Про журнал

Галузь та проблематика

Проблематика журналу:
 • публікація результатів досліджень з історії бібліотеки, формування її фонду, зокрема фонду стародруків та рідкісних видань;
 • вивчення та розкриття фонду бібліотек вищих учбових закладів шляхом бібліографічних розвідок;
 • вивчення особистих книжкових колекцій (як іменних фондів, так і розпорошених колекцій), рукописних та архівних матеріалів;
 • дослідження у галузі бібліотечної біографістики;
 • висвітлення проблем інноваційної діяльності сучасної бібліотеки, підвищення якості та впровадження нових методів бібліотечної роботи;
 • огляди нових наукових видань.

Процес рецензування

Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно Положенню про рецензування.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ статей у періодичному виданні «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» 
 1. Дане положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції періодичного видання «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». 
 2. Основна ціль процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються у збірнику, шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення. 
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів; вона здійснюється одним, а при необхідності двома рецензентами. У якості рецензентів виступають як члени редакційної колегії видання (внутрішнє рецензування), так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими знаннями за певним науковим напрямком та/або мають необхідний досвід роботи (зовнішнє рецензування).
 4. Всі рецензенти повинні проводити критичну та об'єктивну оцінку наданих для рецензування авторських рукописів дотримуючись вимог Комітету з етики в публікаціях, який розробив Рекомендації для рецензентів щодо дотримання етичних принципів та стандартів (Ethical Guidelines for Peer Reviewers).
 5. У рецензії розкриваються питання визначені формою оцінки.
 6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у повній відповідності до вимог щодо оформлення матеріалів, які надаються. Для визначення ступеня відповідності даним вимогам усі статті та супутні матеріали авторів проходять первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття та інші матеріали автора повертаються для усунення виявлених недоліків. 
 7. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. 
 8. До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні висококваліфіковані вчені, що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди. 
 9. Член редколегії та/або зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювання; не рекомендовано до публікації. 
 10. Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відомості, розміщені в рукописі, не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється використовувати дані роботи до їх опублікування у власних інтересах. 
 11. У випадку негативного висновку (відсутності рекомендації до публікації або визначення необхідності доопрацювання статті) зовнішній рецензент та/або член редколегії повинні надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. 
 12. Остаточне рішення щодо можливості публікації статті приймається на засіданні робочої групи редакційної колегії видання. 
 13. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки збірника. 
 14. Рішення редакції повідомляється авторові(-ам) статті. У разі необхідності доопрацювання, авторові(-ам) також надсилається текст рецензії, що містить рекомендації з доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу. 
 15. На прохання автора редакційна колегія може видати рецензію для перегляду. 
 16. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. 
 17. Редакція не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.

Періодичність публікації

Періодичність журналу – 2 рази на рік (червень та грудень).

Політика відкритого доступу

Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Загальні положення

Журнал є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства.

Діяльність журналу регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

Журнал видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія журналу зберігається на офіційному сайті Вісника та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Мови

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою. Роботи, які на погляд редакційної колегії можуть мати особливу цінність для міжнародного наукового співтовариства, дублюються англійською мовою в електронній версії журналу.

Редакційна колегія:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
Сминтина О. В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та етнології України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Подрезова М. О., заслужений діяч культури, директор Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 
Полевщикова О. В., кандидат історичних наук, головний бібліограф Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:
Бьяджі Паоло, доктор філософії в області археології первісного суспільства, професор палеоетнології кафедри античної історії та Ближнього сходу університету Ка Фоскари, Венеція, Італія
Діанова Н. М., доктор історичних наук, професор кафедри історії України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Іванова С. В., доктор історичних наук, провідний науковий співробітник, Відділ археології північно-західного Причорномор’я, Інститут археології НАН України, Україна
Кіосак Д. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій, директор Науково-технічної бібліотеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазар’яна, Україна
Левченко В. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, історико-правових та язикових дисциплін, Одеський національний морський університет, Україна
Руссєв М. Д., доктор історичних наук, Тараклійський державний університет імені Григория Цамблака, Молдова
Шидловський П. С., кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в журналі, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Учасник

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова