1936)]. Kiev, 2015, 688 р.

Matiash I. Vasyl Dubrovskyi [Vasyl Dubrovskyi]. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini [The historiography Research in Ukraine]. Kiev, 2002, no. 12, pp. 384-405.

Mikheeva G. V. Istoriya russkoy bibliografii 1917-1921 gg. [The history of Russian bibliography of 1917- 1921]. Saint Petersburg, 2012, 559 р.

Mikheeva G. V. Knizhnaya palata v pervye gody Sovetskoy vlasti, 1917-1920 [The Book Chamber in the early years of Soviet power, 1917-1920]. Sovremennyiy bibliograf [The modern bibliographer]. Moskow, 1967, № 3, pp. 211-24

Muzychko O. Ie. Vzaiemodiia odeskoho ta kyivskoho knyhoznavchykh oseredkiv u lystuvanni odesytiv S. Ia. Borovoho, F. Ie. Petrunia, I. Ia. Faasa z kyianamy Iu. O. Mezhenko ta B. I. Zdanevychem [Interaction between Odessa and Kiev bibliological cells in correspondence from Odessa S. Y. Borovoy, F. E. Petrunya, I. Y. Faasa to Kiev Y. O. Mezhenko and B. I. Zdanevich]. Visnik Odeskoho natsionalnogo universitetu [Odessa National University Herald]. Odessa, 2011, t. 15, no. 21, pp. 55-71.

Odeski istoryky : entsyklopedychne vydannia [The Odessa historians: An Encyclopedic Edition]. Odessa, 2009, t. 1, 480 р.

Persha Vseukrainska narada robitnykiv knyhy [The first meeting of the Ukrainian workers Book]. Bibliolohichni visti [The Bibliolohichni news]. Kiev, 1923, no. 4. Available at : http://elib.nplu.org/object.html?id=1500

Savelieva Ie. V. Doslidzhennia istorii Ukrainy v naukovo-bibliohrafichnii diialnosti F. Ie. Petrunia [The research the history of Ukraine in the scientific and bibliographical activities of F. E. Petrun]. Visnik Odeskoho natsionalnogo universitetu [Odessa National University Herald]. Odessa, 2007, t. 12, no. 4, pp. 134-142.

Samodurova V. V. Nauchnaya biblioteka Odesskogo universiteta v 1920-e gody [The Scientific Library of Odessa University in 1920]. Naukova biblioteka v suchasnomu suspilstvi. Istoriia. Problemy. Perspektyvy [The Scientific Library in modern society. History. Problems. Prospects].Odessa, 2003, рр. 97-106.

Solodova V. V. Formuvannia ta rozvytok dokumentalnykh kolektsii u skladi fondiv odeskykh muzeiv (1825- 2003) [The formation and development of the documentary collections as a part the Odessa Museum (1825- 2003)]. Odessa, 2010, 304 р.

Strishenets N. V. Bibliohrafichna spadshchyna Yuriia Mezhenka [The bibliographic heritage of Yurii Mezhenko]. Kiev, 1997, 144 р.

Ukrainska knyha 16-17-18 st. : trudy Ukrainskoho naukovoho instytutu knyhoznavstva [The works Ukrainian Research Institute of Book Science]. Kiev, 1926, 434 р.

Faas I. Ia. Inkunabuly Tsentralnoi naukovoi biblioteky m. Odesy : materiialy do zvodnoho katalohu inkunabul bibliotek Ukrainy [Incunabulums the Central Scientific Library of Odessa]. Odessa, 1927, 25 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архів Ф. Є. Петруня // Архів Наукової бібліотеки Одеського національного університета, відділ рідкісних книг і рукописів. – К. 48, од. зб. 451, арк. 6-11.

Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) / Г. І. Ковальчук; наук. ред. В. І. Попик; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2015. – 688 с.

Матяш І. Василь Дубровський / Ірина Матяш // Історіографічні дослідження в Україні. – Київ : НАН України. Ін-т історії України, 2002. – Вип. 12 : Визначні постаті української історіографії ХІХ-ХХ ст. – С. 384-405.

Михеева Г. В. История русской библиографии 1917-1921 гг. / Г. В. Михеева. – СПб. : Рос. нац. б-ка., 2012. – Ч. 1. – 559 с.

Михеева Г. В. Книжная палата в первые годы Советской власти, 1917-1920 / Г. В. Михеева // Современный библиограф. – М., 1967. – № 3. – С. 211-243.

Музичко О. Є. Взаємодія одеського та київського книгознавчих осередків у листуванні одеситів С. Я. Борового, Ф. Є. Петруня, І. Я. Фааса з киянами Ю. О. Меженко та Б. І. Зданевичем / О. Є. Музичко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 15, вип. 21. – С. 55-71.

Одеські історики : енциклопедичне видання / Одес. нац. у-т ім. І. І. Мечникова ; Асоціація європейської культури. – Одеса : Друкарський дім, 2009. – Т. 1 : (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – 480 с.

Перша Всеукраїнська нарада робітників книги [Електронний ресурс] // Бібліологічні вісті. – Київ, 1923. – № 4. – Режим доступу: http://elib.nplu.org/object.html?id=1500 (дата звернення 21.11.2016 р.). –
Загл. з екрану

Савельєва Є. В. Дослідження історії України в науково-бібліографічній
діяльності Ф. Є. Петруня / Є. В. Савельєва // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 134-142.

Самодурова В. В. Научная библиотека Одесского университета в 1920-е годы / В. В. Самодурова // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія. Проблеми. Перспективи : зб. ст. : до 185-річчя Наукової б-ки ОНУ ім. І. І. Мечникова / упоряд.: М. О. Подрезова, О. В. Суровцева, І. В. Шепельська ; відп. ред. В. А. Сминтина ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2003. – С. 97-106.

Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825-2003) / В. В. Солодова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с.

Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 1997. – 144 с.

Українська книга XVI – XVIІ – XVIІІ ст. : труди Українського наукового інституту книгознавства / за ред.: М. О. Макаренка, С. І. Маслова. – Київ : ДВУ, 1926. – Т. І. – 434 с.

Фаас І. Я. Інкунабули Центральної наукової бібліотеки м. Одеси : матеріяли до зводного каталогу інкунабул бібліотек України = Faas I. Die Wiegendrucke der Zentralen wissenschaftlichen Bibliothek zu Odessa : (Materialien zu dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke der Bibliotheken Ukrainas) / І. Я. Фаас ; Праці Центральної наукової бібліотеки м. Одеси. – Одеса, 1927. – 25 с.Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)