ІНТЕГРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ФУНКЦІЙ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Т. Л. Бірюкова, М. Г. Якубовська

Анотація


Стаття є продовженням низки наукових робіт із дослідження наукової комунікації, інтеграції знань, методів, технологій на прикладі взаємодії у системі «Бібліотека-Освіта». Авторами визначаються шляхи імплементації інтегративних властивостей бібліотечних функцій в освітньому електронному середовищі.


Ключові слова


система «Бібліотека- Освіта»; бібліотечні функції; освітні інновації; електронне освітнє середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezenko O. L., Peleshchyshyn A. M., Zhezhnych P. I. Kontseptsiia stvorennia veb-saita natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [Concept of creation of the website of national university “Lviv Polytechnic”]. Informatsiya vyshchoho navchalnoho zakladu [Information of higher educational institution].

, no. 731, 57-65 pp. Available at : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15069/1/12-Berezko-57-65.pdf.

Biryukova T. L. Mezhinstitutsionalnaya interaktsiya v sotsialnoy kommunikatsii: vliyanie na obrazovatelnyy protsess i faktory vzaimodeystviya v elektronnoy srede [Interinstitutional interaction in social communication: influence on educational process and factors of interaction in the electronic environment]. Biblioteka kak fenomen kultury: chtenie i informatsionnaya kultura v sovremennom obshchestve [Library as culture phenomenon: reading and information culture in modern society]. Minsk, 2015, pp. 28-33.

Biriukova T. L., Korolchuk N. Innovatsiini tekhnolohii stvorennia ta vykorystannia informatsiino-bibliohrafichnoi produktsii [Innovative technology creation and use of information and bibliographic production]. Informatsiina osvita ta profesiino-komunikatyvni tekhnolohii XXI st. [Information Education and professional communication technologies of 21th century.]. Odesa , 2014, pp. 72-78.

Biriukova T. L. Strukturno-diialnisna model biblioteky yak dokumentno-komunikatsiinoho instytutu [The structure and activity model library as a document-communication institution]. Visnyk Knyzhkovoi palaty Ukrainy [Herald of the Book Chamber of Ukraine]. 2013, no. 9, pp. 23-24.

Biriukova T. Kultura ta osvita kriz istorychnu pryzmu: vzaiemodiia bibliotek i osvitnikh zakladiv [Culture and education through the prism of history: the interaction of libraries and educational institutions]. Ridna shkola [Native School]. 2007, no. 1, pp. 72-75.

Biriukova T. L., Kompaniiets I. I. Biblioteka – Osvita: naukova komunikatsiia, intehratsiia znan, metodiv, tekhnolohii [Library – Education: scientific communication, integration of knowledge, methods, technologies]. Visnyk Knyzhkovoi palaty Ukrainy [Herald of the Book Chamber of Ukraine]. 2016, no. 8, pp. 33-37.

Biriukova T. L. Biblioteka v systemi dokumentnykh komunikatsii: funktsionalnyi aspekt: avtoreferat kandydata nauk iz sotsialnykh komunikatsii [Library in system of document communications: functional aspect]. Kyiv, 2015, 16 p.

Biriukova T. L. Podolannia superechnostei mizh isnuiuchoiu systemoiu osvity i vymohamy suchasnoho suspilstva: pidhotovka fakhivtsiv dokumentno informatsiinoi haluzi [Overcoming contradictions between the existing education system and requirements of modern society: training of specialists of dokument-information branch]. Current problems of human society development : materials digest of the VIIth Internat. Scientific and Practical Conference. Odessa; London, 2011, pp. 52-53.

Horovyi V. Osoblyvosti produkuvannia naukovoi informatsii u vitchyznianomu naukovomu vyrobnytstvi [Features producing scientific information in national scientific production], Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [Proceedings of the Vernadsky National Library of Ukraine]. 2014.

no. 39, pp. 11-25. Available at: http://nbuv.gov.ua/jpdf/npnbuimviv_2014_39_3.pdf.

Zdanovska V. Informatsiino-bibliotechnyi skladnyk saitiv naukovo-doslidnykh ustanov NAN Ukrainy [Information and Library component sites of research institutions of NAS of Ukraine]. Bibliotechnyi visnyk [The Library Bulletin]. 2010. no. 3, pp. 3-7. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_3_1.pdf.

Intehratsiia Ukrainy u svitove spivtovarystvo v konteksti rozvytku bibliotechnykh informatsiinykh tekhnolohii [Ukraine’s integration into the world community in the context of library information technology]. Kyiv, 2011, 222 p.

Istoriia biblioteky [The history of library]. Available at: http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=108

Kalashnikova L. V. Internet-saity vyshchykh navchalnykh zakladiv yak innovatsiini kanaly komunikatsii v umovakh formuvannia informatsiinoho suspilstva Ukrainy: dysertatsiia kandydata sotsiolohichnykh nauk [Internet sites of higher education institutions as innovative communication channels in the emerging information society of Ukraine]. Kharkiv, 2005, 175 p.

Luhova T. A., Yakubovska M. H. Novitni tekhnolohii avtomatyzatsii roboty z dokumentamy na kafedrakh vyshchykh navchalnykh zakladiv [New technologies automation of work with documents in the departments of higher education institutions]. Informatsiina osvita ta profesiino-komunikatyvni tekhnolohii XXI st. [Education and information and communication technologies of the 21th century]. Odesa, 2015, pp. 399-408.

Luhova T. A., Chernysh N. O. Doslidzhennia mozhlyvostei vykorystannia sotsialnykh merezh pry upravlinni znanniamy studentiv ONPU [Research possibilities of using social networks in the management of knowledge students ONPU]. Informatsiina osvita ta profesiino-komunikatyvni tekhnolohii XXI st. [Education and information and communication technologies of the 21th century]. Odesa, 2011, pp. 238-242.

Luhova T. A., Yakubovska M. H. Novitni tekhnolohii avtomatyzatsii roboty z dokumentamy na kafedrakh vyshchykh navchalnykh zakladiv [New technologies automation work with documents in the departments of higher education institutions]. Informatsiina osvita ta profesiino-komunikatyvni tekhnolohii XXI st. [Education and information and communication technologies of the 21th century]. Odesa, 2015, pp. 399-408.

Luhova T. A. Problemy innovatsiinoho pidkhodu do menedzhmentu osvity [The problems of innovative approach to management education]. Kultura ta informatsiine suspilstvo XXI st. [Culture and Information Society of the XXI century]. Kharkiv, 2010, no. 1, pp. 58-59.

Pasichnyk N. R. Informatsiina tekhnolohiia formuvannia analitychnykh resursiv saitu [The information technology of forming analytical resources website]. Systemy obrobky informatsii [Systems of information processing]. 2011, no. 3, pp. 224-227. Available at :: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soi_2011_3_56.pdf.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy [About the higher education: law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady [Bulletin of Verkhovna Rada]. 2014, no. 37-38, st. 2004.

Proekt Natsionalnoi stratehii rozvytku osvity v Ukraini na 2012-2021 roky [The project of the National Strategy the Development of Education in Ukraine for 2012-2021]. Available at : https://docs.google.com/document/d/1TAriYitcJKK2wWwjJuYyLC63iu0FgCiXJbqWkr8iqDU/edit?hl=ru&pref=2&pli=1#

Sprinsian V. H., Biriukova T. L. Resursy ta tekhnolohii informatsiinoho menedzhmentu [Resources and technologies of information management]. Odesa, 2012, 252 p.

Fesenko A. M. Veb-sait yak zasib komunikatyvnoi diialnosti VNZ: problema efektyvnosti vykorystannia (na prykladi VNZ m. Mykolaiv) [Website as means of communicative activity of higher education institution: a problem of efficiency of use (on the example of higher education institutions of Nikolaev)]. Naukovi pratsi. Seriia: Sotsiolohiia [Scientific works. Series: Sociology]. 2014, t. 244, no. 232, pp. 76-79. Available at : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdusoc_2014_244_232_18.pdf.

Filipova L., Shelestova A. Informatsiine modeliuvannia kontentu universytetskoho veb-saitu : zahalni pryntsypy ta metodyka [Information modeling of content of the university website: general principles and technique].

Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber of Ukraine]. 2014, no. 3, pp. 17-19. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_3_7.pdf

Shelestova A. M. Veb-sait VNZ yak komunikatsiine seredovyshche funktsionuvannia elektronnoi navchalnoi dokumentatsii [Website of higher education institution as communication environment of functioning of electronic educational documentation]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia [Library science. Document science. Informology], 2011, no. 4, pp. 47-53. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2011_4_10.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Березенко О. Л. Концепція створення веб-сайта національного університету «Львівська політехніка» [Електронний ресурс] / О. Л. Березенко, А. М. Пелещишин, П. І. Жежнич // Інформація вищого навчального закладу. – 2012. – № 731. – С. 57-65. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15069/1/12-Berezko-57-65.pdf (дата звернення 28.11.2016).

Бирюкова Т. Л. Межинституциональная интеракция в социальной коммуникации: влияние на образовательный процесс и факторы взаимодействия в электронной среде / Т. Л. Бирюкова // Библиотека как
феномен культуры : чтение и информационная культура в современном обществе : материалы III Междунар. конгресса (Минск, 21-22 октября 2015 г.) / Национальная библиотека Беларуси ; [составитель А. А. Суша]. – Минск, 2015. – С. 28-33.

Бірюкова Т. Л. Інноваційні технології створення та використання інформаційно-бібліографічної продукції / Т. Л. Бірюкова, Н. Корольчук // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. / заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Одеса : Грінь Д. С., 2014. – С. 72-78.

Бірюкова Т. Л. Структурно-діяльнісна модель бібліотеки як документно-комунікаційного інституту / Т. Л. Бірюкова // Вісник Книжкової палати України. – 2013. – № 9. – С. 23-24.

Бірюкова Т. Культура та освіта крізь історичну призму : взаємодія бібліотек
і освітніх закладів / Т. Бірюкова // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 72-75 .

Бірюкова Т. Л. Бібліотека – Освіта: наукова комунікація, інтеграція знань, методів, технологій / Т. Л. Бірюкова, І. І. Компанієць // Вісник Книжкової палати України. – № 8. – 2016. – С. 33-37.

Бірюкова Т. Л. Бібліотека в системі документних комунікацій: функціональний аспект : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій, спец. : 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Т. Л. Бірюкова. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 16 с.

Бірюкова Т. Л. Подолання суперечностей між існуючою системою освіти і вимогами сучасного суспільства : підготовка фахівців документно-інформаційної галузі / Т. Л. Бірюкова // Current problems of human society development : materials digest of the VIIth Internat. Scientific and Practical Conference (Odessa; London, 21st July – 28th July, 2011). – Odessa ; London, 2011. – С. 52-53.

Горовий В. Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві [Електронний ресурс] / В. Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – С. 11-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_3.pdf (дата звернення 28.11.2016).

Здановська В. Інформаційно-бібліотечний складник сайтів науково-дослідних установ НАН України [Електронний ресурс] / В. Здановська // Бібліотечний
вісник. – 2010. – № 3. – С. 3-7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_3_1.pdf (дата звернення 28.11.2016).

Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних
інформаційних технологій : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 222 с.

Історія бібліотеки [Електронний ресурс] / Одеська національна наукова бібліотека. – Режим доступу: http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=108 (дата звернення 28.11.2016).

Калашнікова Л. В. Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікацій в умовах формування інформаційного суспільства України : дис. … канд. соціол. наук / Л. В. Калашнікова. – Харків, 2005. – 175 с.

Лугова Т. А. Новітні технології автоматизації роботи з документами на кафедрах вищих навчальних закладів / Т. А. Лугова, М. Г. Якубовська // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. / заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Одеса : ФОП «Гаража», 2015. – С. 399-408.

Лугова Т. А. Дослідження можливостей використання соціальних мереж при управлінні знаннями студентів ОНПУ / Т. А. Лугова, Н. О. Черниш // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, вересень 2011 р.). – Одеса : Друк, 2011. – 238-242.

Лугова Т. А. Новітні технології автоматизації роботи з документами на кафедрах вищих навчальних закладів / Т. А. Лугова, М. Г. Якубовська // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. : зб. матер. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 10-12 вересня 2015 г.) / під. заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Одеса : ФОП Гаража, 2015. – С. 399-408.

Лугова Т. А. Проблеми інноваційного підходу до менеджменту освіти / Т. А. Лугова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : у 2 ч. : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених (Харків, 22–23 квітня 2010 р.) / Харк. держ. акад. культури ; [редкол. В. М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2010. – Ч. 1. – С. 58-59.

Пасічник Н. Р. Інформаційна технологія формування аналітичних ресурсів сайту [Електронний ресурс] / Н. Р. Пасічник // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3. – С. 224-227. ─ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soi_2011_3_56.pdf (дата звернення 28.11.2016).

Про вищу освіту : Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37-38, ст. 2004.

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1TAriYitcJKK2wWwjJuYyLC63iu0FgCiXJbqWkr8iq DU/edit?hl=ru&pref=2&pli=1# (дата звернення 28.11.2016).

Спрінсян В. Г. Ресурси та технології інформаційного менеджменту : навч. посіб. / В. Г. Спрінсян, Т. Л. Бірюкова. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 252 с.

Фесенко А. М. Веб-сайт як засіб комунікативної діяльності ВНЗ : проблема ефективності використання (на прикладі ВНЗ м. Миколаїв) [Електронний ресурс] / А. М. Фесенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»].
Серія: Соціологія. – 2014. – Т. 244, вип. 232. – С. 76-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdusoc_2014_244_232_18.pdf (дата звернення 28.11.2016).

Філіпова Л. Інформаційне моделювання контенту університетського веб-сайту : загальні принципи та методика / Л. Філіпова, А. Шелестова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 17-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_3_7.pdf (дата звернення 28.11.216).

Шелестова А. М. Веб-сайт ВНЗ як комунікаційне середовище функціонування електронної навчальної документації [Електронний ресурс] / А. М. Шелестова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 4. – С. 47-53. ─ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2011_4_10.pdf (дата звернення 28.11.2016).

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2016.2(16).94042

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)