РОЛЬ ОДЕСЬКИХ ВЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • В. В. Левченко Одеський національний морський університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118170

Ключові слова:

наукова бібліотека, Одеський університет, співробітники, бібліотекарі, бібліотекознавство, інфраструктура

Анотація

У статті на тлі суспільно-політичних трансформацій першої половини ХХ ст. продемонстровано роль одеських вчених-істориків у розвитку інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету та бібліотекознавства загалом. Дослідження присвячено вивченню призабутих постатей працівників Наукової бібліотеки, які в епоху радикальних змін державного устрою і суспільства відіграли важливу роль у розвитку бібліотечної справи. Простежено долі службовців бібліотеки на тлі суспільно-політичних перипетій зазначеного періоду.

Посилання

Derzhavnyi arkhiv mista Kyieva [Kyiv State Archives]. Fund 16, inventory 464, dossier 10791, 19 р.

Derzhavnyi arkhiv mista Kyieva [Kyiv State Archives]. Fund 16, inventory 465, dossier 4782, 108 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 90, 10 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 407, 12 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 591, 1 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 755, 25 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 786, 32 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 1, dossier 1125, 34 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 87, 36 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 158, 1 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 220, 60 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 1220, 81 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 1287, 2 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 1415, 49 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 1629, 44 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 2051, 156 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 2219, 7 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 4, dossier 2710, 265 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 334, inventory 3, dossier 377, 11 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 334, inventory 3, dossier 879, 4 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-39, inventory 1, dossier 4, 205 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-39, inventory 1, dossier 80, 86 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-129, inventory 1, dossier 79, 12 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1287, inventory 1, dossier 16, 143 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 58, 7 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 302, 38 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 340, 9 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 794, 54 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1593, inventory 1, dossier 1103, 7 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1647, inventory 1, dossier 35, 196 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1647, inventory 1, dossier 57, 12 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1724, inventory 1, dossier 1, 105 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1724, inventory 1, dossier 19, 116 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1724, inventory 1, dossier 31, 146 р.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund Р-1724, inventory 1, dossier 49, 92 р.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1903 god [All Odessa Address Directory Index].Odessa, 1903, pp. 533.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1904 god [All Odessa Address Directory Index, 1904].Odessa, 1904, pp. 428.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1907 god [All Odessa Address Directory Index, 1907].Odessa, 1907, pp. 154.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1908 god [All Odessa Address Directory Index, 1908].Odessa, 1908, pp. 162.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1909 god [All Odessa Address Directory Index, 1909].Odessa, 1909, pp. 190.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1914 god [All Odessa Address Directory Index, 1914].Odessa, 1914, pp. 250.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1915 god [All Odessa Address Directory Index, 1915].Odessa, 1915, pp. 230.

Berezin S. Ye. Antikoved, bibliotekar, publitsist: novye materialy k biografii I. I. Dusinskogo [Antiquity researcher, librarian, publicist: new materials in the biography of I. I. Dusinskiy]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2012, vol. 16, iss. 1–2, pp. 243–252.

Bibliohrafiia revoliutsiinoho rukhu v Odesi (1820–1920) [Bibliography of the revolution movement inOdessa(1820–1920)]. Odesa, 1933, 212 p.

Biletska O. Doslidnyk serednovichnoho Podillia Fedir Yevstafiiovych Petrun (1894–1963) [Fedir Yevstafiiovych Petrun – explorer of medieval Podillya (1894–1963)]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Kotsiubynskoho. Istoriia [Scientific notes ofVinnytsiaStatePedagogicalUniversitynamed after Mykhailo Kotsiubynsky. History]. Vinnytsia, 2006, iss. 11, pp. 316–321.

Borovoy S. Vospominaniya [Memories]. Moskva; Ierusalim, 1993, 384 p.

Buzeichuk V. M. Etnolohichni doslidzhennia odeskoho periodu naukovoi diialnosti K. O. Koperzhynskoho [Ethnologic researches of the scientific activity of K. O. Koprtzhynskyi inOdessa]. Lukomoria: arkheolohiia, etnolohiia, istoriia Pivnichno-Zakhidnoho Prychornomoria [Lukomorie: archeology, ethnology, history of North West Circum-Pontic Area ]. Odesa, 2009, iss. 3, pp. 76–81.

Damo bibliotechni kadry [Give a library card]. Chornomorska komuna [Black Sea Commune]. 1934, 5 chervnia.

Alieksieienko M. V., Podrezova M. V., Polevshchykova O. V., Pruzhyna V. P., Samodurova V. V. Dva stolittia sluzhinnia knyzi: Istoriia Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova, 1817–2017 [Two centuries of service to the book: History of the Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Odesa, 2017, 290 p.

Drahan R. A. Biblioteka v pohliadakh kharkivskykh bibliotekariv. Pershyi Vserosiiskyi zizd z bibliotechnoi spravy (1911 r.) [The library at the sight ofKharkovlibrarians. The first all-Russsian congress of the librarianship (in 1911)]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury [Herald of Kharkiv State Academy of culture]. Kharkiv, 1999, iss. 1, pp. 74–79.

Zlenko H. D. Berman Yakiv Zinoviiovych [Berman Yakiv Zinoviiovych]. Ukrainski bibliohrafy. Biohrafichni vidomosti. Profesiina diialnist. Bibliohrafiia [Ukranian bibliographers. Biographic registers. Professional activities. Bibliography]. Kyiv, 2008, pp. 34–35.

Kovtunenko M. K. Kontseptsiya politicheskogo panslavizma I. I. Dusinskogo [The conception of the political Pan-Slavism of I. I. Dusinskiy]. Moskva, 2015, 22 p.

Koliastruk O. A. Do kharakterystyky stanovyshcha odeskoi intelihentsii u 20-ti rr. XX st. [To the characteristics ofOdessaintelligence situation in the 1920s]. Intelihentsiia i vlada. Istoriia [Intelligence and Power. History]. Odesa, 2006, iss. 8, pp. 118–127.

Koperzhynskyi K. O. Bibliohrafichni uvahy do istorii ukrainskoi knyhy 80-90-kh rokiv XIX stolittia v Odesi [Bibliographical attentions to the Ukrainian book’s history in the 1880s-1890s inOdessa]. Pratsi Odeskoi tsentralnoi naukovoi biblioteky [Works of the central scientific library ofOdessa]. 1927, vol. 1, pp. 164–171.

Koperzhynskyi K. O. Ohliad vydan Odeskoho naukovoho pry Ukrainskoi AN tovarystva [The review of publications of the Odessa Scientific association in the contest of AS Ukraine]. Zapysky Ukrainskoho bibliohrafichnoho tovarystva v Odesi [Notes of Ukranian bibliographical association inOdessa].1928, pt. 1, pp. 34–37.

Koperzhynskyi K. O. Perednie slovo [The leading word]. Mykhailo Kotsiubynskyi. Bibliohrafiia za 10 rokiv (1917–1927). Pratsi Odeskoi tsentralnoi naukovoi biblioteky [Mykhailo Kotsiubynskyi. Bibliography within 10 years (1917–1927). Works of the central scientific library ofOdessa]. 1928, vol. 2, iss. 1.

Koperzhynskyi K. O. Ukrainske naukove literaturoznavstvo za ostannie desiatylittia. 1917–1927 [Ukranian scientific literature studies within last 10 years. 1917–1927]. Kyiv, 1929, 34 p.

Kursy dlia bibliotekariv [Classes for librarians]. Chornomorska komuna [Black Seacommune]. 1934, 20 chervnia.

Levchenko V. V. Iosif Moiseevich Trotskiy (Tronskiy): sudba i tvorcheskiy put (k 110-letiyu so dnya rozhdeniya) [Iosif Moiseevich Trotskiy (Tronskiy): destiny and creative career (to the 110th anniversary of the birth)]. YugoZapad. Odessika [South West.Odessika].Odessa, 2007, iss. 4, pp. 220–239.

Levchenko V. V. Volodymyr Yakovych Herasymenko: zhyttia ta naukovo-pedahohichna diialnist istoryka ukrainskoi literatury [Volodymyr Yakovych Herasymenko: life and scientific-pedagogical activity of Ukrainian literature historian]. Naukovyi visnyk. Ekonomika, politolohiia, istoriia [Scientific herald. Ecomomic, Politic. History]. Odesa, 2007, no. 8 (45), pp. 203–214.

Levchenko V. V. Odeskyi humanitarno-suspilnyi instytut (1920–1921): do pytannia spadkoiemnosti tradytsii universytetskoi osvity [Odessa Institute of Social Science and Humanities]. Zapysky istorychnoho fakultetu [Notes of historical faculty]. Odesa, 2008, iss. 19, pp. 207–216.

Levchenko V. V. Istoriia Odeskoho instytutu narodnoi osvity (1920–1930 rr.): pozytyvnyi dosvid nevdaloho eksperymentu [History of Odessa institute of national edication (in 1920–1930): positive experience of the unfortunate experiment]. Odesa, 2010, 428 p.

Levchenko V. V. Sudby sotrudnykov nauchnoi byblyoteky Odesskoho unyversyteta na fone sotsyalnopolytycheskykh transformatsyi pervoi trety ХХ veka [Destiny of members of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University on the back of social and political transformation in the first third of the 20th century]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2013, vol. 18, iss. 1 (9), pp. 26–49.

Levchenko V. V. Odeski uvertiura ta epiloh «opery SVU»: do istorii chekistskoho stsenariiu znyshchennia intelektualnoi elity v USRR u 1920–1930-kh rr. [Odessaoverture and epilogue of the “SVU Opera”: to the history of the chekists’ script of the intellectual aristoi’s destruction in UkrSSR in 1920s–1930s]. Z arkhiviv VUChK–HPU–NKVD–KHB [From archive VUChK–HPU–NKVD–KHB]. 2014, no. 2 (43), pp. 33–62.

Levchenko V. Vainshtein Yosyp Leibovych [Weinstein Yosyp Leibovych]. Doslidnyky istorii Pivdennoi Ukrainy [The explorers of the South Ukranian History]. Kyiv, 2016, vol. 2, pp. 78–82.

Levchenko V. V., Petrovskyi E. P. Petrynskyi Mykola Mykolaiovych [Petrynskyi Mykola Mykolaiovych]. Doslidnyky istorii Pivdennoi Ukrainy [The explorers of the South Ukranian History]. Kyiv, 2016, vol. 2, pp. 292-295.

Levchenko V. Shteinvand Herbord Danylovych [Steinwand Herbold Danylovych]. Doslidnyky istorii Pivdennoi Ukrainy [The explorers of the South Ukranian History]. Kyiv, 2016, vol. 2, pp. 476-478.

Materialy do bibliohrafii revoliutsiinoho rukhu v Odesi: Do 10-richchia Radvlady na Ukraini [Materials to the bibliography of the revolution movement inOdessa: to the 10th anniversary of the Soviet government inUkraine]. Odesa, 1929, vol. 2.

Muzychko A. Ye. Ivan Yakovlevich Faas: dekan yuridicheskogo fakulteta Odesskogo universiteta v gody rumynskoy okkupatsii [Ivan Yakovlevich Faas: the dean of the law faculty ofOdessaUniversityduring Romanian occupation]. Visnyk Odeskoho istoryko-kraieznavchoho muzeiu [Herald of Odessa historical-cultural museum]. Odesa, 2010, no. 9, pp. 46–56.

Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova: Istorychnyi narys: Do 185-richchia zasnuvannia [The Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University: Historical Essay: to the 185th anniversary of the foundation]. Odesa, 2002, 248 p.

Notkina O. Yu. Sergey Leonidovich Rubinshteyn – direktor Odesskoy tsentralnoy nauchnoy biblioteki [Sergey Leonidovich Rubinstein – the director of the central scientific library ofOdessa]. Rubinshteynovskie chteniya [The readings of Rubinstein].Odessa, 1992, pp. 46–47.

Odesskiy martirolog. Dannye o repressirovannykh Odessy i Odesskoy oblasti za gody sovetskoy vlasti [Martyrology of Odessa. Facts about purgedOdessaand Odessa Region during Soviet government].Odessa, 2005, vol. 3, pp. 125–135.

Petrynskyi M. M. Tsentralna naukova biblioteka m. Odesy [The central scientific library ofOdessa]. Zapysky Ukrainskoho bibliohrafichnoho tovarystva v Odesi [Notes of Ukrainian library association inOdessa].1929, pt. 2–3, pp. 136–138.

Podriezova M. O. Naukovo-doslidna diialnist universytetskoi biblioteky: istoriia rozvytku, tradytsiini napriamky ta suchasni priorytety [Scientific-research activity of the University library: the history of the development, traditional directions and modern priorities]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007, vol. 12, iss. 4, pp. 10–28.

Podrezova M. A., Samodurova V. V. Bibliotekari Odesskogo (Novorossiyskogo) universiteta – mirovoy nauke [The librarian of theOdessa(Novorussian) University to the world science]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2008, vol. 13, iss. 8, pp. 11–22.

Polevshchikova Ye. V. O. L. Vaynshteyn i izuchenie imennykh fondov Nauchnoy biblioteki ONU imeni I. I. Mechnikova v 1920-e gody [Weinstein and research of the nominal funds of the Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University in 1920s]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007, vol. 12, iss. 4, pp. 119–133.

Popova T. N. Zhizneopisanie uchenogo-istorika na perekrestke istoriograficheskikh traditsiy. Teoriya. Metodologiya. Praktika [Biography of the scientist and historian at the crossroads of the historiographic traditions. Theory. Methodology. Practice].Odessa, 2017, 456 p.

Savelieva Ye. V. Doslidzhennia istorii Ukrainy v naukovo-bibliohrafichnii diialnosti F. Ie. Petrunia [Investigation of Ukrainian history in the scientific and bibliographic activity of F. Ye Petrun]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007, vol. 12, iss. 4, pp. 134–142.

Samodurova V. V. Nauchnaya biblioteka Odesskogo universiteta v 1920-e gg. [The scientific library ofOdessaUniversityin 1920s]. Naukova biblioteka v suchasnomu suspilstvi: Istoriia, problemy, perspektyvy [The scientific library in modern society. History. Issues. Perspectives].Odessa, 2003, pp. 97–106.

Samodurova V. V. Bibliograficheskiy seminar kak aktivnyy metod deyatelnosti TsNB g. Odessy v 20-e gg. ХХ st. [Bibliographic seminar as an active method of the work of Central Scientific Library of Odessa in 1920s]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2009, vol. 14, iss. 19, pp. 92–107.

Samodurova V. V. Heopolitychnyi izghoi: zhyttia i smert I. I. Dusynskoho (1879–1919) [Geopolitic outlaw: life and death of I. I. Dusynskyi (1879–1919)]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2013, vol. 18, iss. 2, pp. 9–18.

Faas I. Inkunabuly Odeskoi tsentralnoi naukovoi biblioteky [The inkunable of the Central scientific library ofOdessa]. Bibliolohichni visti [Bibliological news]. 1927, no. 2, pp. 69–90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності