КНИЖКОВІ ЗНАКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІБЛІОФІЛІВ: З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ АЛЬБОМУ-КАТАЛОГУ

Автор(и)

  • Г. В. Великодна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118254

Ключові слова:

книжковий знак, екслібрис, суперекслібрис, штамп, власницький запис, методика опису книжкового знаку, бібліофіл, книгозбірня, альбом- каталог, Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова

Анотація

У статті розглянуто досвід підготовки альбому-каталогу книжкових знаків європейських бібліофілів, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Окреслено основні проблеми, з якими зустрічається дослідник книжкових знаків. 

Посилання

Alekseyenko M. V. «Rasseyanye» knizhnye kollektsii v vuzovskoy biblioteke: iz opyta issledovaniya i rekonstruktsii [«Dissipated» book collections in the University library: from the experience of research and reconstruction]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliography]. Odesa, 2014, vol. 19, iss. 1 (11), pp. 47–58.

Ekslibrysy Naukovoyi biblioteky Lvovskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka [Exlibrises of the Scientific Library of Lviv Ivan Franko National University]. Lviv, 2013, 152 p.

Zinchenko S. V. Do pytannya unifikatsii spetsialnoi terminologii dla stvorennya elektronnoi poshukovoi bazy superekslibrysiv [To the issue of unification of special terminology for the creation of an electronic search engine for superexlibrises]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy [Handwritten and bookish heritage of Ukraine]. 2004, iss. 9, pp. 217–231. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rks_2004_9_18.pdf.

Izhik L. V. Knizhnyye znaki odesskikh bibliofilov [Bookmarks of Odessa bibliophiles].Odessa, 2014, 129 p.

Kit N. Evolyutsiya ekslibrysu (na materialakh fondiv Naukovoi biblioteky Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka) [Evolution of exlibris (on the matherials of the funds of the Scientific Library of Ivan Franko National University of Lviv)]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiyni tekhnolohiyi [Herald of Lviv University. Bibliography, Library studies and Information technologies]. Lviv, 2012, iss. 7, pp. 3–18.

Knyzhkovi znaky yevropeyskykh bibliofiliv u kolektsiyakh universytet·skoyi biblioteky [Bookmarks of European bibliophiles in the collections of the university library].Odessa, 2017, 162 p.

Lushchik S. Z. Knizhnyy znak kak istoricheskiy document: k istorii bibliofilstva v Odesse [The book mark as a historical document: to the history of bibliophilism inOdessa] Deribasovskaya-Rishelevskaya [Deribasovskaya-Rishelievskaya]. 2003, no. 14, pp. 22–43.

Nesterenko P. V. Hrafichni tekhniky v ekslibrysakh XX st. [Graphic techniques in the exlibrises of the XX century]. Mystetstvoznavstvo Ukrayiny [Ukranian study of art]. Kyiv, 2003, iss. 3, pp. 348–355.

Safonova T. V. Informatyvnist ekslibrysu: estetychni aspekty [Informativeness of the exlibris: aesthetic aspects]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv [herald of Kharkiv state academy of design and arts]. Kharkiv, 2011, no. 1, pp. 79–94.

Sokolov V. Doslidzhennya superekslibrysa u suchasnomu knyhoznavstvi [Research of superoxilibris in modern book science]. Bibliotechnyy visnyk [The library herald]. 2016, no. 1, pp. 52–62.

Tsiborovska-Rymarovych I. Proveniyentsii yak dzherelo informatsii pro rozpovsyudzhennya ta pobutuvannya starodrukiv [Provinces as a source of information about distribution and existence of the black-letter book]. Rozmayittya kultur: istoriya i sotsialno-komunikatyvna rol Knyhy [Cultural diversity: history and social communication role of Book]. Kharkiv, 2012, pp. 264–275.

Shvets N. P. Do metodolohiyi doslidzhennya «vlasnytskoho znaku» : dosvid roboty Naukovoyi biblioteky Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ya. Franka [To the methodology of the research of «proprietary sign»: experience of the Scientific Library of Lviv National University named after. I. Ya. Franko]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny: Arkheohrafichni doslidzhennya unikalnykh arkhivnykh ta bibliotechnykh fondiv [Handwritten and bookish heritage of Ukraine: Archeological researches of the uniquely archival and bibliothecal funds]. Kyiv, 2007, iss. 11, pp. 48–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання